Jämijärven kunta

Kunnanhallitus

KOKOUSKUTSU 6/2004

Laatimispäivämäärä: 04.05.2004

KokoustiedotAika perjantai 07.05.2004 kello 17.00
Paikka Kunnantalon kokoushuone


Käsiteltävät asiat

135 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Sivu 148

136 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTASivu 148

137 § ASUIN-/LIIKETONTIN OSTAMINEN JAT-ASENNUS OY:LTÄ Sivu 149

138 § PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINENSivu 151

139 § TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT Sivu 152

140 § TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-31.3.2004 Sivu 153

141 § JÄMIN HIIHTOTUNNELI OY:N JA JÄMIJÄRVEN KUNNAN VÄLINEN YHTEISTYÖSOPIMUSSivu 154

142 § OSALLISTUMINEN HONKALINNAN PALVELUJÄRJESTELMÄÄN KUULUVAAN SAIRAALAHANKKEESEEN Sivu 155

143 § HIIHTÄJÄ KIRSI VÄLIMAAN SPONSORISOPIMUKSEN BONUSRAHOITUSSivu 158

144 § VIEMÄRILAITOKSEN TAKSOJEN JA TOIMINTA-ALUEIDEN HYVÄKSYMINENSivu 159

145 § JÄMIJÄRVEN KUNNAN OSALLISTUMINEN JAT-KIINTEISTÖT OY:ÖÖN Sivu 160

Puheenjohtaja MATTI LEPPIHALME

Matti Leppihalme Kunnanjohtaja Esa Ala-Karvia

JÄMIJÄRVEN KUNTA

Kunnanhallitus

KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2004
KOKOUSAIKA 07.05.2004 kello 17.00 - 18.05
KOKOUSPAIKKA Kunnantalon kokoushuone
SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Matti Leppihalme puheenjohtaja

Päivi Leponiemi

Enni Lähteenniemi

Ritva Mäkelä

Juhani A. Rajala

Tapio Rajalahti

Olli Seppälä

POISSA OLLEET JÄSENET  

 

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Matti Peurala valtuuston puheenjohtaja

klo 17.00 - 17.31

Hilkka Lahdensivu valtuuston I varapuheenjohtaja

Kyösti Lahti valtuuston II varapuheenjohtaja

Esa Ala-Karvia kunnanjohtaja

ASIAT §§ 135 - 146

135 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Ehdotus: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

136 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Ehdotus: Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat Ritva Mäkelä ja Olli Seppälä.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Puheenjohtaja teki seuraavan työjärjestyksen muutosehdotuksen, joka hyväksyttiin yksimielisesti: Asiat käsitellään muutoin esityslistan mukaisessa järjestyksessä paitsi asiat § 141, § 137 ja § 145 käsitellään kokouksen viimeisinä asioina.

________

Kunnanhallitus 104 § 30.03.2004

137 § ASUIN-/LIIKETONTIN OSTAMINEN JAT-ASENNUS OY:LTÄ

KH 104 § 

JAT-Asennus Oy:n ja Jämijärven kunnan välillä on käyty neuvotteluja, joilla Jämijärven kirkonkylässä keskeisellä paikalla oleva rakennuspaikka kortteli nro 36 tontti nro 6 siirtyisi kunnan omistukseen. Tontin pinta-ala on 2500 mē ja rakennusoikeus 800 mē. Tontilla sijaitsee varastorakennus ja sauna. JAT-Asennus Oy:llä ei ole tällä hetkellä käyttöä tontille.

Käytyjen neuvottelujen pohjalta JAT-Asennus on tehnyt tontista oheisen liitteen mukaisen myyntitarjouksen. Liite nro 104.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää

1) hyväksyä JAT-Asennus Oy:n tekemän tarjouksen

2) että kauppakirjaluonnos tuodaan kunnanhallituksen seuraavaan kokoukseen.

Päätös: Käydyn keskustelun pohjalta esittelijä muutti päätösehdotustaan seuraavasti:

Kunnanhallitus päättää siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen lisäselvityksiä varten.

Kunnanhallitus hyväksyi muutetun päätösehdotuksen yksimielisesti.

Pöytäkirjaan merkitään, että valtuuston puheenjohtaja Matti Peurala poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi todeten itsensä esteelliseksi.


----------

KH 137 § 

Pyydetyt lisäselvitykset esitellään kokouksessa. Kauppakirjaluonnos on liitteenä nro 137.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy oheisen liitteen mukaisen kauppakirjan ja esittää sen edelleen valtuuston hyväksyttäväksi.

Päätös: Puheenjohtajan avattua keskustelun kunnanhallituksen jäsen Olli Seppälä esitti, että kauppaa ei tule tehdä koska kauppahinta on liian kallis ja kunnalla ei tässä vaiheessa ole tarvetta tontille. Kunnanhallituksen jäsen Enni Lähteenniemi kannatti Olli Seppälän tekemää esitystä.

Puheenjohtajan julistettua keskustelun päättyneeksi hän totesi, että keskustelun aikana oli tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava kannatettu päätösehdotus, joten tuli suorittaa äänestys.

Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen, joka hyväksyttiin yksimielisesti:

Suoritetaan nimenhuutoäänestys; ne jotka kannattavat esittelijän tekemää ehdotusta äänestävät "Kyllä" ja ne jotka kannattavat kunnanhallituksen jäsenen Olli Seppälän tekemää ja Enni Lähteenniemen kannattamaa ehdotusta äänestävät "Ei".

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 5 Kyllä-ääntä (Päivi Leponiemi, Tapio Rajalahti, Ritva Mäkelä, Juhani Rajala ja Matti Leppihalme) ja 2 Ei-ääntä (Olli Seppälä ja Enni Lähteenniemi).

Puheenjohtaja totesi, että kunnanhallituksen päätökseksi oli tullut esittelijän tekemä päätösehdotus.

Valtuuston puheenjohtaja Matti Peurala poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi todeten itsensä esteelliseksi.

----------

138 § PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saatetuiksi seuraavat pöytäkirjat:

- Tarkastuslautakunta 26.04.2004

- Satakunnan vetovoimaohjelma, ohjausryhmän

kokous 2/2004 07.04.2004

- Yhteistyöryhmän 2. varsinainen kokous 16.04.2004

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_______

139 § TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen seuraavat ilmoitusasiat:

- Vahinkovakuutusosakeyhtiö Pohjola: Korvauslaskelma

- Tiehallinto: Turun tiepiirin vuoden 2004 päällystys- ja ylläpitotyöt

- Kankaanpään työvoimatoimisto: Päätös työllistämistuesta, Kuusijoensuu Tarja

- Lounais-Suomen ympäristökeskus: Poikkeamispäätös, Antti ja Saini Mattila

- TE-keskus: Satakunnan työllisyyskatsaus 3/2004

- Tilintarkastuskertomus vuodelta 2003

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

140 § TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-31.3.2004

Esityslistan liitteenä nro 140.1 on talousarvion toteutuminen ajalla 1.1.-31.03.2004. Vertailutietona on tilanne viime vuonna vastaavana ajankohtana.

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee talouden toteutumisen tiedokseen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

141 § JÄMIN HIIHTOTUNNELI OY:N JA JÄMIJÄRVEN KUNNAN VÄLINEN YHTEISTYÖSOPIMUS

Jämin Hiihtotunneli Oy:n ja Jämijärven kunnan välillä on 22.04.2004 allekirjoitettu yhteistyösopimus. Liite nro 141.1.

Sopimus koskee kunnan henkilökunnan terveysliikunnan lisäksi eri kuntalaisryhmille järjestettävää ohjattua toimintaa.

Sopimus on puitesopimustyyppinen ja käytännön yksityiskohdista sovitaan tapauskohtaisesti.

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy Jämin Hiihtotunneli Oy:n ja Jämijärven kunnan välisen oheisen liitteen mukaisen yhteistyösopimuksen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valtuuston puheenjohtaja Matti Peurala ja kunnanjohtaja Esa Ala-Karvia poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksen teon ajaksi todeten itsensä esteelliseksi.

Pöytäkirjaa piti tämän asian osalta kunnanhallituksen puheenjohtaja Matti Leppihalme.

Matti Peurala poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 17.31.

________

Perusturvalautakunta 129 § 24.11.2003

Kunnanhallitus 354 § 11.12.2003

Valtuusto 89 § 18.12.2003

Kunnanhallitus 29 § 20.01.2004

Kunnanhallitus 64 § 10.02.2004

Kunnanhallitus 76 § 02.03.2004


142 § OSALLISTUMINEN HONKALINNAN PALVELUJÄRJESTELMÄÄN KUULUVAAN SAIRAALAHANKKEESEEN

Perusturvaltk129 § 

Honkalinnan sairaala on pilottihanke, jossa julkiset ja yksityiset voimavarat yhdistämällä pyritään luomaan täysin uusi toimintamalli vastaamaan kansallisen terveysprojektin asettamiin haasteisiin.

Mikko Virenin vetämän hankkeen toimintatapana on mahdollistaa yleislääkärien saaminen kuntien terveyskeskuksiin laajemmassa mittakaavassa.

Erikoissairaanhoitoa varten on suunnitteilla rakentaa uusi erikoissairaanhoidonyksikkö Parkanoon. Sairaalakiinteistön rakennuttamisesta vastaa sairaala osakeyhtiö, jossa osakkaina ovat alueen kunnat ja henkilökunnan yhtiö.

Osakkeita tarjotaan kunnille hintaan 50 €/asukas. Annin toteutumisen ehtona on 40000 asukkaan kuntien osakkeiden merkintä. Mukaan tulee ilmoittautua viimeistään 29.02.2004 maksamalla ensimmäisen erän osakkeista.

Liitteenä 129.1. Honkalinnan palvelujärjestelmän esittely.

Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää ehdottaa kunnanhallitukselle, että kunta osallistuisi Honkalinnan palvelujärjestelmään kuuluvaan sairaalahankkeeseen ja varaisi sitä varten määrärahan.

-------------

KH 354 § 

Asiaa on käsitelty valtuuston iltakoulussa 18.11.2003 ja sen jälkeen kunnanhallituksen iltakoulussa 25.11.2003.

Kunnanhallituksen iltakoulussa sovittiin, että hanke huomioidaan talousarvion tekstiosassa. Lopullinen päätös hankkeeseen osallistumisesta tehdään valtuuston ensimmäisessä kokouksessa 2004. Mikäli hankkeeseen lähdetään, niin valtuusto päättää samalla sen rahoituksesta.

Ehdotus: Kunnanhallitus saattaa edellä mainitut toimenpiteet ja aikataulun tiedoksi sekä perusturvalautakunnalle että valtuustolle.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

-------------

KV 89 §

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

-----------

KH 29 §

Osakeantiin liittyvät ehdot ovat liitteenä nro 29.1.

Asian valmistelutilanne esitellään kokouksessa.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää

1) käydä lähetekeskustelun asian jatkovalmisteluksi

2) että lopullinen esitys asiasta tehdään valtuustolle kunnanhallituksen seuraavassa kokouksessa.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

----------

KH 64 § 

Asiasta on käyty yhteisneuvottelu 04.02.2004, johon osallistuivat kaikki Kansanterveystyön kuntayhtymän kunnat: Kankaanpää, Honkajoki, Karvia ja Jämijärvi sekä kuntayhtymän edustajat. Neuvottelun lopputuloksena perustettiin työryhmä, joka yhdessä Honkalinnan edustajien kanssa käy jatkoneuvottelut osakeantiin liittyvistä ehdoista.

Jatkoneuvottelun ajankohta on 18.02.2004 klo 13.00. Osakkeiden merkintäaikaa on jatkettu kuntien pyynnöstä 31.3.2004 saakka.

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tilanteen tiedokseen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

----------

KH 76 § 

Liitteenä on uusi kirje osakeantiehdoista. Liite nro 76.1. Neuvottelumuistio 18.2.2004 saadaan kokoukseen mennessä.

Asian tämän hetkinen tilanne esitellään kokouksessa.

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tilanteen tiedokseen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

---------

KH 142 § 

Tarkentavien kuntaneuvottelujen jälkeen laadittu uusittu osakassopimusluonnos on liitteenä 142.1.

Kankaanpään kansanterveystyön kuntayhtymän ja sen osakaskuntien neuvotteluissa on pidetty tärkeänä, että mikäli ko. hankkeeseen lähdetään niin kaikki kuntayhtymän kunnat olisivat mukana. Karvian kunta on tehnyt hankkeeseen osallistumisesta myönteisen päätöksen ja Kankaanpään kaupunki ja Honkajoen kunta kielteisen päätöksen.

Tällä hetkellä hankkeelle myönteisiä päätöksiä on tehty kaikkiaan

kolme: Parkano, Kihniö ja Karvia.

Alkuperäinen tavoite 40.000 asukkaan väestöpohjasta ei siten näytä toteutuvan. On toivottu kuitenkin, että kaikki kunnat, joille osakkuutta on tarjottu tekevät asiasta päätöksen.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää em. seikkoihin viitaten, ettei Jämijärven kunta osallistu Honkalinnan palvelujärjestelmään kuuluvaan sairaalahankkeeseen. Asia saatetaan tiedoksi valtuustolle.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_______

143 § HIIHTÄJÄ KIRSI VÄLIMAAN SPONSORISOPIMUKSEN BONUSRAHOITUS

Jämijärven kunnan ja hiihtäjä Kirsi Välimaan välisen yhteistyösopimuksen mukaan kunta maksaa kiinteän tuen lisäksi bonusrahoitusta kauden saavutusten mukaan. Liite nro 143.1.

Kirsi Välimaa saavutti kauden aikana mm. 2 SM-hopeamitalia (10 P ja takaa-ajo) ja sijoittui maailmancupissa sijalle 25 (208 pisteellä). Hänet valittiin myös Satakunnan piirin parhaaksi hiihtäjäksi.

Tämän lisäksi hänellä oli lukuisia hyviä sijoituksia myös muissa kilpailuissa.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää hiihtäjä Kirsi Välimaalle maksettavasta bonusrahoituksesta.

Päätös: Kunnanhallitus päätti yksimielisesti maksaa hiihtäjä Kirsi Välimaalle bonusrahoituksena 1.000 euroa.

______

144 § VIEMÄRILAITOKSEN TAKSOJEN JA TOIMINTA-ALUEIDEN HYVÄKSYMINEN

Voimassa oleva taksa on määrätty koskien silloisia olosuhteita eli viemäröintialuetta, joka muodostuu kirkonseudun rakennuskaava-alueista.

Vuosien 2002 - 2003 aikana on toteutettu Jämin alueen viemäröinnin rakentamistyöt ja ne muodostavat selkeän kokonaisuuden laitoksen toiminnasta, joten sille voitaneen määrätä ko. aluetta koskeva alueellinen liittymismaksu.

Viemärilaitoksen liittymismaksut ovat tällä hetkellä siirtokelpoisia. Käyttömaksu on tällä hetkellä 1,33 €/m3 (sis.alv). Käyttömaksu määrätään 1.7.2004 lukien 2,90 €/m3 (veroton), 3,54 €/m3 verollinen, sisältää poistot tai vaihtoehtoisesti käyttömaksu ilman poistoja 1,80 €/m3 (verollinen), 1,47 m3 (veroton).

Viemärilaitoksen toiminta-alue käsittää nykyisen kirkonseudun kaava-alueet.

Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto

1. hyväksyy viemärilaitoksen liittymismaksut siirto- ja palautuskelpoisiksi

2. hyväksyy kirkonseudun voimassa olevan liittymistaksan ko. aluetta koskevaksi alueelliseksi taksaksi

3. hyväksyy Jämin alueen koskien Jämi I ja Jämi II asemakaava-alueita liittymistaksan alueelliseksi taksaksi liitteen 144.1 mukaisesti ja määräytyy liitteen 144.2 laskentaperusteiden mukaan

4. hyväksyy käyttömaksutaksan 1.7.2004 lukien 1,80 €/m3 (sis.alv) suuruiseksi

5. hyväksyy viemärilaitoksen toiminta-alueeksi seuraavat:

- Kirkonseudun alue muodostuen rakennus/asemakaava-alueista

- Jämin alue muodostuen Jämi I ja Jämi II asemakaava-alueista.

Päätös: Kunnanhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä päätösehdotuksen kohdat 1 - 3 ja 5.

Kohdan 4 osalta kunnanhallitus päätti yksimielisesti ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy käyttömaksutaksan seuraavasti:

- 1.10.2004 lukien 1,50 €/m3 (sis.alv)

- 1.10.2005 lukien 1,65 €/ m3 (sis.alv)

- 1.10.2006 lukien 1,80 €/m3 (sis.alv).

_________

145 § JÄMIJÄRVEN KUNNAN OSALLISTUMINEN JAT-KIINTEISTÖT OY:ÖÖN

Jämijärven kunnan ja Jat-asennus Oy:n välillä on käyty neuvotteluja elinkeinoyhteistyöstä jo usean vuoden ajan. Jat-asennus Oy:n kasvava liiketoiminta on luonut paineita toimitilojen kasvattamiselle. Alunperin oli tavoitteena laajentaa nykyisiä toimitiloja olemassa olevalle tontille. Laajennushanke esiteltiin aiemmin myös valtuuston iltakoululle.

Puutyö Vuorenmaan hallin vapauduttua tilanne kuitenkin muuttui ja käydyissä neuvotteluissa kunnan ja Jat-asennus Oy:n välillä on rakennettu yhteistyömallia ko. hallin oston ja remontoinnin pohjalle. Kiristyvä markkinatilanne vaatii kunnan mukana oloa hankkeessa.

Hallikaupan kiireellisyyden vuoksi Jat-asennus Oy osti hallin perustettavan yhtiön lukuun, jotta toiminnan kehittäminen olisi mahdollista. Tilanne vaati nopeaa päätöksentekoa.

Hallikaupan rinnalla on koko ajan käyty yhteistyöneuvotteluja siltä pohjalta, että kunta tulee mukaan perustettavaan yhtiöön tietyillä ehdoilla, joilla tuetaan Jat-asennus Oy:n kasvumahdollisuuksia. Luonnos yhteistyöpohjaksi eli yhtiöjärjestys ja osakassopimusluonnos ovat esityslistan liitteinä 145.1. ja 145.2. Asia esitellään tarkemmin kokouksessa.

Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle

1) että Jämijärven kunta lähtee mukaan Jat-kiinteistöt Oy:öön oheisten liitteiden mukaisin ehdoin

2) että valtuusto hyväksyy omalta osaltaan yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen oheisen liitteen mukaisesti

3)että valtuusto antaa kunnanhallitukselle oikeuden tehdä pieniä oikaisuluonteisia muutoksia ko. asiakirjoihin tarvittaessa.

Päätös: Puheenjohtajan avattua keskustelun kunnanhallituksen jäsen Olli Seppälä esitti, että ehdotettujen järjestelyjen sijasta kunta takaisi ko. yhtiön lainan.

Puheenjohtajan julistettua keskustelun päättyneeksi hän totesi, että keskustelun aikana kunnanhallituksen jäsen Olli Seppälä oli tehnyt esittelijän ehdotuksesta poikkeavan esityksen, joka oli kuitenkin kannattamattomana rauennut.

Kunnanhallituksen päätökseksi tuli näin ollen esittelijän tekemä ehdotus.

Valtuuston puheenjohtaja Matti Peurala ei ollut kokouksessa tämän asian käsittelyn ja päätöksen teon aikana todeten itsensä esteelliseksi.

--------------