JÄMIJÄRVEN KUNNANVALTUUSTON KOKOUS

 

 

                      Pidetään Valtuuston kokoushuoneessa tiistaina 9.9.2008 alkaen kello 19.00.

 

                      Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 

                      42 §              Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus                 

                      43 §              Pöytäkirjan tarkastajien valinta            

                      44 §              Sijoitustoiminnan perusteiden mukainen selvitys valtuustolle      

                      45 §              Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän perussopimuksen muutosehdotuksen hyväksyminen                   

                      46 §              Harkinnanvaraisen rahoitusavustuksen hakeminen vuodelle 2008                  

                      47 §              Väliraportti 30.6.2008     

                      48 §              Kauppakirjan hyväksyminen / Voitto Vuori               

                      49 §              Suostumuksen antaminen lainajärjestelyihin / Jämi-säätiö

                      50 §              Jäsenten valinta PoSan valmistelevaan valiokuntaan

                      51 §              Ilmoitus- ja mahdollisesti kiireellisenä käsiteltäväksi otettavat asiat                

                      52 §              Muut mahdollisesti esille tulevat asiat 

 

 

Tämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä Jämijärven kunnan virastossa 12.9.2008 kello 09.00 - 11.00.

                     

                     

Jämijärvellä 3.9.2008

                     

 

Matti Peurala

valtuuston puheenjohtaja

                     


 

 

Jämijärven kunta                                 KOKOUSKUTSU 5/2008

Kunnanvaltuusto                                Laatimispäivämäärä: 3.9.2008

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

Tiistai 9.9.2008 kello 19.00

 

Paikka

 

Valtuuston kokoushuone

Käsiteltävät asiat

 

42 §    KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS  3

43 §    PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA  3

44 §    SIJOITUSTOIMINNAN PERUSTEIDEN MUKAINEN SELVITYS VALTUUSTOLLE. 3

45 §    SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN

          PERUSSOPIMUKSEN MUUTOSEHDOTUKSEN HYVÄKSYMINEN  3

46 §    HARKINNANVARAISEN RAHOITUSAVUSTUKSEN HAKEMINEN  VUODELLE 2008. 3

47 §    VÄLIRAPORTTI 30.6.2008  3

48 §    KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN / VOITTO VUORI 3

49 §    SUOSTUMUKSEN ANTAMINEN LAINAJÄRJESTELYIHIN / JÄMI-SÄÄTIÖ     3

50 §    JÄSENTEN VALINTA POSAN VALMISTELEVAAN VALIOKUNTAAN                  3

51 §    ILMOITUS- JA MAHDOLLISESTI KIIREELLISENÄ KÄSITELTÄVÄKSI

          OTETTAVAT ASIAT  3

52 §    MUUT MAHDOLLISESTI ESILLE TULEVAT ASIAT  3

 

                                                                 

 

                                                                       ESA ALA-KARVIA    

Matti Peurala                                                 Esa Ala-Karvia

 

Jämijärven kunta                                    KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2008                           

Kunnanvaltuusto

KOKOUSAIKA

 

9.9.2008 kello 19.00 – 19.18

 

KOKOUSPAIKKA

 

Valtuuston kokoushuone

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

Peurala Matti                            puheenjohtaja

Alarotu Yrjö

Huhtaniemi Jarmo

Koskensalo Matti

Lahdenpää Merja

Lahdensivu Hilkka

Lahti Kyösti

Lax Anne

Lehtiö Helena

Leponiemi Päivi

Leppihalme Matti                    

Rajalahti Tapio

Rajamäki Rainer

Ranta Tuija

Salminen Mikko

Seppälä Olli

Uusi-Rasi Ari

Virtanen Pentti

Lanne Pekka                            varajäsen

 

 

POISSA OLLEET JÄSENET

 

Koivumäki Harri

Kujala Markku
Kuusikoski Sirpa

 

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

Esa Ala-Karvia                 kunnanjohtaja

 

ASIAT

 

§§ 42 - 52

 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

 

 

Puheenjohtaja                                             Pöytäkirjanpitäjä

 

 

Matti Peurala                            Esa Ala-Karvia         

 

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu

kokouksen kulun mukaiseksi.

Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla

varustettu nimikirjaimillamme.

 

Tarkastusaika

Kunnanvirasto                   12.9.2008

Allekirjoitukset

 

 

Yrjö Alarotu                               Anne Lax

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja pvm

Kunnanvirasto                   12.9.2008

Virka-asema                                               Allekirjoitus

Kunnanjohtaja


 

 

 

42 §              KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

                                           

 

Ehdotus:                            Kokouskutsu asialistoineen on julkipantu kunnan ilmoitustaululle 3.9.2008 ja kokouskutsu on julkaistu Pohjois-Satakunta -lehdessä 4.9.2008 ja Kankaanpään Seutu -lehdessä 4.9.2008. Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kaikille valtuutetuille ja kunnanhallituksen jäsenille 3.9.2008. Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

Päätös:                              Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

                                         

                                            _____

 

 

 

 

43 §              PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

 

Ehdotus:                            Toimitetaan kahden pöytäkirjan tarkastajan vaali.

 

Päätös:                              Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti Yrjö Alarotu ja Anne Lax.

 

                                            _____

                     

 


                                            Kunnanhallitus                   193 §            3.7.2008     

 

44 §              SIJOITUSTOIMINNAN PERUSTEIDEN MUKAINEN SELVITYS VALTUUSTOLLE

 

                                           

Jämijärven kunnanvaltuusto on hyväksynyt Jämijärven kunnan sijoitustoiminnan perusteet.

 

Perusteiden mukaan kunnanhallituksen tulee antaa valtuustolle selvitys puolivuosittain kassavarojen määrän ja arvin kehityksestä sekä sijoitusinstrumenttien jakaumasta ja tuotosta tarkastelujaksolla.

 

Lisäksi selvityksessä on esitettävä olennaiset riskitasossa tapahtuneet ennakoitavissa olevat muutokset. Selvitykset on tehtävä mikäli sijoitustoimintaa ko. jaksolla on ollut.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus ilmoittaa valtuustolle, että

 

1.      Helvi Nästiltä saadusta perinnöstä on 90.000 euroa sijoitettu 2 vuoden määräaikaistalletuksella Parkanon Säästöpankkiin kiinteällä korolla 4,4%.

2.      muuta sijoitustoimintaa ei ole ollut viimeisellä puolivuotisjaksolla 1.1. -30.6.2008

3.      Kassavarojen kehitys ilmenee valtuustolle vähintään neljännesvuosittain tietoon saatettavasta talouden toteutumisesta ja siihen liittyvästä laskelmasta.

 

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.    

                                           

                                            -----

 

KV 44 §

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____


                                            Kunnanhallitus                   209 §            12.8.2008

 

45 §              SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUKSEN MUUTOSEHDOTUKSEN

HYVÄKSYMINEN

 

 

Paras-hankkeeseen liittyen Satakunnan erityishuoltopiirin kuntayhtymän toiminnan ja henkilökunnan siirtyessä 1.1.2009 lukien osaksi Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän toimintaa tuli tarve myös muuttaa sairaanhoitopiirin perussopimusta.

 

Perussopimusluonnos on ollut kunnissa lausunnolla ja Jämijärven kunnanhallitus on kokouksessaan 11.3.2008 § 73 ilmoittanut, ettei sillä ole huomautettavaa luonnokseen.

 

Perussopimus on nyt valmistunut ehdotusvaiheeseen. Liite nro 209.1. Perussopimuksen yleiset ja yksityiskohtaiset perustelut ovat liitteenä nro 209.2.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän perussopimuksen muuttamisen oheisen liitteen mukaisesti.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KV 45 §

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 


                                            Kunnanhallitus                   175 §            17.6.2008

                                            Kunnanhallitus                   220 §            12.8.2008

 

46 §           HARKINNANVARAISEN RAHOITUSAVUSTUKSEN HAKEMINEN VUODELLE 2008

 

Harkinnanvaraista rahoitusavustusta voidaan kuntien valtionosuuslain 13 ':n mukaan myöntää kunnalle, joka ensisijaisesti poikkeuksellisten tai tilapäisten kunnallistaloudellisten vaikeuksien vuoksi on lisätyn taloudel­lisen tuen tarpeessa.

 

    Rahoitusavustuksen myöntämisen ehtona on, että kunta on hyväksynyt suunnitelman talouden tasapainottamiseksi toteutettavista toimenpiteistä. Suunnitelma tulee liittää avustushakemukseen.

 

    Avustukseen on käytettävissä 20.000.000 euroa. Kuntien valtionosuuslain 16 ':n 3 momentin mukaan valtionosuushakemus tulee jättää viimeistään elokuun loppuun mennessä.

 

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus päättää hakea harkinnanvaraista rahoitusavustusta vuodel­le 2008 900.000 euroa. Talouden tasapainottamissuunnitelma tuodaan kunnanhallituksen ja valtuuston käsittelyyn myöhemmin.

 

Päätös:                             Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                          -----

 

KH 220 §                          Esityslistan liitteenä on harkinnanvaraisen rahoitusavustuksen hakemus. Liite nro 220.1.

 

                                          Talouden tasapainotussuunnitelma valmistuu kunnanhallituksen kokoukseen mennessä. Liite nro 220.2. Hakemus tulee jättää elokuun loppuun mennessä, mutta tasapainotussuunnitelma voidaan käsitellä vielä syyskuun valtuustossa.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus päättää

1.      jättää oheisen liitteen mukaisen harkinnanvaraisen rahoitusavustushakemuksen ja

2.      esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy talouden tasapainottamissuunnitelman oheisen liitteen mukaisesti.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

                                          -----

KV 46 §

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____


                                            Kunnanhallitus                   228 §            2.9.2008

 

47 §             VÄLIRAPORTTI 30.6.2008

 

Hallintokunnat ovat laatineet selvitykset vuoden 2008 tulostavoitteiden toteutumisesta 30.6.2008. Vuoden 2008 tulostavoitteisiin on pyritty saamaan myös toimintoa ja sen onnistumista kuvaavia mittareita.

 

                                          Väliraportti on esityslistan liitteenä nro 228.1.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus merkitsee väliraportin 1.1.-30.6.2008 tiedokseen ja saattaa sen edelleen tarkastuslautakunnan ja valtuuston tiedoksi.

 

Päätös:                             Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                          -----                

 

KV 47 §

                     

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 


                                            Kunnanhallitus                   229 §            2.9.2008

 

48 §              KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN / VOITTO VUORI

 

 

Kiinteistö Oy Jämikeskuksen osakassopimukseen perustuen on laadittu kauppakirja, jolla Jämijärven kunta myy omistamansa osakkeet (4284 kappaletta) Voitto Vuorelle. Osakkeet oikeuttavat  51 %:n suuruiseen osakemäärän hallintaan koko yhtiöstä. Voitto Vuoren aikaisempi omistus yhtiöstä on ollut 49 %.

 

Kauppahinta on 50 429,82 €, joka muodostuu osakassopimuksen mukaisesti nimellisarvosta 42 840 € ja siihen lasketusta 3 %:n korosta.

 

Kauppakirja on esityslistan liitteenä nro 229.1.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää hyväksyä Jämijärven kunnan ja Voitto Vuoren välisen kauppakirja oheisen liitteen mukaisesti.                                         Kunnanhallitus saattaa tehdyn kaupan valtuustolle tiedoksi.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

 

 

KV 48 §

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 


                                            Kunnanhallitus                   235 §            2.9.2008

 

49 §              SUOSTUMUKSEN ANTAMINEN LAINAJÄRJESTELYIHIN / JÄMI-SÄÄTIÖ

 

Jämi Areenan rakentamisen rahoitukseen liittyen on Jämijärven kunnanvaltuusto 7.6.2005 § 48 päättänyt taata Jämi-säätiön oheisen liitteen vaihtoehto 1 mukaisen lainan. Liite nro 235.1.

 

Jämi-säätiö on neuvotellut Pohjola pankin (OKO) kanssa lainajärjestelyistä siten, että lainan lyhennykset alkaisivat vasta 28.8.2010. Korot maksettaisiin normaalisti. Lainajärjestely edellyttää lainan takaajan suostumusta.

 

Ehdotus(puheenjohtaja): Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että valtuusto antaa suostumuksensa em. Jämi-säätiön lainajärjestelylle.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Päätös tehtiin puheenjohtajan selostuksen pohjalta. Molempien kunnanhallituksen puheenjohtajien ollessa esteellisenä puheenjohtajaksi ja samalla sihteeriksi valittiin yksimielisesti tämän asian osalta kunnanhallituksen jäsen Tapio Rajalahti.

 

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Matti Leppihalme, kunnanhallituksen varapuheenjohtaja Tuija Ranta, kunnanhallituksen jäsen Olli Seppälä sekä kunnanjohtaja Esa Ala-Karvia poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi todeten itsensä esteelliseksi.

 

Valtuuston I varapuheenjohtaja Kyösti Lahti poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 20.03.

 

                                            -----

 

KV 49 §

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Valtuutetut Matti Leppihalme, Tuija Ranta, Olli Seppälä sekä kunnanjohtaja Esa Ala-Karvia poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi todeten itsensä esteelliseksi.

 

                                            _____

 


                                            Kunnanhallitus                   237 §            2.9.2008

 

50 §              JÄSENTEN VALINTA POSAN VALMISTELEVAAN VALIOKUNTAAN

 

Sopimuksessa sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisestä järjestämismallista Pohjois-Satakunnassa määritellään PoSan valmistelukauden erityistoimenpiteet (Kohta 13)

 

                                            Kohdassa 13.3 määritellään valmisteleva valiokunta seuraavasti:

 

”Jäsenkuntien valtuustot nimeävät 30.9.2008 loppuun mennessä valmistelevan valiokunnan, johon valitaan 13 jäsentä samoin säännöin kuin mitä on säädetty yhteistoimintasopimuksen 3. §:ssä perusturvalautakunnan jäsenten valinnasta.

 

Valmistelevan valiokunnan tehtävänä on olla mukana tilaajapuolen edustajana Liikelaitoskuntayhtymän talousarvioon valmistelussa ja tuotteistamistyössä.

 

Valmistelevalla valiokunnalla ei ole päätösvaltaa, vaan jäsenkuntien sosiaali- ja perusturvalautakunnat ovat päätösvaltaisia elimiä.”

 

Yhteistoimintasopimuksen 3 §:ssä todetaan yhteisen perusturvalautakunnan valinnasta seuraavaa:

 

”Kuntien yhteiseen perusturvalautakuntaan osapuolten valtuustot valitsevat kunnallisvaalikaudeksi jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet seuraavasti:

 

Honkajoen kunta               2 jäsentä

Jämijärven kunta               2 jäsentä

Kankaanpään kaupunki   5 jäsentä

Karvian kunta                    2 jäsentä

Siikaisten kunta                2 jäsentä

 

Perusturvalautakunnan jäsenten on oltava oman kuntansa valtuuston jäseniä. Valinnassa noudatetaan kuntalain 81 §:n 4. momenttia.

 

Kankaanpään kaupunginvaltuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja kaksi (2) varapuheenjohtajaa.”

 

PoSan kuntien luottamushenkilöt ovat pitäneet yhteispalaverin 27.8.2008, jossa on sovittu valmistelevan valiokunnan paikkajaosta.

 

Jämijärven kunnan osalta valiokuntaan tulee 1 edustaja Keskustasta ja 1 edustaja SDP:stä (toinen nainen, toinen mies). Valiokunnan jäsenten ja varajäsenten tulee olla eri sukupuolta.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto valitsee Jämijärven kunnan jäsenet PoSan valmistelevaan valiokuntaan ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KV 50 §

 

Päätös:                              Valtuusto valitsi yksimielisesti kunnan edustajaksi PoSan valmistelevaan valiokuntaan seuraavat henkilöt:

 

                                            Varsinaiset jäsenet                                Henkilökohtaiset varajäsenet

 

                                            Matti Leppihalme                                   Tuija Ranta

                                            Hilkka Lahdensivu                                  Olli Seppälä

 

                                            _____
                                           

 

51 §              ILMOITUS- JA MAHDOLLISESTI KIIREELLISENÄ KÄSITELTÄVÄKSI

                      OTETTAVAT ASIAT

 

                     Ei ollut.

 

                     _____

 

52 §             MUUT MAHDOLLISESTI ESILLE TULEVAT ASIAT

 

Valtuutettu Rainer Rajamäki tiedusteli, miksei kunta käyttänyt etuosto-oikeuttaan Mielahden uimarannan yhteydessä olevan maan kaupassa. Toisena kysymyksenä hän tiedusteli, miksi Jämi-Jylli yksityistien hoitokunta on lähettänyt tienkäyttäjille laskuja hallintokulujen peittämiseksi.

 

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Matti Leppihalme vastasi Rainer Rajamäen kysymyksiin seuraavasti:

 

Kunnanhallituksella on ollut periaate, ettei kunta käyt etuosto-oikeuttaan yksityisten ihmisten välisissä kaupoissa.

 

Jämi-Jyllitien osalta hän totesi, että kyseessä ei ole kunnan asia. Tiekunta joutuu perimään osakkailta rahoitusta mm. kirjanpito yms. hallintokuluihin ja ne päätetään tiekunnan kokouksessa.