Jämijärven kunta                                 KOKOUSKUTSU 14/2008

Kunnanhallitus                                    Laatimispäivämäärä: 4.8.2008

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

12.8.2008 kello 18.30

 

Paikka


Kunnantalon kokoushuone

Käsiteltävät asiat

205 §    KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS  235

206 §    PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA  235

207 §    TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT  236

208 §    PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN  237

209 §    SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN  PERUSSOPIMUKSEN MUUTOSEHDOTUKSEN HYVÄKSYMINEN  238

210 §    PUITELAIN VELVOITTEIDEN TÄYTTYMINEN JÄMIJÄRVEN  LISÄSELVITYKSESSÄ ILMOITTAMIEN TIETOJEN PERUSTEELLA  239

211 §    TEEMA-ASIAT / VAMMAISPALVELUT  240

212 §    ESISELVITYS ASUKKAIDEN HYVINVOINTIIN POSITIIVISESTI  VAIKUTTAVISTA TEKIJÖISTÄ TOTEUTTAMISHANKETTA VARTEN  241

213 §    SEPPO RAJAKORVEN PERINTÖVAROJEN KÄYTTÖ   242

214 §    KUNNANTALON TYÖPISTEIDEN ERGONOMIA SELVITYSRAPORTTI 244

215 §    TARKASTUSLAUTAKUNNAN PÖYTÄKIRJA 4.2.2008  245

216 §    LAUSUNTO SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN VUOSIEN 2009-2011  TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMASTA JA V 2009 TALOUSARVIOSTA  246

217 §    UUSI VALTION ALUEHALLINNON ALUEJAKO JA MAAKUNNAN LIITTOJEN  YHTEISTYÖALUEIDEN MUODOSTAMINEN  247

218 §    KESKUSVAALILAUTAKUNNAN SIHTEERIN PALKKION TARKISTAMINEN  249

219 §    OIKAISUVAATIMUS KUNNANHALLITUKSEN PÄÄTÖKSEEN § 153 /2008  250

220 §    HARKINNANVARAISEN RAHOITUSAVUSTUKSEN HAKEMINEN VUODELLE 2008  251

221 §    TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.6.2008  252

 

                     

MATTI LEPPIHALME

Matti Leppihalme                                          Esa Ala-Karvia

 

 

 

Jämijärven kunta                                    KOKOUSPÖYTÄKIRJA 14/2008                                                                                                                   

Kunnanhallitus

 

 

KOKOUSAIKA

 

12.8.2008 kello 18.30- 20.30

 

KOKOUSPAIKKA

 

Kunnanhallituksen kokoushuone

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

Matti Leppihalme                     puheenjohtaja

Tuija Ranta                               varapuheenjohtaja

Päivi Leponiemi

Olli Seppälä

Tapio Rajalahti

Hilkka Lahdensivu

Markku Kujala

 

 

POISSA OLLEET JÄSENET

 

 

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

 

Matti Peurala                     valtuuston puheenjohtaja 

Kyösti Lahti                         valtuuston I puheenjohtaja

Pentti Virtanen                    valtuuston II puheenjohtaja
Esa Ala-Karvia                    kunnanjohtaja

Auli Ranta                           perusturvajohtaja klo 18.35-19.05
Anne Lax                             klo 18.35-18.55
Erkki Lammi                       klo 18.35-18.55
Mari Danakas                     klo 18.35-18.55

ASIAT

 

§§ 205 - 221

 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

 

 

Puheenjohtaja                                             Pöytäkirjanpitäjä

 

 

Matti Leppihalme                     Esa Ala-Karvia           

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu

kokouksen kulun mukaiseksi.

Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla

varustettu nimikirjaimillamme.

 

Tarkastusaika

Kunnanvirasto                   19.8.2008

Allekirjoitukset

 

 

Markku Kujala                          Hilkka Lahdensivu

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja pvm

Kunnanvirasto                   19.8.2008

Virka-asema                                               Allekirjoitus

Kunnanjohtaja


 

 

205 §            KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

                                           

 

Ehdotus:                            Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 

206 §            PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

 

Ehdotus:                            Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat

                                            Markku Kujala ja Hilkka Lahdensivu.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Kunnanhallituksen puheenjohtajan esityksestä hyväksyttiin yksimielisesti työjärjestyksen muutos siten, että seuraavaksi käsiteltiin pykälät 211-212, jonka jälkeen palattiin esityslistan mukaiseen työjärjestyksen.                                    

                                            _____

 

 

                     


                     

207 §            TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen seuraavat ilmoitusasiat:

                                           

-          Sisäasiainministeriö, ohje alueen pelastustoimen palvelutasopäätöksen sisällöstä ja rakenteesta

-          Kuntaliitto, muutoksia sosiaalihuollon asiakasmaksuihin 1.8.2008 alkaen

-          Pentti Virtanen, irtisanoutuminen

-          Lounais-Suomen ympäristökeskus, poikkeamispäätös Kaija Alakoski ym / c.o Ari Kilpi

-          Lounais-Suomen ympäristökeskus, poikkeamispäätös Kalle Soini

-          Ara, tiedustelu Asumisen uudistaminen 2009-2012-projektin käynnistämisestä asuntoalueiden ja asuntokannan uudistamiseksi

-          Lounais-Suomen verovirasto, verotoimiston toiminnallinen profiloituminen

-          Satakunnan Maistraatti, väkilukutiedote 6/2008

-          TE-keskus, Satakunnan työllisyyskatsaus 6/2008

-          D-Fence turvallisuusraportti 7/2008

-          Kirje Geisenfeldistä

-          Satakunnan Pelastuslaitos, kuntalaskutus ajalta 1.6.-30.6.2008

-          Kiinteistönluovutusilmoitus:

o       Jämijärvi, Poikajutila

o       Sydänmaa, Kauraharju

o       Peijari, Kauppakulma

o       Kauppila, Haapasalo

o       Jämijärvi, Hietaranta

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

                                         


 

 

208 §            PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN

 

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saatetuiksi seuraavat pöytäkirjat:

 

                                            Perusturvalautakunta                             10.6.2008

                                            Satakunnan pelastustoimen

                                            neuvottelukunta                                       17.6.2008

                                            Pohjois-Satakunnan peruspalvelu-

                                            liikelaitoskuntayhtymä/

                                            Tilapäinen johtokunta                             11.7.2008

                                            Perusturvalautakunta                             29.7.2008

                                                                                      

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 


 

209 §            SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUKSEN MUUTOSEHDOTUKSEN

HYVÄKSYMINEN

 

 

Paras-hankkeeseen liittyen Satakunnan erityishuoltopiirin kuntayhtymän toiminnan ja henkilökunnan siirtyessä 1.1.2009 lukien osaksi Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän toimintaa tuli tarve myös muuttaa sairaanhoitopiirin perussopimusta.

 

Perussopimusluonnos on ollut kunnissa lausunnolla ja Jämijärven kunnanhallitus on kokouksessaan 11.3.2008 § 73 ilmoittanut, ettei sillä ole huomautettavaa luonnokseen.

 

Perussopimus on nyt valmistunut ehdotusvaiheeseen. Liite nro 209.1. Perussopimuksen yleiset ja yksityiskohtaiset perustelut ovat liitteenä nro 209.2.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän perussopimuksen muuttamisen oheisen liitteen mukaisesti.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 


 

210 §            PUITELAIN VELVOITTEIDEN TÄYTTYMINEN JÄMIJÄRVEN LISÄSELVITYKSESSÄ ILMOITTAMIEN TIETOJEN

PERUSTEELLA

 

                     

Valtiovarainministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö ja opetusministeriö on lähettänyt kunnille kirjeen (kuntapalautteen) puitelain velvoitteiden täyttymisestä kunnittain.

 

Liitteenä on tilannearvio Jämijärven kunnan osalta sekä kunnille lähetetty yleispalaute. Liite nro 210.1.

 

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee saadun kuntapalautteen tiedokseen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 


 

 

211 §            TEEMA-ASIAT / VAMMAISPALVELUT

 

 

Onnikodin edustajat ja perusturvajohtaja Auli Ranta tulevat kertomaan kunnanhallitukselle vammaispalvelujen tämän hetken tilanteesta ja kehittämisnäkymistä.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus käy keskustelun saadun informaation pohjalta.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Anne Lax, Erkki Lammi ja Mari Danakas Onnikodilta olivat kokouksessa tämän asian käsittelyn ajan klo 18.35-18.55. Lisäksi läsnä oli perusturvajohtaja Auli Ranta.

 

                                            _____

 

 


 

 

212 §            ESISELVITYS ASUKKAIDEN HYVINVOINTIIN POSITIIVISESTI VAIKUTTAVISTA TEKIJÖISTÄ TOTEUTTAMISHANKETTA

VARTEN

 

Perusturvajohtaja Auli Ranta on valmistellut esiselvityshanketta, jolla selvitetään asukkaiden hyvinvointiin positiivisesti vaikuttavia tekijöitä. Hankkeen kustannusarvio on 15 000 euroa, josta Leader+ -tuen (EU, valtio ja kunnat) osuus on 13 500 euroa ja yksityisen rahoituksen osuus 1 500 euroa. Yksityisen rahoituksen hankkeeseen sijoittaa Jämijärven Vanhustentaloyhdistys ry. Hankkeen hakijana ja hallinnoijana on Jämijärven kunta.

 

Hankesuunnitelma on esityslistan liitteenä nro 212.1, samoin alustava luonnon haastattelukysymyksiksi.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää jättää oheisen liitteen mukaiseen hankesuunnitelmaan perustuvan Leader+

hankehakemuksen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Perusturvajohtaja Auli Ranta oli kokouksessa tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajan. Hän poistui kokouksesta klo 19.05.

_____

 

 


                                            Kunnanhallitus                   269 §            9.10.2007

                                            Kunnanvaltuusto                63 §              6.11.2007

                                            Kunnanhallitus                   302 §            20.11.2007

 

 

213 §        SEPPO RAJAKORVEN PERINTÖVAROJEN KÄYTTÖ

 

 

Kunnalle on tilitetty Seppo Rajakorven perintövaroja 36.260,88 euroa. Tältä vuodelta saadaan vielä maanvuokratuloja 3.276,00 euroa. Kunta joutuu lisäksi maksamaan kiinteistöveron 55,85 euroa eli käytettävissä on 39.481,03 euroa.

 

Valtionkonttorin päätöksen mukaan saadut varat tulee käyttää nuorten ja lasten harrastustoiminnan tukemiseen nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi sekä vanhustenhuollon apuvälinehankintoihin.

 

Varojen käytöstä on saatu esitykset perusturvajohtajalta sekä rehtorilta.

 

Taloustyöryhmä on käsitellyt asiaa 18.9.2007 § 17 ja päättänyt esittää, että varoista myönnetään vanhustenhuollon apuvälinehankintoihin 10.000,00 euroa, Green Card tilille 2.000,00 euroa, Palokosken koululle 1.000,00 euroa, Tykköön koululle 1.000,00 euroa, Suurimaan koululle 1.000,00 euroa, keskuskoululle 1.000,00 euroa sekä nuorisotoimelle 6.000,00 euroa eli yhteensä jaetaan 22.000,00 euroa. Loppuosasta n. 17.000,00 eurosta pyydetään sijoitustarjoukset.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle

 

1.      että Seppo Rajakorven perintövarojen jakaminen suoritetaan taloustyöryhmän esittämällä tavalla ja loppuosasta n. 17.000,00 eurosta pyydetään sijoitustarjoukset

2.      että loppuvarojen sijoittaminen annetaan kunnanhallituksen tehtäväksi.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KV 63 §

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            ____

 

 

 

KH 302 §                         

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus päättää:

 

1.      pyytää tarjoukset Seppo Rajakorven loppuvarojen sijoittamisesta 1 tai 2 vuodeksi ja

2.      pyytää sosiaalitoimelta, sivistystoimelta ja vapaa-aikalautakunnalta tarkemmat esitykset varojen käytöstä ennen niiden maksamista.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KH 213 §                           Liitteenä on sosiaalitoimen, sivistystoimen ja vapaa-aikalautakunnan selvitykset perintövarojen käytöstä.

                                            Liite nro 213.1.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää maksaa hallintokunnille em. selvityksen perusteella valtuuston 6.11.2007 § 63 hyväksymät

summat.

 

                                            Loppuvarojen sijoittamisesta pyydetään tarjoukset seuraavaan kunnanhallitukseen mennessä.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 


 

 

214 §            KUNNANTALON TYÖPISTEIDEN ERGONOMIA SELVITYSRAPORTTI

 

Työterveyshuollon toimesta on 21.4. ja 23.4.2008 selvitetty kunnantalon työpisteiden ergonomiatilannetta. Selvityksestä on laadittu raportti, joka on liitteenä nro 214.1.

 

                                            Raportti on toimitettu myös työsuojelupäällikölle.

                                            Kiireellisimmät muutokset koskevat Katja Puskan työpistettä.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää merkitä työpaikkaselvityksen tiedokseen ja huomioon otettavaksi.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 

                                           


                                            Kunnanhallitus                   42 §              12.2.2008

 

 

215 §            TARKASTUSLAUTAKUNNAN PÖYTÄKIRJA 4.2.2008

 

 

                                            Tarkastuslautakunta on pitänyt kokouksensa 4.2.2008.

                                            Toimielinten päätösten seurannan kohdalla tarkastuslautakunta kiinnitti huomiota siihen, ettei vapaa-aikalautakunnan

pöytäkirjoja vuosilta 2006 ja 2007 ole Jämijärven kotisivuilla.

                                            Muuta huomautettavaa ei pöytäkirjasta ilmene.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää

 

1.      merkitä tarkastuslautakunnan pöytäkirjan 4.2.2008 tiedokseen ja

2.      kehottaa vapaa-aikalautakuntaa laittamaan pöytäkirjansa vuosilta 2006 ja 2007 kunnan kotisivuille.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

                                            

                                            -----

 

KH 215 §                           Vapaa-aikalautakunnan pöytäkirjat v. 2006-2007 puuttuvat edelleen kunnan kotisivuilta, samoin vuoden 2008 alun

                                            pöytäkirjat.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää pyytää asiasta vapaa-aikalautakunnan ja vapaa-aikasihteerin selvityksen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 


 

216 §            LAUSUNTO SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN VUOSIEN 2009-2011 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMASTA JA

V 2009 TALOUSARVIOSTA

 

 

Sairaanhoitopiirin perussopimuksen 15 §:n mukaan: ”Talousarviota- ja taloussuunnitelmaa valmisteltaessa jäsenkunnille on varttava tilaisuus esityksien tekemiseen kuntayhtymän toiminnan kehittämiseksi.”

 

Sairaanhoitopiirin hallituksen 16.6.2008 lausunnolle toimittaman ehdotuksen palveluiden hinnannousu sairaanhoidossa on n. 4,8 % (lisättynä 3 %:n mukaisella peruspääoman korolla) ja sosiaalipalveluissa n. + 4 % (lisättynä 3 %:n mukaisella peruspääomankorolla)

 

Peruspääoman koron sairaanhoitopiiri maksaa jäsenkunnille.

 

Kuntien lausunnot on pyydetty 31.8.2008 mennessä.

 

Perusturvajohtaja Auli Ranta on ilmoittanut kantanaan että hänellä ei ole huomautettavaa sairaanhoitopiirin talousarvioon ja toiminta- ja taloussuunnitelmaan.

 

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää ilmoittaa lausuntonaan ettei sillä ole huomautettavaa sairaanhoitopiirin vuosien

2009-2011 toiminta- ja taloussuunnitelmaan eikä v 2009 talousarvioon.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 


 

 

217 §            UUSI VALTION ALUEHALLINNON ALUEJAKO JA MAAKUNNAN LIITTOJEN YHTEISTYÖALUEIDEN MUODOSTAMINEN

 

Aluejakotyöryhmä on käsitellyt valtion uusien aluehallintoviranomaisten aluejakojen muodostumista ja maakuntien yhteistoiminta-alueiden muodostamisprosessia neljässä kokouksessa. Valmistelutyö on vasta alussa ja tarkoituksena on, että maakuntien yhteistoiminta-alueet olisivat perustana valtion aluehallintoviranomaisten toimialueille. Jotta yhteistoiminta-alueiden muodostaminen voisi aidosti olla valtion aluejakojen perustana, ei ole mahdollista sitoutua johonkin tiettyyn aluejakoratkaisuun tässä vaiheessa. Tämän vuoksi aluejakotyöryhmän väliraportti annetaan puheenjohtajan ilmoituksena.

 

Väliraportti sisältää ehdotuksen maakuntien yhteistoiminta-alueiden muodostamisen menettelytavaksi ja aikataulun sekä kuvauksen mahdollisesta aluejaosta valtion uusille aluehallintoviranomaisille. Jälkimmäiset ovat merkitykseltään lähinnä keskustelualoitteita. Aluejaosta oli työryhmässä erilaisia näkemyksiä ja nämä on väliraportissa mainittu. Väliraportti on liitteenä nro 217.1.

 

Aluejakotyöryhmä on pyytänyt maakunnan liittoja käynnistämään yhteistoiminta-alueen muodostamista koskevan valmistelun. Ehdotuksissa pyydetään esittämään ensisijainen ja toissijainen vaihtoehto yhteistoiminta-alueeksi.

 

Satakuntaliitto järjestää asiasta kunnille ja maakunnan yhteistyöryhmän jäsenille yhteisen keskustelutilaisuuden keskiviikkona 13.8.2008 klo 12.30 alkaen Porin Yliopistokeskuksessa, Pohjoisranta 11 A.

 

Satakuntaliitto on pyytänyt kuntien kantaa

1.      väliraportissa esitettyyn valtion aluehallinnon aluejakoon

2.      muuhun väliraportin sisältöön

3.      Satakunnan ensisijaiseen ja toissijaiseen maakuntien yhteistoiminta-alueeseen, väliraportissa esitettyyn yhteistoiminta-alueen hallinnointimalliin ja yhteistoiminta-alueella hoidettaviin tehtäviin

 

                                            Kuntien tulee toimittaa asiaa koskevat kirjalliset kannanottonsa Satakuntaliittoon 18.8.2008 mennessä.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus keskustelee alustavasti kunnan kannanotosta Satakuntaliiton pyytämiin seikkoihin.

 

Päätös:                              Kunnanhallitus päätti yksimielisesti esittää kantanaan, että maakuntien yhteistoiminta-alue tulisi muodostaa Satakunnasta ja Pirkanmaasta.

 

                                            _____


                                            Kunnanhallitus                   60 §              14.2.2006

 

218 §            KESKUSVAALILAUTAKUNNAN SIHTEERIN PALKKION TARKISTAMINEN

 

Jämijärven keskusvaalilautakunnan sihteerille Marketta Viitaniemelle on maksettu kunnanhallituksen 2.7.2003 § 205 päätöksen mukaisesti erilliskorvausta 700 euroa/vaali.

 

Palkkio korotettiin tuolloin, koska se oli selvästi jäänyt jälkeen muiden kuntien palkkioista ja ennakkoäänestyksen hoitaminen tuli kuntien vastuulle.

 

Päätöstä tehtäessä ei tuolloin huomioitu ns. kaksiosaisten vaalien (presidentin vaalit) palkkion suuruutta. Lisäksi tehtävämäärältään eri vaalit eivät ole samanarvoisia, vaan kunnallisvaalit teettävät huomattavasti enemmän töitä kuin muut vaalit.

 

Em. perusteella vuoden 2003 päätöstä on syytä tarkistaa.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää, että keskusvaalilautakunnan sihteerin palkkio on 1.1.2006 alkaen seuraava:

 

1. kuntavaaleissa 800 €

2. valtiollisissa vaaleissa 700 €  ja

3. kaksoisvaaleissa 75 % kummankin vaalin palkkiosta

 

 

Päätös:                              Kunnanhallitus päätti yksimielisesti siirtää asian käsittelyn tapahtuvaksi ennen seuraavia vaaleja.

 

                                            -----

 

KH 218 §                           Kunnanjohtaja on käynyt keskusvaalilautakunnan sihteerin kanssa läpi keskusvaalilautakunnan sihteerin tehtäväkentän ja samalla on selvitetty tehtävästä maksettavat palkkiot naapurikunnissa.

 

                                            Asia esitellään näiltä osin tarkemmin kokouksessa.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää, että keskusvaalilautakunnan sihteerin palkkio on tulevista kunnallisvaaleista lähtien

 

1.      kuntavaaleissa 900 €

2.      valtiollisissa vaaleissa 700 €

3.      kaksoisvaaleissa 1200 €

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____


                                            Kunnanhallitus                   202 §            3.7.2008

 

219 §            OIKAISUVAATIMUS KUNNANHALLITUKSEN PÄÄTÖKSEEN § 153 /2008                     

 

Sanni Luomahaara on 16.6.2008 allekirjoittamallaan ja samana päivänä kuntaa saapuneella kirjeellä vaatinut oikaisua kunnanhallituksen päätökseen 27.5.2008 § 153.

 

                                            Kunnanhallituksen päätös koskee Jämi-infon palvelujen ostamista kunnan osalta.

 

                                            Oikaisuvaatimus liitteineen on esityslistan liitteenä nro 202.1.

                                                                                      

Koska oikaisuvaatimuksen yhtenä oleellisena osana on kyseenalaistettu Jämin nettisivujen vuokraaminen, niin asiasta on pyydetty TE-keskuksen kirjallista kannanottoa.

Tähän päädyttiin TE-keskuksen edustajien kanssa käydyssä neuvottelussa 17.6.2008.

 

Kirjallinen ennakkotietopyyntö on lähtenyt kunnasta 19.6.2008 sähköpostilla. Samana päivänä se on lähetetty myös normaalina postina. Saadun tiedon mukaan asia on tullut vireille TE-keskuksessa 23.6.2008.

 

Ennakkotieto ei ehdi valmistua kunnanhallituksen kokoukseen mennessä.

                                           

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee oikaisuvaatimuksen valmistelutilanteen tiedokseen ja saattaa sen myös tarjousten tekijöiden tiedoksi.

 

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.    

                                           

                                            -----

 

KH 219 §                           Oikaisuvaatimus liitteineen on esityslistan liitteenä nro 219.1.

 

                                            Vastine oikaisuvaatimukseen on liitteenä nro 219.2.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää liitteen mukaiseen vastineeseen perustuen hylätä Tmi Sanni Luomahaaran oikaisuvaatimuksen koskien kunnanhallituksen päätöstä 27.5.2008 § 153.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____


                                            Kunnanhallitus                   175 §            17.6.2008

 

220 §         HARKINNANVARAISEN RAHOITUSAVUSTUKSEN HAKEMINEN

VUODELLE 2008

 

 

Harkinnanvaraista rahoitusavustusta voidaan kuntien valtionosuuslain 13 ':n mukaan myöntää kunnalle, joka ensisijaisesti poikkeuksellisten tai tilapäisten kunnallistaloudellisten vaikeuksien vuoksi on lisätyn taloudel­lisen tuen tarpeessa.

 

    Rahoitusavustuksen myöntämisen ehtona on, että kunta on hyväksynyt suunnitelman talouden tasapainottamiseksi toteutettavista toimenpiteistä. Suunnitelma tulee liittää avustushakemukseen.

 

    Avustukseen on käytettävissä 20.000.000 euroa. Kuntien valtionosuuslain 16 ':n 3 momentin mukaan valtionosuushakemus tulee jättää viimeistään elokuun loppuun mennessä.

 

 

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus päättää hakea harkinnanvaraista rahoitusavustusta vuodel­le 2008 900.000 euroa. Talouden tasapainottamissuunnitelma tuodaan kunnanhallituksen ja valtuuston käsittelyyn myöhemmin.

 

 

Päätös:                             Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                          -----

 

KH 220 §                          Esityslistan liitteenä on harkinnanvaraisen rahoitusavustuksen hakemus. Liite nro 220.1.

 

                                          Talouden tasapainotussuunnitelma valmistuu kunnanhallituksen kokoukseen mennessä. Liite nro 220.2. Hakemus tulee jättää elokuun loppuun mennessä, mutta tasapainotussuunnitelma voidaan käsitellä vielä syyskuun valtuustossa.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus päättää

1.      jättää oheisen liitteen mukaisen harkinnanvaraisen rahoitusavustushakemuksen ja

2.      esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy talouden tasapainottamissuunnitelman oheisen liitteen mukaisesti.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                          _____


 

 

221 §           TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.6.2008

 

Esityslistan liitteenä on talouden toteutuminen ajalla 1.1.-30.6.2008. Liite nro 221.1. Vertailutietona on tilanne edellisenä vuonna vastaavana ajankohtana.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus merkitsee talouden toteutumisen tiedokseen.

 

Päätös:                             Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                          _____