Jämijärven kunta                        KOKOUSKUTSU

Perusturvalautakunta                   Laatimispäivämäärä:  26.8.2008

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

09.09.2008  kello 15.00

 

Paikka

 

Perusturvakeskus

 

Käsiteltävät asiat

 

96 §         KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

97 §         PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

98 §         TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 01.01. - 30.06.2008

99 §         TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

100 §       YKSITYISEN PÄIVÄHOIDON TUEN KUNTALISÄ JÄMIJÄRVEN KUNNASSA

101 §       VÄLIRAPORTTI VUODEN 2008 TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISESTA

102 §       ------------

103 §       PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSSUUNNITELMA 2008 – 2009

 

 

 

Puheenjohtaja

RAINER RAJAMÄKI

Rainer Rajamäki                                           Auli Ranta

 


Jämijärven kunta                                    KOKOUSPÖYTÄKIRJA                                                                                                                                      

Perusturvalautakunta

 

 

KOKOUSAIKA

 

09.09.2008  kello 15.00 -16.15

 

KOKOUSPAIKKA

Perusturvakeskus

 

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rainer Rajamäki                      puheenjohtaja

Satu Jokela                              jäsen

Merja Lahdenpää                    jäsen

Aili Leppihalme                        jäsen

Pentti Virtanen                         jäsen

 

 

POISSA OLLEET JÄSENET

 

 

 

 

 

Jaana Ojala                              jäsen

Petri Ylikoski                            jäsen

 

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

 

Auli Ranta                                pöytäkirjanpitäjä ja esittelijä           

 

ASIAT

 

§§ 96 - 104

 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

 

 

Puheenjohtaja                                             Pöytäkirjanpitäjä

 

 

Rainer Rajamäki                   Auli Ranta                    

                                                  

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu

kokouksen kulun mukaiseksi.

Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla

varustettu nimikirjaimillamme.

 

Tarkastusaika

 

Allekirjoitukset

 

 

                                                  

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja pvm

6.10.2008

Virka-asema                                               Allekirjoitus

 

 

 

 

 


 

 

96 §              KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

 

Ehdotus: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

---------------

 

 

97 §              PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

                                            Ehdotus: Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa

                                            olevat Aili Leppihalme ja Pentti Virtanen.

 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.  

 

---------------

 

 

98 §             TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 01.01. - 30.06.2008

 

                                            Talousarvion toteuma ajalta 01.01.–30.06.2008 on menojen osalta 53,1 %. Tulot ovat toteutuneet 52,2 %.

 

                                            Sosiaalitoimen menot ovat toteutuneet 52 % ja terveysmenot ovat toteutuneet 54 %.

 

                                            Suhteellinen toteuma kesäkuun lopussa on 50 %.

 

                                            Talousarvion toteuma liitteenä 98.1.

                                           

                                            Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää merkitä talousarvion toteutumisen tietoon saatetuksi.

 

                                            Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

---------------

 

 

99 §              TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

 

Ehdotus: Perusturvalautakunta merkitsee tiedokseen seuraavat ilmoitusasiat:

- Ikaalisten käräjäoikeuden päätös

- Esiselvitys asukkaiden hyvinvointiin positiivisesti vaikuttavista tekijöistä toteuttamishanketta varten, kh, 12.8.2008, 212 §

- Seppo Rajakorven perintövarojen käyttö, kh, 12.8.2008, 213 §

- Lausunto Satakunnan sairaanhoitopiirin vuosien 2009-2011 toiminta- ja taloussuunnitelmasta ja v. 2009 talousarviosta,

ennuste kuntalaskutuksesta vuonna 2008, operatiivisen ja psykiatrian tulosalueen jonotiedot heinäkuulta 2008

- Länsi-Suomen lääninhallitus: Selvitys toimeentulotuen käsittelyn määräaikojen toteutumisesta Länsi-Suomen läänissä 2008

                                      - Sosiaali- ja terveysministeriö: Kansallinen terveyserojen kaventamisen toimintaohjelma 2008 – 2011

                          - Erityislastentarhanopettajan sijaisuus on julistettu haettavaksi ajalle 16.9.2008 – 17.7.2009

                          - Satakunnan sairaanhoitopiirin ennuste kuntalaskutuksesta 2008, operatiivisen ja psykiatrisen

                          tulosalueen jonotiedot heinäkuu 2008

                          - Suomen Kuntaliiton suositus kunnallisen perhepäivähoidon aterioiden kustannuskorvauksista ajalle 1.9.2008 - 31.12.2008

                                      - Satakunnan erityishuoltopiirin ky: Erityishuolto-ohjelmien laatimis- ja päätöksentekokäytännöstä

                          - Kankaanpään perheneuvolan palvelut.

 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

---------------

 

 

100 §            YKSITYISEN PÄIVÄHOIDON TUEN KUNTALISÄ JÄMIJÄRVEN KUNNASSA

 

Perusturvalautakunta on 11.7.2008 § 88 pitämässään kokouksessa päättänyt nostaa päivähoitomaksun enimmäismäärän liitteen 87.1 mukaisesti 233 €/kk. Jotta yksityiset perhepäivähoitajat päivähoitopalvelujen tuottajina saavat myös tämän korotuksen, yksityisen hoidon kattohinta tulisi nostaa 533 €/kk. Kustannusten nousu esimerkiksi elintarvikkeiden osalta tulisi näin huomioitua.

 

Päivähoitotilanne Jämijärvellä vaatii yksityisen perhepäivähoidon. Pääskyn päiväkoti on täynnä ja ensi syksynä paikkoja vapautuisi tämän hetkisen tiedon mukaan vain viisi. Ryhmäperhepäiväkodin päivähoitopaikat alkavat myös olla varattuja. Ryhmäperhepäiväkodin paikkatilanne vaihtelee jonkin verran, mutta kovin monta uutta lasta sinne ei ensi syksynä voida sijoittaa. Kunnallisia perhepäivähoitajia on tällä hetkellä kaksi, jotka ovat jäämässä eläkkeelle vuoden 2010 alkupuolella.

 

Yksityiset perhepäivähoitajat ovat hoitaneet myös yö- ja viikon-loppuhoidon. Yksityisillä perhepäivähoitajilla on tällä hetkellä 17 lasta, joiden sijoittuminen kunnalliseen hoitoon on nykyisessä päivähoitotilanteessa mahdotonta. Lasten hoito vaatisi yhden ryhmäperhepäiväkodin sekä yhden perhepäivähoitajan omaan kotiinsa hoitamaan lapsia tai neljä perhepäivähoitajaa.

 

Jotta pystymme selviytymään laissa osoitetusta subjektiivisesta päivähoitovelvoitteesta, tarvitsemme uusia yksityisiä perhepäivähoitajia, ryhmäperhepäiväkotia tai päiväkotia. Kuntalisän kattorajan korotus 533 €/lapsi tasa-arvoistaa kunnallisia ja yksityisiä perhepäivähoitajia. Tulevaisuutta ajatellen tässä yhteydessä on hyvä määritellä kuntalisä myös yksityisen ryhmäperhepäiväkodin (550 €/lapsi) ja yksityisen päiväkodin (560 €/lapsi) osalta. Kuntalisä toteutetaan samoin periaattein kuin yksityisten perhepäivähoitajien kuntalisä.

 

Vuoden 2007 vahvistetun tilinpäätöksen mukaan, netto jaettuna toteutuneilla hoitopäivillä;

perhepäivähoidon hinta on 35,76 €/päivä,

yksityinen perhepäivähoito 19,20 €/päivä (kuntalisä, Kelan hoitolisä ja hoitoraha, kunnan kustannukset)

                                            ryhmäperhepäiväkoti 45,50 €/päivä

                                            päiväkoti 62,12 €/päivä.

 

Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää:

 

1. hyväksyä yksityisen päivähoidon, ryhmäperhepäiväkodin ja päiväkodin kuntalisän liitteen 100.1. mukaisesti

2. saattaa perusturvalautakunnan päätöksen tiedoksi kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle.

 

                                            Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

---------------

 

 

101 §            VÄLIRAPORTTI VUODEN 2008 TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISESTA

 

Kunnanhallitus on pyytänyt lautakunnilta selvityksen vuoden 2008 talousarviossa olleiden tavoitteiden toteutumisesta ajalta 01.01. - 30.06.2008.

 

                                            Valtuuston hyväksymät tavoitteet ja väliraportti liitteenä 101.1.

 

Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää osaltaan hyväksyä väliraportin vuoden 2008 tavoitteiden toteutumisesta liitteenä 101.1 olevan selvityksen

mukaisesti.

 

                                            Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

                                   

---------------

 

 

102 §           ------------

 

 

103 §            PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSSUUNNITELMA 2008 - 2009

 

Satakunnan sairaanhoitopiirin ja piiriin kuuluvien kuntien kesken järjestettiin ensimmäinen kumppanuusneuvottelukierros keväällä 2006 ja toinen keväällä 2007. Kumppanuusneuvotteluissa sovittiin kuntien päihde- ja mielenterveystyön suunnitelmien laatimisesta. Kunnat ovat sopimuksella sitoutuneet asiaan.

 

Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä haki Länsi-Suomen lääninhallitukselta rahoitusta Satakunnan päihde- ja mielenterveyssuunnitelman toimeenpanohankkeelle ajalle 1.1.2008-31.10.2009 ja sai myöntävän päätöksen 146.00 €. Hankkeen kehittämispäällikkönä on toiminut Matti Järvinen. Hankkeen keskeiset tavoitteet ovat päihde- ja mielenterveyssuunnitelmien koordinoitu toimeenpano Satakunnassa ja päihteettömyyden ja mielenterveyden edistäminen sekä päihteiden käytön ja käytöstä aiheutuvien häiriöiden ehkäisyn käytäntöjen ja toimintamallien kehittäminen Satakunnassa.

 

Sairaanhoitopiirin, kuntayhtymän ja kuntien edustajien muodostama yhteinen työryhmä on valmistellut päihde- ja mielenterveystyön kokonaissuunnitelman, mikä valmistui elokuussa 2008.

 

Suunnitelma painottaa peruspalveluiden yhteydessä toteutettavaa mielenterveyden ja päihteettömyyden edistämistä, ongelmien ehkäisyä ja varhaista puuttumista. Suunnitelman säännöllinen päivittäminen takaa suunnitelmallisen työotteen ja että kehittäminen jatkuu sekä osaaminen lisääntyy.

 

Päihde- ja mielenterveyssuunnitelma 2008-2009 esityslistan liitteeksi 103.1.

 

Ehdotus: Perusturvalautakunta hyväksyy päihde- ja mielenterveyssuunnitelman esityslistan liitteen 103.1. mukaisena ja esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle suunnitelman vahvistamista.

 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

---------------