Jämijärven kunta                                 KOKOUSKUTSU 17/2008

Kunnanhallitus                                    Laatimispäivämäärä: 9.10.2008

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

14.10.2008 kello 18.30

 

Paikka


Kunnantalon kokoushuone

Käsiteltävät asiat

267 §    KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS  304

268 §    PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA  304

269 §    TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT  305

270 §    PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN  306

271 §    KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN 9.9.2008 LAILLISUUSVALVONTA  JA TÄYTÄNTÖÖNPANO   307

272 §    KOIRAVERON MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2009  308

273 §    KIINTEISTÖVERON MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2009  309

274 §    VUODEN 2009 TULOVEROPROSENTIN MÄÄRÄÄMINEN  310

275 §    KUNNANJOHTAJAN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET AJALTA 1.7.-30.9.2008  311

276 §    PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ AKI RANTASEN VÄLIRAPORTTI 312

277 §    TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-31.8.2008  313

278 §    TALOUSARVION VALMISTELUTILANNE  314

279 §    POSAN VALMISTELUTILANNE  315

280 §    LAUSUNTO SATAKUNTALIITON VUODEN 2009 TALOUSARVIO- EHDOTUKSESTA JA TALOUSSUUNNITELMASTA VUOSILLE 2009-2011  316

281 §    VUOKRASOPIMUKSEN IRTISANOMINEN / KANKAANPÄÄN  KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ  317

282 §    PAIKALLISPOLIISIN PALVELUVERKOSTO   318

283 §    JÄMIN JOULUKYLÄ –TAPAHTUMAN AVUSTAMINEN  319

284 §    EDUSTAJAN NIMEÄMINEN POHJOIS-SATAKUNNAN  KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN JA KOKEMÄENJOKILAAKSON  KUNTAYHTYMÄN VÄLISEN AIESOPIMUKSEN TOTEUTUKSEN  OHJAUSRYHMÄÄN  320

285 §    LAINAN MYÖNTÄMINEN JÄMI-SÄÄTIÖLLE  321

286 §    JÄMI-JYLLITIEN PERUSPARANTAMISEN TILANNE  322

 

                     

MATTI LEPPIHALME

Matti Leppihalme                                          Esa Ala-Karvia

 

 

 

Jämijärven kunta                                    KOKOUSPÖYTÄKIRJA 17/2008                                                                                                                   

Kunnanhallitus

 

 

KOKOUSAIKA

 

14.10.2008 kello 18.30-20.19

 

KOKOUSPAIKKA

 

Kunnanhallituksen kokoushuone

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

Matti Leppihalme                     puheenjohtaja

Tuija Ranta                               varapuheenjohtaja

Päivi Leponiemi

Hilkka Lahdensivu

Olli Seppälä

Tapio Rajalahti

Markku Kujala

 

 

POISSA OLLEET JÄSENET

 

 

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

 

Matti Peurala                     valtuuston puheenjohtaja 

Kyösti Lahti                         valtuuston I varapuheenjohtaja

Esa Ala-Karvia                    kunnanjohtaja

Auli Ranta                           perusturvajohtaja klo 18.30-19.05

Juhani Viilo                          rakennuspäällikkö klo 19.11-19.24

ASIAT

 

§§ 267 - 286

 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

 

 

Puheenjohtaja                                             Pöytäkirjanpitäjä

 

 

Matti Leppihalme   Päivi Leponiemi   Esa Ala-Karvia       Auli Ranta

                               § 285 osalta                                                              § 285 osalta

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu

kokouksen kulun mukaiseksi.

Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla

varustettu nimikirjaimillamme.

 

Tarkastusaika

Kunnanvirasto                   21.10.2008

Allekirjoitukset

 

 

Markku Kujala                          Hilkka Lahdensivu

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja pvm

Kunnanvirasto                   21.10.2008

Virka-asema                                               Allekirjoitus

Kunnanjohtaja


 

 

267 §            KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

                                           

 

Ehdotus:                            Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 

268 §            PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

 

Ehdotus:                            Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat

                                            Markku Kujala ja Hilkka Lahdensivu

 

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Puheenjohtajan esityksestä hyväksyttiin seuraava työjärjestyksen muutos yksimielisesti; seuraavaksi käsitellään pykälä 285, jonka jälkeen palataan esityslistan mukaiseen järjestykseen.

 

                                            _____

 

 

269 §            TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen seuraavat ilmoitusasiat:

                                           

-          Verohallinto, maksatuserittely tilitysjakso 200809

-          Valtiovarainministeriö, peruspalvelubudjettitarkastelu 2009

-          TE-keskus, Satakunnan työllisyyskatsaus 8/2008

-          Kuntaliitto, Kuntatalous 3/08

-          Pohjois-Satakunnan Kehittämiskeskus Oy, Kuntien maksuosuusvertailu

-          Pohjois-Satakunnan koulutuskuntayhtymä, ote Kankaanpään kaupunginhallituksen päätös, Pohjois-Satakunnan koulutuskuntayhtymän avustaminen

-          Satakunnan sairaanhoitopiiri, ote ennakkotietoja osavuosikatsauksesta 1-8 kk/2008 ja jonotiedot 30.9.2008

-          Tilintarkastus 2008, tilinavaus, pankkitilit ja taloustilasto

-          Tilintarkastus 2008, vesilaskutus

-          Kiinteistönluovutusilmoitus:

o       Jämijärvi, Narvi II

 

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

                                                                                                            

270 §            PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN

 

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saatetuiksi seuraavat pöytäkirjat:

 

                                            Pohjois-Satakunnan peruspalvelu-liikelaitoskuntayhtymä

                                            Tilapäinen johtokunta                             27.8.2008

                                            Sivistyslautakunta                                   17.9.2008

                                            Taloustyöryhmä                                      19.9.2008

 

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

                     

271 §            KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN 9.9.2008 LAILLISUUSVALVONTA JA TÄYTÄNTÖÖNPANO     

                                                                                      

Kunnanvaltuusto on pitänyt kokouksensa 9.9.2008

                                            Kokouksessa käsiteltiin seuraavat asiat:

 

                                            42 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus        

                                            43 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta   

                                            44 § Sijoitustoiminnan perusteiden mukainen selvitys valtuustolle                   

                                            45 § Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän perussopimuksen muutosehdotuksen

                                            hyväksyminen                                                              

                                            46 § Harkinnanvaraisen rahoitusavustuksen hakeminen vuodelle 2008         

                                            47 § Väliraportti 30.6.2008                  

                                            48 § Kauppakirjan hyväksyminen / Voitto Vuori      

                                            49 § Suostumuksen antaminen lainajärjestelyihin / Jämi-säätiö

                                            50 § Jäsenten valinta PoSan valmistelevaan valiokuntaan

                                            51 § Ilmoitus- ja mahdollisesti kiireellisenä käsiteltäväksiotettavat asiat        

                                            52 § Muut mahdollisesti esille tulevat asiat

 

Kuntalain 23 §:n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta.

 

Kuntalain 56 §:n 1 momentissa on todettu, että jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöönpanematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää panna täytäntöön kunnanvaltuuston päätökset 9.9.2008 koska ne on tehty laillisessa järjestyksessä eivätkä ne ylitä kunnanvaltuuston toimivaltaa eivätkä ole muutenkaan lainvastaisia.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 

272 §           KOIRAVERON MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2009

 

 

Koiraverolain mukaan valtuusto voi päättää, onko kunnassa suoritettava koiraveroa. Jos koiraveroa ei kanneta, valtuusto voi myös päättää, että koirasta ei ole tehtävä laissa säädettyä ilmoitusta eikä siitä tarvitse kirjoittaa valvontalippua.

 

Koiraveron enimmäismäärä on 50 euroa. Veron alarajaa ei ole laissa määrätty.

 

Koiraveroksi valtuusto päätti vuodelle 2008 17 euroa. 

Koiraverolla kootaan vuosittain noin 2.300 euroa.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että koiraveroksi vuodelle 2009 määrätään 17 euroa.

 

Päätös:                              Kunnanhallituksen jäsen Päivi Leponiemi esitti keskustaryhmän kantana, että valtuustolle esitetään,

ettei koiraveroa enää perittäisi.

                                            Markku Kujala kannatti Päivi Leponiemen esitystä.

Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko Päivi Leponiemen esitys hyväksyä yksimielisesti ja koska kukaan ei esittänyt eriävää kannanottoa puheenjohtaja totesi, että kunnanhallitus oli yksimielisesti hyväksynyt Päivi Leponiemen esityksen.

 

                                            -----

 

 

 

273 §           KIINTEISTÖVERON MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2009

 

 

Kiinteistövero on kiinteistöveroprosentin mukainen osuus kiinteistön arvosta. Kiinteistöverolain 11 §:n mukaan kunnanvaltuusto määrää kunnan kiinteistöveroprosentin sadasosan tarkkuudella.

 

Vuoden 2009 kiinteistöveroprosentti tulee ilmoittaa verohallitukselle 17.11.2008 mennessä.

 

Vuoden 2009 verotuksessa kiinteistöveroprosenttien rajat ovat seuraavat:

 

-          yleinen kiinteistöveroprosentti 0,50-1,00

-          vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,22-0,50

-          muiden asuinrakennusten veroprosentti voidaan määrätä 0,50-1,00 vaihteluvälin rajoissa enintään 0,60 prosenttiyksikköä korkeammaksi kuin pääasiassa vakituiseen asumiseen käytettävien rakennusten veroprosentti

-          rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti 1,00-3,00

 

KiintVL:n 12 b §:ssä mainituissa kunnissa alaraja on valtuuston määräämä yleinen veroprosentti + 1,00, kuitenkin enintään 3,00 prosenttia

 

-          Yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentin alaraja on   0,00

-          voimalaitosten veroprosentin yläraja on 2,50.

 

Kunnanvaltuusto on määrännyt kiinteistöveron vuodelle 2008 seuraavasti:

                                         

-          yleinen kiinteistövero 0,50 %

-          vakituiset asuinrakennukset            0,25 %

-          vapaa-ajan asunnot                          0,75 %

-          yleishyödylliset yhteisöt                    0,00 %

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se määrää kiinteistöveron vuodelle 2009 seuraavasti:

 

-          yleinen kiinteistövero 0,50 %

-          vakituiset asuinrakennukset            0,25 %

-          vapaa-ajan asunnot                          0,75 %

-          yleishyödylliset yhteisöt                    0,00 %

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----


 

 

274 §        VUODEN 2009 TULOVEROPROSENTIN MÄÄRÄÄMINEN

                                                         

                                          Verotusmenettelyssä annetun lain (1558/1995) 91 a §:n (1263/2001) mukaan kunnan tulee ilmoittaa tuloveroprosentin suuruus verohallinnolle viimeistään verovuotta edeltävän marraskuun 17. päivänä.

 

                                          Kunta ilmoittaa tuloveroprosentin neljännesprosenttiyksikön tarkkuudella (verotusmenettelylain 91 a § 1 momentti).

 

                                          Kunnan tuloverotuksen talousarvio määräytyy verotettavien tulojen yhteismäärän arvion ja tuloveroprosentin mukaan. Vuoden 2007 lopullinen kunnallisveron määrä on ennakkotiedon mukaan 3.971.485 jossa kasvua on edellisvuoteen 4,3  %. Yhteisöveron ennakkotieto on 297.684  euroa; muutosta edelliseen vuoteen 21,6%.

 

                                          Vuoden 2008 verotulot ovat tähän mennessä toteutumassa budjetoidun mukaisesti.

 

                                          Kunnalla on takanaan kolme alijäämäistä tilinpäätöstä. Taseessa on tällä hetkellä vanhojen vuosien osalta alijäämää n. 530.000 euroa.

 

                                          Voimaan tulleiden säännösten (kuntalain muutos 578/2006) mukaan kunnan taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos talousarvion laatimisvuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää. Taloussuunnitelman neljän vuoden tasapainovaatimus sitoo nimenomaan kuntaa, jonka taseeseen ei kerry ylijäämäeriä. Toisin sanoen kunnan, jonka talousarviovuoden taseen arvioidaan muodostuvan alijäämäiseksi tai jonka kuluvan vuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää, on laadittava tasapainossa oleva taloussuunnitelma.

 

                                          Talousarvioluonnoksessa verotulojen kasvu on tällä hetkellä arvioitu seuraavasti:

 

                                          - v. 2008        + 4,5 %

                                          - v. 2009        + 2,0 %

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto päättää vuoden 2009 tuloveroprosentiksi 19,75 %.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 


 

275 §            KUNNANJOHTAJAN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET AJALTA 1.7.-30.9.2008

 

 

                                            Kunnanhallituksen kokouksessa on nähtävillä kunnanjohtajan viranhaltijapäätökset ajalta

1.7.-30.9.2008.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee kunnanjohtajan päätökset tiedokseen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 


 

276 §            PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ AKI RANTASEN VÄLIRAPORTTI

 

                                            Esityslistan liitteenä nro 276.1 on projektipäällikkö Aki Rantasen väliraportti ajalta 15.5.-30.9.2008.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee väliraportin tiedokseen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 


 

 

277 §            TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-31.8.2008

 

                                           

                                            Esityslistan liitteenä on talouden toteutuminen ajalla 1.1.-31.8.2008. Liite nro 277.1.

                                            Vertailutietona on tilanne vastaavana ajankohtana edellisvuonna.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee talouden toteutumisen tiedokseen ja saattaa sen edelleen valtuustolle tiedoksi.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 


 

278 §            TALOUSARVION VALMISTELUTILANNE

 

                     

Talousarvion valmistelu on käynnissä ja kunnanhallitus toivoi, että talousarvion suuntaviivoista raportoitaisiin kunnanhallitukselle prosessin edetessä.

 

                                            Kunnanjohtaja esittelee kunnanhallitukselle tämän hetken tilanteen.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus keskustelee saadun informaation pohjalta.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 


 

279 §            POSAN VALMISTELUTILANNE

 

Kunnanjohtaja Esa Ala-Karvia esittelee kunnanhallitukselle kokouksessa viiden kunnan yhteisen liikelaitoskuntayhtymän valmistelutilannetta.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus keskustelee saadun informaation pohjalta.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

                     

                                            Kunnanhallitukselle jaettiin investointisuunnitelman ensimmäinen luonnosversio, joka oli käsitelty

taloustyöryhmässä.

 

                                            _____

 

 


 

280 §            LAUSUNTO SATAKUNTALIITON VUODEN 2009 TALOUSARVIOEHDOTUKSESTA JA TALOUSSUUNNITELMASTA VUOSILLE 2009-2011

 

Satakuntaliiton maakuntahallitus on 15.9.2008 hyväksynyt ehdotuksen Satakuntaliiton vuoden 2009 talousarvioksi ja vuosien 2009-2011 taloussuunnitelmaksi. Satakuntaliitto pyytää ehdotuksesta perussopimuksen 22 §:n mukaisesti jäsenkuntien lausuntoa. Lausunto tulee toimittaa Satakuntaliittoon 4.11.2008 mennessä. Esityksen mukaan Jämijärven kunnan maksuosuus on v. 2009 14 917 euroa eli kasvua on 4,27 %.

 

Talousarvioesitys ja taloussuunnitelma ovat esityslistan liitteenä nro 280.1.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus ilmoittaa, ettei sillä ole huomautettavaa Satakuntaliiton talousarvioehdotukseen v. 2009 ja

taloussuunnitelmaan vuosille 2009-2011.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 


                                          Kunnanhallitus                    232 §            2.9.2008

                                          Kunnanhallitus                    253 §            23.9.2008

 

281 §            VUOKRASOPIMUKSEN IRTISANOMINEN / KANKAANPÄÄN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ

 

Kankaanpään kansanterveystyön kuntayhtymä on irtisanonut terveyskeskushammaslääkäri Pekka Arposen käytössä olleen, Jämijärven kunnan omistaman omakotitalon vuokrasopimuksen. Pekka Arponen jää eläkkeelle ja hänen virkasuhteensa päättyy joulukuun 2008 lopussa.

 

Virkasuhteen perusteella vuokratun talon vuokrasopimus irtisanotaan päättyväksi 30.11.2008.

 

Vuokrasopimuksen jatkamisesta neuvotellaan Pekka Arposen kanssa ennen kunnanhallituksen kokousta.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää

 

1.      merkitä Kankaanpään kansanterveystyön kuntayhtymän vuokrasopimuksen irtisanomisen hyväksyen tiedokseen

2.      jatkotoimenpiteistä omakotitalon jatkovuokraamisen tai myynnin suhteen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti siten, että 2. kohdan osalta käydään jatkoneuvottelut Pekka Arposen kanssa.

 

                                            -----

 

KH 253 §                           Kunnanjohtaja on käynyt jatkoneuvottelun Pekka Arposen kanssa 8.9.2009. Neuvottelun tulos esitellään

kokouksessa.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus käy keskustelun eri vaihtoehdoista.

 

Päätös:                              Kunnanhallitus päättää siirtää asian seuraavaan kokoukseen ja samalla evästää valmistelijaa.

 

                                            -----

KH 281 §

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää vuokrata kunnan omistaman omakotitalon Kristiina ja Pekka Arposelle 1.12.2008 alkaen. Vuokran suuruus on 400 €/kk sisältäen vesimaksun. Sähkö- ja lämmityskulut maksavat vuokralaiset itse.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 

282 §            PAIKALLISPOLIISIN PALVELUVERKOSTO

 

                     

Paikallispoliisin hallintouudistus toteutetaan 1.1.2009 alkaen. Porin, Rauman, Kankaanpään ja Kokemäen poliisilaitokset lakkautetaan ja niistä muodostetaan Satakunnan poliisilaitos.

 

Satakunnan poliisilaitoksen pääpoliisiasema sijaitsee tämän jälkeen Porissa. Kankaanpäässä, Kokemäellä ja Raumalla sijaitsevat poliisiasemat.

 

Nykyisin poliisilla on Satakunnassa palvelutoimistot Eurassa, Huittisissa, Säkylässä, Merikarvialla, Ulvilassa, Laviassa ja Karviassa. Noormarkussa toimii yhteispalvelupiste.

 

Satakunnan poliisilaitos on esittänyt Länsi-Suomen lääninhallitukselle, että 1.1.2009 alkaen palvelutoimistot sijaitsevat Eurassa ja Huittisissa. Sisäasiainministeriö on velvoittanut poliisilaitosta käynnistämään neuvottelut Merikarvian, Säkylän, Lavian, Karvian ja Noormarkun kuntien kanssa mahdollisen yhteispalvelupisteen perustamisesta.

 

Poliisilaitos pyytää kuntien lausuntoa suunnitellusta paikallispoliisin palveluverkostosta.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus ilmoittaa lausuntonaan, ettei sillä ole huomautettavaa em. järjestelyihin.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 

283 §            JÄMIN JOULUKYLÄ –TAPAHTUMAN AVUSTAMINEN

 

Jämin Joulukyläyhdistys ry on järjestämässä jo viidennen kerran Jämin Joulukylä-tapahtumaa 13.-14.12.2008. Paikkana on Jämi Areena. Yhdistys anoo 350 euron avustusta tilavuokran maksuun (50 %).

 

Jämin Joulukyläyhdistys tekee vapaaehtoistoimintaa. Sen ainoana rahoituslähteenä on jäsenmaksujen lisäksi joulukylätapahtuman järjestäminen.

 

Yhdistyksen toiminta-ajatukseen kuuluu tarjota vertaistukea ja apua lapsikuoleman kokeneille perheille. Lokakuulla 2008 kolme perhettä viettää viikonlopun yhdistyksen järjestämässä tapahtumassa Jämillä. Vertaistuen viikonloppu järjestetään toista kertaa. Tapahtumasta on muodostumassa perinne, jolla on tarvetta.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus myöntää Jämin Joulukyläyhdistys ry:lle 350 euroa avustusta Jämin Joulukylä-tapahtuman

tilavuokran maksamiseen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            Avustuksen ehtona on, että Jämin alueen tontit saadaan esille tapahtumassa.

 

                                            _____

 

 

                     

284 §            EDUSTAJAN NIMEÄMINEN POHJOIS-SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN JA

KOKEMÄENJOKILAAKSON KUNTAYHTYMÄN VÄLISEN AIESOPIMUKSEN TOTEUTUKSEN

OHJAUSRYHMÄÄN

 

 

Pohjois-Satakunnan koulutuskuntayhtymän ja Kokemäenjokilaakson koulutuskuntayhtymän yhteisneuvottelut ovat edenneet siihen vaiheeseen, että tavoitteena on saada perussopimus jäsenkuntien hyväksyttäväksi vuoden 2008 loppuun mennessä.

 

Jäsenkuntia on pyydetty nimeämään edustajansa hanketta valvovaan ja ohjaavaan ryhmään. Liite nro 284.1.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus nimeää edustajansa ohjausryhmään.

 

Päätös:                              Kunnanhallitus nimesi yksimielisesti kunnan edustajaksi ohjausryhmään rehtori Rolf Björkmanin ja varalle kunnanjohtaja Esa Ala-Karvian.

 

                                            _____

                     

285 §            LAINAN MYÖNTÄMINEN JÄMI-SÄÄTIÖLLE

 

                                           

Jämi-säätiön hallitus on kokouksessaan 30.9.2008 § 34 päättänyt anoa Jämijärven kunnalta 50 000 euron suuruista korotonta lainaa. Laina-aika olisi vuoden 2012 loppuun, jolloin laina maksettaisiin kokonaisuudessaan takaisin. Lainaa ei täten lyhennettäisi laina-aikana.

 

Laina-anomus perustuu säätiön tämän hetkiseen tiukkaan maksuvalmiuteen. Säätiö pyrkii vuoden 2012 loppuun mennessä pääsemään eroon kaikesta tuottamattomasta omaisuudestaan ja tämä mahdollistaa lainan takaisin maksun. Samalla on tavoitteena ajaa säätiön toiminta alas käsittämään ilmailutoiminnan ja luontomatkailun edistämistä ilman kiinteistöhallintaa.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto

 

1.      myöntää Jämi-säätiölle 50 000 euron suuruisen korottoman lainan, laina-aika vuoden 2012 loppuun (bullet)

2.      edellyttää vastavakuutena vastaavan suuruista kiinnitystä Jämi Areenaan ja sen vuokraoikeuteen

3.      antaa velkakirjan tarkemman laadinnan kunnanhallituksen tehtäväksi.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Matti Leppihalme,  kunnanhallituksen varapuheenjohtaja Tuija Ranta, kunnanhallituksen jäsen Olli Seppälä ja kunnanjohtaja Esa Ala-Karvia poistuivat kokouksesta esteellisenä tämän asian käsittelyn ja päätöksen teon ajaksi.

Puheenjohtajaksi valittiin tämän asian osalta Päivi Leponiemi.

Asian esitteli ja pöytäkirjaa piti perusturvajohtaja Auli Ranta.

                                           

                                            -----

 


 

286 §            JÄMI-JYLLITIEN PERUSPARANTAMISEN TILANNE

 

Rakennuspäällikkö Juhani Viilo oli kokouksessa kertomassa Jämi-Jyllitien perusparantamisen tilannetta. Rahoitus on tiehallinnon ja kunnan osalta kunnossa ja tarjoukset hankkeen toteutuksesta olevat olemassa. Ongelmana on tiekunnan rahoitusosuus. Hankkeen toteutuminen/toteutumatta jääminen vaikuttaa kunnan ensi vuoden talousarvioon, joten asialla on kiire.

 

                                            Perusparannuksen tekeminen on edellytys sille, että tie saataisiin jossain vaiheessa valtion tieksi.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus evästää rakennuspäällikköä jatkoneuvotteluissa.

 

Päätös:                              Kunnanhallitus päätti yksimielisesti, että tiekunnalta on saatava vastaus viikon sisällä toteutuuko

hanke vai ei.

 

                                            Rakennuspäällikkö Juhani Viilo oli kokouksessa tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajan klo

19.11-19.24.

 

                                            _____