Jämijärven kunta                        KOKOUSKUTSU

Tekninen lautakunta                    Laatimispäivämäärä: 6.2.2009

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

12.02.2009 klo 9.00

 

Paikka

 

Kunnantalon kokoushuone

 

 

Käsiteltävät asiat

 

1 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

2 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

3 § TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUSTEN PITÄMINEN VUONNA 2009

4 § TEKNISEN LAUTAKUNNAN ALAISTEN LASKUJEN HYVÄKSYJIEN MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2009

5 § KÄYTTÖSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN TEKNISEN LAUTAKUNNAN OSALTA

6 § RAKENNUSPÄÄLLIKÖN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET AJALTA 1.1.2008-31.12.2008

7 § TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

8 § -----

9 § -----

10 § JÄMIJÄRVEN KUNTAAN TULLUT ALOITE, KOSKIEN PIRTTIJÄRVEN YKSITYISTIETÄ

11 § LAUSUNTOPYYNTÖ

12 § SORANAJOTARJOUSTEN PYYTÄMINEN

13 § YKSITYISTIEAVUSTUSTEN HAETTAVAKSI ILMOITTAMINEN

14 § JÄTEVEDEN PUHDISTAMON MUUTOSTYÖT

15 § MUUT MAHDOLLISET ASIAT

 

Puheenjohtaja

TIMO SORVALI

Timo Sorvali                                             Juhani Viilo

 


Jämijärven kunta                                    KOKOUSPÖYTÄKIRJA                                                                                                                                      

Tekninen lautakunta                               1/2009

 

 

KOKOUSAIKA

 

Torstai 12.02.2009    klo 9.00 – 11.10

 

KOKOUSPAIKKA

 

Kunnantalon kokoushuone

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Timo Sorvali                                         puheenjohtaja

Sirpa Kuusikoski

Olavi Koivuniemi

Elisa Koivumäki

Miia Sjöman

Pentti Mäkelä

Juhani Viilo                                           pöytäkirjanpitäjä

 

POISSA OLLEET JÄSENET

 

 

 

 

 

 

Mikko Salminen

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

 

 

Ari Uusi-Rasi                                       kh:n edustaja

ASIAT

 

 

§§ 1- 16                                  sivut 1-16

 

Puheenjohtaja                                             Pöytäkirjanpitäjä

 

 

                                                  

 Timo Sorvali                         Juhani Viilo                  

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

Tarkastusaika

 

Allekirjoitukset

 

 

Elisa Koivumäki                       Pentti Mäkelä

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

 

 

Paikka ja pvm

 

Jämijärven kunta / tekninen toimisto  ___/___2009

 

 


 

1 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

 

 

 

Päätösehdotus:                Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi

 

 

Päätös:                            Hyväksyttiin päätösehdotus.

 

 

 

 

-----

 

 

 

2 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

 

 

 

Päätösehdotus:                Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa

 

 

Päätös:                            Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Elisa Koivumäki ja Pentti Mäkelä

 

 

 

-----

 

 

 

3 § TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUSTEN PITÄMINEN VUONNA 2009

 

Tekninen lautakunta määrää vuoden 2009 varsinaisten kokousten ajan ja paikan sekä päättää miten kokouskutsu toimitetaan lautakunnan jäsenille.

 

 

Päätösehdotus:                1. Teknisen lautakunnan säännölliset kokoukset vuonna 2009 pidetään kunnantalon kokoushuoneessa alkaen klo 9.00 seuraavina päivinä: 12.2., 31.3., 28.4., 9.6., 18.8., 29.9. ja 10.11.

 

                                       2. Teknisen lautakunnan käsiteltäviksi tarkoitetut hakemukset ym. asiat on toimitettava tekniselle lautakunnalle osoitettuna kunnanviraston tekniseen toimistoon.

 

                                       3. Kokouskutsu asialistoineen postitetaan lautakunnan jäsenille viimeistään kokousviikkoa edeltävänä torstaina. Kiireellisissä tapauksissa kokous voidaan kutsua koolle puhelimitse.

 

                                       4. Teknisen lautakunnan säännöllisten kokousten pitopaikka ja –ajat sekä paikka mihin lautakunnalle tarkoitetut hakemukset on toimitettava, ilmoitetaan kunnan ilmoitustaululla, Pohjois-Satakunta ja Kankaanpään Seutu- lehdissä sekä kuntatiedotteessa.

 

                                       5. Teknisen lautakunnan pöytäkirja pidetään julkisesti nähtävillä teknisessä toimistossa viikon kuluttua kokouksesta klo 9.00-11.00.

 

 

Päätös:                            Päätösehdotus hyväksyttiin siten muutettuna että kokouksen alkamisaika on klo 15.00 ja 10.11.2009 suunniteltu kokous pidetään 17.11.2009.

 

-----

 

 

 

 

4 § TEKNISEN LAUTAKUNNAN ALAISTEN LASKUJEN HYVÄKSYJIEN MÄÄRÄÄMINEN VUODELLA 2009

 

 

Kunnan taloussäännön mukaan lautakunnan ja muun viranomaisen on vuosittain määrättävät henkilöt, jotka sen puolesta hyväksyvät tositteet, jollei hyväksyjää ole johtosäännössä määrätty.

 

 

Päätösehdotus:                Lautakunnan alaisten laskujen hyväksyjiksi määrätään rakennuspäällikkö  Juhani Viilo, varalle teknisen lautakunnan puheenjohtaja Timo Sorvali.

 

Päätös:                            Hyväksyttiin päätösehdotus.     

                                      

 

 

-----

 

 

 

 

5 §  KÄYTTÖSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN TEKNISEN LAUTAKUNNAN OSALTA

 

Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 16.12.2008 § 75, hyväksynyt talousarvion vuodelle 2009. Liite 5.1 (teknisen toimen osa)

 

Hallintosäännön 19 §:n mukaan lautakunnan tulee hyväksyä käyttösuunnitelma toimielintasolle.

 

 

Päätösehdotus:                Hyväksytään käyttösuunnitelma

 

Päätös:                            Hyväksyttiin päätösehdotus.

 

 

-----

 

 

 

6 §   RAKENNUSPÄÄLLIKÖN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET AJALTA 1.1.2008-31.12.2008

 

 

 

 

Päätösehdotus:                Merkitään tiedoksi rakennuspäällikön viranhaltijapäätökset ajalta

                                       1.1.2008 - 31.12.2008.

 

Päätös:                            Hyväksyttiin päätösehdotus.

 

 

 

-----

 

 

 

7 § TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

 

                                       Jämijärven kunnanhallitus

-         ote 5§ Kunnallisten ilmoitusten julkaiseminen vuonna 2009

-         ote 7 § Luottamushenkilöiden valitseminen lautakuntiin toimikaudeksi 2009-2012

-         ote 15 § Merkkipäivien huomioiminen vuonna 2009

-         ote 39 § Kunnanhallituksen edustajien valitseminen lautakuntiin ja yhteisöjen kokouksiin vuodeksi 2009

-         ote 40 § Kunnanhallituksen kokoukset vuonna 2009

-         ote 61 § Palkka-asiamiehen, työsuojelupäällikön, veteraaniasiamiehen ja kunnan vuokra-asunnoista vastaavien nimeäminen

-         ote 48 § Maankäyttö- ja asuntotoimikunta 2009-2010

-         ote 72 § Jämijärven kunnan kaavoituskatsaus 2008 ja kaavoitusohjelma 2009 – 2010

-         Jämijärven kunnan hallintosääntö (liite 7.1)

 

                                       Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry

                                       - Kertaraportti 18.12.2008

 

 

 

Päätösehdotus:                Merkitään tiedoksi

 

 

Päätös:                            Merkittiin em. asiat tiedoksi.

 

 

 

-----

 

 

 

8 § -----

 

-----

 

 

9 § -----

 

 

-----

 

 

 

10 § JÄMIJÄRVEN KUNTAAN TULLUT ALOITE, KOSKIEN PIRTTIJÄRVEN YKSITYISTIETÄ

 

 

                                       Pirttijärven yksityistiekunta on lähettänyt kuntaan aloitteen, koskien

                                       osan Pirttijärven tiestä ottamista kaavatie luontoiseksi tieksi. Liite 10.1

 

 

Päätösehdotus:                Otetaan asia selvitettäväksi

 

Päätös:                            Hyväksyttiin päätösehdotus.

 

 

-----

 

 

 

11 § LAUSUNTOPYYNTÖ

 

Turun Hallinto-oikeus pyytää lausuntoa valituksesta johtuen koskien rakennuslupapäätöksiä 2008-0051 ja 2008-0052.  Valituskirje liitteenä 11.1.

 

Muut asiakirjat on nähtävänä kokouksessa.

 

Päätösehdotus:                Lautakunta perustelee päätöksen niillä asioilla mitä lupapäätöksistä ja hakemusasiakirjoista ilmenee.

 

Päätös:                            Hyväksyttiin päätösehdotus.

 

                                       Olavi Koivuniemi oli esteellisenä poistuneena kokouksesta tämän asian ajan. (Koivuniemen poissaolosta huolimatta lautakunta oli päätösvaltainen.)

 

                                       Tämän asian osalta pöytäkirja tarkastettiin ja hyväksyttiin kokouksessa.

 

 

-----

 

 

 

12 § SORANAJOTARJOUSTEN PYYTÄMINEN

 

                      Kunnan hoidossa olevien yksityisteiden ja sorapintaisten kaavateiden sorastuksesta pyydetään entisen käytännön mukaisesti tarjoukset urakoitsijoilta koska kunnalla ei ole omaa kalustoa ko. töihin käytettävissä. Tällä hetkellä kunnan hoidettavana on n. 105 km tiestöä.

 

                      Esityslistan liittenä(liite 12.1): tarjouspyyntö, teiden sorastuslista, sorapäällysteiset kaavatiet ja kartta.

 

 

Päätösehdotus:                Pyydetään tarjoukset seuraavilta urakoitsijoilta:

-         Destia Oy

-         Läänin Kuljetus Oy

-         Kaivuyhtymä Niemi Ky

-         Pekka Lanne

-         M Suuriniemi Kuljetus Oy

 

 

Päätös:                            Hyväksyttiin päätösehdotus.                           

 

 

-----

 

 

 

13 § YKSITYISTIEAVUSTUSTEN HAETTAVAKSI ILMOITTAMINEN

 

                      Yksityisteille eli ns. pikkuteiden avustamiseen käytettävän määrärahan

                      haettavaksi ilmoittaminen (6.000 €)

 

                      (Esityslistan liitteenä 13.1 hakemuskaavakkeet vuodelta 2008 vuodelta joista ilmenee mm. ns. omavastuuosuus ja muut hakemuksessa

                      ilmoitettavat tiedot).

 

 

Päätösehdotus:                Ilmoitetaan avustus haettavaksi 15.05.2009 mennessä.

 

Päätös:                            Hyväksyttiin päätösehdotus.

                                      

-----

 

 

14 § JÄTEVEDEN PUHDISTAMON MUUTOSTYÖT

 

 

                      Jätevedenpuhdistamolla on jatkuvia toimintahäiriötä mm. kalkinsyötön ja välpän prässiputken osalta. Ko. asiat ilmenee muutostöitä koskevasta tarjouksesta (liite 14.1). Kalkinkäytön muuttamisesta lipeän käytöksi prosessissa on esityksen tehnyt Kokemäenjoen vesiensuojeluyhdistyksen tarkkailija.

 

 

Päätösehdotus:                Hyväksytään Jari Mannisen ehdotus korjaustoimenpiteiksi sekä ehdotus korjaustöiden kustannuksista.

 

 

Päätös:                            Hyväksyttiin päätösehdotus siten, että peruskunnostustyöt maksetaan rahalla ja lava myydään myöhemmin.

 

-----

 

 

15 § MUUT MAHDOLLISET ASIAT

 

                                       Keskustelua

-         Yksityisteiden asioista

-         Järven kunnostuksesta

-         Koneteknisten töiden optiokausi

-         Ym.

 

 

Päätös:                            Keskusteltiin em. asioista.