Jämijärven kunta

Kunnanhallitus

KOKOUSKUTSU 5/2004

Laatimispäivämäärä: 07.04.2004

KokoustiedotAika tiistai 27.04.2004 kello 17.00
Paikka Kunnantalon kokoushuone

Käsiteltävät asiat
114 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Sivu 124

115 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Sivu 124

116 KESKUSKOULUN KEITTIÖLTÄ MYYTÄVIEN ATERIOIDEN HINTA Sivu 125

117 OPETUSSUUNNITELMATYÖSTÄ MAKSETTAVA KORVAUS Sivu 127

118 KUTSUNTALAUTAKUNNAN JÄSENTEN VALINTA V. 2004 KUTSUNTAAN Sivu 128

119 TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT Sivu 129

120 PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN Sivu 130

121 KUNNANJOHTAJAN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET Sivu 131

122 EDUSTAJAN JA VARAEDUSTAJAN NIMEÄMINEN POHJOIS-SATAKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS OY HALLITUKSEEN Sivu 132

123 POLTTOÖLJYTARJOUSTEN PYYTÄMINEN Sivu 133

124 SM-HIIHDOT 2005 -MARKKINOINTIPROJEKTIN TOTEUTTAMINEN Sivu 135

125 KUNNANHALLITUKSEN SEURAAVA KOKOUS Sivu 136

126 KESKUSVAALILAUTAKUNNAN VARAJÄSENEN VAIHTAMINEN Sivu 137

127 VERKON NOPEUDEN NOSTO Sivu 138

128 JÄMI - TUOTTEILLAAN TUNNETUKSI -HANKE / PROJEKTISIHTEERIN VALINTA Sivu 139

129 SATAKUNNAN MAAKUNTAKAAVAN TAVOITERAPORTTI Sivu 141

130 ROSKAPOSTISUODATUS Sivu 142

131 ASEMAKAAVAN MUUTOS / KIRKKOTIE Sivu 143

132 ATERIOITTEN HINNAT SOSIAALITOIMEN LAITOKSISSASivu 143

Puheenjohtaja

Matti Leppihalme

MATTI LEPPIHALME Kunnanjohtaja Esa Ala-Karvia

JÄMIJÄRVEN KUNTA

Kunnanhallitus

KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2004
KOKOUSAIKA 27.04.2004 kello 17.00 - 17.50
KOKOUSPAIKKA Kunnantalon kokoushuone
SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)Matti Leppihalme puheenjohtaja

Päivi Leponiemi

Enni Lähteenniemi

Juhani A. Rajala

Tapio Rajalahti

Olli Seppälä

POISSA OLLEET JÄSENET Ritva Mäkelä

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Matti Peurala valtuuston puheenjohtaja

Hilkka Lahdensivu valtuuston I varapuheenjohtaja

Kyösti Lahti valtuuston II varapuheenjohtaja

Esa Ala-Karvia kunnanjohtaja

ASIAT 114 - 134

114 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Ehdotus: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_______

115 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Ehdotus: Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat Tapio Rajalahti ja Juhani Rajala.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

Sivistyslautakunta 28 25.03.2004

116 KESKUSKOULUN KEITTIÖLTÄ MYYTÄVIEN ATERIOIDEN HINTA

Sivltk 28  

Kunnallisen yleisen virkaehtosopimuksen mukaan (VI luku kustannusten ja luontoissuoritusten korvaukset 4 ) työnantajan työpaikkaruokaloissa peritään pääateriasta (lounas, päivällinen, kuluaterian luontoinen ateria) toimivaltaisen viranomaisen päätöksen mukaan vähintään ravintoedun verotusarvojen ja enintään omakustannushinnan mukainen korvaus.

Soveltamisohjeen mukaan laitosruokalan (ruokaa valmistetaan pääasiassa muille kuin henkilöstölle) omakustannushinnassa otetaan huomioon ruoka-aineiden hankinta- ja kuljetuskustannukset, ruokahuoltohenkilöstön palkat sosiaalikustannuksineen ja arvonlisävero.

Verohallituksen ennakonpidätyksistä vuonna 2004 noudatettavista luontoisetujen laskentaperusteista antaman päätöksen 25.11.2003/n:o 2920/32/2003/13 mukaan sairaalan, koulun, päiväkodin tai muun vastaavan laitoksen henkilökuntaan kuuluvan laitosruokailun yhteydessä saaman ravinto-edun raha-arvona pidetään 3,53 euroa ateriaa kohden. Opettajan oppilaitosruokailun valvonnan yhteydessä saaman ravintoedun arvo on 2,82 euroa ateriaa kohden.

VES:n perusteella korvausten laskentaperusteena olevat kustannukset ovat seuraavat:

Ravintoaineet (sisältävät alv:n) 38.767

Palkat (myös sijaiset) 39.976

Sosiaalikulut (myös sijaiset) 13.719

Yhteensä 92.462

Kustannukset valmistettua ateriaa kohden 40 952 valmistetun aterian mukaan ovat 2,25 euroa.

Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää ehdottaa kunnanhallitukselle,

1) että kunnan omalle, muulle kuin valvovalle opetushenkilökunnalle Keskuskoulun keittiöltä myytävien aterioiden hintana ajalta 1.1.-31.12.2004 peritään ravintoedun raha-arvon mukainen hinta 3,53 euroa ateriaa kohden ja

2) että vierialijoilta perittäväksi hinnaksi määrätään sama kuin kunnan muulta henkilökunnalta perittävä hinta,

3) että opetushenkilökunnan oppilaitosruokailun valvonnan yhteydessä saaman verotuksessa luontaisetuna huomioitavan ravintoedun arvo on 2,82 euroa ateriaa kohden.

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

------

Sivistyslautakunta 28 25.03.2004

KH 116

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy sivistyslautakunnan ehdotuksen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

Sivistyslautakunta 35 25.03.2004

117 OPETUSSUUNNITELMATYÖSTÄ MAKSETTAVA KORVAUS

Sivltk 35  

Opetushallitus on antanut määräyksen DNO: 1/11.2004 velvoittajana noudatettavaksi. Opetushallituksen johtokunta on hyväksynyt perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 16.1.2004 alkaen toistaiseksi. Perusteet on laadittu perusopetuslain 14 :n mukaisesti.

Määräyksessä todetaan, että opetuksen järjestäjän tulee laatia ja hyväksyä opetussuunnitelma noudattaen mitä perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa on määrätty.

Paras asiantuntemus opetussuunnitelman laadintaan paikallistasolla on opettajilla. Opettajat odottavat korvausta aiheutuneesta lisätyöstä.

Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että opettajille maksetaan opetussuunnitelmatyöstä korvaus tasaisesti 100 euroa/lukukausi, alkaen kevätlukukaudesta 2004 ja jatkuen kevätlukukaudelle 2006. Korvaus maksetaan vuonna 2004 kunnan kehittämisrahoista ja vuoden 2005 - 2007 kevätlukukauden loppuun summa huomioidaan talousarviota laadittaessa.

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

---------

KH 117  

Asiaa käsiteltiin epävirallisesti kunnanhallituksen kokouksessa 10.02.2004 48, jolloin rehtori Rolf Björkman oli esittelemässä kunnanhallitukselle opetussuunnitelman valmistelutilannetta. Tämän lisäksi asiasta on käyty keskusteluja rehtori Rolf Björkmanin ja kunnanjohtaja Esa Ala-Karvian välillä.

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy sivistyslautakunnan esityksen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_______

118 KUTSUNTALAUTAKUNNAN JÄSENTEN VALINTA V. 2004 KUTSUNTAAN

Jämijärven kuntaan on pyydetty valitsemaan kunnan edustajajäseneksi ja hänelle vähintään yksi varamies kutsuntalautakuntaan kuluvan vuoden asevelvollisten kutsuntoihin. Valinnat on pyydetty suorittamaan 4.6.2004 mennessä.

Jäsenellä tulisi olla tuntemusta kutsunnanalaisista ja heidän sosiaalisista olosuhteistaan, jolloin jäsenestä on hyötyä sekä ase velvolliselle itselleen että heidän asioitaan käsittelevälle kutsuntaviranomaiselle.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää valita jäsenen sekä hänelle varajäsenen v. 2004 kutsuntalautakuntaan.

Päätös: Kunnanhallitus päätti yksimielisesti valita jäseneksi kutsuntalautakuntaan v. 2004 Kimmo Ristimäen ja hänen varajäsenekseen Hannu Rajakallion.

_________

119 TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen seuraavat ilmoitusasiat:

- TE-keskus: Satakunnan työllisyyskatsaus 2/2004

- Suomen kuntaliitto: Uuden kiinteistöjärjestelmän (UKTJ) perustaminen ja käyttöönotto kunnissa sekä maanmittauslaitoksen kanssa tehtävä yhteistyö

- TE-keskus: Päätös tuen maksamisesta kehittämishankkeelle, Yhden luukun tavoitettavuuspalvelu

- Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry/Pohjois-Satakunnan Leader+: Ilmoitus kuntarahan maksamisesta

- Vaasan hallinto-oikeus: Päätöksen julkaiseminen kunnassa, valitus ympäristölupa-asiassa

- Maa- ja metsätalousministeriö: Ilmoitus HANKE-tuen maksusta

- Käyttötilastot www.jamijarvi.fi

- Länsi-Suomen lääninhallitus: Sosiaali- ja terveydenhuollon valmiussuunnitelmat

- Satakuntaliitto: Hallinnollinen rahoituspäätös koskien Jämi -tuotteillaan tunnetuksi -hanketta

- Satakuntaliitto: Hallinnollinen rahoituspäätös koskien Jämi-Jukola 2004:n tunnetuksi tekeminen -hanketta

- Turun hallinto-oikeus: Päätös valitukseen poikkeamisluvasta

- Tiehallinto: Turun tiepiirin toiminta- ja taloussuunnitelma 2004 - 2008

- Maa- ja metsätalousministeriö: Ilmoitus hanke-tuen maksusta

- TE-keskus: Päätös tuen maksamisesta kehittämishankkeelle, Suuntana Saksa

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_______

120 PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saatetuiksi seuraavat pöytäkirjat:

- Hakelämpölaitosta koskeva tiedotus- ja kuulemistilaisuus, muistio 29.03.2004

- Sivistyslautakunta 25.03.2004

- Tekninen lautakunta 06.04.2004

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

121 KUNNANJOHTAJAN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET

Kunnanhallituksen kokouksessa on nähtävillä kunnanjohtajan viranhaltijapäätökset ajalta 1.1.-31.3.2004.

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee kunnanjohtajan viranhaltijapäätökset ajalta 1.1.-31.3.2004 tiedokseen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

122 EDUSTAJAN JA VARAEDUSTAJAN NIMEÄMINEN POHJOIS-SATAKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS OY HALLITUKSEEN

Kaikki Pohjois-Satakunnan kunnat ovat tehneet myönteisen päätöksen Pohjois-Satakunnan kehittämiskeskus Oy:n perustamisesta. Kuntien edustajien välisessä neuvottelussa 19.4.2004 sovittiin, että yhtiön hallituspaikat jakautuvat seuraavasti: Kankaanpään kaupunki 2 paikkaa, muut kunnat 1 paikka/kunta yhteensä 6 paikkaa, SAMK 1 paikka ja yrittäjäyhdistykset 1 paikka.

Hallituksen ensimmäinen tärkeä tehtävä on toimitusjohtajan valinta.

Ehdotus: Kunnanhallitus nimeää edustajan ja tälle varaedustajan Pohjois-Satakunnan kehittämiskeskus Oy:n hallitukseen.

Päätös: Kunnanhallitus päätti yksimielisesti nimetä edustajakseen Pohjois-Satakunnan kehittämiskeskus Oy:n hallitukseen Tapio Rajalahden ja varaedustajaksi Päivi Leponiemen.

_____

Tekninen lautakunta 227 25.11.2003

Tekninen lautakunta 16 10.02.2004

Kunnanhallitus 85 02.03.2004

Tekninen lautakunta 68 06.04.2004

123 POLTTOÖLJYTARJOUSTEN PYYTÄMINEN

Tekn.ltk. 227

Muutamat polttoöljyn toimittajat ovat ilmoittaneet halukkuutensa toimittaa lämmitysöljyä kunnalle, joten pyydettäneen toimitustarjouksia.

Päätösehdotus: Pyydetään tarjoukset polttoöljytoimituksista seuraavilta:

- Neste

- Shell / Lanne

- Teboil / Seppälä

- ST 1 / Hirvonen

Päätös: Päätettiin pyytää tarjoukset polttoöljystä seuraavilta toimittajilta:

- Fortum Oyj

- Shell / Lanne, Jämijärvi

- Teboil / Seppälä, Jämijärvi

- ST 1 / Hirvonen, Jämijärvi

- SEO, Kankaanpää

- Pulttisali, Kankaanpää

- Kankaanpään Rautia - Maatalous, Kankaanpää

- J. Koskela Oy, Jämijärvi

- Suurimaan kauppa / Miettinen, Jämijärvi

------

Tekn.ltk. 16  

Avataan määräaikaan 9.2.2004 klo 15.00 mennessä saadut tarjoukset.

Lautakunta avasi määräaikaan mennessä saadut seuraavat tarjoukset:

Tarjouksen tekijä Kevyt polttoöljy, alv 22 %

OY Teboil Ab Kesälaatu 0,3312 /l

Talvilaatu 0,3481 /l

Kankaanpään K- maatalous Kesälaatu 0,34585 /l

Fortum Kesälaatu 0,3377 /l

Oy Shell Ab Kesälaatu 0,3360 /l

Shell Thermo premium kesälaatu

0,3560 /l

Tutustuttiin tarjouksiin / tuotetietoihin sekä tarjousehtoihin.

Päätös: Päätettiin hankkia kiinteistöjen lämmitykseen käytettävä polttoöljy Fortum Oil Markets OY:ltä toistaiseksi, sillä ehdolla, että Fortum ilmoittaa kunnalle kirjeitse kuntarekisterihintojen muutokset / muut hintaan vaikuttavat muutokset.

------------

KH 85  

Rakennuspäällikkö ja kunnanjohtaja ovat käyneet neuvotteluja teknisen lautakunnan päätöksen perusteista.

Valittu öljytarjous on euromääräisesti vasta kolmanneksi halvin.

Tarjouspyyntö ja saadut tarjoukset ovat liitteenä 85.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää pyytää tekniseltä lautakunnalta selvityksen hankintapäätöksen perusteista.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

----------

Tekn.ltk. 68

Päätös: Teknisen lautakunnan hankintapäätös perustuu kokonaistaloudelliseen edullisuuteen, huomioiden öljyn sisältämä lämpöarvo sekä öljylaadun vaihtumisen mahdollisesti aiheuttamiin riskitekijöihin. (Nykyinen öljyntoimittaja on Fortum).

Lämpöarvoihin perustuva vertailulaskelma:

(polttoöljy kesälaatu, Oy Teboil Ab lämpöarvo 36,0 MJ/l, Fortum lämpöarvo 36,3 MJ/l)

Oy Teboil Ab 184000 l/a x 0,3312 /l x (36,3/36) = 61448,63 /a

Fortum 184000 l/a x 0,3377 /l x (36,3/36,3) = 62136,80 /a

Laskettu erotus 688 /vuosi.

--------

KH 123

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee saadun selvityksen tiedokseen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

Kunnanhallitus 111 30.03.2004

124 SM-HIIHDOT 2005 -MARKKINOINTIPROJEKTIN TOTEUTTAMINEN

KH 111  

Satakuntaliitto hyväksyi kokouksessaan 1.3.2004 Porin kaupungin vetämän maakunnallisia isoja tapahtumia koskevan markkinointiprojektin. Jämin SM-hiihdot 2005 ja sen markkinointi on osa tätä projektia.

Porin kaupungin kanssa on sovittu, että SM-hiihtojen osalta tehdään Porin kaupungin ja Jämijärven kunnan välillä yhteistyösopimus, jolla Jämijärven kunta hoitaa hankeen käytännön toteuttamisen.

Hanke on edennyt siten, että markkinointiprojektin toteuttamisesta on pyydetty tarjoukset. Ilmoitus on liitteenä nro 111.1. Määräaikaan mennessä on tullut 2 tarjousta. Liite nro 111.2.

Kunnanjohtaja Esa Ala-Karvia on ollut yhteydessä Jämin Jänteen puheenjohtajaan Asko Uurasjärveen, joka puoltaa Jämi Productionin valintaa. Tarjoukset ovat hinnaltaan tasavertaiset. Hintaero riippuu projektin kestosta.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä Jämi Productionin tarjouksen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

-----------

KH 124  

Porin kaupungin ja Jämijärven kunnan välinen yhteistyösopimusluonnos on liitteenä nro 124.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä oheisen liitteen mukaisen sopimuksen Porin kaupungin ja Jämijärven kunnan välillä SM-hiihtojen 2005 markkinoinnin suorittamiseksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

125 KUNNANHALLITUKSEN SEURAAVA KOKOUS

Kunnanhallituksen kokous 27.04.2004 joudutaan pitämään "typistettynä" johtuen samana iltana olevasta toisesta tilaisuudesta.

Seuraava kunnanhallitus pidetäänkin tämän vuoksi jo seuraavalla viikolla poikkeuksellisesti perjantaina 7.5.2004 kello 17.00.

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee kokousaikataulun tiedokseen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

126 KESKUSVAALILAUTAKUNNAN VARAJÄSENEN VAIHTAMINEN

Keskusvaalilautakunnan kokouksen 20.04.2004 11:ssä tuli esille

keskusvaalilautakunnan sihteeri Marketta Viitaniemen aloitteesta se, että hän haluaa luopua keskusvaalilautakunnan ensimmäisen varajäsenen paikasta. Hän vetosi siihen, että vaaleihin liittyvissä koulutuksissa on todettu, ettei keskusvaalilautakunnan sihteerin ole hyvä olla samalla keskusvaalilautakunnan jäsen.

Keskusvaalilautakunta päätti esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että Marketta Viitaniemi siirretään varajäsenien järjestyksessä viimeiseksi tai hänen tilalleen valitaan uusi varajäsen.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että valtuusto valitsee 1. varajäsenen Marketta Viitaniemen tilalle keskusvaalilautakuntaan.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

Toimistoautomaatioryhmä 8 09.03.2004

127 VERKON NOPEUDEN NOSTO

KH 127  

Kunnan ATK-verkko on rakennettu v. 1996. Silloin verkon sisäiseksi nopeudeksi valittiin 10 Mbit/s (koulun ja kunnantalon väli 100Mbit/s). Verkko toteutettiin silloin viisaasti tulevaisuuttakin silmälläpitäen. Niinpä verkon rakenne mahdollistaa nopeuden noston tämän päivän vaatimusten tasolle. Satakunnan Puhelimen Reijo Mäkilän ja insinööriopiskelija Jani Ränsin kanssa on tehty suunnitelma verkon nopeuden nostamiseksi rakennuksissa 100 Mbit/s ja rakennusten välillä 1 Gbit/s (=1000 Mbit/s). Tämän suunnitelman mukaisesti verkko muutettaisiin rengasmaisesta tähtimäiseksi (suurempi nopeus) ja liityntäpiste ulkoisiin yhteyksiin tulisi kirjaston sijaan kunnantalolle. Alustava kustannusarvio on n. 7500 euroa ja siihen on varauduttu ATK-investointibudjetissa. Kustannukset kertyvät vaihdettavista kytkimistä, toistimista ja valokuitumuuntimista sekä asennustyöstä.

Asiaa pidettiin hyvänä ja merkittiin tässä vaiheessa tiedoksi. Asiaan palataan, kun lopullinen hinta on selvillä ja suunnitelma on valmis.

Satakunnan Puhelin OY on tehnyt liitteenä olevan tarjouksen, joka sisältää 3 eri toteutusvaihtoehtoa kunnan lähiverkon päivittämiseksi. Näistä vaihtoehto 3 on tehokkain ja toimintavarmin. Sen kustannus on 7801 euroa (alv 0 %). Päivittäminen tekee myös uusien kytkimien ansiosta verkon yksityiskohtaisemman hallinnoinnin mahdolliseksi. Asennuspäiväksi sopisi hyvin helatorstain jälkeinen perjantai 21.5., jolloin useimmat viraston työntekijät lienevät lomalla.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä Satakunnan Puhelin OY:n tarjouksen ja valitsee toteutustavaksi vaihtoehdon 3 eli tähtiverkon.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

Kunnanhallitus 112 30.03.2004

128 JÄMI - TUOTTEILLAAN TUNNETUKSI -HANKE / PROJEKTISIHTEERIN VALINTA

KH 112  

Satakuntaliiton maakuntahallitus on kokouksessaan 1.3.2004 68 myöntänyt Jämijärven kunnalle hankerahoituksen "Jämi - tuotteillaan tunnetuksi". Hanke on kaksivuotinen, ko. päätös koskee vuoden 2004 rahoitusosuutta.

Rahoituspäätös on liitteenä nro 112.1.

Hankkeen valvojaksi on nimetty Esko Pennanen ja hänen kanssaan on alustavasti käyty keskusteluja hankeen toteuttamismalleista.

Alkuperäisen suunnitelman mukaan hankkeen toteuttaminen oli tarkoitus hoitaa ostopalveluna, mutta alueen toimijoiden ja hankevalvojan mielestä hankkeelle olisi hyvä palkata ainakin yksi projektihenkilö, joka suorittaisi konkreettista tuotteiden markkinointia ja myyntiä (puhelin, neuvottelut, yrityskäynnit, kirjeet, tarjoukset jne)

Rahoituspäätökseen tulee näin olleen hakea kustannustenjaon muutosta, kun palkkauskustannusten ja henkilöstömenojen osuus selviää. Asiasta on alustavasti sovittu suunnittelujohtaja Heikki Juurisen kanssa, joka vastaa ko. asiasta Satakuntaliitossa.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää

1) merkitä Satakuntaliiton päätöksen tiedokseen

2) julistaa projektisihteerin tehtävän haettavaksi

3) nimetä hankkeelle ohjausryhmän.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisäksi kunnanhallitus päätti yksimielisesti nimetä ohjausryhmään seuraavat henkilöt:

Timo Hinttu, Voitto Vuori, Sirpa Soini, Esko Pennanen, Kyösti Lahti, Matti Leppihalme, Esa Ala-Karvia.

--------------

KH 128  

Projektisihteerin paikka on ollut haettavana 19.04.2004 mennessä . Saapuneet hakemukset ovat liitteenä 128.1. ja hakuilmoitus on liitteenä nro 128.2.

Hankkeen ohjaus- ja seurantaryhmä käsittelee asiaa ennen kunnanhallituksen kokousta ja sen lausunto saadaan kunnanhallituksen kokoukseen mennessä.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää

1) valita "Jämi tuotteillaan tunnetuksi" -hankkeelle projektisihteerin ajalle 1.5.-31.12.2004

2) hyväksyä projektisihteerin kokonaiskuukausipalkan.

Päätös: Kunnanhallitus päätti yksimielisesti ohjaus- ja seurantaryhmän lausuntoon perustuen

1) valita projektisihteeriksi Päivi Hietapakan ja hänen kieltäytymisensä varalle Tarja Lankosken

2) hyväksyä Päivi Hietapakan kokonaiskuukausipalkaksi 1.680 euroa.

_______

129 SATAKUNNAN MAAKUNTAKAAVAN TAVOITERAPORTTI

Satakuntaliitto on lähettänyt kuntiin maakuntakaavan tavoiteraportin. Liite nro 129.1. Kunnille on annettu mahdollisuus antaa asiasta lausuntonsa.

Maankäyttö- ja kaavoitustoimikunta käsitteli asian kokouksessaan 21.04.2004 ja totesi, ettei sillä ole tässä vaiheessa huomauttamista tavoiteraporttiin nähden.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää Jämijärven kunnan lausuntona, ettei sillä ole huomautettavaa Satakunnan maakuntakaavan tavoiteraportista.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

Toimistoautomaatioryhmä 10 21.04.2004

130 ROSKAPOSTISUODATUS

KH 130  

Sinänsä erinomaisen sähköpostin riippakiveksi on muodostunut yhä enenevässä määrin roskaposti. Roskapostin lähettäminen on Suomessa rangaistava teko, mutta monissa maissa ei. Käytännössä mitään valvontaa ei ole, joten roskaposti on vapaasti levinnyt. Roskapostin suodattamiseen on monia kaupallisia ja joitakin ei-kaupallisiakin ohjelmia. Niiden säätäminen on kuitenkin varsin työlästä.

Muutamat yritykset ovat erikoistuneet roskapostin tuhoamiseen. D-Fence OY tarjosi ainoana kuntaan yhteyttä ottaneista maksuttoman yhden kuukauden kokeiluajan. Kokeilukuukausi on takana ja raportti kertoo ongelman laajuudesta: kunnan sähköpostiosoitteisiin tuli tuona aikana 3441 viestiä, joista 373 (10 %) oli viruksen saastuttamia ja 1798 (52 %) roskapostia. D-Fencen palvelu pysäytti nämä kaikki, ennen kuin ne tulivat vastaanottajalle. Suurin postimäärä tuli kunnan yleisosoitteeseen (jamijarvi@jamijarvi.fi) ; 727 viestiä, joista 88 viruspostia ja 560 roskapostia. Läpi pääsi keskimäärin n. 5 roskapostiviestiä/pv.

D-Fence OY:n palvelu kattaa sekä roskapostin että virustorjunnan. Näistä voi valita myös vain toisen palvelun. Palvelu ei ole kovin halpaa; molemmat palvelut maksavat 130 euroa/kk alv 0% ja yksi palvelu 90 euroa/kk. Kuitenkin roskapostin jatkuva poistaminen kuluttaa työaikaa, joka maksaa myös. Lisäksi roskaposti ja viruksen liittyvät nykyään usein toisiinsa; virus voi kerätä saastuttamaltaan koneelta kaikki löytämänsä sähköpostiosoitteet ja lähettää ne roskapostittajalle. Joissain tapauksissa virus ottaa saastuttamansa koneen haltuunsa ja käyttää sitä käyttäjän tietämättä roskapostin lähettämiseen.

Toimistoautomaatioryhmä esittää kunnanhallitukselle, että D-Fence OY:n kanssa tehdään sopimus vuoden loppuun sekä roskaposti- että virustorjuntapalvelusta. Näin voidaan rauhoittaa sähköposti alkuperäiseen käyttötarkoitukseensa ja lisätä tietoturvan tasoa. Vaikka kunnassa on käytössä virustorjuntaohjelma, on pari kertaa virus onnistunut luikahtamaan sen ohi. Kaksinkertainen varmistus ei liene siten turhaa.

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy automaatiotyöryhmän esityksen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

Maankäyttö- ja kaavoitustmk 4 18.02.2003

Kunnanhallitus 93 11.03.2003

Maankäyttö- ja kaavoitustmk 5 24.06.2003

Kunnanhallitus 322 11.11.2003

Maankäyttö- ja kaavoitustmk 3 02.02.2004

Kunnanhallitus 53 10.02.2004

Maankäyttö- ja kaavoitustmk 19 21.04.2004

131 ASEMAKAAVAN MUUTOS / KIRKKOTIE

Maankäyttö- ja kaavoitustmk 4  

Kirkkotien kaavan muutoksesta on Suunnittelukeskus Oy / Arkkitehtitoimisto Lukka valmistellut asemakaavan muutosta koskevan osallistumis- ja arviointisuunnitelman 31.10.2002.

Päätös: Ehdotetaan kunnanhallitukselle, että se tiedottaa Kirkkotien alueen kaavoituksen vireille tulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta maanomistajille ja asukkaille kirjeitse sekä kuulutuksella, viranomaistahoille kirjeitse ja luottamushenkilöille tiedotuksena kokouksen yhteydessä.

----------

KH 93

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy maankäyttö- ja kaavoitustoimikunnan esityksen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

-------------

Maankäyttö- ja kaavoitustmk 5 

Kirkkotien kaavoitukseen liittyvä osallistumis- ja arviointi suunnitelma on ollut nähtävillä 1.4.-15.4.2003 välisenä aikana kunnanviraston teknisen toimiston ilmoitustaululla.

Nähtävillä oloaikana jätetyt lausunnot ja muistutukset ovat esityslistan liitteenä.

Päätös: Päätettiin yksimielisesti antaa lausunnot ja muistutukset Suunnittelukeskukselle vastineiden tekoa varten.

-------------

KH 322  

Suunnittelukeskus on laatinut oheisen liitteen mukaiset vastineet lausuntoihin ja muistutuksiin. Liite nro 322.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää antaa kirkkotien asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta annettuihin lausuntoihin ja muistutuksiin oheisen liitteen mukaiset vastineet.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

-------------

Maankäyttö- ja kaavoitustmk 3  

Kirkkotien asemakaavan muutosluonnos /-ehdotus on valmistunut.

Päätös: Esitetään kunnanhallitukselle, että kaavanmuutos asetetaan ehdotuksena julkisesti nähtäville ja samanaikaisesti siitä pyydetään viranomais- ja yhteistyötahojen lausunnot.

--------------

KH 53  

Kaavaehdotusluonnos on nähtävillä kunnanhallituksen kokouksessa.

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy maankäyttö- ja kaavoitustoimikunnan esityksen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

- - - - - - - - -

Maankäyttö- ja kaavoitustmk 19

Asemakaavaehdotus on ollut nähtävillä 12.3.-13.4.2004 välisen ajan ja lausunnot on pyydetty 13.4.2004 mennessä. Nähtävillä oloaikana tuli yksi muistutus. Liite n:o 19.1.

Lausuntonsa antoivat tekninen lautakunta, Satakuntaliitto ja Lounais-

Suomen ympäristökeskus. Liitteet 19.2., 19.3 ja 19.4.

Päätös: Maankäyttö- ja kaavoitustoimikunta ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että Kirkkotien asemakaavan muutos hyväksyttäisiin Kauko Alarodun tekemän muistutuksen mukaisella korjauksella.

- - - - - - - -

KH 131

Muistutus ja lausunnot ovat liitteenä nro 131.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy maankäyttö- ja kaavoitustoimikunnan ehdotuksen ja esittää sen edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

Perusturvalautakunta 56

132 ATERIOITTEN HINNAT SOSIAALITOIMEN LAITOKSISSA

Perusturvaltk 56

Kunnallisen yleisen virkaehtosopimuksen mukaan (VI luku kustannusten ja luontoissuoritusten korvaukset 4 ) työnantajan työpaikkaruokaloissa peritään pääateriasta (lounas, päivällinen, kouluaterian luonteinen ateria) toimivaltaisen viranomaisen päätöksen mukaan vähintään ravintoedunverotusarvon ja enintään omakustannushinnan mukainen korvaus.

Soveltamisohjeen mukaan laitosruokalan (ruokaa valmistetaan pääasiassa muille kuin henkilöstölle) omakustannushinnassa otetaan huomioon ruoka-aineiden hankinta- ja kuljetuskustannukset, ruokahuoltohenkilöstön palkat sosiaalikustannuksineen ja arvonlisävero.

Verohallituksen ennakonpidätyksistä vuonna 2004 noudatettavista luontoisetujen laskentaperusteista antaman päätöksen 11 :n mukaan ravintoedun arvo 4,70 ateriaa kohden, jos edun hankkimisesta työnantajalle aiheutuneiden välittömien kustannusten ja näiden kustannusten arvonlisäveron määrä on vähintään 4,70 ja enintään 7,90 . Jos tämä määrä alittaa 4,70 tai ylittää 7,90 , edun arvona pidetään mainittujen kustannusten määrää. Edelleen päätöksen 13 :n mukaan sairaalan, koulun, päiväkodin tai muun vastaavan laitoksen henkilökuntaan kuuluvan laitosruokailun yhteydessä saaman ravintoedun raha-arvona pidetään 3,53 euroa ateriaa kohden. Hoidettavien ruokailun valvonnan yhteydessä saaman ravintoedun arvo 2,82 euroa ateriaa kohden.

Laskelmien mukaan vanhainkodin ruokapäivän hinta on 9,09 euroa, josta lounaan osuus puolet eli 4,55 euroa sekä päivällinen 3,03 euroa. Päiväkodin lounaan hinnaksi tulee 4.10 euroa.

Päiväkodin aterioiden hinta on ollut:

1. Pääskyn päiväkodin valvovan henkilökunnan valvonnan yhteydessä saaman ravintoedun arvo on 2,60 euroa ateriaa kohden ja muulle kuin valvovalle hoitohenkilökunnalle aterioitten hinta on 3.00 euroa ateriaa kohden

2. Vanhainkodin ,Hopearinteen palvelutalon, Hepokodin ja avopalvelun henkilökunnalta peritään koko ateriasta 4 euroa, pääruoasta 3 euroa, keitto/salaatti/velli/puuro ateriasta 2 euroa sekä jälkiruoasta 1 euroa

3. Vanhainkodilla aterioivilta muilta kunnan henkilökuntaan kuuluvilta ja muilta

Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää ehdottaa kunnanhallitukselle, että 1.1.-31.12.2004

1. Pääskyn päiväkodin valvovan henkilökunnan valvonnan yhteydessä saaman ravintoedun arvo on 2,82 euroa ateriaa kohden ja muulle kuin valvovalle hoitohenkilökunnalle aterioitten hinta on 3.10 euroa ateriaa kohden

2. Vanhainkodin, Hopearinteen palvelutalon, Hepokodin ja avopalvelun henkilökunnalta peritään koko ateriasta 4 euroa, pääruoasta 3 euroa, keitto/salaatti/velli/puuro ateriasta 2 euroa sekä jälkiruoasta 1 euroa

3. Vanhainkodilla aterioivilta muilta kunnan henkilökuntaan kuuluvilta ja muilta ulkopuolisilta kuin ateriapalveluun kuuluvilta peritään lounaasta 4 euroa ja aamu/iltapalasta 2 euroa ateriaa kohden.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

-------------

KH 132

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy perusturvalautakunnan ehdotuksen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_______