Jämijärven kunta                        KOKOUSKUTSU

Perusturvalautakunta                   Laatimispäivämäärä: 28.5.2008

 

Kokoustiedot

 

Aika

10.6.2008 kello 15.00 – 15.40

 

Paikka

Kunnantalon kokoushuone

 

 

 

Käsiteltävät asiat

 

74 §        KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

75 §        PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

76 §        VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIETOON SAATTAMINEN

77 §        TARJOUKSET ELINTARVIKETOIMITUKSISTA

78 §        TARJOUS ESIKOULUKULJETUKSISTA

79 §        TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 01.01. - 30.04.2008

80 §        PÄIVÄKODIN HOITOPÄIVÄN HINNAN MÄÄRÄÄMINEN

81 §        SOTAINVALIDEILLE JÄRJESTETTYJEN PALVELUJEN KORVAAMINEN KUNNILLE

82 §        MUUTOKSET YKSITYISEN PÄIVÄHOIDON KUNTALISÄN MAKSAMISOHJEISIIN

83 §        TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

84 §        SOSIAALITYÖNTEKIJÄN TEHTÄVIEN HOITO

 

 

Puheenjohtaja

RAINER RAJAMÄKI

Rainer Rajamäki                                           Auli Ranta

 


Jämijärven kunta                                    KOKOUSPÖYTÄKIRJA                                                                                                                                      

Perusturvalautakunta

 

 

KOKOUSAIKA

 

10.6.2008 kello 15.00 – 15.40

 

KOKOUSPAIKKA

Kunnantalon kokoushuone

 

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rainer Rajamäki                      puheenjohtaja

Satu Jokela                              jäsen

Merja Lahdenpää                    jäsen

Aili Leppihalme                        varajäsen

Petri Ylikoski                            jäsen

 

POISSA OLLEET JÄSENET

Pentti Virtanen

Jaana Ojala

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

 

Päivi Leponiemi              kunnanhallituksen edustaja

Auli Ranta                          pöytäkirjanpitäjä ja esittelijä

 

ASIAT

 

§§ 74 - 84

 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

 

 

Puheenjohtaja                                             Pöytäkirjanpitäjä

Rainer Rajamäki                      Auli Ranta

 

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu

kokouksen kulun mukaiseksi.

Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla

varustettu nimikirjaimillamme.

 

Tarkastusaika

 

Allekirjoitukset

 

                                                  

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja pvm

7.7.2008                        Perusturvakeskus                

Virka-asema                                               Allekirjoitus

 

 

 

 

 


 

 

74 §              KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

 

Ehdotus: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

---------------

 

 

75 §              PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

Ehdotus: Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat Sari Leppihalme ja Petri Ylikoski.

 

                                            Päätös: Perusturvalautakunta päätti valita pöytäkirjan tarkastajiksi Petri Ylikosken ja Aili Leppihalmeen.

 

                                            ---------------

 

 

76 §              VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIETOON SAATTAMINEN

 

Ehdotus: Perusturvalautakunta merkitsee tietoonsa saatetuiksi seuraavat viranhaltijapöytäkirjat:

                                            - perusturvajohtaja

                                            - sosiaalityöntekijä

                                            - laitos- ja avopalvelujohtaja

                                            - päiväkodin johtaja

- vs. perhepäivähoidon ohjaaja

 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

------------

 

 

77 §              TARJOUKSET ELINTARVIKETOIMITUKSISTA

 

                                            Perusturvalautakunta ja sivistyslautakunta ovat hankkineet yhdessä elintarvikkeet ao. hallintokuntien keittiöihin edellisen kaksivuotiskauden. Elintarviketarjoukset pyydettiin samanaikaisesti ja tarjouspyyntö koskee vanhainkodin osalta syksyä 2008. Molemmat lautakunnat päättävät omien yksiköidensä elintarvikkeiden toimittajat tarpeidensa mukaan. Tarjouspyynnön mukaisesti kunta pidättää itsellään oikeuden ostaa elintarvikkeet myös muualta.

 

Tarjoukset pyydettiin seuraavilta: K- Market Jämijärvi, Suurimaan Tukku Oy, Kespro Oy, Jämin Rahtipalvi Oy, Ruoka Saarioinen Oy, HK- Ruokatalo Oy, Atria Suomi Oy, Valio Oy, Kanta-Hämeen tuoretuote ja Juha Kierikka.

 

Yrjö Alarotu ja Ritva Mäkinen avasivat tarjoukset 9.05.2008. Tarjouspyyntö ja määräaikaan mennessä tarjouksensa jättäneiden tarjousten avauspöytäkirja liitteineen (liite 77.1).

 

                                            Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää hankkia elintarvikkeet perusturvan toimialan osalta ajalla 01.08.2008 - 31.12.2008 seuraavasti: Kespro Oy:ltä ns. kuivatavara sekä hedelmät/vihannekset, Valio Oy:ltä lähinnä maitotaloustuotteet (Valio hoitaa osaltaan maitotuen hakemisen kunnan puolesta), lihatuotteet Atria Oy:ltä ja perunat Juha Kierikalta.

 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

------------

 

 

78 §              TARJOUS ESIKOULUKULJETUKSISTA

 

Esikoulukuljetuksista tarjouksen jätti Timo Ranta 29.5.2008 (liite 78.1). Perusturvalautakunnan tarjous käsittää syksyn 2008 kuljetukset. Viime lukukautena hinta oli 195 €/pv.

 

Perusturvalautakunta on kokouksessaan 09.08.2001, 80 § päättänyt, että esikoululaisten kuljetuksissa noudatetaan kolmen kilometrin rajaa ja kuljetukseen on mahdollista tulla, mikäli autossa on tilaa, omalla kustannuksella. Perusturvalautakunta päätti 15.06.2004, § 96  periä 40 euroa/kk korvausta niiden lasten osalta jotka eivät kuulu kuljetuksen piiriin.

 

Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää hyväksyä esikoulukuljetuksesta tehdyn tarjouksen syksyn 2008 osalta.

 

                                            Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.


                                            ------------

 

 

79 §             TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 01.01. - 30.04.2008

 

                                            Talousarvion toteuma ajalta 01.01.–30.04.2008 on menojen osalta 35,3 % Tulot ovat toteutuneet 34,4 %.

 

                                            Sosiaalitoimen menot ovat toteutuneet 34,8 % ja terveysmenot ovat toteutuneet 35,9 %.

 

                                            Suhteellinen toteuma huhtikuun lopussa on 33 %.

 

                                            Talousarvion toteuma liitteenä 79.1.

                                           

                                            Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää merkitä talousarvion toteutumisen tietoon saatetuksi.

 

                                            Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

                                            ------------

 

 

80 §              PÄIVÄKODIN HOITOPÄIVÄN HINNAN MÄÄRÄÄMINEN

 

Pääskyn päiväkodin hoitopäivän hinnan määrittelyssä on käytetty vuoden 2007 tilinpäätöksen kustannus- ja suoritetietoja (liite 80.1). Vuonna 2007 toteutuneita hoitopäiviä oli 3126. Pääskyn päiväkodin nettomenot vuonna 2007 olivat 194.177,28 euroa.

 

Laskelman mukaan hoitopäivän hinta on 62,12 euroa.

 

Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää määrätä päiväkodin hoitopäivän hinnaksi 62,12 euroa, mikä on laskutuksen peruste.

 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

                       ------------

 

 

81 §              SOTAINVALIDEILLE JÄRJESTETTYJEN PALVELUJEN KORVAAMINEN KUNNILLE

 

                      Valtiokonttori korvaa sotilasvammalain nojalla kunnille ja kuntayhtymille eräitä sotainvalideille järjestettyjä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja. Korvattavia sosiaalihuollon palveluja ovat kuntouttava lyhytaikainen laitoshoito ja pitkäaikainen laitoshoito vanhainkodeissa, asumispalvelut ja kotipalvelut, kuten kodinhoitoapu, tukipalvelut ja omaishoidon tuki.

 

                      Kuntia kehotetaan laskuttamaan Valtiokonttoria laitoshoidosta ja lyhytaikaisesta kuntouttavasta laitoshoidosta kuukausittain. Vuoden ensimmäisen laskun yhteyteen on liitettävä hyväksyttyyn talousarvioon perustuva korvauslaskelma kuluvan vuoden hoitopäivän hinnasta.

 

                      Vanhainkodilla vuoden 2007 menot olivat 346.605,69 €, käyttöpäivät 4465 ja vuorokausihinta 77,63 € (liite 81.1).

 

                      Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää määrätä vanhainkodin käyttöpäivän vuorokausihinnaksi 77,63 €.

 

                      Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

                      ------------

 

 

82 §              MUUTOKSET YKSITYISEN PÄIVÄHOIDON KUNTALISÄN MAKSAMISOHJEISIIN

 

Perusturvalautakunta on 11.12.2007 § 151 pitämässään kokouksessa päättänyt seuraavista muutoksista yksityisen päivähoidon kuntalisän maksamisohjeisiin:

-          osapäiväisen lapsen kuntalisän perusteena oleva kattohinnan laskeminen muutetaan suhteelliseksi ilman vähennyksiä

-          kuntalisä maksetaan takautuvasti, mikäli viivästys johtuu KELAn päätöksestä

-          tueton kuukausi on joko kesä tai heinäkuu

-          kuntalisä maksetaan viimeistään kuukauden 10. päivä

-          kunta korvaa sellaisen 0-maksuluokkaan kuuluvan sen kuukauden korvauksen, jolloin hän mahdollisesti ei saa yksityisen hoidon tukea

 

Liitteessä 82.1. yksityisen hoidon tuen kuntalisän maksamisohjeissa on alleviivattuna vielä joitain selvennystä vaativia kohtia. 

 

Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää hyväksyä liitteen 82.1.

mukaiset muutokset yksityisen päivähoidon kuntalisän maksamisohjeisiin.

 

                                            Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

                                            ------------

 

 

83 §             TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

 

Ehdotus: Perusturvalautakunta merkitsee tiedokseen seuraavat ilmoitusasiat:

- Sosiaali- ja terveysministeriö. Ikäihmisten palvelujen laatusuositus.

             - Pääskyn pulinoita 2007-2008. Tykköön touhuja 2007-2008 (liite 83.1).

- Tilastotiedote 15/2008. Lapsen elatus ja huolto

- Tiedoksi perusturvalautakunnalle (liite 83.2).

- Pirkanmaan yksiköiden palveluhinnasto (liite 83.3).

- Kankaanpään kansanterveystyön kuntayhtymä: hoitopäivät  2008 (liite 83.4).

- Perusturvakeskuksen kanslistin virka on julistettu haettavaksi 13.6.2008 mennessä.

            

                                            Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

                                            ------------

 

 

84 §              SOSIAALITYÖNTEKIJÄN TEHTÄVIEN HOITO

 

Perusturvaltk 70 §             Sosiaalityöntekijän virka on ollut haettavana 25.04.2008 saakka. Määräaikaan mennessä virkaa haki Anita Mattila Noormarkusta.

Mattila on suorittanut sosiaalihuoltajatutkinnon. Tällä hetkellä hän toimii Noormarkun sosiaalijohtajana.

 

Mattilalla on kelpoisuus virkaan viranhakuilmoituksen, lain sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 29.4.2005/272 sekä valtioneuvostonasetuksen sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 29.7.2005/608 perusteella.

 

Perusturvajohtaja on 28.4.2008 valinnut Anita Mattilan sosiaalityöntekijän virkaan.

 

Liitteenä 70.1. Anita Mattilan nimikirja.

 

Ehdotus: Perusturvalautakunta merkitsee asian tietoon saatetuksi.

 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

                                            ------------

 

Perusturvaltk 84 §             Anita Mattila on ilmoittanut 4.6.2008, että ei ota sosiaalityöntekijän virkaa vastaan (liite 84.1).

 

                                            Laura Rantasella on työsopimus ajoille 2.6. – 22.6.2008 ja 26.6. – 27.6.2008. Laura Rantanen on lupautunut tehtävään myös 30.7. – 24.8.2008 väliseksi ajaksi. Sosiaalityöntekijän tehtävien hoidosta syksyn 2008 osalta on alustavasti keskusteltu sosiaalityöntekijä Maria Koskensalon kanssa.

 

                                            Ehdotus: Perusturvalautakunta merkitsee asiat tietoon saatetuksi,

sekä päättää keskustella sosiaalityöntekijän tehtävien hoidosta syksyn 2008 osalta.

 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

------------