Jämijärven kunta                                 KOKOUSKUTSU 1/2009

Kunnanhallitus                                    Laatimispäivämäärä: 5.1.2009

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

13.1.2009 kello 17.00

 

Paikka

 

Jyllin Korsukylä

Käsiteltävät asiat

1 §          KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS  1

2 §          PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA  1

3 §          VALTUUSTON VAALILAUTAKUNNAN VAALI 2

4 §          VALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJIEN VALITSEMINEN VUODEKSI 2009  3

5 §          KUNNALLISTEN ILMOITUSTEN JULKAISEMINEN VUONNA 2009  4

6 §          VALTUUSTON KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN VUONNA 2009  5

7 §          LUOTTAMUSHENKILÖIDEN VALITSEMINEN LAUTAKUNTIIN  TOIMIKAUDEKSI 2009 - 2012  6

8 §          TARKASTUSLAUTAKUNNAN VALITSEMINEN v. 2009 - 2012  9

9 §          KUNNANHALLITUKSEN VALITSEMINEN  10

10 §       KIINTEISTÖTOIMITUSTEN USKOTTUJEN MIESTEN VALINTA V. 2009 - 2012  12

11 §       JÄSENEN JA VARAJÄSENEN VALITSEMINEN POLIISIN  NEUVOTTELUKUNTAAN V. 2009 - 2012  13

12 §       KÄRÄJÄOIKEUDEN LAUTAMIEHEN VALINTA V. 2009 - 2012  14

13 §       EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN KUNTAPÄIVILLE  15

15 §       MERKKIPÄIVIEN HUOMIOIMINEN VUONNA 2009  17

16 §       TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET V. 2009  18

17 §       ARVOPOSTIN JA ARVOLÄHETYSTEN KUITTAAMINEN JA VASTAANOTTAMINEN  19

18 §       KUNNANHALLITUKSEN ALAISTEN LASKUJEN HYVÄKSYJIEN MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2009  20

19 §       KÄYTTÖSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN KUNNANHALLITUKSEN OSALTA V. 2009  21

20 §       JÄMIJÄRVEN KUNNAN EDUSTAJIEN VALITSEMINEN KUNTAYHTYMIEN YHTYMÄVALTUUSTOIHIN  22

21 §       KUNNAN EDUSTAJAN VALINTA SATAKUNTALIITON EDUSTAJAINKOKOUKSEEN  23

22 §       TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT  24

23 §       PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN  25

24 §        SIJOITUSTOIMINNAN PERUSTEIDEN MUKAINEN SELVITYS VALTUUSTOLLE  26

25 §       KUNNANJOHTAJAN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET AJALTA 1.10.-31.12.2008  27

26 §       JÄSENTEN VALITSEMINEN KUNTIEN YHTEISEEN  PERUSTURVALAUTAKUNTAAN  28

27 §       EDUSTAJIEN VALITSEMINEN POSAN YHTYMÄKOKOUKSEEN  29

28 §       POSAN PERUSSOPIMUKSEN JA YHTEISTOIMINTASOPIMUKSEN  MUUTTAMINEN  30

29 §       YHTEISTOIMINTASOPIMUS JÄMI SM-HIIHTOJEN 2009 OSALTA  31

30 §       PALVELUSOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN  32

31 §       MAINOSSOPIMUKSEN JATKAMINEN RADIO SUNIN KANSSA  33

32 §       TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.11.2008  34

33 §       KANKAANPÄÄN MUSIIKKIOPISTON KUNTAKORVAUSTEN KOROTTAMINEN  JA UUSI MUSIIKKIOPISTOA KOSKEVA SOPIMUS  35

34 §       OTTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMINEN VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN  PÄÄTÖKSESTÄ 11.12.2008 19 §  37

35 §       HEPOKOTI NIMISEN KIINTEISTÖN RN:O 1:191 JA SILLÄ OLEVAN  HEPORIVI-NIMISEN RAKENNUKSEN MYYMINEN  38

 

                     

MATTI LEPPIHALME

Matti Leppihalme                                          Esa Ala-Karvia

 

 

 

Jämijärven kunta                                    KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2009                                                                                                                     

Kunnanhallitus

 

 

KOKOUSAIKA

 

13.1.2009 kello 17.00 – 18.40

 

KOKOUSPAIKKA

 

Jyllin Korsukylä

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

Matti Leppihalme                     puheenjohtaja

Tuija Ranta                               varapuheenjohtaja

Päivi Leponiemi

Hilkka Lahdensivu

Olli Seppälä

Markku Kujala

Tapio Rajalahti

 

 

POISSA OLLEET JÄSENET

 

 

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

 

Matti Peurala                       valtuuston puheenjohtaja 

Kyösti Lahti                         valtuuston I puheenjohtaja

Pentti Virtanen                    valtuuston II puheenjohtaja
Esa Ala-Karvia                    kunnanjohtaja

 

ASIAT

 

§§ 1 - 35

 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

 

 

Puheenjohtaja                                             Pöytäkirjanpitäjä

 

 

Matti Leppihalme                     Esa Ala-Karvia        

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu

kokouksen kulun mukaiseksi.

Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla

varustettu nimikirjaimillamme.

 

Tarkastusaika

Kunnanvirasto                   20.1.2009

Allekirjoitukset

 

 

Päivi Leponiemi                        Tapio Rajalahti

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja pvm

Kunnanvirasto                   20.1.2009

Virka-asema                                               Allekirjoitus

Kunnanjohtaja


 

 

1 §                KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

                                           

 

Ehdotus:                            Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            ____

 

 

 

2 §                PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

 

Ehdotus:                            Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat

                                            Päivi Leponiemi ja Tapio Rajalahti.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            ____

 

 

                     

3 §                VALTUUSTON VAALILAUTAKUNNAN VAALI

 

Valtuuston työjärjestyksen 26 §:n mukaan valtuusto valitsee toimikaudekseen suhteellisten vaalien toimittamista varten vaalilautakunnan. Lautakunnassa on kolme jäsentä ja kullakin henkilökohtainen varajäsen.

 

Valtuusto valitsee jäseniksi valituista lautakunnan puheenjohtajan ja yhden varapuheenjohtajan.

 

Lautakunnan sihteerinä toimii valtuuston pöytäkirjanpitäjä, jollei valtuusto toisin päätä.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto

 

1) valitsee toimikaudekseen suhteellisten vaalien toimittamista varten vaalilautakunnan, johon kuuluu kolme jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä

 

                                            2) määrää valituista jäsenistä vaalilautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

                                           

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

                                            -----

 

 

 

4 §                VALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJIEN VALITSEMINEN VUODEKSI 2009

                                           

                                            Kuntalain 12 §:n mukaan valtuusto valitsee keskuudestaan

                                            puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia

                                            toimikaudekseen, jollei valtuusto ole päättänyt lyhyemmästä

                                            toimikaudesta.

 

Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan samassa vaalitoimituksessa.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se valitsee keskuudestaan puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan vuodeksi 2009.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

                                            -----

 

 


5 §                KUNNALLISTEN ILMOITUSTEN JULKAISEMINEN VUONNA 2009

 

Kuntalain 64 §:n mukaan kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne julkisten kuulutusten ilmoitustaululla sekä tarpeen vaatiessa muulla kunnan päättämällä tavalla.

 

Aikaisempi käytäntö on ollut, että kunnalliset ilmoitukset on ilmoitustaulun lisäksi julkaistu Pohjois-Satakunta lehdessä ja Kankaanpään Seutu -lehdessä. Tämän lisäksi on käytetty lisäinformaationa kuntatiedotetta. Viranhakuilmoitukset, mahdolliset urakkatarjouspyynnöt yms. on julkaistu päivä- ja ammattilehdissä sen mukaan kuin niistä on erikseen määrätty tai asianomainen lautakunta katsonut tarpeelliseksi.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että kunnalliset ilmoitukset julkaistaisiin vuonna 2009 entisen käytännön mukaan.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

                                            -----

 

 


6 §                VALTUUSTON KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN VUONNA 2009

 

 

Kuntalain 54 §:n mukaan valtuusto kokoontuu päättäminään aikoina ja myös silloin, kun valtuuston puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi. Valtuusto on kutsuttava koolle myös kunnanhallituksen tai vähintään neljäsosan valtuutetuista sitä pyytäessä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällainen asia on valmisteltava kiireellisesti.

 

Valtuuston työjärjestyksen mukaan kutsu valtuuston kokoukseen on lähetettävä vähintään viisi päivää ennen kokousta kullekin valtuutetulle erikseen sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että valtuusto kutsutaan koolle vuonna 2009 ilmoittamalla kokouksista kuntalain ja valtuuston työjärjestyksen säännöksiä noudattaen sekä julkaisemalla kokouskuulutus asialistoineen Pohjois-Satakunta ja Kankaanpään Seutu -lehdissä.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

                                            -----

 

 

7 §                LUOTTAMUSHENKILÖIDEN VALITSEMINEN LAUTAKUNTIIN TOIMIKAUDEKSI 2009 - 2012

Kuntalain 17 §:n mukaan kunnan toimielimiä ovat valtuuston lisäksi kunnanhallitus, lautakunnat ja johtokunnat, niiden jaostot sekä toimikunnat.

Lain mukaan valtuusto asettaa kunnanhallituksen sekä 71 §:ssä tarkoitetun tarkastuslautakunnan. 3 mom. todetaan, että valtuusto voi lisäksi asettaa kunnanhallituksen alaisena toimivia lautakuntia pysyväisluonteisten tehtävien hoitamista varten.

                                            Lautakuntien jäsenmäärät ovat  seuraavat:

                                            Keskusvaalilautakunta     5                    (5 varajäsentä)

                                            Tarkastuslautakunta         4                    (4 varajäsentä)

                                            Tekninen lautakunta         7                    (7 varajäsentä)

                                            Maaseutulautakunta         6                    (6 varajäsentä)

                                            Sivistyslautakunta             7                    (7 varajäsentä)

                                            Vapaa-aikalautakunta      6                    (6 varajäsentä)

Kuntalain 36 §:ssä on säädetty vaalikelpoisuudesta lautakuntiin: Vaalikelpoinen lautakuntaan on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:

                                            1) asianomaisen lautakunnan alainen kunnan palveluksessa oleva henkilö;

                                            2) henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tehtäväalueella toimivan kunnan määräämisvallassa olevan yhteisön

tai säätiön palveluksessa; eikä

3) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle asianomaisessa toimielimessä tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.

                                            Valintoja tehtäessä on otettava huomioon lisäksi tasa-arvolain säännökset.

Kunnallisten toimielinten valintaa koskee Tasa-arvoL 42 §, jonka mukaan kunnallisissa toimielimissä tulee valtuustoa lukuunottamatta olla vähintään 40 % naisia ja vähintään 40 % miehiä.

Valtuuston tulee kuntalain 20 §:n mukaan valita toimielimen jäseniksi valituista toimielimen puheenjohtaja ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia. Heidät valitaan samassa vaalitoimituksessa.

                                           

                                            Keskusvaalilautakunnan vaali v. 2009 – 2012

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto

1) valitsee 5 keskusvaalilautakunnan jäsentä ja 5 varajäsentä, jotka asetetaan siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan

                                            2) määrää valituista keskusvaalilautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            Teknisen lautakunnan vaali v. 2009 - 2012

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto

                                            1) hyväksyy teknisen lautakunnan jäsenmääräksi 7 jäsentä ja 7 varajäsentä

                                            2) valitsee 7 teknisen lautakunnan jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen

                                            3) määrää valituista teknisen lautakunnan jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            Maaseutulautakunnan vaali v. 2009 – 2012

                                            Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto

                                            1) valitsee 6 maaseutulautakunnan jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen

                                            2) määrää valituista maaseutulautakunnan jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

                                           

                                            Sivistyslautakunnan vaali v. 2009 - 2012

                                            Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto

                                            1) valitsee 7 sivistyslautakunnan jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen

                                            2) määrää valituista sivistyslautakunnan jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.                                                

                                                                

                                            Vapaa-aikalautakunnan vaali v. 2009 - 2012

                                            Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto

                                            1) valitsee 6 vapaa-aikalautakunnan jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen

                                            2) määrää valituista vapaa-aikalautakunnan jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

                                            -----


 

8 §                TARKASTUSLAUTAKUNNAN VALITSEMINEN v. 2009 - 2012

 

Kuntalain 71 §:n mukaan valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten. Lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja.

Tarkastussäännön mukaan lautakunnassa on puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä kaksi muuta jäsentä.  Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

                                            Vaalikelpoinen tarkastuslautakuntaan ei ole (KUNL 71 § 4 mom):

                                            1) kunnanhallituksen jäsen;

                                            2) apulaispormestari

3 ) henkilö, joka on kunnanhallituksen jäsenen, kunnanjohtajan, pormestarin tai apulaispormestarin hallintolain 28 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitettu läheinen

4) kuntaan tai kunnan määräämisvallassa olevaan yhteisöön tai säätiöön pysyväisluonteisessa palvelussuhteessa oleva henkilö; eikä

                                            5) henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto

                                            1) valitsee neljä jäsentä tarkastuslautakuntaan ja kullekin heistä henkilökohtaisen varajäsenen

                                            2) määrää valituista tarkastuslautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

                                            -----

 


9 §                KUNNANHALLITUKSEN VALITSEMINEN

Kuntalain 17 §:n mukaan valtuusto asettaa kunnanhallituksen. Kunnanhallituksen johtosäännön 33 §:n mukaan kunnanhallitukseen kuuluu seitsemän jäsentä, joilla kullakin on henkilökohtainen varajäsen.

Kuntalain 35 §:ssä säädetään kunnanhallituksen jäsenen vaalikelpoisuudesta.

Vaalikelpoinen kunnanhallitukseen on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:

1) kunnan keskushallinnossa kunnanhallituksen alaisena toimiva kunnan palveluksessa oleva henkilö;

2) kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka lautakunnan esittelijänä tai muuten vastaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi tulevien asioiden valmistelusta; eikä

3) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa tai vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle kunnanhallituksessa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.

Henkilöstön edunvalvonnasta asianomaisessa kunnassa huolehtivan yhteisön hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen puheenjohtaja ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen. Vaalikelpoinen ei myöskään ole henkilö, joka yhteisön neuvottelijana tai muussa vastaavassa ominaisuudessa vastaa edunvalvonnasta. 

Enemmistön kunnanhallituksen jäsenistä on oltava muita kuin kunnan tai kunnan määräämisvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa olevia henkilöitä.

Kuntalain 20 §:n mukaan valtuusto tai muu valinnan suorittava toimielin valitsee jäseniksi valituista toimielimen puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia. Heidät valitaan samassa vaalitoimituksessa.

Kunnanvaltuuston tehdessä luottamushenkilövalintoja on otettava huomioon myös naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain säännökset.                                                                                                                                                   

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle

                                            1. että se valitsee kunnanhallituksen jäsenet ja varajäsenet kahden vuoden toimikaudeksi vuosille 2009 - 2010

                                            2. että se nimeää jäsenten keskuudesta kunnanhallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

                                             

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

                                            -----


 

10 §              KIINTEISTÖTOIMITUSTEN USKOTTUJEN MIESTEN VALINTA V. 2009 - 2012

Kiinteistönmuodostamislain 6 §:n mukaan valtuuston tulee valita kunnan kiinteistöntoimitusten uskotuiksi miehiksi vähintään kuusi henkilöä valtuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi. Uskotun miehen tulee olla kiinteistöasioihin perehtynyt ja paikalliset olot tunteva henkilö. Vaalikelpoisuudesta uskotun miehen toimeen on voimassa, mitä käräjäoikeuden lautamiehistä säädetään.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto valitsee toimikaudekseen kuusi kiinteistötoimituksen uskottua miestä.

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

                                            -----


 

11 §              JÄSENEN JA VARAJÄSENEN VALITSEMINEN POLIISIN NEUVOTTELUKUNTAAN V. 2009 - 2012

 

Poliisin hallinnosta annetun asetuksen (158/1996) 13 §:n mukaan valtuusto valitsee poliisin neuvottelukuntaan jäsenet toimikaudekseen.

Jos kihlakuntaan kuuluu useampia kuntia lääninhallitus määrää kuinka monta jäsentä ja varajäsentä kustakin kunnasta valitaan. Jämijärvellä on neuvottelukunnassa 1 jäsen ja 1 varajäsen.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto valitsee toimikaudekseen jäsenen ja varajäsenen Poliisin neuvottelukuntaan.

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

                                            -----

12 §              KÄRÄJÄOIKEUDEN LAUTAMIEHEN VALINTA V. 2009 - 2012

 

Käräjäoikeuslain (581/1993) 7 §:n mukaan valtuusto valitsee lautamiehet toimikauttaan vastaavaksi ajaksi. Kunnasta valittavien lautamiesten tulee mahdollisimman tasapuolisesti edustaa kunnan väestön ikä-, elinkeino-, sukupuoli- ja kielijakautumaa.

Lautamiehen tulee olla käräjäoikeuden tuomiopiiriin kuuluvassa kunnassa asuva Suomen kansalainen, joka ei ole konkurssissa, jonka toimintakelpoisuutta ei ole rajoitettu ja jota on pidettävä sopivana toimimaan lautamiehenä. Lautamieheksi ei saa valita henkilöä, joka on alle 25-vuotias tai joka on täyttänyt 63 vuotta. Lautamiehenä ei saa olla henkilö, jolla on virka yleisessä tuomioistuimessa tai rangaistuslaitoksessa taikka joka virassaan suorittaa ulosottotehtäviä, rikoksen esitutkintaa taikka tulli- tai poliisivalvontaa, eikä myöskään virallinen syyttäjä, asianajaja tai muu ammatikseen asianajoa harjoittava henkilö (KäräjäoikeusL 6 §). Jämijärven kunnan tulee valita kaksi lautamiestä.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto valitsee toimikaudekseen kaksi käräjäoikeuden lautamiestä.

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

                                            -----


 

13 §              EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN KUNTAPÄIVILLE

Suomen Kuntaliiton valtuusto kutsuu kuntapäivät koolle 6.-7.5.2009 Jyväskylään. Kokouspaikkana on Jyväskylän paviljonki.

                                            Kuntapäivien teemana on Yhteistyön vastuu – yhteinen kunta.

Kuntaliiton sääntöjen mukaan yhdistyksen varsinainen kokous, kuntapäivät pidetään joka neljäs vuosi kunnallisvaalien jälkeisenä vuonna, vuoden alkupuoliskolla valtuuston tarkemmin määräämänä aikana ja paikassa.

Jäsenkunnat saavat valita liiton sääntöjen perusteella edustajia kuntapäiville kunnallisvaaleja edeltävän vuodenvaihteen asukasluvun mukaisesti. Jämijärven kunnalla on 1 edustaja.

Jäsenkunta voi valita varsinaisille edustajille tarpeellisen määrän varaedustajia. Varaedustaja osallistuu kuntapäiville varsinaisen edustajan ollessa estyneenä.

                                            Kullakin edustajalla on kuntapäivillä päätöksiä tehtäessä yksi ääni.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto valitsee Jämijärven kunnan edustajan Kuntapäiville 6.-7.5.2009 sekä tarpeellisen määrän varaedustajia.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

                                            -----


14 §              KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN 16.12.2008 LAILLISUUSVALVONTA JA TÄYTÄNTÖÖNPANO     

                                                                                      

Kunnanvaltuusto on pitänyt kokouksensa 16.12.2008.

                                            Kokouksessa käsiteltiin seuraavat asiat:

 

                                            66 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus        

                                            67 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta   

                                            68 § Satakunnan koulutuskuntayhtymän muodostaminen ja

                                            perussopimuksen hyväksyminen         

                                            69 § Talousarvioasetelman muuttaminen                

                                            70 § Luottamushenkilöpalkkioiden tarkistaminen   

                                            71 § Pohjois-Satakunnan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän henkilöstösopimus ja Jämijärven kunnasta

                                            PoSaan siirtyvä henkilöstö                   

                                            72 § Jämijärven kunnan kaavoituskatsaus 2008 ja kaavoitusohjelma 2009 – 2010                     

                                            73 § Muutosten hyväksyminen vuoden 2008 talousarvioon         

                                            74 § Uuden hallintosäännön hyväksyminen  

                                            75 § Vuoden 2009 talousarvion ja taloussuunnitelma vuosille 2009-2011 hyväksyminen   

                                            76 § Jämijärven kunnan konserniohjeen hyväksyminen               

                                            77 § Satakunnan pelastuslaitoksen yhteistoimintasopimuksen muuttaminen 

                                            78 § Ilmoitus- ja mahdollisesti kiireellisenä käsiteltäväksi otettavat asiat       

                                            79 § Muut mahdollisesti esille tulevat asiat              

                     

Kuntalain 23 §:n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta.

 

Kuntalain 56 §:n 1 momentissa on todettu, että jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöönpanematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää panna täytäntöön kunnanvaltuuston päätökset 16.12.2008 koska ne on tehty laillisessa järjestyksessä eivätkä ne ylitä kunnanvaltuuston toimivaltaa eivätkä ole muutenkaan lainvastaisia.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

                                            _____

 

 

15 §              MERKKIPÄIVIEN HUOMIOIMINEN VUONNA 2009

 

Lista henkilöistä, joilla on merkkipäivä vuonna 2009, on esityslistan liitteenä 15.1.

 

Toimistojen esitykset huomioitavista henkilöistä saadaan kokoukseen mennessä. Liite 15.2

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää huomioida oheisen liitteen nro 15.2 mukaisten nykyisten ja entisten luottamushenkilöiden, viran- ja toimenhaltijoiden, työntekijöiden taikka muiden mahdollisten henkilöiden merkkipäivät vuonna 2009. Huomioinnin edellytyksenä pääsääntöisesti on ollut se, ettei työ-, virka- tai luottamustoimen päättymisestä ole kulunut yli 10 vuotta.

Lisäksi merkkipäivien muistamisessa tulee huomioida kunnanhallituksen 348 §/2005 hyväksymät periaatteet.

 

Lisäksi kunnanhallitus päättää, että merkkipäivän huomioimisesta on vastuussa se hallintokunta, jonka toimialapiiriin ko. merkkipäivän viettäjä kuuluu.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

                                            _____


 

16 §              TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET V. 2009

 

 

Kunnanhallituksen jäsenille jaetaan kokouksessa talousarvion täytäntöönpano-ohjeet vuodelle 2009.

 

Ohjeissa on korostettu hallintokuntien vastuuta myös kuntayhtymien toiminnan ja talouden seurannassa.  Muista kuin välttämättömistä hankinnoista tulee pidättäytyä 30.4.2009 saakka.

 

                                            Talousarvion täytäntöönpano-ohjeet v. 2009 ovat liitteenä nro 16.1.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus hyväksyy talousarvion täytäntöönpano-ohjeet

                                            vuodelle 2009.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.    

                                            _____


 

 

17 §              ARVOPOSTIN JA ARVOLÄHETYSTEN KUITTAAMINEN JA VASTAANOTTAMINEN

 

 

Kunnanhallituksen on vuosittain määrättävä ne henkilöt, jotka ovat oikeutettu kunnan puolesta kuittaamaan ja vastaanottamaan kunnan arvopostin ja muut arvolähetykset.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää oikeuttaa seuraavat henkilöt vuoden 2009 aikana kuittaamaan ja vastaanottamaan kunnan arvopostin ja muut arvolähetykset:

 

                                                                 kunnanjohtaja Esa Ala-Karvia

                                                                 rehtori Rolf Björkman

                                                                 rakennuspäällikkö Juhani Viilo

                                                                 kirjanpitäjä Marketta Viitaniemi

                                                                 palkanlaskija Elisa Viikeri

                                                                 kanslisti Kirsi Leppihalme

                                                                 kanslisti Ritva Mäkinen

                                                                 kanslisti Anne Ranta

                                                                 kanslisti Riikka Koivumäki

                                                                 maaseutusihteeri Tuomo Leikkola

                                                                 toimistovirkailija Katja Puska

                                                                 vapaa-aikasihteeri Jonna Haavisto

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

                                            _____


 

 

18 §              KUNNANHALLITUKSEN ALAISTEN LASKUJEN HYVÄKSYJIEN MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2009

 

Kunnan talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan lautakunnan ja muun viranomaisen on vuosittain määrättävä henkilöt, jotka sen puolesta hyväksyvät tositteet, jollei hyväksyjää ole määrätty johtosäännössä. Kunnanhallituksen alaisten laskujen hyväksymisoikeus on ollut kunnanhallituksen puheenjohtajalla ja kunnanjohtajalla.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää määrätä kunnanhallituksen alaisten laskujen hyväksyjiksi vuodelle 2009 kunnanhallituksen puheenjohtajan (varalla kunnanhallituksen varapuheenjohtaja) ja kunnanjohtajan (varalla rehtori).

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

                                            _____


 

 

19 §              KÄYTTÖSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN KUNNANHALLITUKSEN OSALTA V. 2009

 

 

Kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 16.12.2008 kunnan talousarvion vuodelle 2009.

 

Talousarvion pohjalta kunnanhallituksen tulee hyväksyä käyttösuunnitelma alaisuudessaan oleville kustannuspaikoille.

 

                                            Liitteenä 19.1 on ehdotus käyttösuunnitelmaksi.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus hyväksyy omalta osaltaan käyttösuunnitelman v. 2009 oheisen liitteen mukaisesti siten tarkennettuna, että kustannuspaikan 1130 Elinkeinotoimi tilikohdalla 4745 ”yritystuki” tarkistetaan Jämi-säätiölle myönnettyä avustusta.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

                                           

                                            _____

                     

 

 

20 §              JÄMIJÄRVEN KUNNAN EDUSTAJIEN VALITSEMINEN KUNTAYHTYMIEN YHTYMÄVALTUUSTOIHIN

 

                                            Jämijärven kunnan tulee valita edustajansa kuntayhtymien yhtymävaltuustoihin seuraavasti:

                                           

1.      Pohjois-Satakunnan koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

-          kaksi jäsentä ja kaksi henkilökohtaista varajäsentä

-          jäsenet ja varajäsenet valitaan vuodelle 2009, koska vuoden 2010 alusta aloittaa toimintansa Satakunnan koulutuskuntayhtymä

 

2.      Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän yhtymävaltuusto

-          kaksi jäsentä ja kaksi henkilökohtaista varajäsentä

-          ent. Erityishuoltopiiri sisältyy sairaanhoitopiiriin v. 2009 alusta omana taseyksikkönä

 

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että valtuusto valitsee edustajansa kuntayhtymien yhtymävaltuustoihin.

 

Päätös:                             Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

                                                     

                                          -----

                                         

 

 

21 §              KUNNAN EDUSTAJAN VALINTA SATAKUNTALIITON EDUSTAJAINKOKOUKSEEN

 

Satakuntaliiton perussopimuksen 4 §:n nojalla jäsenkunnat valitsevat edustajat edustajainkokoukseen kunnan edellisen vuoden asukasluvun mukaan siten, että kullakin jäsenkunnalla on yksi edustaja alkavaa neljää tuhatta asukasta kohden, kuitenkin enintään viidennes rajoittamattomasta kokonaismäärästä. Kullekin edustajalle valitaan henkilökohtainen varaedustaja. Kullakin edustajalla on edustajainkokouksessa yksi ääni. Edustajan ja varaedustajan on oltava jäsenkuntien valtuutettuja.

 

Edustajainkokouksen tehtävinä on valita jäsenkuntia edustavat maakuntavaltuuston jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet           sekä käsittelee maakuntahallituksen antaman kertomuksen edellisen edustajainkokouksen jälkeen tapahtuneesta kuntayhtymän toiminnasta.

 

Maakuntavaltuuston jäsenten ja varajäsenten tulee olla jäsenkuntien valtuutettuja ja valtuustossa edustettuina olevien ryhmien äänioikeuksien tulee valittaessa vastata jäsenkuntien valtuustoissa edustettuina olevien ryhmien kunnallisvaaleissa saamaa ääniosuutta maakunnan alueella vaalilaissa säädetyn suhteellisuusperiaatteen mukaisesti.

                                           

                                            Vaalissa noudatetaan tasa-arvolakia.

 

                                            Liitteenä on edustajainkokouksen edustajien lukumäärä kunnittain ja valtuutettujen lukumäärä puolueittain. Liite 21.1

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto valitsee edustajan ja hänelle henkilökohtaisen varaedustajan Satakuntaliiton edustajainkokoukseen.

 

Päätös:                             Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

                                         

                                          -----

 

 

 

22 §              TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen seuraavat ilmoitusasiat:

 

-          Satakunnan työllisyyskatsaus 11/2008

-          Satakunnan koulutuskuntayhtymän perussopimus/ Huittisten kaupunki

-          Sopimusluonnos Satakunnan sairaanhoitopiirin ja Pohjois-Satakunnan peruspalvelu-liikelaitoskuntayhtymän välillä lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälinetoiminnan järjestämisestä 1.1.2009 lukien/ Satakunnan sairaanhoitopiiri

-          KuEL-maksut työnantajan maksu laskee vuonna 2009/ Kuntien eläkevakuutus

-          Ilmoitus arvonlisäveron ennakkopalautuksen maksamisesta/ Lounais-Suomen yritysverotoimisto

-          Rekisteröinti-ilmoitus/ Lounais-Suomen yritysverotoimisto

-          Tenavaleiri 2008

-          Satakunnan pelastuslaitos TA 2008

-          D-Fence turvallisuusraportti 12/2008

-          Audiator, tilintarkastus 2008

-          Isojoen Saha Oy, metsänhakkuusopimus

-          Asuinrakennusten ja asuntojen korjaus- ja energia-avustuksiin myönnettyjen määrärahojen tarkistaminen/ ARA

-          Kiinteistöluovutusilmoitus

o       Peijari, Pikku-Rekola

o       Jämijärven kylä, Kotiranta

 

 

Päätös:                             Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                          _____                                                       


 

23 §              PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN

 

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saatetuiksi seuraavat pöytäkirjat:

 

                                            Pohjois-Satakunnan aluearkkitehtitoiminnan

                                            ohjausryhmä                                            30.10.2008

                                            Pohjois-Satakunnan peruspalvelu-liikelaitoskuntayhtymä

                                            tilapäinen johtokunta                              04.12.2008

                                            Pohjois-Satakunnan koulutuskuntayhtymä

                                            yhtymähallitus                                          11.12.2008

                                            Vapaa-aikalautakunta                           11.12.2008

                                            Perusturvalautakunta                             16.12.2008

                                                                                                                                  

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____          
                                           

24 §              SIJOITUSTOIMINNAN PERUSTEIDEN MUKAINEN SELVITYS VALTUUSTOLLE

 

                                           

Jämijärven kunnanvaltuusto on hyväksynyt Jämijärven kunnan sijoitustoiminnan perusteet.

 

Perusteiden mukaan kunnanhallituksen tulee antaa valtuustolle selvitys puolivuosittain kassavarojen määrän ja arvion kehityksestä sekä sijoitusinstrumenttien jakaumasta ja tuotosta tarkastelujaksolla.

 

Lisäksi selvityksessä on esitettävä olennaiset riskitasossa tapahtuneet ennakoitavissa olevat muutokset. Selvitykset on tehtävä mikäli sijoitustoimintaa ko. jaksolla on ollut.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus ilmoittaa valtuustolle, että

 

1.      - Helvi Nästiltä saadusta perinnöstä on 90.000 euroa sijoitettu 2 vuoden määräaikaistalletuksella Parkanon Säästöpankkiin kiinteällä korolla 4,4%.

- Seppo Rajakorvelta saadusta perinnöstä on 17.000 euroa sijoitettu 1 vuoden määräaikaistalletuksella Länsi-Suomen Osuuspankkiin korolla 5,48%

2.      muuta sijoitustoimintaa ei ole ollut viimeisellä puolivuotisjaksolla 1.7. -31.12.2008

3.      kassavarojen kehitys ilmenee valtuustolle vähintään neljännesvuosittain tietoon saatettavasta talouden toteutumisesta ja siihen liittyvästä laskelmasta.

 

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----               

 

 


25 §              KUNNANJOHTAJAN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET AJALTA 1.10.-31.12.2008

 

 

                                            Kunnanhallituksen kokouksessa on nähtävillä kunnanjohtajan viranhaltijapäätökset ajalta 1.10.-31.12.2008.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee kunnanjohtajan päätökset tiedokseen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

                                           

                                            _____

 


 

26 §              JÄSENTEN VALITSEMINEN KUNTIEN YHTEISEEN PERUSTURVALAUTAKUNTAAN

 

Kuntien välisen yhteistoimintasopimuksen mukaan kuntien yhteiseen perusturvalautakuntaan osapuolten valtuustot valitsevat kunnallisvaalikaudeksi jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet seuraavasti:

 

                                            Honkajoen kunta               2 jäsentä

                                            Jämijärven kunta               2 jäsentä

                                            Kankaanpään kaupunki   5 jäsentä

                                            Karvian kunta                    2 jäsentä

                                            Siikaisten kunta                2 jäsentä

 

Perusturvalautakunnan jäsenten on oltava oman kuntansa valtuuston jäseniä. Valinnassa noudatetaan kuntalain 81 §:n 4 momenttia.

 

Kankaanpään kaupunginvaltuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja kaksi (2) varapuheenjohtajaa.

 

Yhteinen perusturvalautakunta toimii tilaajalautakuntana ja vastaa näin ollen palveluiden järjestämisestä. Palvelut tullaan pääsääntöisesti tuottamaan perustettavan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän toimesta.

 

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto valitsee kaksi jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet

kuntien yhteiseen perusturvalautakuntaan.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

                                           

 

27 §              EDUSTAJIEN VALITSEMINEN POSAN YHTYMÄKOKOUKSEEN

                     

                                            PoSan perussopimuksen 6 §:ssä on määritelty jäsenyhteisöjen edustajat ja äänivalta yhtymäkokouksessa.

 

PoSan päätösvaltaa käyttävät jäsenet yhtymäkokouksessa, johon jäsenkuntien kunnanhallitukset valitsevat edustajansa kuhunkin kokoukseen erikseen. Yhtymäkokousedustajien valinnasta kunnat neuvottelevat keskenään, jotta voidaan sovittaa yhtymäkokouksen kokoonpano kuntalain 81 §:n 4 momentin tarkoittamalla tavalla.

 

                                            Yhtymäkokoukseen valitaan edustajat jäsenkunnista seuraavasti:

                                           

                                            Honkajoki                          3 edustajaa

                                            Jämijärvi                            3 edustajaa

                                            Kankaanpää                     7 edustajaa

                                            Karvia                                3 edustajaa

                                            Siikainen                           3 edustajaa

 

Yhtymäkokouksessa on kunkin jäsenkunnan valitsemalla edustajalla peruspääomaosuutta vastaava äänimäärä. Jos jäsenyhteisöä edustaa kaksi tai useampi edustaja, jakaantuu jäsenyhteisön äänimäärä tasan sen saapuvilla olevien edustajien kesken. Minkään yksittäisen jäsenyhteisön äänimäärä yhtymäkokouksessa ei kuitenkaan voi ylittää 45 prosenttia yhtymäkokouksessa läsnäolevasta äänimäärästä.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus nimeää 3 Jämijärven kunnan edustajaa PoSan kuntayhtymäkokoukseen.

Päätös:                              Kunnanhallitus nimesi yksimielisesti Jämijärven kunnan edustajiksi PoSan yhtymäkokoukseen Rainer Rajamäen, Marjatta Hyttisen ja Anneli Pitkäsen.

                                            _____

                     


 

28 §              POSAN PERUSSOPIMUKSEN JA YHTEISTOIMINTASOPIMUKSEN MUUTTAMINEN

 

PoSan tilapäinen johtokunta on käsitellyt tarvittavia muutoksia perussopimukseen sekä kuntien väliseen yhteistoimintasopimukseen. Muutostarpeita ovat aiheuttaneet mm. tarkentuneet tulkinnat Paras-lainsäädännöstä sekä ns. osajäsenten ottaminen PoSaan.

 

Esityslistan liitteen on PoSan tilapäisen johtokunnan valmistelemat uudet sääntöluonnokset. Liite nro 28.1.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus käy läpi esitetyt sääntömuutokset ja tekee tarvittavat tarkennusehdotukset PoSalle.

 

Päätös:                              Käydyn keskustelun jälkeen kunnanhallitus päätti esittää sopimukseen seuraavat muutosehdotukset:

 

-          perussopimuksen numerointi sisällysluettelon osalta tulee korjata perussopimuksen sisällön mukaiseksi (§ 21 kuntalaskutus)

-          perussopimuksen 14 § 2 momentti; Kuntayhtymäkokous valitsee ympäristölautakunnan jäsenet (ei kuntien valtuustot)

-          perussopimuksen voimaantulon päivämäärä tulee tarkistaa

-          yhteistoimintasopimuksen 6. kohdassa tulee säilyttää alkuperäisessä sopimuksessa ollun momentti siirrettävien henkilöiden 5 vuoden työsuhdeturvasta.

 

                                            _____

 

                                           

 


 

29 §              YHTEISTOIMINTASOPIMUS JÄMI SM-HIIHTOJEN 2009 OSALTA

 

Jämijärven kunnan ja Jämin SM-hiihtojen kisajärjestäjien kanssa on laadittu oheisen liitteen mukainen mainonta- ja yhteistoimintasopimus. Liite nro 29.1.

                                            Määräraha on varattu v. 2009 budjettiin.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus hyväksyy oheisen liitteen mukaisen sopimuksen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

                     

                                            _____

 

 

 

 

30 §              PALVELUSOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN

 

Kankaanpään oikeusaputoimiston ja Jämijärven kunnan välille on laadittu palvelusopimus ajalle 1.1.2009-28.2.2009. Palvelusopimuksen tarkoituksena on varmistaa yleisen edunvalvonnan hoito ja palvelujen tuottamisen jatkuminen kunnan asukkaille katkeamatta.

Palvelusopimus on liitteenä nro 30.1.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus hyväksyy oheisen palvelusopimuksen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

                                           

                                            _____


 

 

 

 

31 §              MAINOSSOPIMUKSEN JATKAMINEN RADIO SUNIN KANSSA

 

Jämijärven kunnalla on ollut kaksi vuotta mainossopimus Radio Sunin kanssa.

Yhteistyöstä on saatu positiivista palautetta ja varsinkin Jämin tapahtumien markkinoinnille sillä on ollut tärkeä merkitys. Yhteistyön jatkamisesta on laadittu oheisen liitteen mukainen sopimus vuodelle 2009. Liite nro 31.1.

 

Sopimusluonnos on muutoin entisen kaltainen, mutta siihen on lisätty kuuluvuus Sun Kanta-Häme. Viime vuonna käyttämättä jääneet spotit saadaan käyttää veloituksetta v. 2009 aikana.

 

Kevään 2009 aikana on tarkoitus lisätä Perhepuiston yms. kunnan tonttien mainontaa myös Radio Sunin kautta. Sopimus on huomioitu valtuuston hyväksymässä talousarviossa.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää hyväksyä Jämijärven kunnan ja Radio Sunin välisen mainossopimuksen oheisen liitteen mukaisesti.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 


 

32 §              TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.11.2008

 

Esityslistan liitteenä on talouden toteutuminen ajalla 1.1.-30.11.2008. Liite nro 32.1.

 

Vertailutietona on taloustilanne vastaavana ajankohtana edellisenä vuonna.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee talouden toteutumisen tiedoksi ajalla 1.1.-30.11.2008 ja saattaa sen edelleen

valtuustolle tiedoksi.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

 

 


                                            Kunnanhallitus                   301 §            4.11.2008

 

33 §              KANKAANPÄÄN MUSIIKKIOPISTON KUNTAKORVAUSTEN KOROTTAMINEN JA UUSI MUSIIKKIOPISTOA KOSKEVA SOPIMUS

 

Jämijärven kunnan voimassa oleva sopimus taiteen laajan oppimäärän mukaisesta opetuksesta Kankaanpään musiikkiopiston kanssa on esityslistan liitteenä nro 301.1.

 

Kankaanpään kaupunki on ilmoittanut, että Kankaanpään kaupungin taloudellinen tilanne edellyttää, että ulkokuntien kuntakorvauksia korotetaan. Liite nro 301.2.

 

Kuntien uusi erilainen kohtelu perustuu siihen, että järjestämisluvan omaavat kunnat saisivat palvelut halvemmalla eli korotus olisi niiden osalta pienempi.

 

Jämijärven kunnalle on esitetty uutta kiinteään hintaan perustuvaa sopimusta. Liite nro 301.3.

 

Kankaanpään kaupungilla on nykyisin sopimuksen 3 §:n mukaan oikeus periä Jämijärven kunnalta todellisten nettokustannusten mukaista korvausta oppilaspaikkakustannuksista eli nykyinen sopimus ei voi aiheuttaa tappiota Kankaanpään kaupungille. Toisaalta lain mukaan ko. toiminta ei saa aiheuttaa voittoa ylläpitäjälle. Kaikkien mukana olevien kuntien osalta olisi ylläpitäjän tullut hakeutua valtionosuuden piiriin, ja näin ollen kustannukset olisivat pysyneet hallinnassa. Tällä hetkelläkin kuntien maksama kuntaosuus vastaa konservatoriotason opetuksesta perittäviä kuluja.

 

Lähialueen muut musiikkiopistot tuottavat palvelut huomattavasti halvemmalla kuntaosuudella.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää

 

1.      että kunta ei hyväksy esitettyä uutta sopimusta

2.      selvittää lähialueen muun musiikkiopistotarjonnan ja hinnoittelun

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Rehtori Rolf Björkman oli kokouksessa tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajan. Hän poistui kokouksesta klo 19.50.

                                           

                                            -----

 

KH 33 §                             Kankaanpään kaupungin kulttuurilautakunta on käsitellyt asiaa kokouksessaan 17.12.2008 § 75, ja päättänyt pitää voimassa Kankaanpään musiikkiopiston taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän mukaisen opetuksen järjestämissopimukset sopimuskuntien kanssa.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee Kankaanpään kulttuurilautakunnan päätöksen tiedokseen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                     

                                            _____

 

 

 


 

34 §              OTTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMINEN VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN PÄÄTÖKSESTÄ 11.12.2008 19 §

 

Vapaa-aikalautakunta on käsitellyt 11.12.2008 9 § kunnan latujen hoitoa. Asian valmistelussa ja käsittelyssä on tapahtunut virheitä ja epätarkkuuksia, jonka johdosta kunnanhallituksen tulee käyttää otto-oikeuttaan. Asiasta on keskusteltu kunnan tilintarkastajan Risto Pohjanpiirin kanssa, joka oli samaa mieltä asiasta.

 

Tarjouspyyntö oli ainoastaan kuntatiedotteessa ja se ei vastaa valtuuston kunnallisten ilmoitusten julkaisemisesta tekemää päätöstä 29.1.2008 4 §. Tarjouspyynnössä on myös epätarkkuuksia eli on pyydetty ”latukonetarjouksia”, vaikka kyse on latujen hoidosta. Tämän lisäksi ainoan tarjouksen tehnyt henkilö on ollut asian käsittelyn aikana kokouksessa ja pitänyt vielä pöytäkirjaa. Hänen olisi esteellisenä tullut poistua kokouksesta ko. asian esittelyn, käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää

 

1.      käyttää otto-oikeuttaan vapaa-aikalautakunnan päätökseen 11.12.2008 19 §

2.      palauttaa asian vapaa-aikalautakunnalle uudelleen valmisteltavaksi

3.      antaa vapaa-aikalautakunnalle valtuudet tilapäisesti sopia latujen hoidosta kevättalvella 2009.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.


 

 

 

 

 

35 §              HEPOKOTI NIMISEN KIINTEISTÖN RN:O 1:191 JA SILLÄ OLEVAN HEPORIVI-NIMISEN RAKENNUKSEN MYYMINEN

 

Jämijärven kunta on vuokrannut Onnikoti Oy:lle Jämijärven kunnan Peijarin kylässä Hepokoti nimisellä tilalla RN:o 1:191 sijaitsevan Heporivi nimisen rakennuksen 1.12.2006 alkaen.

 

Ko. kiinteistön myynnistä on laadittu aiesopimus, jonka kunnanhallitus on hyväksynyt 12.9.2006.

Aiesopimukseen perustuen on Onnikoti Oy jättänyt 8.10.2008 päivätyn ostotarjouksen. Tarjous sisältää myös tarjouksen Heporivin viereisestä rakennuksesta (Hepohelmi). Ostotarjous on liitteenä nro 35.1.

 

Kiinteistöihin on tehty kosteusmittaus Tmi Tommi Mäntysen toimesta. Tutkimus on lähetetty kunnanhallituksen jäsenille aikaisemmin. Kankaanpään OP-Kiinteistökeskus Oy on myös laatinut arvion talojen arvosta.

 

Käytyjen keskustelujen pohjalta on Onnikoti Oy tehnyt uuden tarjouksen kiinteistöistä. Liite nro 35.2.

 

Kunnanhallituksen puheenjohtaja ja kunnanjohtaja ovat tarjouksen pohjalta olleet yhteydessä toimitusjohtaja Anne Laxiin ja esittäneet, että toisen kiinteistön hinta tulisi olla sama kuin Heporivistäkin tehty tarjous eli 130.000 euroa. Onnikoti Oy:stä on 13.9.2009 iltapäivällä tullut ilmoitus, että he hyväksyvät ko. vastatarjouksen.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää

1.      hyväksyä Onnikoti Oy:n tarjouksen Hepokoti nimisen kiinteistön RN:o 1:191 ja sillä olevan rakennuksen (Heporivi) osalta; kauppahinta 130.000 euroa.

2.      hyväksyä, että Onnikoti Oy:n kanssa laaditaan aiesopimus/esisopimus Heponiementie 11 sijaitsevasta rivitalokiinteistöstä hintaan 130.000 euroa. Optio kiinteistöön on voimassa 31.12.2010 saakka.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____