Jämijärven kunta                                 KOKOUSKUTSU 16/2008

Kunnanhallitus                                    Laatimispäivämäärä: 17.9.2008

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

23.9.2008 kello 18.30

 

Paikka


Kunnantalon kokoushuone

Käsiteltävät asiat

239 §    KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS  273

240 §    PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA  273

241 §    TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT  274

242 §    PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN  275

243 §    OVTES:N MUKAINEN PAIKALLINEN TVA  276

244 §    OVTES:N PAIKALLISEN 0,3 %:N JÄRJESTELYERÄN TÄYTÄNTÖÖNPANO  1.3.2007  277

245 §    OVTES:N PAIKALLISEN 0,3 %:N JÄRJESTELYERÄN  279

            TÄYTÄNTÖÖNPANO 1.3.2008  279

246 §    TYÖN VAATIVUUDEN ARVIOINNIN PERUSTEELLA KOULUNJOHTAJAN TEHTÄVÄSTÄ MAKSETTAVA KORVAUS  280

247 §    TALOUDEN TOTEUTUMINEN 1.1.-31.7.2008  282

248 §    POSAN VAIKUTUS KUNNANVIRASTON YMS. HENKILÖSTÖN  TOIMENKUVIIN  283

249 §    YKSITYISEN PÄIVÄHOIDON TUEN KUNTALISÄ JÄMIJÄRVEN KUNNASSA  284

250 §    PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSSUUNNITELMA 2008 – 2009  286

251 §    KUNNANVIRASTON PITÄMINEN SULJETTUNA 22.-23.12.2008, 2.1.2009 JA  5.1.2009  287

252 §    PÄÄTÖS EDUNVALVONTAPALVELUJEN TUOTTAJALLE MAKSETTAVASTA  KORVAUKSESTA VUONNA 2008  288

253 §    VUOKRASOPIMUKSEN IRTISANOMINEN / KANKAANPÄÄN  KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ  289

254 §    VAALILAUTAKUNNAN JA VAALITOIMIKUNNAN VALITSEMINEN VUODEN 2008 KUNNALLISVAALEIHIN / VAALITOIMIKUNNAN TÄYDENTÄMINEN  290

255 §    KESKUSVAALILAUTAKUNNAN TÄYDENTÄMINEN VARAJÄSENILLÄ  292

256 §    OHJELMAKAUDELTA 2000-2006 SÄÄSTYNEEN LAEDER-KUNTARAHAN  SIIRTÄMINEN OHJELMAKAUDELLE 2007-2013  293

257 §    KANKAANPÄÄN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄN  OSAVUOSIRAPORTTI 1.1.-30.6.2008  294

258 §    POHJOIS-SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TALOUSARVIO  VUODELLE 2009 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2009-2011  295

259 §    SONERAN ASIAKASTIEDOTE KOSKIEN HARVAAN ASUTTUJEN ALUEIDEN  LANGATTOMIA PALVELUITA  296

260 §    MONIKÄYTTÖURA VÄLILLE JÄMI-IKAALISTEN KYLPYLÄ  297

261 §    RAKENNUSPÄÄLLIKÖN VIRKASUHTEEN JATKAMINEN  298

262 §    TEKNISEN TOIMEN KANSLISTIN PAIKAN TÄYTTÄMINEN TOISTAISEKSI 299

263 §    OSALLISTUMINEN PORIN KAUPUNGIN HANKINTAPALVELUUN  300

264 §    OSALLLISTUMINEN JÄMIJÄRVILÄISTEN SOTAVUOSISTA  VALMISTELTAVAAN KIRJAAN  301

265 §    PUUNOSTOTARJOUS  302

 

                     

MATTI LEPPIHALME

Matti Leppihalme                                          Esa Ala-Karvia

 

 

 

Jämijärven kunta                                    KOKOUSPÖYTÄKIRJA 16/2008                                                                                                                   

Kunnanhallitus

 

 

KOKOUSAIKA

 

23.9.2008 kello 18.30- 20.50

 

KOKOUSPAIKKA

 

Kunnanhallituksen kokoushuone

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

Matti Leppihalme                     puheenjohtaja

Tuija Ranta                               varapuheenjohtaja

Päivi Leponiemi

Olli Seppälä

Tapio Rajalahti

Markku Kujala

 

 

POISSA OLLEET JÄSENET

 

Hilkka Lahdensivu

 

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

 

Matti Peurala                     valtuuston puheenjohtaja 

Kyösti Lahti                         valtuuston I puheenjohtaja

Pentti Virtanen                    valtuuston II puheenjohtaja
Esa Ala-Karvia                    kunnanjohtaja

Vesa Lahelma                    klo 18.35-19.00
Heikki Rantanen                 klo 18.35-19.00

ASIAT

 

§§ 239 - 265

 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

 

 

Puheenjohtaja                                             Pöytäkirjanpitäjä

 

 

Matti Leppihalme                     Esa Ala-Karvia         

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu

kokouksen kulun mukaiseksi.

Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla

varustettu nimikirjaimillamme.

 

Tarkastusaika

Kunnanvirasto                   30.9..2008

Allekirjoitukset

 

 

Tuija Ranta                               Olli Seppälä

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja pvm

Kunnanvirasto                   30.9.2008

Virka-asema                                               Allekirjoitus

Kunnanjohtaja


 

 

239 §            KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

                                           

 

Ehdotus:                            Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

                                            

                                            _____

 

 

 

240 §            PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

 

Ehdotus:                            Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat

                                            Tuija Ranta ja Olli Seppälä.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

                                            

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Matti Leppihalme teki seuraavan työjärjestyksen muutosehdotuksen, joka hyväksyttiin yksimielisesti: seuraavaksi käsitellään § 260, jonka jälkeen palataan esityslistan mukaiseen työjärjestykseen.

 

                                            _____

 

 

 

241 §            TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen seuraavat ilmoitusasiat:

                                           

-          Länsi-Suomen lääninhallitus, äitienpäiväkunniamerkit v. 2009

-          Satakunnan sairaanhoitopiiri, synnytysvuodeosaston perhehuoneen maksu ja kotihemodialyysipotilaiden kotona suoritettavan hoidon maksuttomuus.

-          Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus, ohjeet tuen hakijoille ja kunnille vuodelle 2009

-          Kunnallinen työmarkkinalaitos, kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (OVTES 2007-2009) palkantarkistukset 1.9.2008 lukien.

-          Kunnallinen työmarkkinalaitos, kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön palkantarkistukset 1.9.2008

-          Opetushallitus, valtionavustuksen hakeminen ja käyttötarkoitus

-          Pohjois-Satakunnan peruspalvelu-liikelaitoskuntayhtymään siirtyvä henkilöstö/luonnos

-          D-Fence turvallisuusraportti 9/2008

-          Verohallinto, ennakkotieto verovuoden 2007 veroista

-          Satakunnan pelastuslaitos, TA 2008, taloustilanne 31.8.2008

-          Kiinteistönluovutusilmoitus:

o       Jämijärvi, Narvi II

o       Jämijärvi, Poikajutila 2:87

o       Kauppila, Mäkelä

 

 

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

                                            

                                            _____

 

 

 

242 §            PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN

 

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saatetuiksi seuraavat pöytäkirjat:

 

                                            Pohjois-Satakunnan peruspalvelu-liikelaitoskuntayhtymä

                                            tilapäinen johtokunta                              11.7.2008

                                            Pohjois-Satakunnan peruspalvelu-liikelaitoskuntayhtymä

                                            tilapäinen johtokunta                              14.8.2008

                                            Pohjola, vakuutusten

                                            vuositarkastus 2008                               9.9.2008

                                            Perusturvalautakunta                             9.9.2008

Yhteistyötoimikunta                                10.9.2008

                                            Ammatillisen koulutuksen järjestäjäverkon

                                            kokoaminen Satakunnassa 2006-2008,

                                            ohjausryhmän muistio 13                       12.9.2008

 

 

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

                                            

                                            _____

 

 

 

                                            Yhteistyötoimikunta          3 §                10.9.2008

 

243 §            OVTES:N MUKAINEN PAIKALLINEN TVA 

 

                                Opetushenkilöstön osalta työn vaativuuden arviointi on suoritettu lukuvuoden 2007-2008 aikana.

 

Arvioinnin suoritti rehtori tarkoitukseen suunnitellun lomakkeen avulla, jonka opettajat täyttivät tekemällä itse arvioinnin työnsä vaativuudesta. Jonka jälkeen opettaja ja rehtori kävivät arviointikeskustelun. Lomake sisälsi opettajan työn perustehtäväkuvauksen, jonka rehtori ja opettaja kävivät yhdessä läpi ja vahvistivat allekirjoituksella.

 

Arvioinnin tuloksena voidaan todeta, että opettajan tehtävien vaativuuden eroavaisuudet ovat monelta osin jo huomioitu palkkauksessa mm. opetusvelvollisuudessa, huojennuksina ja erilaisina palkkioina.

 

Työn vaativuuden arvioinnin perusteella ei voida korvata sellaisia tehtäviä, jotka jo muuten on tavalla tai toisella huomioitu palkkauksessa, esimerkiksi opetusvelvollisuudessa, lisäkorvauksena, työaikana tms

 

Selvitys vaativuuden arvioinnista liitteenä 3.1., tehtävänkuvauslomake liitteenä 3.2. sekä yhteenveto tehtäväkuvauksesta liitteenä 3.3.

 

Ehdotus:                            Yhteistyötoimikunta esittää kunnanhallitukselle opetushenkilöstön työn vaativuuden arvioinnin hyväksymistä.

 

Päätös:                              Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

                                            -----

 

KH 243 §                           Selvitys vaativuuden arvioinnista, tehtäväkuvauslomake ja yhteenveto tehtäväkuvauksista on liitteenä nro 243.1.               

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus hyväksyy yhteistyötoimikunnan esityksen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

                                            

                                            _____

 

 

 

                                            Yhteistyötoimikunta          4 §                10.9.2008                         

 

244 §            OVTES:N PAIKALLISEN 0,3 %:N JÄRJESTELYERÄN TÄYTÄNTÖÖNPANO                       1.3.2007

 

 

Paikallisesti käytetään 0,30 % suuruinen järjestelyvaraerä opetushenkilöstön palkan tarkistamiseen ensisijaisesti tehtäväkohtaisiin palkkoihin 1.3.2007 lukien. Järjestelyvaraerä lasketaan päätoimisen opetushenkilöstön helmikuun palkkasummasta. Opetushenkilöstön tehtäväkohtaista palkkaa tarkistetaan perusteena tehtävien vaativuus. Jos paikallista järjestelyvaraerää on tämän jälkeen vielä käyttämättä, sitä voidaan käyttää henkilökohtaisen lisän myöntämiseen, jolloin perusteena on ammatinhallinta ja työtulokset.

Paikallista järjestelyvaraerää voidaan vaihtoehtoisesti paikallisesti sopia käytettäväksi valtakunnallisten sopimusosapuolten hyväksymään palkkaus- ja työaikajärjestelmän toteuttamiseen.

                                            Rehtorin päätös 26.08.2008:

                                            Esitän kunnanhallitukselle, että 1.3.2007 järjestelyvaraerä jaetaan opettajille seuraavasti:

 

                      Järjestelyvaraerän muodostuminen:

                      1.3.2007 erä = 0,003*71865,99=215,60

 

                      Yhteensä 215,60 euron summasta 6,75 euroa käytetään

                      Tykköön koulunjohtajan TVA osuuteen, jotta kaikille koulunjohtajille

                                            muodostuu koulunjohtajan tehtävästä maksettavaksi palkkioksi295,92 euroa/kk.

 

                                            Loppuerä  208,85 jaetaan kahdelle opettajalle, jolloin kummallekin tulee 104,43 euroa kuukaudessa.

 

- Maarit Rantanen, joka kiertävänä erityisopettajana huolehtii oppilashuollon koordinaattorin tehtävästä saa tva:n mukaista tehtäväkohtaista lisäkorvausta 104,43 euroa/kk

 

- Helena Saaristo, joka kieltenopettajana vastaa kansainvälisyyskasvatuksen tehtävästä saa tva:n mukaista tehtäväkohtaista lisäkorvausta 104,43 euroa/kk

 

                                            -----

 

Ehdotus:                            Yhteistyötoimikunta päättää lausuntonaan hyväksyärehtorin ehdotuksen.

 

 

Päätös:                              Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

                                            -----

 

 

KH 244 §                            

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus hyväksyy yhteistyötoimikunnan esityksen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

                                            

                                            _____

 

 

 

                                             Yhteistyötoimikunta         5 §                10.9.2008

 

245 §            OVTES:N PAIKALLISEN 0,3 %:N JÄRJESTELYERÄN

                     TÄYTÄNTÖÖNPANO 1.3.2008

 

Maaliskuun 2008 alusta toteutettava paikallinen järjestelyerä 0,3 % käytetään allekirjoituspöytäkirjan 3 §:n mukaan paikallisten palkkausepäkohtien korjaamiseen ja palkkausjärjestelmän kehittämiseen paikallisesti siten, että korotuksilla tuetaan toimintojen ja tehtävien uudelleenjärjestelyjä. Järjestelyerää kohdennetaan niihin yksiköihin, jotka ovat toimintojen ja tehtävien uudelleenjärjestelyillä parantaneet toiminnan laatua ja tehokkuutta. Järjestelyerästä päätettäessä on otettava myös huomioon, että esimiesasemassa olevien palkkaus on oikeassa suhteessa heidän alaistensa palkkaan nähden. Erä käytetään tehtäväkohtaisten palkkojen tarkistuksiin ja henkilökohtaisten lisien maksamiseen.

 

                   Rehtorin päätös 26.08.2008:

Esitän kunnanhallitukselle, että 1.3.2008 järjestelyvaraerä jaetaan

opettajille seuraavasti:

                     1.3.2008 erä=0,003*75906,60=227,72 euroa

Erä jaetaan kahdelle opettajalle, jolloin kummallekin tulee 113,86

euroa kuukaudessa.

 

Heikki Ränsi, joka huolehtii Green Card elämäntaitopelin kapteenin tehtävistä saa tva:n mukaista tehtäväkohtaista lisäkorvausta

113,80 euroa/kk

Rami Heikkilä, joka huolehtii liikunnan yhdysopettajan tehtävistä

saa tva:n mukaista tehtäväkohtaista lisäkorvausta 113,80 euroa/kk. 

 

-----

 

Ehdotus:                               Yhteistyötoimikunta päättää lausuntonaan hyväksyä

   rehtorin ehdotuksen. 

 

Päätös:                                 Päätösehdotus hyväksyttiin.

                                                                

                                          ------

 

KH 245 §    

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus hyväksyy yhteistyötoimikunnan esityksen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

                                            

                                            _____

 

                                           


                                          Yhteistyötoimikunta            6 §                10.9.2008

 

246 §           TYÖN VAATIVUUDEN ARVIOINNIN PERUSTEELLA KOULUNJOHTAJAN

                     TEHTÄVÄSTÄ MAKSETTAVA KORVAUS

 

 

Koulunjohtajan lisä on poistettu, mutta he saavat tämän osuuden palkkauksesta ns. ”siirtymäkauden lisänä”. Poisto/palauttaminen antaa työnantajalle mahdollisuuden arvioida koulunjohtajan tehtä-               vää, sen sisältöä ja palkkauksen määrää uudelleen.

 

Koulunjohtaja toimii työpaikkansa vastuullisena esimiehenä, jonka johdosta on perusteltua maksaa ko. tehtävästä korvaus. Korvauksen maksaminen ei lisää kunnan menoja, koska sitä maksetaan koulunjohtajille edelleen siirtymäkauden lisänä.

         

Kunta, ja sen myötä myös koulutoimi elää voimakkaassa muutospaineessa, joka aiheuttaa uusia lisähaasteita mm. koulutoimen sisäiseen toimintaan ja vastuuttamiseen. Pidän perusteltuna maksaa koulunjohtajille nykyisen suuruisen koulunjohtajan tehtävistä maksettavan korvauksen maksamista, mutta kuhunkin koulunjohtajan tehtävään tulee liittää jokin Jämijärven koulujen yhteisten asioiden hoitamiseen liittyvä tehtävä.

 

                  Rehtorin päätös 26.08.2008:

                  Esitän kunnanhallitukselle, että kaikille koulunjohtajille maksetaan

                  tehtäväkohtaisena palkkana nykyisen siirtymäkauden korvausta

                  vastaava rahamäärä 295,92.

                  Tämän summan ovat saaneet Palokosken ja Suurimaan koulunjohtajat. 

                  Tykköön koulunjohtajan korvaus on ollut 289,17 euroa.

Tykköön koulunjohtajan tehtävästä maksettava palkkio kohotetaan samalle tasolle muiden koulunjohtajien kanssa käyttämällä järjestelyvaraerää 6,75 euroa.

 

                  Tässä yhteydessä koulunjohtajien tehtäviin liitetään koulujen

                  yhteinen vastuullinen kehittämistehtävä. Kyseessä on tehtävä,

                  joka huomioidaan mm. asianomaisen koulunjohtajan täydennyskoulutuksessa. Tehtävä tarkentuu mahdollisesti

                  myöhemmin ja sen sisällöstä voidaan sopia ao. koulunjohtajan

                  kanssa tarpeen mukaan, mutta joka tässä vaiheessa on seuraavanlainen:

 

                  Palokosken koulunjohtaja: Laillisuus ja oikeusturva-asioitten

                  Vastaava

 

                  Tykköön koulunjohtaja: Varhaiskasvatuksen vastaava

 

                  Suurimaan koulunjohtaja: Mediakasvatuksen (mm. kotisivut)

                                          -----

 

Ehdotus:                           Yhteistyötoimikunta päättää lausuntonaan hyväksyä rehtorin ehdotuksen.

 

Päätös:                             Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

                                            ----

 

KH 246 §

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus hyväksyy yhteistyötoimikunnan esityksen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

                                            

                                            _____

 


 

 

247 §           TALOUDEN TOTEUTUMINEN 1.1.-31.7.2008

 

                    

                                          Esityslistan liitteenä on talousarvion toteutuminen ajalla

                                          1.1.-31.7.2008. Liite nro 247.1.

 

                                          Vertailutietona on talouden toteutuminen edellisenä vuonna vastaavana ajankohtana.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus päättää merkitä talouden toteutumisen tiedokseen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

                                            

                                            _____

 


 

 

248 §           POSAN VAIKUTUS KUNNANVIRASTON YMS. HENKILÖSTÖN TOIMENKUVIIN

 

 

Perusturvan henkilöstön siirtyminen PoSaan (lukuun ottamatta päivähoitoa) vaikuttaa kuntaan jäljelle jäävän henkilöstön toimenkuviin ja tehtäväjakoon. Se vaikuttaa eräiltä osin vähentävästi esim. palkkatapahtumat, laskut, kirjaukset jne., mutta myös lisäävästi. Lisäyksen aiheuttaa ne tehtävät, jotka eivät siirry PoSaan.

 

Projektipäällikkö Aki Rantanen on yhdessä henkilöstön kanssa valmistellut luonnoksen tehtävien uusjaoksi. Liite nro 248.1.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus keskustelee asiasta luonnoksen pohjalta.

 

Päätös:                             Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

                                            

                                          _____

                                         


                                          Perusturvalautakunta         100 §            9.9.2008

 

249 §           YKSITYISEN PÄIVÄHOIDON TUEN KUNTALISÄ JÄMIJÄRVEN KUNNASSA

 

 

Perusturvalautakunta on 11.7.2008 § 88 pitämässään kokouksessa päättänyt nostaa päivähoitomaksun enimmäismäärän liitteen 87.1 mukaisesti 233 €/kk. Jotta yksityiset perhepäivähoitajat päivähoitopalvelujen tuottajina saavat myös tämän korotuksen, yksityisen hoidon kattohinta tulisi nostaa 533 €/kk. Kustannusten nousu esimerkiksi elintarvikkeiden osalta tulisi näin huomioitua.

 

  Päivähoitotilanne Jämijärvellä vaatii yksityisen perhepäivähoidon.

  Pääskyn päiväkoti on täynnä ja ensi syksynä paikkoja vapautuisi

  tämän hetkisen tiedon mukaan vain viisi. Ryhmäperhepäiväkodin 

  päivähoitopaikat alkavat myös olla varattuja. Ryhmäperhepäivä-

  kodin paikkatilanne vaihtelee jonkin verran, mutta kovin monta

                                            uutta lasta sinne ei ensi syksynä voida sijoittaa. Kunnallisia per-

  hepäivähoitajia on tällä hetkellä kaksi, jotka ovat jäämässä eläk-

  keelle vuoden 2010 alkupuolella.

 

Yksityiset perhepäivähoitajat ovat hoitaneet myös yö- ja viikon-  loppuhoidon. Yksityisillä perhepäivähoitajilla on tällä hetkellä 17 lasta, joiden sijoittuminen kunnalliseen hoitoon on nykyisessä päivähoitotilanteessa mahdotonta. Lasten hoito vaatisi yhden ryhmäperhepäiväkodin sekä yhden perhepäivähoitajan omaan kotiinsa hoitamaan lapsia tai neljä perhepäivähoitajaa.

 

Jotta pystymme selviytymään laissa osoitetusta subjektiivisesta  päivähoitovelvoitteesta, tarvitsemme uusia yksityisiä perhepäivähoitajia, ryhmäperhepäiväkotia tai päiväkotia. Kuntalisän kattorajan korotus 533 €/lapsi tasa-arvoistaa kunnallisia ja yksityisiä perhepäivähoitajia. Tulevaisuutta ajatellen tässä yhteydessä on hyvä määritellä kuntalisä myös yksityisen ryhmäperhepäiväkodin (550 €/lapsi) ja yksityisen päiväkodin (560 €/lapsi) osalta. Kuntalisä toteutetaan samoin periaattein kuin yksityisten perhepäivähoitajien kuntalisä.

 

Vuoden 2007 vahvistetun tilinpäätöksen mukaan, netto jaettuna toteutuneilla hoitopäivillä;

perhepäivähoidon hinta on 35,76 €/päivä,

yksityinen perhepäivähoito 19,20 €/päivä (kuntalisä, Kelan hoitolisä ja hoitoraha, kunnan kustannukset)

ryhmäperhepäiväkoti 45,50 €/päivä

päiväkoti 62,12 €/päivä.

 

Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää:

1.      hyväksyä yksityisen päivähoidon, ryhmäperhepäiväkodin ja päiväkodin kuntalisän liitteen 100.1. mukaisesti

2.      saattaa perusturvalautakunnan päätöksen tiedoksi kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle.

 

                                              Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

                                              -----

 

KH 249 §                          Yksityisen hoidon tuen kuntalisä Jämijärven kunnassa.

                                          Liite nro 249.1.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus merkitsee liitteen nro 249.1. tiedokseen ja saattaa sen edelleen valtuustolle tiedoksi.

 

Päätös:                             Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

                                            

                                          -----

 


                                          Perusturvalautakunta         103 §            9.9.2008

 

250 § PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSSUUNNITELMA 2008 – 2009

 

Satakunnan sairaanhoitopiirin ja piiriin kuuluvien kuntien kesken järjestettiin ensimmäinen kumppanuusneuvottelukierros keväällä 2006 ja toinen keväällä 2007. Kumppanuusneuvotteluissa sovittiin kuntien päihde- ja mielenterveystyön suunnitelmien laatimisesta. Kunnat ovat sopimuksella sitoutuneet asiaan.

 

Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä haki Länsi-Suomen lääninhallitukselta rahoitusta Satakunnan päihde- ja mielenterveyssuunnitelman toimeenpanohankkeelle ajalle 1.1.2008-31.10.2009 ja sai myöntävän päätöksen 146.00 €. Hankkeen kehittämispäällikkönä on toiminut Matti Järvinen. Hankkeen keskeiset tavoitteet ovat päihde- ja mielenterveyssuunnitelmien koordinoitu toimeenpano Satakunnassa ja päihteettömyyden ja mielenterveyden edistäminen sekä päihteiden käytön ja käytöstä aiheutuvien häiriöiden ehkäisyn käytäntöjen ja toimintamallien kehittäminen Satakunnassa.

 

Sairaanhoitopiirin, kuntayhtymän ja kuntien edustajien muodostama yhteinen työryhmä on valmistellut päihde- ja mielenterveystyön kokonaissuunnitelman, mikä valmistui elokuussa 2008.

 

Suunnitelma painottaa peruspalveluiden yhteydessä toteutettavaa mielenterveyden ja päihteettömyyden edistämistä, ongelmien ehkäisyä ja varhaista puuttumista. Suunnitelman säännöllinen päivittäminen takaa suunnitelmallisen työotteen ja että kehittäminen jatkuu sekä osaaminen lisääntyy.

 

Päihde- ja mielenterveyssuunnitelma 2008-2009 esityslistan liitteeksi 103.1.

 

Ehdotus: Perusturvalautakunta hyväksyy päihde- ja mielenterveyssuunnitelman esityslistan liitteen 103.1. mukaisena ja esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle suunnitelman vahvistamista.

 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

                                          -----

 

KH 250 §                          Päihde- ja mielenterveyssuunnitelma on liitteenä nro 250.1.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus hyväksyy perusturvalautakunnan ehdotuksen ja esittää sen edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi.

 

Päätös:                             Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

                                          -----

                                            

 

251 §           KUNNANVIRASTON PITÄMINEN SULJETTUNA 22.-23.12.2008, 2.1.2009 JA 5.1.2009

 

                                          Kunnanviraton henkilöstön kanssa on käyty neuvotteluja loppuvuoden loma-ajoista. Suuri osa viraston henkilöstöä pitää                          lomaa ennen joulua sekä uudenvuoden jälkeen.

 

                                          Työnteon kannalta tehokkainta olisi pitää virasto suljettuna ko. ajankohtina.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus päättää, että kunnanvirasto pidetään suljettuna 22.-23.12.2008, 2.1.2009 ja 5.1.2009.

 

Päätös:                             Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

                                            

                                          _____

 


 

 

252 §           PÄÄTÖS EDUNVALVONTAPALVELUJEN TUOTTAJALLE MAKSETTAVASTA KORVAUKSESTA VUONNA 2008

 

 

Sisäasiainministeriön asetus (1271/2007) holhoustoimessa tarvittavan edunvalvontapalvelujen tuottajalle maksettavasta korvauksesta tuli voimaan 1.1.2008. Palvelujen tuottajalle maksetaan korvausta enintään puolet tuottamisesta aiheutuneista nettokustannuksista.

Korvauksena maksetaan palvelujen tuottamisesta aiheutuneista nettokustannuksista valtion talousarvioon tarkoitusta varten varatun määrärahan rajoissa enintään puolet, vähintään kuitenkin 70 € ja enintään 157 € edunvalvontaa kohti.

 

Vuoden 2008 määrärahojen rajoissa summat ovat 70 € ja 140 €. Satakunnan maistraatin päätöksen mukaan Jämijärven kunnan saama korvaus on 15 päämiehestä á 74 € eli yhteensä 1110,00 €. Päätös on haetun mukainen.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus päättää merkitä päätöksen tiedokseen ja päättää samalla ettei siihen haeta muutosta.

 

Päätös:                             Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

                                            

                                          _____

 

 

 


                                          Kunnanhallitus                    232 §            2.9.2008

 

253 §            VUOKRASOPIMUKSEN IRTISANOMINEN / KANKAANPÄÄN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ

 

                     

Kankaanpään kansanterveystyön kuntayhtymä on irtisanonut terveyskeskushammaslääkäri Pekka Arposen käytössä olleen, Jämijärven kunnan omistaman omakotitalon vuokrasopimuksen. Pekka Arponen jää eläkkeelle ja hänen virkasuhteensa päättyy joulukuun 2008 lopussa.

 

Virkasuhteen perusteella vuokratun talon vuokrasopimus irtisanotaan päättyväksi 30.11.2008.

 

Vuokrasopimuksen jatkamisesta neuvotellaan Pekka Arposen kanssa ennen kunnanhallituksen kokousta.

 

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää

 

1.      merkitä Kankaanpään kansanterveystyön kuntayhtymän vuokrasopimuksen irtisanomisen hyväksyen tiedokseen

2.      jatkotoimenpiteistä omakotitalon jatkovuokraamisen tai myynnin suhteen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti siten, että 2. kohdan osalta käydään jatkoneuvottelut Pekka Arposen kanssa.

 

                                            -----

 

KH 253 §                           Kunnanjohtaja on käynyt jatkoneuvottelun Pekka Arposen kanssa 8.9.2009. Neuvottelun tulos esitellään kokouksessa.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus käy keskustelun eri vaihtoehdoista.

 

Päätös:                              Kunnanhallitus päättää siirtää asian seuraavaan kokoukseen ja samalla evästää valmistelijaa.

 

                                            -----

 

 

 

                                            Kunnanhallitus                   156 §            27.5.2008

 

254 §            VAALILAUTAKUNNAN JA VAALITOIMIKUNNAN VALITSEMINEN VUODEN 2008 KUNNALLISVAALEIHIN / VAALITOIMIKUNNAN TÄYDENTÄMINEN

 

Kunnallisvaalit toimitetaan 26.10.

 

Kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaaleja asetettava äänestysalueiden vaalilautakunnat sekä ennakkoäänestyksestä laitoksissa ja kotona huolehtivat vaalitoimikunnat.

Keskusvaalilautakuntana toimii vuosiksi 2005 - 2008 asetettu kunnan keskusvaalilautakunta.

 

Kunnanhallituksen tulee valita vaalilautakunta siten, että jäsenet ja varajäsenet mahdollisuuksien mukaan edustavat kunnassa edellisissä kunnallisvaaleissa ehdokkaita asettaneita äänestäjäryhmiä. Jäsenten ja varajäsenten poliittista edustavuutta tarkastellaan erikseen. Samoin tasa-arvolain vaatimuksen 40 %:n sukupuolikiintiöstä tulee toteutua erikseen jäsenten ja varajäsenten osalta. Vaalilautakuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, kuitenkin vähintään kolme. Varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan.

 

Vaalitoimikuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yksi muu jäsen sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, kuitenkin vähintään kolme. Varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan. Myös vaalitoimikunnan jäsenet on asetettava siten, että he mahdollisuuksien mukaan edustavat kunnassa edellisissä kunnallisvaaleissa ehdokkaita asettaneita äänestäjäryhmiä. Myös vaalitoimikunnan jäsenten ja varajäsenten poliittista edustavuutta arvioidaan erikseen varsinaisten ja varajäsenten osalta. Vaalitoimikunnan tehtävänä on ennakkoäänestyksen toimittaminen laitoksissa ja kotiäänestyksestä huolehtiminen.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää valita jäsenet ja varajäsenet vaalilautakuntaan ja vaalitoimikuntaan.

 

Päätös:                              Kunnanhallitus päätti valita vaalilautakuntaan ja vaalitoimikuntaan jäseniksi ja varajäseniksi seuraavat henkilöt:

 

                                            Vaalilautakunta

 

                                            Jäsenet                                                    Varajäsenet

                                            Pj. Pekka Arponen                                 Jarmo Huhtaniemi

                                            Vpj. Pauli Vuorenmaa                            Osmo Jussila

                                            Elina Lahtinen                                         Pirkko Laitajärvi

                                            Juhani E. Rajala                                     Terttu Leppänen

                                            Helena Lehtiö                                         Merja Lahdenpää

 

 

                                            Vaalitoimikunta

 

                                            Jäsenet                                                    Varajäsenet

                                            Pj. Elina Lahtinen                                   Briitta Rantanen

                                            Vpj. Olavi Koivuniemi                             Esa Vanhatalo

                                            Raimo Kivelä                                          Enni Lähteenniemi

 

                                            -----

 

KH 254 §                           Elina Lahtinen ja Briitta Rantanen ovat esteellisiä toimimaan vaalitoimikunnassa, joten vaalitoimikuntaan on valittava yksi uusi jäsen ja yksi uusi varajäsen.

                                            Tämän lisäksi jäsenistä on valittava vaalitoimikunnan puheenjohtaja.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää

 

1.      valita vaalitoimikuntaan jäsenen Elina Lahtisen ja varajäsenen Briitta Rantasen tilalle.

2.      valita vaalitoimikunnan jäsenistä vaalitoimikunnan puheenjohtajan

 

Päätös:                              Kunnanhallitus päätti yksimielisesti

                                           

1.      valita Elina Lahtisen tilalle vaalitoimikuntaan Hanna Virtasen ja varajäseneksi Briitta Rantasen tilalle Kirsi Leppihalmeen.

2.      valita vaalitoimikunnan puheenjohtajaksi Olavi Koivuniemen ja varapuheenjohtajasi Hanna Virtasen.

 

                                            _____


 

 

255 §            KESKUSVAALILAUTAKUNNAN TÄYDENTÄMINEN VARAJÄSENILLÄ

 

                                           

                                            Valtuusto on 25.1.2005 § 9 yksimielisesti valinnut kunnan keskusvaalilautakuntaan v. 2005 – 2008 seuraavat henkilöt:

 

                                            Jäsenet

                                            Esa Ala-Karvia, pj

                                            Ritva Mäkelä, varapj

                                            Raimo Sällilä

                                            Airi Rajala

                                            Tauno Uurasjärvi

 

                                            Varajäsenet

                                            Elisa Viikeri

                                            Timo Koivuniemi

                                            Jorma Lahdensivu

                                            Pirkko Laitajärvi

                                            Arja Vallila

 

Pirkko Laitajärvi ja Arja Vallila ovat esteellisiä toimimaan keskusvaalilautakunnassa 2008 kunnallisvaaleissa. Kunnanhallitus voi tällaisessa tapauksessa täydentää keskusvaalilautakuntaa lisäämällä varajäseniä.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus valitsee keskusvaalilautakuntaan kunnallisvaalien 2008 osalta kaksi varajäsentä lisää.

 

Päätös:                              Kunnanhallitus päätti yksimielisesti valita keskusvaalilautakuntaan varajäseneksi v. 2008 kunnallisvaalien osalta Päivi Leponiemen ja Matti Peuralan.

 

                                           _____

 

 

 

256 §           OHJELMAKAUDELTA 2000-2006 SÄÄSTYNEEN LAEDER-KUNTARAHAN SIIRTÄMINEN OHJELMAKAUDELLE 2007-2013

 

Leader ohjelmakauden 2000-2006 kaikki maksatukset on suoritettu hanketoteuttajille ja tehdyn ”tilinpäätöksen” perusteella kuntarahaa jäi käyttämättä 77461,99 euroa. Jämijärven kunnan osuus ko rahasta on 3418,85 euroa.

 

Ohjelmakaudella 2007-2013  tulee kuntarahoituksesta pulaa väkiluvun vähenemisen takia ja tämän johdosta Aktiivisen Pohjois-Satakunta ry:n hallitus on esittänyt kunnille, että edellisen kauden säästynyttä kuntarahaa ei tarvitsisi palauttaa, vaan se voitaisiin käyttää nykyisellä ohjelmakaudella. Kirje on liitteenä nro 256.1.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus hyväksyy omalta osaltaan Aktiivisen Pohjois-Satakunta ry:n hallituksen esityksen kuntarahan siirtämiseksi                                                     ohjelmakaudelle 2007-2013.

 

Päätös:                             Koska Kankaanpään kaupunki on ilmoittanut, että se vaatii rahat takaisin, on Aktiivisen Pohjois-Satakunta ry:n hallitus päättänyt, että tasapuolisuuden nimissä rahat palautetaan kaikille kunnille takaisin. Kunnanhallitus päätti merkitä muuttuneen asian tiedokseen.

 

                                          _____

 

 

 

257 §           KANKAANPÄÄN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄN OSAVUOSIRAPORTTI 1.1.-30.6.2008

 

                                         

  Kankaanpään kansanterveystyön kuntayhtymän osavuosiraportti 1.1.-30.6.2008 on valmistunut ja se on lähetetty peruskuntiin.

                                          Liite nro 257.1.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus käy keskustelun osavuosiraportin pohjalta.

 

Päätös:                             Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

                                            

                                          _____

 

 

 

258 §           POHJOIS-SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TALOUSARVIO    VUODELLE 2009 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2009-2011

 

                    

Pohjois-Satakunnan koulutuskuntayhtymän perussopimuksen 12 §:n mukaan taloussuunnitelmaa valmisteltaessa on jäsenkunnille varattava tilaisuus esityksen tekemiseen kuntayhtymän toiminnan kehittämiseksi.

 

Esityslistan liitteenä on kuntayhtymän alustava talousarvio vuodelle 2009 ja vuosien 2009-2011 alustava taloussuunnitelma.

Liite nro 258.1.

 

                                          Asiakirjoista on pyydetty jäsenkuntien lausunnot.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus päättää ilmoittaa lausuntonaan, ettei sillä ole huomautettavaa Pohjois-Satakunnan koulutuskuntayhtymän talousarvioon 2009 ja taloussuunnitelmaan vuosille 2009-2011.

 

Päätös:                             Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

                                            

                                          _____

 

 

 

                                          Kunnanhallitus                    79 §              11.3.2008

 

259 §            SONERAN ASIAKASTIEDOTE KOSKIEN HARVAAN ASUTTUJEN ALUEIDEN LANGATTOMIA PALVELUITA

 

 

Sonera investoi lähivuosina langattomaan tekniikkaan monilla paikkakunnilla, joilla pitkillä ja helposti vikaantuvilla puhelinlinjoilla on vähän käyttäjiä.

 

Sonera siirtyy ko alueilla vuoden 2009 loppuun mennessä langattomiin laajakaistapalveluihin. Samalla nykyiset kiinteän verkon puhelin- ja laajakaistapalvelut loppuvat.

 

                                            Asia koskee myös useita alueita Jämijärven kunnan sisällä.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus ilmoittaa kantanaan, että Jämijärven kunta vastustaa Soneran lankaverkon ”alasajoa”, koska korvaava langaton verkko ei mahdollista mm. etätyöntekoa.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KH 259 §                           Kunnanhallituksen kannanottoon on saatu viestintäministeri Suvi Lindenin vastine. Liite nro 259.1.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus keskustelee viestintäministeriltä saadun vastineen pohjalta.

 

Päätös:                              Kunnanhallitus merkitsi saadun kirjeen tiedokseen.

 

                                            _____

 

 

 

260 §           MONIKÄYTTÖURA VÄLILLE JÄMI-IKAALISTEN KYLPYLÄ

 

Pirkanmaalla on v. 1999 lähtien suunniteltu ja rakennettu mittavaa reitistöä, jonka päämääränä on yhdistää Jämin, Ikaalisten Kylpylän, Juupavaaran, Himoksen, Keurusselän yms. matkailukohteet.

                                          Lisäksi runkoreitistöön liittyy useita paikallisia reittejä, jotka kytketään paikallisiin majoitus ym. palveluihin.

 

                                          Reitistöä on rakennettu valmiiksi n. 2/3.

 

Jatkohakemus on tarkoitus toteuttaa ylimaakunnallisena. Hanke pitää sisällään Jämin kannalta äärettömän tärkeän yhteyden Ikaalisten Kylpylään. Liite nro 260.1.

 

                                          Asiasta on keskusteltu mm. kunnanhallituksen edellisessä kokouksessa, jossa toivottiin, että hankkeen vetäjät tulisivat                                          esittelemään hanketta kunnanhallituksen seuraavaan kokoukseen.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus keskustelee asiasta saadun informaation pohjalta.

 

Päätös:                             Kunnanhallitus päätti yksimielisesti lähteä hankkeeseen mukaan sen jälkeen kun tilanne maanomistajien kanssa on varmistettu.

                                          Samalla päätettiin käydä yhteisneuvottelu Ikaalisten Kylpylän ja Ikaalisten kaupungin edustajien kanssa.

                                         

                                          Vesa Lahelma ja Heikki Rantanen olivat tämän pykälän osalta kokouksessa esittelemässä hanketta.

                                          He poistuivat kokouksesta klo 19.00

                                          _____

 

261 §           RAKENNUSPÄÄLLIKÖN VIRKASUHTEEN JATKAMINEN

 

                    

                                          Rakennuspäällikkö Juhani Viilo on siirretty rakennuspäällikön virkaan 1.1.2003 alkaen 7 vuoden määräajaksi.

                                          Määräaika päättyy 31.12.2008.

 

Juhani Viilo saavuttaa eläkeiän vuoden 2010 tammikuussa. Hän on ilmoittanut halukkuutensa jatkaa virkasuhdettaan eläkeikään saakka.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus päättää jatkaa rakennuspäällikkö Juhani Viilon virkasuhdetta 1.1.2009 alkaen toistaiseksi.

 

Päätös:                             Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

                                          Lisäksi kunnanhallitus päätti yksimielisesti, että rakennuspäällikön virka julistetaan haettavaksi maaliskuussa 2009.

Valittava henkilö toimii alussa muulla vakanssilla ja siirtyy rakennuspäällikön virkaan Juhani Viilon jäätyä henkilökohtaiselle eläkkeelle.

                    

                                          _____

 

 

 

262 §           TEKNISEN TOIMEN KANSLISTIN PAIKAN TÄYTTÄMINEN TOISTAISEKSI

 

 

Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 7.8.2007 § 214, että PARAS-hankkeesta johtuen teknisen toimen kanslistin paikka saatiin täyttää ainoastaan määräaikaisesti vuoden 2008 loppuun. Tehtäväsiirtojen ja toimistohenkilöstön toimenkuvien selkiydyttyä teknisen toimen kanslistin tehtävät voidaan täyttää toistaiseksi. Tehtävän täyttäminen kuluu hallintosäännön mukaan teknisen toimialan johtajalle rakennuspäällikkö Juhani Viilolle.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus päättää, että teknisen toimen kanslistin työsuhde voidaan täyttää 1.1.2009 alkaen toistaiseksi.

 

Päätös:                             Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

                                            

                                          _____


 

263 §           OSALLISTUMINEN PORIN KAUPUNGIN HANKINTAPALVELUUN

 

 

Useat alueen kunnat ostavat hankintapalvelut Porin kaupungilta. Aikaisemmin Porin hankintatoimen hankintarengas-nimellä toiminut yhteistyö päättyy vuoden 2008 lopussa. Tilalle Porin kaupunginvaltuusto on 26.5.2008 perustanut Porin kaupungin hallintokeskuksen alaisuuteen Hankintapalvelut-yksikön, jonka tarkoituksena on tarjota hankintapalveluja seudullisesti. Arvion mukaan kustannukset tulisivat olemaan n. 2 euroa/asukas.

 

                                          Lisätietoa asiasta on liitteessä nro 263.1.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus päättää

                    

1.      osallistua hankkeen jatkoneuvotteluihin

2.      nimetä edustajansa/vastuuhenkilönsä jatkoneuvotteluihin

 

Päätös:                             Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

                                            

Edustajiksi jatkoneuvotteluihin nimettiin yksimielisesti rehtori Rolf Björkman ja valtuuston II varapuheenjohtaja Pentti Virtanen.

                                            _____


 

 

264 §           OSALLLISTUMINEN JÄMIJÄRVILÄISTEN SOTAVUOSISTA VALMISTELTAVAAN KIRJAAN

 

                                         

Jämijärveläisten sotavuosista ollaan valmistelemassa kirjaa. Kirjan tarkoituksena on tallentaa ja välittää viime sotien aikana ja sen jälkeen syntyneille jämijärveläisille heidän lähiomaistensa kokemuksia sotien vuosilta 1939-1945. Kirjan sisältö ilmenee liitteestä 264.1.

 

Kirjan kustannusarvio on n. 8 000 euroa, ja se on tarkoitus jakaa kaikkiin jämijärveläistalouksiin.

 

Hanke on tarkoitus rahoittaa kunnan, seurakunnan, Osuuspankin, järjestöjen, yritysten ja yksityisten ihmisten tuella.

 

Kuntaan on oltu yhteydessä hankkeen tiimoilta.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus päättää rahoitusosuudesta kirjan kustannuksiin.

 

Päätös:                             Kunnanhallitus päätti yksimielisesti osallistua Jämijärveläisten sotavuosista valmisteltavaan kirjaan 1 200 eurolla.

 

                                          _____


 

265 §           PUUNOSTOTARJOUS

 

 

                                          Metsänhoitoyhdistys on pyytänyt Jämijärven kunnan puolesta tarjouksia metsän myynnistä pystykaupalla.

                                          Leimausseloste on liitteenä nro 265.1.

 

                                          Määräaikaan mennessä saatiin ainoastaan yksi tarjous.

                                          Liite nro 265.2.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus päättää

 

1.      hylätä saadun tarjouksen

2.      pyytää uudet tarjoukset vielä ennen vuoden 2008 loppua.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

                                            

                                          _____