Jämijärven kunta                                  KOKOUSKUTSU

Perusturvalautakunta                         Laatimispäivämäärä: 9.5.2008

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

13.05.2008   kello 15.00

 

Paikka

 

Kunnantalon kokoushuone

 

Käsiteltävät asiat

 

62 §         KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

63 §         PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

64 §         VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIETOON SAATTAMINEN

65 §         TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

66 §         TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 01.01.-31.03.2008

67 §         VUOROHOIDON JÄRJESTÄMINEN PÄIVÄHOIDOSSA

68 §         SATAKUNNAN KEHITTÄMISYKSIKÖN JATKO 2009-2011

69 §         PERUSTURVAJOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

70 §         SOSIAALITYÖNTEKIJÄN VIRAN TÄYTTÄMINEN

71 §         ONNIKOTI OY:N TUKIASUMISEN MUUTTAMINEN TEHOSTETUKSI TUKIASUMISEKSI

72 §         MUUTAMIEN VETERAANI-, ELÄKELÄIS- JA LAPSITYÖJÄRJESTÖJEN TOIMINTA-AVUSTUKSET

 

 

 

Puheenjohtaja

RAINER RAJAMÄKI

Rainer Rajamäki                                           Aki Rantanen

 


Jämijärven kunta                                    KOKOUSPÖYTÄKIRJA                                                                                                                                      

Perusturvalautakunta

 

 

KOKOUSAIKA

 

13.05.2008   kello 15.00 -

 

KOKOUSPAIKKA

 

Kunnantalon kokoushuone

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rainer Rajamäki                      puheenjohtaja

Satu Jokela                              jäsen

Merja Lahdenpää                    jäsen

Jaana Ojala                              jäsen

Pentti Virtanen                         jäsen

Aili Leppihalme                        varajäsen

Marjo Leikkola                         varajäsen

 

POISSA OLLEET JÄSENET

 

 

 

 

 

 

Petri Ylikoski                        

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

 

Aki Rantanen                    pöytäkirjanpitäjä ja esittelijä

 

 

ASIAT

 

§§ 62 - 73

 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

 

 

Puheenjohtaja                                             Pöytäkirjanpitäjä

 

 

Rainer Rajamäki                      Aki Rantanen            

 

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu

kokouksen kulun mukaiseksi.

Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla

varustettu nimikirjaimillamme.

 

Tarkastusaika                                 Perusturvakeskus

 

Allekirjoitukset

 

Jaana Ojala                              Pentti Virtanen

                                                  

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja pvm

      .05.2008                             Perusturvakeskus

Virka-asema                                               Allekirjoitus

Perusturvajohtaja

 

 

 

 


 

 

62 §              KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

 

Ehdotus: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

-----------------

 

 

63 §              PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

Ehdotus: Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat Jaana Ojala ja Pentti Virtanen.

 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

 ------------------

 

 

64 §              VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIETOON SAATTAMINEN

 

Ehdotus: Perusturvalautakunta merkitsee tietoonsa saatetuiksi seuraavat viranhaltijapöytäkirjat:

                                            - perusturvajohtaja

                                            - sosiaalityöntekijä

                                            - laitos- ja avopalvelujohtaja

 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

  ---------------------

 

 

65 §              TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

 

Ehdotus: Perusturvalautakunta merkitsee tiedokseen seuraavat ilmoitusasiat:

-          Kuntaliitto, Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman laadinta kunnissa

-          Sosiaali- ja terveysministeriö, Mini-intervention jalkauttaminen

-          Satakunnan sairaanhoitopiiri, Satakuntalisille annetut sädehoidot 2005-2007

-          Kankaanpään ktt ky; Hoitopäivät IV/2008

-          Valtiokonttori, Sotavammalain mukainen valtion tuki

-          Kunnanhallitus, Sopimus virka/tehtäväjärjestelyistä Aki Rantasen kanssa

 

                     

                                            Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

                                            ------------------

 

 

66 §             TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 01.01.-31.03.2008

 

                                            Talousarvion toteuma 01.01.–31§.03.2008 on menojen osalta 27,0 % Tulot ovat toteutuneet 25,5 %.

 

                                            Sosiaalitoimen menot ovat toteutuneet 25,9 % ja terveysmenot ovat toteutuneet 28,3 %.

 

                                            Suhteellinen toteuma helmikuun lopussa 25,0 %.

 

                                            Talousarvion toteuma liitteenä 66.1.

                                           

                                            Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää merkitä talousarvion toteutumisen tietoon saatetuksi.

 

                                            Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

                                            ----------------------

 

 

67 §              VUOROHOIDON JÄRJESTÄMINEN PÄIVÄHOIDOSSA

 

Keväällä 2008 on ilmennyt tarvetta lasten ilta- ja viikonloppuhoitoon. Jatkossa saattaa tulla myös tarvetta yöhoidolle. Kunnallisessa päivähoidossa vuorohoito ei ole mahdollista, jollei palkata ylimääräistä työntekijää esim ryhmikseen.

 

Yksityisten perhepäivähoitajien osalta kartoitettiin halukkuutta tarjota vuorohoitoa ja Sari Niemi Suurimaalta lupautui ainakin toistaiseksi siihen alkaen 1.6.2008. Muut yksityiset hoitajat eivät olleet halukkaita. Siten kun kunta maksaisi vuorohoidosta korvauksen yksityiselle perhepäivähoitajalle.

 

                                            Korvauksena ilta-, viikonloppu- ja yöhoidolle esitetään seuraavaa:

                                            Iltatyö klo 18-22 sekä yötyö klo 22-07                        1,40 €/h/lapsi

                                            Lauantai klo 06-18                                                       1,87 €/h/lapsi

Lauantai-ilta klo 18-22 sekä sunnuntai  klo 00-22    3,69 €/h/lapsi

 

Laskelmat mukailevat kunnallisen hoitajan ilta- viikonloppu- ja yölisiä sekä yksityisten perhepäivähoitajien suositushintoja. Korvauksen määrästä on neuvoteltu 7.5.2008 yksityisten perhepäivähoitajien kanssa. He ovat pitäneet tarpeellisena, että korvauksia voidaan tarkistaa tarvittaessa.

 

Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää hyväksyä vuorohoidon järjestämisen päivähoidossa esitetyssä muodossa.

 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

                                            ------------------

 

 

68 §              SATAKUNNAN KEHITTÄMISYKSIKÖN JATKO 2009-2011

 

Satakunnan maakunnallinen kehittämisyksikköhanke on toiminut vuodesta 2005 alkaen ja toimii jatkohankkeena tämän vuoden loppuun. Kustannuksista kunnat ovat maksaneet 25%, valtionavustusta on ollut 75%. Kaikki Satakunnan kunnat ovat olleet mukana hankkeessa. Valtion avustusta sosiaali- ja terveysministeriön sosiaalialan kehittämisohjelman mukaisille kehittämisyksiköille ei vielä ole määritelty ja tällä hetkellä jatkaminen on mahdollista vain täydellä kuntarahoituksella.

 

Satakunnan lastensuojelun kehittämisyksikkö tuottaa lastensuojelun erityis- ja kehittämispalveluja koko lastensuojeluprosessiin.  Työmuodoiksi ovat vakiintuneet konsultaatio, työparityöskentely haasteellisissa asiakastilanteissa, sosiaali- ja perhetyöntekijöiden vertaisryhmät, hyvien työkäytäntöjen kehittäminen, kokoaminen ja juurruttaminen, oppilaitosyhteistyö ja tiedottaminen. Kehittämisyksikkö on pystynyt nopeasti vastaamaan ajankohtaisiin haasteisiin ja on mm. tukenut uuden lastensuojelulain toimeenpanoa kunnissa.

 

                      Kehittämisyksikkö tukee edelleen uuden lastensuojelulain toimeenpanoa. Kehitetään ja levitetään hyviä käytäntöjä lastensuojelusuunnitelman tekemiseen ja arviointiin. Koulutuksen, työparityöskentelyn ja vertaisryhmien avulla mallinnetaan lastensuojelun tarpeen selvityksen työkäytäntöjä. Jatketaan laitosarviointia ja kehitetään avoarviointia haasteellisissa lastensuojelutilanteissa. Koordinoidaan moniammatillinen asiantuntija-apu sosiaalityöntekijöille ja kehitetään asiakkaiden vertaisryhmätoimintaa. Organisoidaan lapsen edunvalvonta maakunnan alueella. Kehitetään tukiperheiden rekrytointia, valmennusta ja tukemista.

 

                      Sijaishuollossa vahvistetaan perhehoidon asemaa kehittämällä tukimuotoja sijoituksen alku- ja ennakoitaviin kriisivaiheisiin (koulun aloitus, murrosikä ym.). Jatketaan sijaisvanhempien rekrytointia, valmennusta ja tukemista ja juurrutetaan edelleen hyvän sijoittamisen mallia työskentelemällä työparina perhesijoituksissa. Kehitetään sukulaissijaisvanhempien arviointia ja valmennusta. Toimitaan työparina kriisiytyneissä sijoituksissa. Kehitetään kriisiperhetyötä vastaamaan alle kouluikäisten lasten kiireellisen sijoituksen tarpeisiin. Jatketaan laitostietopankin keräämistä ja osallistutaan sijaintikunnan laitostarkastuskäynteihin Satakunnan alueella. Kehitetään laitosten laadun valvontaa ja kuntien hankintaosaamista. Jälkihuollon kehittäminen ja toimivien työkäytäntöjen ja toimijoiden mallintaminen aloitetaan.

 

Jatketaan konsultointia lastensuojelua koskevissa kysymyksissä ja annetaan kehittävää työpariapua vaikeissa asiakastilanteissa. Oppilaitosyhteistyö jatkuu ja kohdentuu erityisesti käytännön harjoitteluun, tutkimukseen ja täydennyskoulutukseen. Kehittämisyksikkö tekee yhteistyötä muiden lastensuojelun kehittämisyksiköiden ja valtakunnallisten toimijoiden kanssa. Hyvien työkäytäntöjen kehittämistä, kokoamista, levittämistä ja juurruttamista jatketaan. Maakunnallisesti tehdään yhteistyötä järjestöjen ja muiden lasten ja lapsiperheiden kanssa työskentelevien kanssa, kerätään lastensuojelullista tietoa Satakunnassa ja tiedotetaan alan ajankohtaisista asioista.

 

Tavoitteena on, että Porin kaupunki hallinnoisi kehittämisyksikköä ja tekisi sopimuksen muiden kuntien kanssa. Kehittämisyksikön työn suuntaamiseen ja arviointiin muodostetaan moniammatillinen maakunnallinen tukiryhmä ja painopisteiden määrittelyyn ja resurssien suunnitteluun ohjausryhmä. Henkilöstön muodostavat yksi johtava sosiaalityöntekijä, kaksi sosiaalityöntekijäjää, yksi psykologi ja yksi sosiaaliohjaaja.

 

Tammikuussa 2008 sosiaalitoimille tehdyn kyselyn perusteella Satakunnan kunnat ovat kiinnostuneita jatkamaan maakunnallista lastensuojelun kehittämisyksikkötoimintaa. Kehittämisyksikön arvioitu budjetti on 326.157,00 €/vuonna 2009. Mikäli kaikki kunnat osallistuvat kehittämisyksikkötoimintaan kustannukset ovat 1,42 €/asukas.

 

Liitteenä 68.1 taloussuunnitelma ja 68.2 yksikön tulevaisuuden malli

 

Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää

1.      todeta kehittämisyksikön jatkumisen tärkeäksi

2.      ettei Jämijärvi voi päättää yksin osallistumisesta, sillä se liittyy vuoden 2009 Pohjois-Satakunnan perusturvapalvelujen yhteistoiminta-alueeseen.

 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

                                            --------------------

 

 

69 §              PERUSTURVAJOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

 

Perusturvaltk 57 §             Nykyinen kunnan perusturvajohtaja on ilmaissut kunnanhallitukselle tietyin ehdoin olevansa valmis siirtymään muihin tehtäviin virkasuhteensa loppuajaksi, jotta perusturvajohtajan virka voidaan täyttää siten, että uusi perusturvajohtaja voi ilmoittautua sisäisenä hakuna oleviin yhteistoiminta-alueen virkatehtäviin. Tällä perusteella kunnanhallitus on julistanut viran haettavaksi siten, että viran hakuaika päättyy 4.4.2008 mennessä.

 

Määräaikaan mennessä on saapunut kolme hakemusta.

 

Virkavaali tulee suorittaa siten, että valittu voi ilmaista halukkuutensa sisäisenä hakuna oleviin virkatehtäviin. Virka ei siinä tarvitse vaiheessa tarvitse olla vastaan otettu.

 

Hakuilmoitus liitteenä 57.1.

 

Ehdotus: Perusturvalautakunta merkitsee asian tietoon saatetuksi.

 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

                                            -------------------

 

Perusturvaltk 69 §             Määräaikaan mennessä saapui kolme hakemusta. Virkaa hakivat:

 

Sosiaalijohtaja Anita Mattila                                       Noormarkku

 

Filosofian maisteri Maria Nieminen                           Nokia

 

Projektipäällikkö Auli Ranta                                        Jämijärvi

 

Virkaan hakuilmoituksen mukaan kelpoisuusehtona oli virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. Myös yhteistoiminta-alueen perusturvapäällikön ja palvelujohtajien virkojen kelpoisuusehtoina on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto

 

Hakijoista Maria Niemisellä ja Auli Rannalla oli ylempi korkeakoulututkinto. KHO:n päätösten ja muun oikeuskäytännön perusteella heillä oli hakuilmoituksen edellyttämä kelpoisuus virkaan.

 

Kunnanhallitus päätti järjestää 22.4.2008 haastattelun, johon kutsuttiin Maria Nieminen ja Auli Ranta.

 

Kunnanhallitus valitsi 22.4.2008 perusturvajohtajan virkaan Auli Rannan.

 

Auli Ranta ottaa viran vastaan 15.05.2008. Aki Rantanen siirtyy samasta päivämäärästä projektipäälliköksi.

 

Ehdotus: Perusturvalautakunta merkitsee asian tietoon saatetuksi.

 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

                                            ----------------------

 

 

70 §             SOSIAALITYÖNTEKIJÄN VIRAN TÄYTTÄMINEN

 

Sosiaalityöntekijän virka on ollut haettavana 25.04.2008 saakka. Määräaikaan mennessä virkaa haki Anita Mattila Noormarkusta.

Mattila on suorittanut sosiaalihuoltajatutkinnon. Tällä hetkellä hän toimii Noormarkun sosiaalijohtajana.

 

Mattilalla on kelpoisuus virkaan viranhakuilmoituksen, lain sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 29.4.2005/272 sekä valtioneuvostonasetuksen sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 29.7.2005/608 perusteella.

 

Perusturvajohtaja on 28.4.2008 valinnut Anita Mattilan sosiaalityöntekijän virkaan.

 

Liitteenä 70.1. Anita Mattilan nimikirja.

 

Ehdotus: Perusturvalautakunta merkitsee asian tietoon saatetuksi.

 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

--------------------

 

 

71 §              ONNIKOTI OY:N TUKIASUMISEN MUUTTAMINEN TEHOSTETUKSI TUKIASUMISEKSI

 

Perusturvaltk 59 §             Voimassa olevan hinnoittelun mukaan ympärivuorokautista hoitoa tarvitsevien hoitomaksu on 90 €/vrk ja tukiasumismuotoista hoitoa tarvitsevien hoitomaksu on 37 €/vrk.

 

Kolme asiakasta ovat asukkaina tukiasumispaikalla.

 

Anne Laxin käsityksen mukaan ko. asukkaiden omatoimisuus, itsenäinen elämänhallinta on siinä määrin alentunut, etteivät he täytä tukiasumiskelpoisuutta. Asukkaat tarvitsevat tehostetumpaa huolenpitoa. Asiasta on keskusteltu myös omaisten kanssa

 

Onnikoti Oy esittää tukiasumisen muutettaisiin ”Tehostetuksi tukiasumiseksi”, jolloin kaikki tukiasumispalvelut olisivat tehostettua tukiasumista ja sisältäisivät myös yövalvonnan.

 

Tehostetun tukiasumisen palvelumaksu olisi 60 €/vrk.

 

Onnikodilla on rakennuksen päässä ollut erillinen huoneisto muutettu yhtenäiseksi rakennustilaksi.

 

Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää hyväksyä esitetyn maksumuutoksen sillä perusteella, että kyseessä olevien asukkaiden kunto edellyttää nykyistä tehostetumpaa valvontaa.

 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

-------------------

 

Perusturvaltk 71 §             Kirsi Ranta ja Aki Rantanen ovat käyneet arvioimassa niiden asiakkaiden toimintakykyä, jotka tällä hetkellä ovat tukiasumispaikalla. Selvityksen perusteella hoitoisuusluokka kaikkien kohdalla on pysynyt samana, mikä se oli asiakkuuden alussakin. Kahden osalta toimintakyky on jo seuraavan luokituksen rajoilla. Yhteenvetona toimintakyvyn muutoksesta aikaisempaan on havaittavissa alenemista, mutta onko tämä alenema niin suuri, että vaikuttaisi hoitoisuuden selvään lisääntymiseen, onkin vaikeammin arvioitava.

 

Koska ko. asukkaiden omatoimisuus, itsenäinen elämänhallinta on alentunut, etteivät he täysin täytä tukiasumiskelpoisuutta. Asukkaat tarvitsevat tehostetumpaa huolenpitoa. Omaisten odotukset edellyttävät myös huolenpidon lisääntymistä.

 

Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää hyväksyä esitetyn maksumuutoksen sillä perusteella, että kyseessä olevien asukkaiden kunto edellyttää nykyistä tehostetumpaa valvontaa. Muutos tulee voimaan 1.6.2008 alkaen. Lisäksi perusturvalautakunta edellyttää, ettei hinnoittelussa ole tulossa muita korotuksia.

 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

-------------------

 

 

72 §              MUUTAMIEN VETERAANI-, ELÄKELÄIS- JA LAPSITYÖJÄRJESTÖJEN TOIMINTA-AVUSTUKSET

 

Sosiaalitoimen talousarviossa on tänä vuonna varattu toiminta-avustuksia varten yhdistyksille ja seuroille 1.700 euroa. Avustukset ovat olleet haettavana kerran kuntatiedotteessa.

 

Avustuksia ovat hakeneet seuraavat yhdistykset:

- Sotainvalidien Veljesliiton Jämijärven osasto        170 euroa

- Jämijärven Sotaveteraanit ry                                    250 euroa

- MLL:n Jämijärven paikallisyhdistys                      2.000 euroa

- Pohjois-Satakunnan Kehitysvammaisten

  Tuki ry                                                                          500 euroa

- Veteraanikuoro                                                          150 euroa

        Yhteensä                                                           3.070 euroa

 

Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää myöntää avustuksia seuraavasti:

- Sotainvalidien Veljesliiton Jämijärven osasto          50 euroa

- Jämijärven Sotaveteraanit ry                                    150 euroa

- MLL:n Jämijärven paikallisyhdistys                      1.000 euroa

- Pohjois-Satakunnan Kehitysvammaisten

  Tuki ry                                                                          200 euroa

- Veteraanikuoro                                                          100 euroa

        Yhteensä                                                           1.500 euroa

 

Jäljelle jäävä 200 euroa jaetaan myöhemmin.

 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

-------------------