Jämijärven kunta                                 KOKOUSKUTSU 19/2008

Kunnanhallitus                                    Laatimispäivämäärä: 26.11.2008

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

2.12.2008 kello 18.30

 

Paikka


Kunnantalon kokoushuone

Käsiteltävät asiat

307 §    KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS  343

308 §    PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA  343

309 §    TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT  344

310 §    PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN  345

311 §    TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2008  346

312 §    TALOUSARVIOASETELMAN MUUTTAMINEN  347

313 §    TIETOTURVASUUNNITELMA, –OHJE JA –POLITIIKKA  348

314 §    KOULUKURAATTORIN PALVELUIDEN JÄRJESTÄMINEN  349

315 §    LUOTTAMUSHENKILÖPALKKIOIDEN TARKISTAMINEN  351

316 §    PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ AKI RANTASEN KUUKAUSIRAPORTTI /  LOPPURAPORTTI TOIMINNASTAAN 15.5.-31.12.2008  352

317 §    LAINAN MYÖNTÄMINEN JÄMI-SÄÄTIÖLLE  353

318 §    AVUSTUKSEN MYÖNTÄMINEN POHJOIS-SATAKUNNAN  VAMMAISNEUVOSTOLLE  355

319 §    VUODEN 2009 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE  2009-2011  HYVÄKSYMINEN  356

320 §    POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELU-LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN  HENKILÖSTÖSOPIMUS JA JÄMIJÄRVEN KUNNASTA POSAAN SIIRTYVÄ  HENKILÖSTÖ   358

321 §    ESISELVITYS ASUKKAIDEN HYVINVOINTIIN POSITIIVISESTI  VAIKUTTAVISTA TEKIJÖISTÄ TOTEUTTAMISHANKETTA VARTEN  359

322 §    JÄMIN HIIHTOTUNNELI OY:N RAHOITUSJÄRJESTELYIHIN LIITTYVÄ  JÄLKIPANTTI 360

323 §    SOPIMUS JÄMI-INFON PALVELUIDEN OSTAMISESTA JÄMIJÄRVEN  KUNNAN OSALTA  361

324 §    AVUSTUKSEN MYÖNTÄMINEN JÄMIJÄRVEN PERUSKOULUN YHDEKSÄSLUOKKALAISTEN YSTÄVYYSKOULUMATKALLE  362

325 §    TUKIPÄÄTÖS MAIDOLLE JA ERÄILLE MAITOVALMISTEILLE  363

326 §    ERÄIDEN VIRANHALTIJOIDEN TEHTÄVÄKOHTAISEN PALKAN  TARKISTAMINEN  364

327 §    PELASTUSTOIMEN YKSIKÖNJOHTAJAVARALLAOLON KUSTANNUKSET  365

 

                     

MATTI LEPPIHALME

Matti Leppihalme                                          Esa Ala-Karvia

 

 

 

Jämijärven kunta                                    KOKOUSPÖYTÄKIRJA 19/2008                                                                                                                   

Kunnanhallitus

 

 

KOKOUSAIKA

 

2.12.2008 kello 18.30-20.45

 

KOKOUSPAIKKA

 

Kunnanhallituksen kokoushuone

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

Matti Leppihalme                     puheenjohtaja

Tuija Ranta                               varapuheenjohtaja

Päivi Leponiemi

Hilkka Lahdensivu

Olli Seppälä

Tapio Rajalahti

Markku Kujala

 

 

POISSA OLLEET JÄSENET

 

 

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

 

Kyösti Lahti                         valtuuston I varapuheenjohtaja
Pentti Virtanen                    valtuuston II varapuheenjohtaja

Esa Ala-Karvia                    kunnanjohtaja

 

ASIAT

 

§§ 307-

 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

 

 

Puheenjohtaja                                             Pöytäkirjanpitäjä

 

 

 

Matti Leppihalme         Esa Ala-Karvia    Matti Leppihalme

                                                                      326 § osalta

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu

kokouksen kulun mukaiseksi.

Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla

varustettu nimikirjaimillamme.

 

Tarkastusaika

Kunnanvirasto                   9.12.2008

Allekirjoitukset

 

 

Tuija Ranta                               Olli Seppälä

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja pvm

Kunnanvirasto                   9.12.2008

Virka-asema                                               Allekirjoitus

Kunnanjohtaja


 

 

307 §            KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

                                           

 

Ehdotus:                            Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 

308 §            PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

 

Ehdotus:                            Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat

                                            Tuija Ranta ja Olli Seppälä.

 

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

309 §            TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen seuraavat ilmoitusasiat:

                                           

-          Länsi-Suomen lääninhallitus, linjaliikennelupa 14071

-          Länsi-Suomen lääninhallitus, linjaliikennelupa 20000

-          Länsi-Suomen lääninhallitus, linjaliikennelupa 10993

-          Verohallitus, suostumus työnantajasuoritusten julkaisemiseen

-          Satakunnan maistraatti, väkilukutiedote 10/2008

-          Valtiovarainministeriö, valtiovarainministeriön päätös kuntien yhteistoiminta-avustuksen myöntämisestä

-          Kunnallinen työmarkkinalaitos, kunnallisen henkilöstön osaamisen kehittämistä koskeva suositus sekä työ- ja virkaehtosopimus ammattiyhdistyskoulutuksesta

-          Tasa-arvovaltuutettu, kiintiöiden soveltaminen kunnallisissa toimielimissä

-          Satakunnan pelastuslaitos, taloustilanne 31.10.2008

-          Pohjola, vakuutuskirja

-          TE-keskus, Satakunnan työllisyyskatsaus 10/2008

-          D-Fence turvallisuusraportti 11/2008

-          Verohallinto, maksatuserittely, tilitysjakso 200811

-          Kankaanpään kansanterveystyön ky. osavuosiraportti 1.1.-30.9.2008

-          Työ- ja elinkeinoministeriö, alustava ehdotus seutukuntajaoksi 1.1.2009 alkaen

-          Kiinteistönluovutusilmoitus:

o       Peijari, Tuulensuu

 

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

                                                                       


310 §                                 PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN

 

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saatetuiksi seuraavat pöytäkirjat:

                                           

 

                                            Keskusvaalilautakunta                           8.9.2008

                                            Keskusvaalilautakunta                           22.9.2008

                                            Keskusvaalilautakunta                           25.9.2008

                                            Pohjois-Satakunnan peruspalvelu-liikelaitos kuntayhtymä

                                            Tilapäinen johtokunta                             21.10.2008

                                            Toimistoautomaatioryhmä                    22.10.2008

                                            Pohjois-Satakunnan koulutuskuntayhtymä

                                            yhtymähallitus                                          23.10.2008

                                            Keskusvaalilautakunta                           24.10.2008

                                            Keskusvaalilautakunta                           26.10.2008

                                            Keskusvaalilautakunta                           27.10.2008

                                            Vapaa-aikalautakunta                           28.10.2008

                                            Keskusvaalilautakunta                           29.10.2008

                                            Perusturvalautakunta                             29.10.2008

                                            Pohjois-Satakunnan Kehittämiskeskus

                                            Varsinainen syysyhtiökokous                29.10.2008

                                            Tarkastuslautakunta                               7.11.2008

                                            Sivistyslautakunta                                   18.11.2008

                                            Taloustyöryhmä II/2008                          24.11.2008

 

 

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 

311 §            TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2008

 

 

                                            Esityslistan liitteenä on talouden toteutuminen ajalla 1.1.-30.9.2008. Liite nro 311.1.

                                            Vertailutietona on talouden tilanne edellisenä vuonna vastaavana ajankohtana.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee talouden toteutumisen tiedokseen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 


 

312 §            TALOUSARVIOASETELMAN MUUTTAMINEN

 

                                           

PoSan aloittaessa toimintansa 1.1.2009 muuttuu myös kunnan talousarvion rakenne. Sosiaalitoimen (poislukien päivähoito) siirtyessä liikelaitoskuntayhtymään tulee perusturvalautakunnan kohta poistaa. Lasten päivähoito siirtyy sivistyslautakunnan alle ja muut sosiaali- ja terveyspalvelut kunnanhallituksen alle. Samassa yhteydessä on talousarvioasetelmasta syytä poistaa myös ”lomituspalvelut” kohta.

 

                                            Talousarvioasetelman muutos on siis seuraava:

 

                                            uusi:              tehtävä         103 sosiaali- ja terveyspalvelut            

                                                                                       315 lasten päivähoito

 

                                            pois:             tehtävä         112 Lomituspalvelut

                                                                 toimielin       20 Perusturvalautakunta

                                                                                       (tehtävät 200-240)

 

                                            Talousarvioasetelma muutoksineen ilmenee liitteestä 312.1.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto muuttaa talousarvioasetelmaa oheisen liitteen 312.1

mukaisesti.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 


                                            Toimistoautomaatioryhmä                    1 §                22.10.2008

 

313 §            TIETOTURVASUUNNITELMA, –OHJE JA –POLITIIKKA

 

ATK-vastaava Tuomo Leikkola jakoi ryhmän jäsenille luonnokset Jämijärven tietoturvasuunnitelmaksi, tietoturvaohjeiksi ja tietoturvapolitiikaksi. Mm. maaseutuhallinto vaatii näiden olemassaoloa, jotta maaseutuhallinnon tehtäviä voidaan kunnassa hoitaa. Tietoturvasuunnitelma sisältää yksityiskohtaista tietoa kunnan järjestelmistä, joten se on luonteeltaan luottamuksellinen. Tietoturvaohje taas kuuluu jakaa jokaiselle kunnan työntekijälle, kun se on hyväksytty.

 

Toimistoautomaatioryhmä tutustui suunnitelmiin ja hyväksyi ne omalta osaltaan ilman muutoksia.

 

KH 313 §                           Tietoturvaohje ja  –politiikka on esityslistan liitteenä. Liite nro 313.1.

                                            Tietoturvasuunnitelma esitellään kokouksessa.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus hyväksyy Jämijärven kunnan tietoturvasuunnitelman, tietoturvaohjeen ja tietoturvapolitiikan

toimistoautomaatioryhmän esittämällä tavalla.

 

Päätös                               Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 


                                            Sivistyslautakunta             35 §              20.5.2008

                                            Kunnanhallitus                   177 §            17.6.2008

 

314 §            KOULUKURAATTORIN PALVELUIDEN JÄRJESTÄMINEN

 

 

Lastensuojelulaki 13.4.2007/n:o 417:” 2 luku 9 §

Tuki koulunkäyntiin Kunnan tulee järjestää koulupsykologi- ja koulukuraattoripalveluita, jotka antavat kunnan perusopetuslaissa (628/1998) tarkoitetun esi-, perus- ja lisäopetuksen sekä valmistavan opetuksen oppilaille riittävän tuen ja ohjauksen koulunkäyntiin ja oppilaiden kehitykseen liittyvien sosiaalisten ja psyykkisten vaikeuksien ehkäisemiseksi ja poistamiseksi. Palveluilla tulee edistää myös koulun ja kodin välisen yhteistyön kehittämistä. Perusopetuslain 7 ja 8 §:ssä tarkoitetun opetuksen järjestäjä vastaa edellä 1 momentissa tarkoitettujen palveluiden järjestämisestä oppilailleen.”

 

 

Uusi lastensuojelulaki edellyttää kuntia järjestämään edellä olevan pykälän (lastensuojelulaki 2 luku, 9 §) mukaisesti kuraattoripalvelut kunnassa.

 

Asiasta on keskusteltu Pohjois-Satakunnan alueen oppilashuollon kehittämishankkeeseen liittyvissä kokouksissa ja alueen sivistystoimenjohtajien kokouksissa.

 

Lavian kunnalla on jo tarvittava koulukuraattoriyhteistyö aloitettu menestyksekkäästi aiemmin niin, että Kankaanpäällä ja Lavialla on yhteinen kuraattori joka toimii 2 työpäivää viikossa Lavialla ja loput Kankaanpäässä.

 

Sivistystoimenjohtajat ovat neuvototteluissaan päättäneet esittää omille lautakunnilleen, että Kankaanpää, Jämijärvi, Siikainen, Karvia ja Honkajoki tekisivät asiassa yhteistyötä. Yhteistyö toteutettaisiin siten, että Kankaanpää toimisi isäntäkuntana palkaten koulukuraattorin. Tällöin Kankaanpäällä olisi 3 kuraattoria, joiden työpanos jaettaisiin yhteistyökuntien kesken alustavan suunnitelman mukaan siten, että se jäntevöittäisi kuraattorien työtä, eikä yhden tarvitsisi ajaa useitten kuntien alueella.

 

Alustavasti on ajateltu, että palkattavan kuraattori työpanos voitaisiin jakaa seuraavasti:

Honkajoki     1-2 pvä /vko

Siikainen      1 pvä /vko

Karvia           1-2 pvä/ vko

Jämijärvi      1 pvä/ vko

 

Yhden viikkotyöpäivän kustannus Jämijärven osalta olisi noin 8000 – 9000 euroa vuodessa palkkojen osalta. Lisäksi tulee osoittaa työskentelyyn tilat, välineet ja aiheutuu mm. matkakustannuksia.

 

Sivistystoimenjohtajat pyrkivät siihen, että aiesopimus olisi valmis 15.8.2008 mennessä, jolloin kunnat voisivat varautua asiaan talousarviovalmistelussaan syksyllä ja uuden kuraattorin toiminta olisi mahdollista aloittaa vuoden 2009 alussa.

 

Asia on käsitelty myös Jämijärven kunnan oppilashuoltotyöryhmässä, joka antaa asialle täyden tukensa.

 

 

Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että se myöntää rehtorille valtuudet allekirjoittaa Jämijärven osalta yhteistyöhön ryhtyvien kuntien yhteinen aiesopimus ja saattaa asia muutoinkin loppuun siten, että lastensuojelulain edellyttämät kuraattoripalvelut ovat myös Jämijärven kunnan osalta kunnossa lastensuojelulain mukaisesti.

 

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

----

 

KH 177 §                          

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää hyväksyä sivistyslautakunnan esityksen ja saattaa sen edelleen tiedoksi

valtuustolle.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KH 314 §                           Aiesopimus koulukuraattorinpalveluista on esityslistan liitteenä nro 314.1.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus hyväksyy oheisen aiesopimuksen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 


 

315 §            LUOTTAMUSHENKILÖPALKKIOIDEN TARKISTAMINEN

 

                     

                                            Jämijärven kunnan luottamushenkilöpalkkiot on hyväksytty 3.4.2001 ja 10.8.2004.

Palkkiot ovat jääneet selvästi jälkeen vastaavan kokoisten kuntien palkkioista. Vertailu on liitteenä nro 315.1.

 

Kunnanhallitus käsitteli iltakoulussaan 11.11.2008 kunnanjohtajan tekemää ehdotusta uusiksi palkkioiksi. Iltakoulun pohjalta on jatkettu asian valmistelua.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että Jämijärven kunnan luottamushenkilöpalkkiot ovat 1.1.2009

alkaen seuraavat:

 

 

                                            KOKOUSPALKKIOT

 

                                            - kunnanvaltuusto              30 €

                                            - kunnanhallitus                 30 €

                                            - lautakunnat                      25 €

                                            - muut toimielimet             25 €

 

                                            PUHEENJOHTAJIEN VUOSIPALKKIOT

 

                                            - kunnanvaltuusto              750 €

                                            - kunnanhallitus                 1100 €

 

                                            MUUT PALKKIOT

 

                                            - vaalilautakunnan pj.        60 €

                                            - vaalilautakunnan jäsen 50 €

                                            - vaalitoimikunnan jäsen  40 €

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 


 

316 §            PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ AKI RANTASEN KUUKAUSIRAPORTTI / LOPPURAPORTTI TOIMINNASTAAN

15.5.-31.12.2008

 

                     

                                            Esityslistan liitteenä on projektipäällikkö Aki Rantasen raportti toiminnastaan 15.5.-31.12.2008.

Liite nro 316.1.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee raportin tiedokseen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 


                                            Kunnanhallitus                   285 §            14.10.2008

                                            Kunnanvaltuusto                62 §              28.10.2008

 

317 §            LAINAN MYÖNTÄMINEN JÄMI-SÄÄTIÖLLE

                                           

Jämi-säätiön hallitus on kokouksessaan 30.9.2008 § 34 päättänyt anoa Jämijärven kunnalta 50 000 euron suuruista korotonta lainaa. Laina-aika olisi vuoden 2012 loppuun, jolloin laina maksettaisiin kokonaisuudessaan takaisin. Lainaa ei täten lyhennettäisi laina-aikana.

 

Laina-anomus perustuu säätiön tämän hetkiseen tiukkaan maksuvalmiuteen. Säätiö pyrkii vuoden 2012 loppuun mennessä pääsemään eroon kaikesta tuottamattomasta omaisuudestaan ja tämä mahdollistaa lainan takaisin maksun. Samalla on tavoitteena ajaa säätiön toiminta alas käsittämään ilmailutoiminnan ja luontomatkailun edistämistä ilman kiinteistöhallintaa.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto

 

1.      myöntää Jämi-säätiölle 50 000 euron suuruisen korottoman lainan, laina-aika vuoden 2012 loppuun (bullet)

2.      edellyttää vastavakuutena vastaavan suuruista kiinnitystä Jämi Areenaan ja sen vuokraoikeuteen

3.      antaa velkakirjan tarkemman laadinnan kunnanhallituksen tehtäväksi.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Matti Leppihalme,  kunnanhallituksen varapuheenjohtaja Tuija Ranta, kunnanhallituksen jäsen Olli Seppälä ja kunnanjohtaja Esa Ala-Karvia poistuivat kokouksesta esteellisenä tämän asian käsittelyn ja päätöksen teon ajaksi.

Puheenjohtajaksi valittiin tämän asian osalta Päivi Leponiemi.

Asian esitteli ja pöytäkirjaa piti perusturvajohtaja Auli Ranta.

                                           

                                            -----

 

KV 62 §

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Valtuutetut Matti Leppihalme, Tuija Ranta ja Olli Seppälä sekä kunnanjohtaja Esa Ala-Karvia poistuivat kokouksesta esteellisenä tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Pöytäkirjaa piti tämän asian osalta valtuuston puheenjohtaja Matti Peurala.

                                            -----

 

 

KH 317 §                           Projektipäällikkö Aki Rantanen on valmistellut velkakirjan.

                                            Liite nro 317.1.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää hyväksyä Jämijärven kunnan ja Jämi-säätiön välisen velkakirjan oheisen liitteen

mukaisesti.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 


 

318 §            AVUSTUKSEN MYÖNTÄMINEN POHJOIS-SATAKUNNAN VAMMAISNEUVOSTOLLE

 

                                            Pohjois-Satakunnan Vammaisneuvosto hakee avustusta toimintansa tukemiseen Jämijärven kunnalta

100 €.

 

Vammaisneuvoston toiminnan edellytys on rahoituksen saaminen siihen kuuluvien kuntien osalta.

Avustusrahoilla elvytetään neuvoston toimintaa, mahdollistetaan koulutuksiin osallistuminen sekä informaatiotilaisuuksien järjestäminen alueella.

 

Lisäksi järjestetään jokavuotinen kansallinen vammaistenpäivä tapahtuma 3.12. Kankaanpään Kuntoutuskeskuksessa.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus myöntää Pohjois-Satakunnan Vammaisneuvostolle 100 €:n avustuksen toiminnan

tukemiseen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 


 

319 §           VUODEN 2009 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2009-2011 HYVÄKSYMINEN

 

                     

                                            Talousarvion laadinnan lähtökohdat ja rahoitus

                                                                                                                                                       

Vuoden 2008 talous on toteutunut paremmin kuin edellisenä vuotena. Vuosikate tulee arvion mukaan olemaan lievästi positiivinen, muttei tule riittämään poistoihin. Vuoden 2007 lopullinen tieto verotuksesta osoittaa kasvua 4,5 %. Kasvu on alle valtakunnan keskiarvon. Valtionosuudet ja verotulot toteutuvat vuonna 2008 budjetoidusti.

 

Vuoden 2009 investointien painopiste on edelleen tiehankkeissa. Jämijärven tilan kohentamista jatketaan ruoppauksin ja niitoin. Asuntotoimessa ollaan aktiivia ja kunta onkin varautunut ostamaan yhden asunnon tulevasta rivitalohankkeesta.

 

Kunnallisveroprosentti nostettiin vuonna 2008 19,75 %:iin. Talousarviovuodelle ja taloussuunnitelmaan ei ole sisällytetty verojen korotuksia.

 

Kunnallisveron tuotto on laskettu siten, että vuoden 2007 lopulliseen verotukseen verrattuna se on arvioitu seuraavasti:

 

                                            - v. 2008       + 5 %

                                            - v. 2009       + 3 %

 

Vuosikate on koko suunnittelukauden positiivinen ollen välillä 215-267 €/as.

                                            Talousaviolainojen kehitys ilmenee seuraavasta

 

                                            v. 2009         1218 €/as.

                                            v. 2010         1132 €/as.

                                            v. 2011         1010 €/as.

 

Käyttötalousmenot kasvavat vuoden 2008 talousarvioon nähden 1,9 %. Budjetin kulurakenteessa on suuria muutoksia johtuen PoSan toiminnan käynnistymisestä vuoden 2009 alusta. Vrt esim. palkat/palvelujen ostot.

 

Henkilöstön kehitys ja investointisuunnitelma ilmenevät talousarvion liitteistä. 

Taloustyöryhmä on käsitellyt talousarvion perusteita, investointeja ja henkilöstösuunnitelmaa kahdessa kokouksessaan. Yhteistyötoimikunta antaa lausuntonsa kunnanhallituksen kokoukseen 9.12.2008 mennessä.

 

Talousarvioehdotus vuodelle 2009 ja taloussuunnitelmaehdotus vuosille 2009-2011 on esityslistan liitteenä nro 319.1.

 

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus käy keskustelun talousarvio- ja taloussuunnitelmaluonnoksesta.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

                     


 

320 §            POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELU-LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSOPIMUS JA JÄMIJÄRVEN KUNNASTA POSAAN SIIRTYVÄ HENKILÖSTÖ

 

Pohjois-Satakunnan perusliikelaitoskuntayhtymän tilapäinen johtokunta on yhdessä yt-työryhmän kanssa valmistellut uutta liikelaitoskuntayhtymää koskevan henkilöstösopimuksen.

 

Henkilöstösopimuksessa on mm. säännelty PoSan siirtyvän henkilöstön asemasta ja oikeuksista sekä peruskuntien ja PoSan välisistä velvoitteista. Henkilöstösopimus on esityslistan liitteenä nro 320.1.

 

Lisäksi kunnan tulee tehdä päätös PoSaan siirtyvästä henkilöstöstä. Työsuhteinen henkilöstö siirtyy uuden omistajan palvelukseen työsopimuslain 1. luvun 10 §:n perusteella ja virkasuhteinen henkilöstö kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 25 §:n perusteella. Siirtymisessä noudatetaan myös lain kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta 13 §:ää.

 

Pohjois-Satakunnan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymään siirtyvä henkilöstö Jämijärven kunnan osalta on liitteenä nro 320.2.

 

                                            Yhteistyötoimikunta käsittelee asian ennen valtuuston kokousta.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy Pohjois-Satakunnan

peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän henkilöstösopimuksen sekä Jämijärven kunnan PoSaan siirtyvän

henkilöstön oheisten liitteiden mukaisesti.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 


                                            Kunnanhallitus                   212 §            12.8.2008

                                            Kunnanhallitus                   298 §            4.11.2008

 

321 §            ESISELVITYS ASUKKAIDEN HYVINVOINTIIN POSITIIVISESTI VAIKUTTAVISTA TEKIJÖISTÄ TOTEUTTAMISHANKETTA VARTEN

 

Perusturvajohtaja Auli Ranta on valmistellut esiselvityshanketta, jolla selvitetään asukkaiden hyvinvointiin positiivisesti vaikuttavia tekijöitä. Hankkeen kustannusarvio on 15 000 euroa, josta Leader+ -tuen (EU, valtio ja kunnat) osuus on 13 500 euroa ja yksityisen rahoituksen osuus 1 500 euroa. Yksityisen rahoituksen hankkeeseen sijoittaa Jämijärven Vanhustentaloyhdistys ry. Hankkeen hakijana ja hallinnoijana on Jämijärven kunta.

 

Hankesuunnitelma on esityslistan liitteenä nro 212.1, samoin alustava luonnon haastattelukysymyksiksi.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus päättää jättää oheisen liitteen mukaiseen hankesuunnitelmaan perustuvan Leader+

                                          hankehakemuksen.

 

Päätös:                             Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Perusturvajohtaja Auli Ranta oli kokouksessa tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajan. Hän poistui kokouksesta klo 19.05.

-----

 

KH 298 §                           Jätetty hakemus on liitteenä nro 298.1.

 

                                            Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry:stä on ilmoitettu, että hanke on hyväksytty hakemuksen mukaisesti.

 

Ehdotus.                            Kunnanhallitus päättää

 

1.      merkitä myönteisen päätöksen tiedokseen

2.      hankkeen käynnistämisen jatkotoimenpiteistä

 

Päätös:                              Kunnanhallitus päätti yksimielisesti

 

1.      merkitä myönteisen päätöksen tiedokseen ja

2.      antaa tarvittavan henkilön rekrytoinnin kunnanjohtaja Esa Ala-Karvian ja perusturvajohtaja Auli Rannan tehtäväksi.

                                            -----

 

KH 321 §                           Hanketta toteuttamaan on 17.11.2008 alkaen palkattu Leena Saloniemi.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee hankkeen etenemisen tiedokseen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 

322 §            JÄMIN HIIHTOTUNNELI OY:N RAHOITUSJÄRJESTELYIHIN LIITTYVÄ JÄLKIPANTTI

 

                     

Valtuuston 31.3. § 25 ja 30.6. § 36 päättämien Jämin hiihtotunnelin lainajärjestelyjen ehtona oli, että kunta saa vastavakuutena Finnvera Oyj:n jälkeen kiinnitykset hiihtotunnelin vuokraoikeuteen ja rakennukseen.

 

                                            Asiasta on laadittu jälkipanttaussopimus. Liite nro 322.1.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee jälkipantin hyväksyen tiedokseen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 


 

323 §            SOPIMUS JÄMI-INFON PALVELUIDEN OSTAMISESTA JÄMIJÄRVEN KUNNAN OSALTA

 

Jämi-Infon palveluiden ostamista koskeva Jämijärven kunnanhallituksen päätös on lainvoimainen. Lainvoimaisuuden varmistuttua on valmisteltu ostopalvelusopimus Jämijärven kunnan ja Elämän Palikoita välillä. Liite nro 323.1.

 

                                            Sopimuksessa on huomioitu tarjouspyynnössä, tarjouksessa sekä Jämijärven kunnan ja säätiön välisessä

www-sivujen sopimuksessa olevat seikat.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus hyväksyy Jämijärven kunnan ja Elämän Palikoita välisen sopimuksen oheisen liitteen

mukaisesti.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 


 

 

324 §           AVUSTUKSEN MYÖNTÄMINEN JÄMIJÄRVEN PERUSKOULUN YHDEKSÄSLUOKKALAISTEN

                     YSTÄVYYSKOULUMATKALLE

 

Jämijärven peruskoulun yhdeksäsluokkalaiset ovat anoneet rahallista avustusta ystävyyskoulumatkalle Saksaan

11.-16.3.2008. Matkabudjetti on n. 2900 euroa. Edellisenä vuonna tuki oli 100 €/lähtijä.

 

Matkalle on lähdössä 12 yhdeksäsluokkalaista, 4lukiolaista ja 2 opettajaa. Opettajien osalta kustannukset hoitaa sivistystoimi. Asia esitellään tarkemmin kokouksessa.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus päättää myöntää avustusta yhdeksäsluokkalaisten ystävyyskoulumatkalle 100 euroa /

                                          oppilas eli 1600 euroa.

 

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 


 

325 §            TUKIPÄÄTÖS MAIDOLLE JA ERÄILLE MAITOVALMISTEILLE

 

                                           

Maaseutuvirasto on käsitellyt Jämijärven kunnan anomuksen ja myöntänyt 31.10.2008 tekemällään päätöksellä tukea maidolle ja eräille maitovalmisteille yhteensä 163,42 €. Päätös koskee Pääskyn päiväkotia ja Suurimaan ala-astetta.

Päätös on hakemuksen mukainen.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee päätöksen tiedokseen ja päättää ettei siihen haeta muutosta.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 


 

326 §            ERÄIDEN VIRANHALTIJOIDEN TEHTÄVÄKOHTAISEN PALKAN TARKISTAMINEN

 

 

Kunnanhallitus käsitteli iltakoulussa 11.11.2008 johtavassa- ja itsenäisessä asemassa olevien viranhaltijoiden palkkoja. Vertailutietona oli Honkajoen, Karvian, Kihniön, Lavian ja Siikaisten vastaavien viranhaltijoiden palkat. Asian valmisteli projektipäällikkö Aki Rantanen.

 

                                            Iltakoulun pohjalta on laadittu ehdotus palkantarkistukseksi.

 

Ehdotus:                            (puheenjohtajan selostuksen pohjalta)

 

Kunnanhallitus päättää tarkistaa seuraavien johtavassa- ja itsenäisessä asemassa olevien viranhaltijoiden tehtäväkohtaisia palkkoja 1.12.2008 alkaen seuraavasti:

 

                                            - kunnanjohtaja Esa Ala-Karvia            4980,00 €

                                            - Perusturvajohtaja Auli Ranta               3200,00 €

                                            - rakennuspäällikkö Juhani Viilo           3000,00 €

                                            - maaseutusihteeri Tuomo Leikkola     2300,00 €

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            Pöytäkirjaa piti tämän asian osalta kunnanhallituksen puheenjohtaja Matti Leppihalme.

                                            Kunnanjohtaja Esa Ala-Karvia poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi

todeten itsensä esteelliseksi.

 

                                            _____

 


 

327 §            PELASTUSTOIMEN YKSIKÖNJOHTAJAVARALLAOLON KUSTANNUKSET

 

 

Satakunnan pelastuslaitos on lähettänyt Jämijärven kunnalle liitteenä nro 327.1 olevan tiedustelun yksikönjohtajavarallaolon kustannuksista.

 

Pelastuslaitos on solminut uuden palokuntasopimuksen 38:n vapaaehtoispalokunnan kanssa, neljän kanssa pelastuslaitos ei ole valmis sopimusta sopimaan ja kahdeksan palokuntaa on ilmoittanut, että ne eivät solmi palokuntasopimusta ilman yksikönjohtajavarallaolojärjestelmää.

 

Pelastuslaitoksen ehdottama sopimusmalli ja jo solmitut palokuntasopimukset sisältävät yksikön yksikönjohtamistoiminnot ilman erityistä varallaolojärjestelmää.

 

Yksikönjohtajavarallaolon aiheuttamat kustannukset Jämijärven VPK:n osalta ovat vuositasolla noin 29 000 euroa, mikä sisältää henkilöiden korvaukset ja henkilösivukulut.

                                            Kustannuksista on puolet peritty kunnalta suoraan palvelutasokustannuksina ja puolet

viranomaiskustannusten mukana asukaslukuperusteisesti.

                                            Kustannus vaikutus Jämijärven kunnalle on yhteensä noin 14 630,50 euroa (14 500 + 0,9 % x 14 500).

 

Mikäli Jämijärven VPK hyväksyy pelastustoimen ehdottaman sopimusmallin, vuosittainen palokuntakorvaus nousee noin 10 000 eurolla.

VPK voi jatkossa uuden palokuntasopimuksen solmittuaan jatkaa itse niin halutessaan varallaolokustannusten maksamista yksikönjohtajille palokuntakorvauksena maksettavasta summasta.

 

                                            Asiasta on neuvottelu Karviassa 3.12.2008 klo 14.00 Liite nro 327.2

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus keskustelee asiasta ja evästää neuvottelijoita.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

                                            Neuvottelijaksi nimettiin yksimielisesti Tuija Ranta.

 

                                            _____