Jämijärven kunta                        KOKOUSKUTSU

Perusturvalautakunta                   Laatimispäivämäärä: 11.7.2008

 

Kokoustiedot

 

Aika

29.7.2008  kello 15

 

Paikka

 

Perusturvakeskus

 

Käsiteltävät asiat

 

86 §         KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

87 §         PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

88 §         ASIAKASMAKSUT 1.8.2008 LUKIEN

89 §         OMAISHOIDON TUEN TOIMINTAOHJE

90 §         TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

91 §         LAUSUNNON ANTAMINEN TILOJEN SOVELTUVUUDESTA PALVELUASUMISEEN / ONNIKOTI

92 §         -----------

93 §         HENKILÖKOHTAISEN AVUN KESKUS KUNTIEN VAMMAISPALVELUN  TUEKSI - KEHITYSKUMPPANUUS

94 §         KUTSU

 

 

 

Puheenjohtaja

RAINER RAJAMÄKI

Rainer Rajamäki                                           Auli Ranta

 


Jämijärven kunta                                    KOKOUSPÖYTÄKIRJA                                                                                                                                      

Perusturvalautakunta

 

 

KOKOUSAIKA

 

29.7.2008 kello 15 - 15.45

 

KOKOUSPAIKKA

 

Perusturvakeskus

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rainer Rajamäki                      puheenjohtaja

Satu Jokela                              jäsen

Merja Lahdenpää                    jäsen

Aili Leppihalme                        jäsen

Pentti Virtanen                         jäsen

Petri Ylikoski                            jäsen

 

POISSA OLLEET JÄSENET

 

 

 

 

 

Jaana Ojala                              jäsen

 

 

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

 

Päivi Leponiemi                  kunnanhallituksen edustaja

Auli Ranta                           pöytäkirjanpitäjä ja esittelijä

ASIAT

 

§§ 86 - 95

 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

 

 

Puheenjohtaja                                             Pöytäkirjanpitäjä

 

 

                                                  

 Rainer Rajamäki                  Auli Ranta

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu

kokouksen kulun mukaiseksi.

Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla

varustettu nimikirjaimillamme.

 

Tarkastusaika

 

Allekirjoitukset

 

 

                                                  

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja pvm

11.8.2008

Virka-asema                                               Allekirjoitus

 

 

 

 

 


 

 

86 §              KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

 

Ehdotus: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

                                            ------------

 

 

87 §              PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

 

Ehdotus: Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat Satu Jokela ja Merja Lahdenpää.

 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

                                            ------------

 

 

88 §              ASIAKASMAKSUT 1.8.2008 LUKIEN

 

Laki (734/92) ja asetus (912/92) sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista sääntelee perusturvalautakunnan alaisen toiminnan asiakasmaksuja. Lisäksi muissa erityislaeissa on mainintoja maksuista ja perusteista. Joitakin maksuja kunta voi päättää harkintansa mukaan.

 

Sosiaalihuoltolain 29 b § ja 29 d § (388/2008) sekä lakia sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (387/2008) on muutettu 1.8.2008 alkaen. Lisäksi asetusta sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista on valtioneuvoston 19.6.2008 tekemällä päätöksellä muutettu 1.8.2008 alkaen. Asetuksen muutoksella korotetaan useiden sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen enimmäismääriä ja tulorajoja sekä lisätään indeksitarkistuksia koskevia säädöksiä asetuksessa määriteltyihin maksuihin.

 

Asiakasmaksulain muutos koskee mm. omaishoidon tuesta annetun lain (937/2005) 4 § 1 mom. tarkoitetun omaishoitajan vapaapäivän ajaksi ja omaishoitajan antamaa huoltoa ja huolenpitoa korvaavista palveluista perittävää maksua sekä päivähoidon maksuja.

 

Jämijärven kunnan perusturvan toimialan johtosäännön (KV 07.06.2005) 4 §:n 6 kohdan mukaan perusturvalautakunta päättää perusturvapalveluista ja kotisairaanhoidosta/kotihoidosta perittävistä maksuista ja maksujen perusteista siltä osin kun ne ovat kunnan päätettävissä sekä myöntää perusturvan palvelumaksujen maksualennukset ja -vapautukset siltä osin kun ne ovat kunnan päätettävissä.

 

Kuntaliiton kolme yleiskirjettä maksumuutoksista esityslistan liitteenä (88.1.): Päivähoidon maksut (21/80/2008), sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut (23/80/2008), sosiaalihuollon asiakasmaksut (24/80/2008)sekä valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 19.6.2008.

 

Liitteenä (88.2.) hinnastot ja esitteet päivähoidon maksuista ja terveyden- ja sosiaalihuollon asiakasmaksuista.

 

Ehdotus. Perusturvalautakunta päättää vahvistaa päivähoidon, sosiaali- ja terveydenhuollon sekä sosiaalihuollon asiakasmaksujen muutokset ja, että perusturvan toimialalla sovelletaan asiakasmaksuissa asetuksen mukaisia maksujen enimmäismääriä 1.8.2008 lukien.

 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

-----------------

 

 

89 §              OMAISHOIDON TUEN TOIMINTAOHJE

 

 

Liitteenä 89.1. on Jämijärven kunnan perusturvakeskuksen omaishoidon tuen toimintaohje, jota on noudatettu 01.01.2008 alkaen.

 

Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää hyväksyä omaishoidon toimintaohjeen 01.01.2008 alkaen liitteen 89.1. mukaisesti.

 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

                                            ----------------

 

 

90 §              TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

 

Ehdotus: Perusturvalautakunta merkitsee tiedokseen seuraavat ilmoitusasiat:

-          Vanhustenhuollon apuvälinehankinnat, perintövarojen käyttö.

-          Perusturvakeskuksesta siirtyvät tehtävät.

-          Kanslistin viran täyttäminen.

-          Kuntaliitto: Viranomaisten puhelinpalvelujen maksuttomuus.

-          Sosiaali- ja terveysministeriö: Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma.

-          Sosiaali- ja terveysministeriö: Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisyn suositukset.

-          Sosiaali- ja terveysministeriö: Sosiaalialan kehittämishanke 2003 - 2007. Loppuraportti.

-          Sosiaali- ja terveysministeriö, Päivi Voutilainen, Kotihoitokokeiluraportti Jämijärven kunnassa sekä Oivi Koskensalon tutkimus aiheesta lähetetty 10.6.2008. Kotihoitokokeiluasiasta on tulossa laki, jossa kokeiluaikaa pidennetään vuoden 2009 loppuun.

-          Pirkanmaan yksiköiden palveluhinnasto.

-          Työsuojelun toimintaohjelma vuodelta 2006, tarkastuskäynti 10.7.2008.

-          Sosiaali- ja terveysministeriö: Päivähoidon turvallisuussuunnittelu.

-          Kankaanpään kansanterveystyön kuntayhtymä: Hoitopäivät

2008/käyttö määritellystä hoitopäivärajasta (liite esityslistaan 90.1).

-          Tiedote Mikon Kuntoutuskodit Oy:n fuusioitumisesta 1.7.2008 Mikeva Oy:n.

 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

                                            ----------------

 

 

91 §              LAUSUNNON ANTAMINEN TILOJEN SOVELTUVUUDESTA PALVELUASUMISEEN / ONNIKOTI

 

Onnikoti Oy:stä Anne Lax pyytää perusturvalautakunnalta lausuntoa Länsi-Suomen lääninhallitukselle Onnikoti Oy:n tilojen soveltuvuudesta palveluasumiseen. Lausunto pyydetään aina kun toimintaan tai tiloihin tulee muutosta.

 

Teknisen toimialan työnjohtaja Pentti Virtanen ja perusturvajohtaja Auli Ranta kävivät 9.7.2008 katsomassa tilat ja Anne Lax kertoi Onnikoti Oy:n toiminnasta ja toimintaan suunnitelluista muutoksista.

 

Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää lausuntonaan todeta, että

Onnikoti Oy:n tilat ja toimintaympäristö soveltuvat palveluasumiseen, tehostettuun tukiasumiseen, tukiasumiseen sekä työ ja päivätoimintaan. Erilaiset Onnikoti Oy:n tuottamat palvelut ovat erittäin tarpeellisia Jämijärven kunnan ja lähialueen palvelutarpeen näkökulmasta.

 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

-----------------

 

 

92 §                                    ----------

 

 

93 §              HENKILÖKOHTAISEN AVUN KESKUS KUNTIEN VAMMAISPALVELUN    TUEKSI - KEHITYSKUMPPANUUS

 

Porin kaupungin sosiaalijohtaja Kaj Kainulainen ja Vammaispalveluverkosto – hankkeen projektipäällikkö Anne Joensuu tiedustelevat 9.6.2008 päivätyllä kirjeellä Jämijärven kunnan perusturvakeskukselta halukkuutta olla mukana kehityskumppanina HA-keskuksen saamiseksi alueelle (liitteeksi esityslistaan 94.1). Vammaispalveluverkosto - hankkeessa mukana olevat kunnat Satakunnassa voivat päästä mukaan kehityskumppaniksi. Pilottivaiheessa ei edellytetä kuntien taloudellista panosta. Vastaus pyydetään 31.7.2008 mennessä.

 

Henkilökohtaisen avun keskuksia tullaan perustamaan kuntien vammaispalvelun työntekijöiden tueksi. Keskukset tarjoavat toimintoja henkilökohtaisen avun ja avustamisen tueksi mm. tukemalla vammaisen työnantajuutta ja avustajien työntekijyyttä, rekrytoimalla avustajia sekä hoitamalla palkkahallintoa ja muita juridisia työnantajan velvollisuuksia.

 

Jämijärven kunta on mukana Satakunnan Vammaispalveluverkosto - hankkeessa, joka päättyy 31.10.2009 ja Pohjois-Satakunnan Vammaishuollon palvelujärjestelmä – hankkeessa joka päättyy 31.10.2008.

 

                                            Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää, että Jämijärven kunta on

Vammaispalveluverkosto - hankkeen kautta mukana HA-keskuksen pilotoinnissa 31.10.2009 saakka, mikäli hanke saa ulkopuolisen rahoituksen.

 

                                            Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

                                            -----------------

 

 

94 §              KUTSU

 

Perusturvalautakunnan puheenjohtaja Rainer Rajamäellä on merkkipäivä 1.9.2008 ja vastaanotto merkkipäivän johdosta 30.8.2008 kello 13,00 Mielahdessa. Rainer Rajamäki esitti kutsun perusturvalautakunnan jäsenille, kunnanhallituksen edustajalle ja esittelijälle.