Jämijärven kunta

Kunnanhallitus

KOKOUSKUTSU 1/2004

Laatimispäivämäärä: 05.01.2004

KokoustiedotAika 20.01.2004 kello 19.00
Paikka Kunnantalon kokoushuone
Käsiteltävät asiat 1 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Sivu 3
2 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Sivu 3
3 § VALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJIEN VALITSEMINEN VUODEKSI 2004 Sivu 4
4 § KUNNALLISTEN ILMOITUSTEN JULKAISEMINEN VUONNA 2004 Sivu 5
5 § VALTUUSTON KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN VUONNA 2004 Sivu 6
6 § KÄYTTÖSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN KUNNANHALLITUKSEN OSALTA Sivu 7
7 § ARVOPOSTIN JA ARVOLÄHETYSTEN KUITTAAMINEN JA VASTAANOTTAMINEN Sivu 8
8 § KUNNANHALLITUKSEN ALAISTEN LASKUJEN HYVÄKSYJIEN MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2004 Sivu 9
9 § TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET
V. 2004 Sivu 10
10 § MERKKIPÄIVIEN HUOMIOIMINEN VUONNA 2004 Sivu 11
11 § TALOUSSÄÄNNÖN 22 §:N MUKAINEN TARKASTUS Sivu 12
12 § ASIOINTILIIKENTEEN KUNNAN TUKI VUODELLE
2004 Sivu 13
13 § KUNNANHALLITUKSEN KOKOUKSET VUONNA
2004 Sivu 14
14 § KUNNANHALLITUKSEN EDUSTAJIEN VALITSEMINEN LAUTAKUNTIIN JA YHTEISÖJEN KOKOUKSIIN VUODEKSI 2004 Sivu 15
15 § EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN POHJOIS-SATAKUNNAN KEHITTÄMISYHDISTYS RY:N VUOSIKOKOUKSIIN VUODELLE 2004 Sivu 17
16 § VUODEN 2003 TOIMINTA-AVUSTUKSET Sivu 18
17 § KUNNAN ARAVA- JA KORKOTUKILAINOITUSTA KOSKEVA ESITYS VUODELLE 2004 Sivu 19
18 § PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN Sivu 20
19 § TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT Sivu 21
21 § KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN 18.12.2003 LAILLISUUSVALVONTA JA TÄYTÄNTÖÖNPANO Sivu 23
22 § KUNNANJOHTAJAN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET AJALLA 1.10.-31.12.2003 Sivu 24
Puheenjohtaja MATTI LEPPIHALME
Matti Leppihalme             Kunnanjohtaja Esa Ala-Karvia
Jämijärven kunta

Kunnanhallitus

KOKOUSKUTSU 1/2004

Laatimispäivämäärä: 05.01.2004

KokoustiedotAika 20.01.2004 kello 19.00
Paikka Kunnantalon kokoushuone
Käsiteltävät asiat 23 § MUISTIO NUORISOTYÖRYHMÄN TOIMINNASTA V. 2003 Sivu 25
24 § EDUSTAJAN NIMEÄMINEN AJANKOHTAISIA KUNTA-ASIOITA KOSKEVAAN TILAISUUTEEN Sivu 26
25 § SOPIMUS MARKULAHDEN VIRKISTYSKÄYTÖN PARANTAMISEKSI / JÄMIJÄRVEN PUOLESTA-YHDISTYS Sivu 27
26 § ILMOITUS VUODEN 2003 LOMITUSKUSTANNUSTEN ENNAKOIDEN TARKISTAMISESTA Sivu 28
27 § VALTIONOSUUSPÄÄTÖKSIÄ VUODELLE 2004 Sivu 29
28 § TURUN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS POIKKEUSLUPAA KOSKEVAAN VALITUKSEEN/AIMO JA MARJA-LIISA NARVI Sivu 30
29 § OSALLISTUMINEN HONKALINNAN PALVELUJÄRJESTELMÄÄN KUULUVAAN SAIRAALAHANKKEESEEN Sivu 31
30 § TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-31.11.2003 Sivu 33
31 § LYHYTAIKAISEN LAINAN OTTAMINEN Sivu 34
32 § LAINATARJOUKSEN HYVÄKSYMINEN Sivu 35
33 § POHJOIS-SATAKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS OY:N PERUSTAMINEN Sivu 36
34 § SELITYKSEN ANTAMINEN SOSIAALITOIMISTON KANSLISTIN VIRAN TÄYTTÄMISTÄ KOSKEVAAN VALITUKSEEN Sivu 37
35 § LOMASIHTEERIN VIRAN LAKKAUTTAMINEN JA KANSLISTIN VIRAN PERUSTAMINEN Sivu 38
36 § KUNNAN HENKILÖKUNNAN HIIHTOTUNNELIN KÄYTTÖVUORO....................................................Sivu 39
37 § LAUSUNTO HOVIOIKEUKSIEN PIIRIJAON MUUTTAMISEHDOTUKSESTA.......................................... Sivu 40
38 § LAUSUNTO SATAKUNNAN PELASTUSLAITOKSEN YKSIKÖNJOHTAJAN KUSTANNUSTEN KOHDENTAMISESTA Sivu 41
39 § KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLIEN RAKENTAMINEN Sivu 43
40 § JÄMI-TUOTTEILLAAN TUNNETUKSI Sivu 44
41 § JÄMI-JUKOLA 2004 TUNNETUKSI TEKEMINEN -HANKE/JATKOHAKEMUS Sivu 45
42 § YHDYSHENKILÖN NIMEÄMINEN RAKENNUSPERINNESELVITYKSEEN Sivu 46
43 § KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN/LAILA JA KARI PIRTTIMÄKI Sivu 47
44 § MAA-AINESLUPAHAKEMUS / ESMAREI-INVEST
OY Sivu 48
Puheenjohtaja MATTI LEPPIHALME
Matti Leppihalme             Kunnanjohtaja Esa Ala-Karvia
JÄMIJÄRVEN KUNTA

Kunnanhallitus

KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2004
KOKOUSAIKA 20.01.2004 kello 19.00 - 21.05
KOKOUSPAIKKA Kunnantalon kokoushuone
SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET
(ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)
Matti Leppihalme puheenjohtaja
Päivi Leponiemi
Enni Lähteenniemi
Ritva Mäkelä
Juhani A. Rajala
Tapio Rajalahti
Olli Seppälä
POISSA OLLEET JÄSENET
MUUT SAAPUVILLA OLLEET Matti Peurala valtuuston puheenjohtaja
Hilkka Lahdensivu valtuuston I varapuheenjohtaja
Kyösti Lahti valtuuston II varapuheenjohtaja
Esa Ala-Karvia kunnanjohtaja
Aki Rantanen perusturvajohtaja klo 19.00-19.50
ASIAT §§ 1 - 45

1 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Ehdotus: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_________

2 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Ehdotus: Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat Päivi Leponiemi ja Enni Lähteenniemi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_________

3 § VALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJIEN VALITSEMINEN VUODEKSI 2004

KH 3 § 

Kuntalain 12 §:n mukaan valtuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia toimikaudekseen, jollei valtuusto ole päättänyt lyhyemmästä toimikaudesta.

Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan samassa vaalitoimituksessa.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se valitsee keskuudestaan puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan vuodeksi 2004.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_________

4 § KUNNALLISTEN ILMOITUSTEN JULKAISEMINEN VUONNA 2004

KH 4 § 
Kuntalain 64 §:n mukaan kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne julkisten kuulutusten ilmoitustaululla sekä tarpeen vaatiessa muulla kunnan päättämällä tavalla.

Aikaisempi käytäntö on ollut, että kunnalliset ilmoitukset on ilmoitustaulun lisäksi julkaistu Pohjois-Satakunta lehdessä ja Kankaanpään Seutu -lehdessä. Tämän lisäksi on käytetty lisäinformaationa kuntatiedotetta. Viranhakuilmoitukset, mahdolliset urakkatarjouspyynnöt yms. on julkaistu päivä- ja ammattilehdissä sen mukaan kuin niistä on erikseen määrätty tai asianomainen lautakunta katsonut tarpeelliseksi.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että kunnalliset ilmoitukset julkaistaisiin vuonna 2004 entisen käytännön mukaan.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_________

5 § VALTUUSTON KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN VUONNA 2004

KH 5 § 
Kuntalain 54 §:n mukaan valtuusto kokoontuu päättäminään aikoina ja myös silloin, kun valtuuston puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi. Valtuusto on kutsuttava koolle myös kunnanhallituksen tai vähintään neljäsosan valtuutetuista sitä pyytäessä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällainen asia on valmisteltava kiireellisesti.

Valtuuston työjärjestyksen mukaan kutsu valtuuston kokoukseen on lähetettävä vähintään viisi päivää ennen kokousta kullekin valtuutetulle erikseen sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että valtuusto kutsutaan koolle vuonna 2004 ilmoittamalla kokouksista kuntalain ja valtuuston työjärjestyksen säännöksiä noudattaen sekä julkaisemalla kokouskuulutus asialistoineen Pohjois-Satakunta ja Kankaanpään Seutu -lehdissä.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_________

6 § KÄYTTÖSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN KUNNANHALLITUKSEN OSALTA

KH 7 § 

Kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 18.12.2003 kunnan talousarvion vuodelle 2004.

Talousarvion pohjalta kunnanhallituksen tulee hyväksyä käyttösuunnitelma alaisuudessaan oleville kustannuspaikoille.

Liitteenä 6.1 on ehdotus käyttösuunnitelmaksi.

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy omalta osaltaan käyttösuunnitelman v. 2004 oheisen liitteen mukaisesti.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_________

7 § ARVOPOSTIN JA ARVOLÄHETYSTEN KUITTAAMINEN JA VASTAANOTTAMINEN

Kunnanhallituksen on vuosittain määrättävä ne henkilöt, jotka ovat oikeutettu kunnan puolesta kuittaamaan ja vastaanottamaan kunnan arvopostin ja muut arvolähetykset.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää oikeuttaa seuraavat henkilöt vuoden 2004 aikana kuittaamaan ja vastaanottamaan kunnan arvopostin ja muut arvolähetykset:

kunnanjohtaja Esa Ala-Karvia

rehtori Rolf Björkman

sosiaalityöntekijä Airi Perälä

perusturvajohtaja Aki Rantanen

rakennuspäällikkö Juhani Viilo

kirjanpitäjä Anneli Raitala

palkanlaskija Elisa Viikeri

kanslisti Anne Ylimäki

kanslisti Tuula Koskinen

kanslisti Marketta Viitaniemi

kanslisti Ritva Mäkinen

kanslisti Anne Ranta

toimistovirkailija Kati Mansikkamäki

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

__________

8 § KUNNANHALLITUKSEN ALAISTEN LASKUJEN HYVÄKSYJIEN MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2004

KH 9 § 
Kunnan taloussäännön 14 §:n mukaan lautakunnan ja muun viranomaisen on vuosittain määrättävä henkilöt, jotka sen puolesta hyväksyvät tositteet, jollei hyväksyjää ole määrätty johtosäännössä. Kunnanhallituksen alaisten laskujen hyväksymisoikeus on ollut kunnanhallituksen puheenjohtajalla ja kunnanjohtajalla.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää määrätä kunnanhallituksen alaisten laskujen hyväksyjiksi vuodelle 2004 kunnanhallituksen puheenjohtajan (varalla kunnanhallituksen varapuheenjohtaja) ja kunnanjohtajan (varalla perusturvajohtaja).

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_________

9 § TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET V. 2004

KH 9 § 

Kunnanhallituksen jäsenille jaetaan kokouksessa talousarvion täytäntöönpano-ohjeet vuodelle 2004.

Ohjeissa on korostettu hallintokuntien vastuuta myös kuntayhtymien toiminnan ja talouden seurannassa. Muista kuin välttämättömistä hankinnoista tulee pidättäytyä 30.04.2004 saakka.

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeet v. 2004 ovat liitteenä nro 9.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy talousarvion täytäntöönpano-ohjeet vuodelle 2004.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

__________

10 § MERKKIPÄIVIEN HUOMIOIMINEN VUONNA 2004

KH 10 § 

Lista henkilöistä, joilla on merkkipäivä vuonna 2004 on esityslistan liitteenä 10.1.

Toimistojen esitykset huomioitavista henkilöistä saadaan kokoukseen mennessä. Liite 10.2.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää huomioida oheisen liitteen nro 10.2 mukaisten nykyisten ja entisten luottamushenkilöiden, viran- ja toimenhaltijoiden, työntekijöiden taikka muiden mahdollisten henkilöiden merkkipäivät vuonna 2004. Huomioinnin edellytyksenä pääsääntöisesti on ollut se, ettei työ-, virka- tai luottamustoimen päättymisestä ole kulunut yli 10 vuotta.

Lisäksi kunnanhallitus päättää, että merkkipäivän huomioimisesta on vastuussa se hallintokunta, jonka toimialapiiriin ko. merkkipäivän viettäjä kuuluu. Sosiaalilautakunta vastaa 80 vuotta, 85 vuotta ja 90 ikävuodesta alkaen joka vuosi merkkipäivää viettävien onnitteluista.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti

________

11 § TALOUSSÄÄNNÖN 22 §:N MUKAINEN TARKASTUS

KH 11 § 

Kunnanhallituksen sisäiset rahavarojen ja asiakirjojen tarkastajat ovat suorittaneet tarkastuksen 31.12.2003.

Tarkastuskertomuksen mukaan he eivät ole havainneet muuta huomautettavaa kuin hiihtotunnelin asiakirjat puuttuivat. Liite 11.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tarkastuskertomuksen tiedokseen ja samalla toteaa, että hiihtotunnelin osakkeista on olemassa vasta väliaikaistodistukset. Osakekirjojen tilaaminen on esillä Jämin hiihtotunneli Oy:n hallituksen seuraavassa kokouksessa.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti

________

12 § ASIOINTILIIKENTEEN KUNNAN TUKI VUODELLE 2004

KH 12 § 

Valtio lopetti 1.6.1995 alkaen haja-asutusalueen asiointiliikenteen avustamisen. Järjestelmää on kuitenkin pidetty yllä liikennöitsijöiden ja kunnan yhteistyönä. Tällöin kunta nosti oman osuutensa 15.000 markkaan aikaisemman kunnan osuuden n. 8.300 markan sijaan. Samalla liikennöitsijät rationalisoivat linjojaan ja nostivat asiakkailta perittäviä maksuja. Liikennöitsijöiden kanssa on käyty neuvotteluja tarvittaessa ja linjoja on kehitelty tarpeen mukaan. Asiointiliikennettä hoitavat tällä hetkellä Jari Siren ja Timo Ranta.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää

1. jatkaa haja-asutusalueen asiointiliikenteen tukemista

2. hyväksyä kunnan kustannusosuudeksi vuodelle 2004 2523 €

3. että asiointiliikenteen vastuuhenkilönä toimii rehtori Rolf Björkman.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti

________

13 § KUNNANHALLITUKSEN KOKOUKSET VUONNA 2004

KH 13 § 

Kunnanhallituksen kokoukset vuonna 2003 on pidetty pääsääntöisesti kolmen viikon välein tiistaisin kello 19.00 alkaen, tai milloin tämä päivä on ollut pyhäpäivä, kokous on pidetty lähinnä seuraavana arkipäivänä samaan aikaan. Kokouksen pöytäkirja on ollut nähtävänä kokousta seuraavan viikon tiistaina klo 10.00 - 12.00 kunnanvirastossa tai tämän päivän sattuessa pyhäpäiväksi lähinnä seuraavana arkipäivänä samaan aikaan. Esitys alustaviksi kokouspäiviksi on esityslistan liitteenä 13.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää jatkaa edellisen vuoden käytäntöä vuoden 2004 kokousten osalta.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

__________

14 § KUNNANHALLITUKSEN EDUSTAJIEN VALITSEMINEN LAUTAKUNTIIN JA

YHTEISÖJEN KOKOUKSIIN VUODEKSI 2004

KH 14 § 

Kuntalain 50 §:n 5. kohdan mukaan kunnanvaltuusto hyväksyy hallintosäännön, jossa annetaan tarpeelliset määräykset kunnanhallituksen edustajien ja kunnanjohtajan läsnäolosta ja puheoikeudesta muiden toimielinten kokouksissa. Jämijärven kunnan uusi hallintosääntö valmistuu kevään aikana. Hallintosääntöluonnoksessa on lähdetty siitä, että kunnanhallitus nimeää edustuksensa kaikkiin muihin lautakuntiin paitsi tarkastuslautakuntaan ja keskusvaalilautakuntaan. Voimassa olevien hallintosäännön ja kunnanhallituksen johtosäännön säännökset korostavat myös kunnanhallituksen valvovaa ja yhteensovittavaa roolia ja näin ollen puoltavat kunnanhallituksen edustajien valintaa lautakuntiin.

Yhteisöjen edustajiksi on tarkoituksenmukaisinta valita henkilö siitä hallintokunnasta, minkä toimialaa yhteisön toiminta lähinnä koskee.

Kunta on jäsenenä seuraavissa yhdistyksissä:

- Kokemäenjoen vesiensuojeluyhdistys

- Asiakastieto Oy

- SPR-Satakunnan piiri

- Satakunnan urheilutuki ry

- Suomen Kuntaliitto

- Kyrösjärvi-Seura ry

- Satakunnan syöpäyhdistys ry

- Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry

- Jämijärven Vanhustentaloyhdistys ry

- Asunto Oy Jämijärven Avennonranta

- Kiinteistö Oy Hepohelmi

- Kiinteistö Oy Jäminsato

- Kiinteistö Oy Jäminkeidas

- Asunto Oy Jämijärven Avennonmäki

- Kiinteistö Oy Raharinne

- Reima Country matkailuyhdistys ry

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää valita edustajat lautakuntiin ja kunnan edustajat eri yhteisöihin vuodelle 2004.

Päätös: Kunnanhallitus päätti valita yksimielisesti edustajikseen lautakuntiin ja eri yhteisöihin seuraavat henkilöt vuodelle 2003:

- perusturvalautakunta Päivi Leponiemi

- tekninen lautakunta Juhani Rajala

- maaseutulautakunta Tapio Rajalahti

- vapaa-aikalautakunta Olli Seppälä

- sivistyslautakunta Ritva Mäkelä

- Kokemäenjoen vesiensuojeluyhdistys Kyösti Lahti

- Asiakastieto Oy Esa Ala-Karvia

- SPR-Satakunnan piiri Kimmo Vaani

- Satakunnan urheilutuki ry Jouko Kulmala

- Suomen Kuntaliitto Esa Ala-Karvia

- Kyrösjärvi-Seura ry Kyösti Lahti

- Satakunnan syöpäyhdistys ry Raimo Ritakorpi

- Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry Tuomo Leikkola

- Jämijärven Vanhustentaloyhdistys ry Tapio Rajalahti

- Asunto Oy Jämijärven Avennonranta Juhani Viilo

- Kiinteistö Oy Hepohelmi Juhani Viilo

- Kiinteistö Oy Jäminsato Juhani Viilo

- Kiinteistö Oy Jäminkeidas Juhani Viilo

- Asunto Oy Jämijärven Avennonmäki Juhani Viilo

- Kiinteistö Oy Raharinne Juhani Viilo

- Reima Country matkailuyhdistys ry Päivi Leponiemi

________

15 § EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN POHJOIS-SATAKUNNAN KEHITTÄMISYHDISTYS RY:N VUOSIKOKOUKSIIN VUODELLE 2004

KH 36 § 

Jämijärven kunta on jäsenenä Pohjois-Satakunnan kehittämisyhdistys ry:ssä.

Kunnanhallituksen tulee nimetä vuosikokouksiin v. 2004 3 edustajaa.

Ehdotus: Kunnanhallitus nimeää edustajansa Pohjois-Satakunnan kehittämisyhdistys ry:n vuosikokouksiin vuodelle 2004.

Päätös: Kunnanhallitus päätti yksimielisesti nimetä edustajakseen Pohjois-Satakunnan kehittämisyhdistyksen vuosikokouksiin

- Kyösti Lahti (varalla Juhani Rajala)

- Tapio Rajalahti (varalla Timo Sorvali) ja

- Hilkka Lahdensivu (varalla Olli Seppälä)

_________

16 § VUODEN 2003 TOIMINTA-AVUSTUKSET

KH 16 § 

Tämän vuoden talousarvioon on varattu määrärahaa toiminta-avustuksiin, joista kunnanhallitus päättää seuraavasti:

1120 Yhteisöt 1.170 €

1130 Elinkeinotoimi 13.500 €

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää jakaa avustukset seuraavasti:

V. 2003 Ehdotus Kustannuspaikka

Jämijärvi Seura 170 € 1.170 € 1120

Jämi-Säätiö 16.820 € 13.500 € 1130

Jämijärvi Seuran avustus 1.170 € pitää sisällään toiminta-avustuksen

170 € ja ylimääräisen avustuksen kotiseutuarkiston hoitoon 1.000 €.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Matti Leppihalme ja kunnanjohtaja Esa Ala-Karvia poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi todeten itsensä esteelliseksi.

Puhetta tämän asian osalta johti kunnanhallituksen varapuheenjohtaja Päivi Leponiemi ja asian esitteli ja sihteerinä toimi perusturvajohtaja Aki Rantanen. Toiseksi pöytäkirjan tarkastajaksi tämän asian osalta valittiin Ritva Mäkelä.

____________

17 § KUNNAN ARAVA- JA KORKOTUKILAINOITUSTA KOSKEVA ESITYS VUODELLE 2004

KH 17 § 

Kunnanvirastossa on valmisteltu kunnan arava- ja korkotukilainoitusta koskeva esitys vuodelle 2004. Liite nro 17.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy laaditun esityksen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

18 § PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saatetuiksi seuraavat pöytäkirjat:

- Tekninen lautakunta 25.11.2003   16.12.2003

- Jämi-Jukola tunnetuksi tekeminen Ohjausryhmän muistio 28.10.2003

- Perusturvalautakunta 24.11.2003    09.12.2003

- Yhteistyötoimikunta 10.12.2003

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_______

19 § TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen seuraavat ilmoitusasiat:

- Käyttötilastot: marraskuu ja joulukuu 2003 www.jamijarvi.fi,

- Länsi-Suomen lääninhallitus, sivistysosasto: Liikuntapaikkojen perustamishankkeiden rahoitussuunnitelma 2005-2008, Liikuntapaikkojen perustamishankkeisiin myönnettävät avustukset vuonna 2004

- Satakunnan pelastuslaitos: Pelastuslaitoksen kuntalaskutuksesta

- Kankaanpään kaupunki: Pohjois-Satakunnan aluearkkitehtitoiminnan jatkaminen vuonna 2003

- Suomen Kuntaliitto: Alueiden pelastuslaitokset aloittavat vuoden alussa

- TE-keskus: Työllisyysasteen nostaminen Satakunnassa ja sen kunnissa

- Sosiaali- ja terveysministeriö: Terveyskeskus toimivaksi -selvitys kunnille ja kuntayhtymille

- Satakuntaliitto: Ote maakuntahallituksen pöytäkirjasta 24.11.2003, Jäsenkuntien maksuosuusennakoiden tarkistaminen

- Länsi-Suomen lääninhallitus, Sosiaali- ja terveysosasto: Lupa terveydenhuollon palvelujen antamiseen

- TE-keskus: Satakunnan työllisyyskatsaus 11/2003

- Verohallinto, maksatuserittely marraskuu 2003

- TE-keskus: Päätös kehittämishankkeesta, Suuntana Saksa

- Suomen Kuntaliitto: Rakennusten turvallisuuteen kiinnitettävä huomiota

- Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry/Pohjois-Satakunnan Leader+: Leader-rahoituksen saaneet hankkeet 2001-2003

- Satakuntaliitto: Kunnan kaavoituskatsauksessa mahdollisesti esille otettavat maakunnan liitossa vireillä olevat ja lähiaikoina vireille tulevat kaava- sekä muut maakunnan suunnitteluun kuuluvat asiat

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

21 § KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN 18.12.2003 LAILLISUUSVALVONTA JA TÄYTÄNTÖÖNPANO

Kunnanvaltuusto on pitänyt kokouksensa 18.12.2003.

Kuntalain 23 §:n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta.

Kuntalain 56 §:n 1 momentissa on todettu, että jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöönpanematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää panna täytäntöön kunnanvaltuuston päätökset

18.12.2003 koska ne on tehty laillisessa järjestyksessä eivätkä ne ylitä kunnanvaltuuston toimivaltaa eivätkä ole muutenkaan lainvastaisia.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

22 § KUNNANJOHTAJAN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET AJALLA 1.10.-31.12.2003

Kunnanjohtajan viranhaltijapäätökset 1.10.-31.12.2003 ovat nähtävillä kunnanhallituksen kokouksessa.

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee kunnanjohtajan viranhaltijapäätökset tiedokseen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

23 § MUISTIO NUORISOTYÖRYHMÄN TOIMINNASTA V. 2003

Keskustan valtuustoryhmän tekemän valtuustoaloitteen pohjalta kunnanhallitus velvoitti (khall 14.01.2003 § 24) vapaa-aikalautakuntaa valitsemaan työryhmän kehittämään nuoriso- ja kulttuuritoimintaa kunnassa.

Työryhmä valittiin vapaa-aikalautakunnan kokouksessa 1/03 § 5.

Työryhmän toiminnasta ja jatkosuunnitelmista on koottu muistio. Liite nro 23.1.

Lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen on yksi valtuuston asettamista päätavoitteista v. 2004.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää

1) merkitä laaditun muistion tiedokseen

2) keskustella mahdollisista jatkotoimenpiteistä muistion pohjalta

3) saattaa muistion edelleen tiedoksi valtuustolle.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisäksi kunnanhallitus päätti yksimielisesti pyytää työryhmän puheenjohtajaa Jouni Salmelaa esittelemään muistion valtuustolle

----------------

24 § EDUSTAJAN NIMEÄMINEN AJANKOHTAISIA KUNTA-ASIOITA KOSKEVAAN TILAISUUTEEN

Suomen Kuntaliitto ja Satakuntaliitto järjestävät tilaisuuden ajankohtaisista kunta-asioista.

Tilaisuus järjestetään Huittisissa keskiviikkona 28.1.2004 klo 13.00 alkaen. Ohjelma on esityslistan liitteenä. Liite nro 24.1.

Kunnat voivat nimetä 1-3 edustajaansa tilaisuuteen.

Ehdotus: Kunnanhallitus nimeää kunnan edustajat (1-3) oheisen liitteen mukaiseen tilaisuuteen.

Päätös: Kunnanhallitus päätti yksimielisesti nimetä edustajikseen tilaisuuteen valtuuston puheenjohtaja Matti Peuralan, valtuuston I varapuheenjohtaja Hilkka Lahdensivun, valtuuston II varapuheenjohtaja Kyösti Lahden ja kunnanhallituksen jäsenen Juhani Rajalan.

____________

25 § SOPIMUS MARKULAHDEN VIRKISTYSKÄYTÖN PARANTAMISEKSI / JÄMIJÄRVEN PUOLESTA-YHDISTYS

Jämijärven Puolesta -yhdistyksellä on Leader+ -hanke, jolla on tarkoitus parantaa Markulahden alueen virkistyskäyttöä ja lisätä alueen aktiviteetteja.

Alue on Jämijärven kunnan omistuksessa, joten projektin toteuttamista varten tarvitsee olla sopimus. Sopimusluonnos on liitteenä nro 25.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy oheisen liitteen mukaisen sopimuksen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

26 § ILMOITUS VUODEN 2003 LOMITUSKUSTANNUSTEN ENNAKOIDEN TARKISTAMISESTA

Esityslistan liitteenä on ilmoitus v. 2003 lomituskustannusten ennakoiden tarkistamisesta. Liite nro 26.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee saadun ilmoituksen tiedokseen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

27 § VALTIONOSUUSPÄÄTÖKSIÄ VUODELLE 2004

Vuoden 2004 valtionosuuksista on tullut seuraavat päätökset:

- päätös kuntien verotuloihin perustuvan valtionosuuksien tasauksen vahvistamisesta vuodelle 2004

- päätös yleisestä valtionosuudesta kunnille vuonna 2004 sekä

- päätös sosiaali- ja terveydenhuollon käyttökustannusten valtionosuudesta kunnille 2004

- päätös opetus- ja kulttuuritoimen käyttökustannusten valtionosuudesta kunnille 2004

Päätösten Jämijärven kuntaa koskevat sivut ovat esityslistan liitteenä nro 27.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää

1) merkitä saadut päätökset tiedokseen

2) ettei se hae oikaisua ko. päätöksiin.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

28 § TURUN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS POIKKEUSLUPAA KOSKEVAAN VALITUKSEEN/AIMO JA MARJA-LIISA NARVI

Turun hallinto-oikeus on päätöksellään 18.12.2003 nro 02310/02/3060 hylännyt Aimo ja Marja-Liisa Narvin valituksen koskien Lounais-Suomen ympäristökeskuksen 9.9.2002 tekemää kielteistä poikkeuslupapäätöstä.

Päätösasiakirjat ovat liitteenä nro 28.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää

1) merkitä Turun hallinto-oikeuden päätöksen tiedokseen

2) saattaa sen edelleen Pohjola vakuutusyhtiölle tiedoksi toimenpiteitä varten.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

Perusturvalautakunta 128 § 24.11.2003

Kunnanhallitus 354 § 11.12.2003

Valtuusto 89 § 18.12.2003

29 § OSALLISTUMINEN HONKALINNAN PALVELUJÄRJESTELMÄÄN KUULUVAAN SAIRAALAHANKKEESEEN

Perusturvaltk 129 § 

Honkalinnan sairaala on pilottihanke, jossa julkiset ja yksityiset voimavarat yhdistämällä pyritään luomaan täysin uusi toimintamalli vastaamaan kansallisen terveysprojektin asettamiin haasteisiin.

Mikko Virenin vetämän hankkeen toimintatapana on mahdollistaa yleislääkärien saaminen kuntien terveyskeskuksiin laajemmassa mittakaavassa.

Erikoissairaanhoitoa varten on suunnitteilla rakentaa uusi erikoissairaanhoidonyksikkö Parkanoon. Sairaalakiinteistön rakennuttamisesta vastaa sairaala osakeyhtiö, jossa osakkaina ovat alueen kunnat ja henkilökunnan yhtiö.

Osakkeita tarjotaan kunnille hintaan 50 €/asukas. Annin toteutumisen ehtona on 40000 asukkaan kuntien osakkeiden merkintä. Mukaan tulee ilmoittautua viimeistään 29.02.2004 maksamalla ensimmäisen erän osakkeista.

Liitteenä 129.1. Honkalinnan palvelujärjestelmän esittely.

Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää ehdottaa kunnanhallitukselle, että kunta osallistuisi Honkalinnan palvelujärjestelmään kuuluvaan sairaalahankkeeseen ja varaisi sitä varten määrärahan.

-------------

KH 354 § 

Asiaa on käsitelty valtuuston iltakoulussa 18.11.2003 ja sen jälkeen kunnanhallituksen iltakoulussa 25.11.2003.

Kunnanhallituksen iltakoulussa sovittiin, että hanke huomioidaan talousarvion tekstiosassa. Lopullinen päätös hankkeeseen osallistumisesta tehdään valtuuston ensimmäisessä kokouksessa 2004. Mikäli hankkeeseen lähdetään, niin valtuusto päättää samalla sen rahoituksesta.

Ehdotus: Kunnanhallitus saattaa edellä mainitut toimenpiteet ja aikataulun tiedoksi sekä perusturvalautakunnalle että valtuustolle.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

---------------

KV 89 §

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

-----------

KH 29 § 

Osakeantiin liittyvät ehdot ovat liitteenä nro 29.1.

Asian valmistelutilanne esitellään kokouksessa.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää

1) käydä lähetekeskustelun asian jatkovalmisteluksi

2) että lopullinen esitys asiasta tehdään valtuustolle kunnanhallituksen seuraavassa kokouksessa.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

30 § TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-31.11.2003

Esityslistan liitteenä on talousarvion toteutuminen ajalla 1.1.-30.11.2003. Liite nro 30.1.

Vertailutietona on talousarvion toteutuminen edellisenä vuonna vastaavana ajankohtana.

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee talouden toteutumisen tiedokseen ja saattaa sen edelleen valtuustolle tiedoksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

-------------

31 § LYHYTAIKAISEN LAINAN OTTAMINEN

Sosiaali- ja terveystoimen budjetoitua huomattavasti suurempi menojen kasvu heikensi kunnan maksuvalmiutta vuoden lopussa.

Kunnanjohtaja teki valtuuston ja kunnanhallituksen myöntämin valtuuksin oheisen liitteen mukaisen lainapäätöksen. Liite nro 31.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee lainapäätöksen tiedokseen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_______

32 § LAINATARJOUKSEN HYVÄKSYMINEN

Yleinen toimisto on pyytänyt lainatarjoukset vuoden 2004 alun rahoitustarpeen kattamiseksi. Pyydetty lainamäärä on 300.000 euroa.

Lainatarjoukset on pyydetty Kuntarahoitukselta, Nordealta, Kankaanpään OP:lta, Jämijärven OP:lta, Kuntien eläkevakuutukselta, Sammolta ja Parkanon Säästöpankilta.

Tarjoukset on pyydetty 19.01.2004 klo 15.30 mennessä. Tarjouspyyntö on liitteenä nro 32.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy edullisimman lainatarjouksen.

Päätös: Kunnanhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä Kuntarahoitus Oy:n euribor sidonnaisen tarjouksen 6 kk:n euribor + 0.10 %.

_________

33 § POHJOIS-SATAKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS OY:N PERUSTAMINEN

Seudullisen elinkeinoyhtiön saamiseksi Pohjois-Satakuntaan on käyty neuvotteluja ja tehty valmistelutyötä ja noin puolentoista vuoden ajan.

Käytyjen tunnustelujen pohjalta Kankaanpään kaupunki teetti Prizztech Oy:llä selvityksen yhtiön perustamiseen liittyvistä näkökohdista ja seudullisen toiminnan organisoinnista. Selvitys valmistui kesällä 2003 ja se tuki siihen asti käytyjä kuntien välisiä neuvotteluja.

Viimeisimmät kuntaneuvottelut käytiin 3.12.2003 Kankaanpäässä, jossa olivat mukana kuntien johtavat luottamushenkilöt ja kuntajohtajat. Ko. neuvottelun pohjalta on päivitetty yhtiöjärjestys, osakassopimus ja budjetti, jotka ovat esityslistan liitteenä nro 33.1.

Asiaa on käsitelty useaan otteeseen kunnanhallituksessa. Valtuuston 18.12.2003 hyväksymässä talousarviossa on todettu, että valtuusto tekee vuoden alussa päätöksen yhtiöön osallistumisesta. Talousarvion käyttöpuolella on varauduttu yhtiön käynnistymiseen 1.4.2004 alkaen.

Osakepääoman rahoittamisesta on tarkoitus päättää samalla kun päätetään yhtiöön osallistumisesta.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää

1) käydä lähetekeskustelun asiasta

2) että lopullinen esitys valtuustolle tehdään seuraavassa kokouksessa.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

34 § SELITYKSEN ANTAMINEN SOSIAALITOIMISTON KANSLISTIN VIRAN TÄYTTÄMISTÄ KOSKEVAAN VALITUKSEEN

Korkein hallinto-oikeus on pyytänyt Jämijärven kunnalta selitystä Heli Kuusikon tekemään valitukseen Turun hallinto-oikeuden päätökseen koskien Jämijärven kunnan sosiaalitoimiston kanslistin vaalia.

Valituskirjelmä on liitteenä nro 34.1. Turun hallinto-oikeuden päätös, josta on valitettu on esityslistan liitteenä nro 34.2.

Ehdotus: Kunnanhallitus toteaa Korkeimmalle hallinto-oikeudelle selityksenään seuraavaa:

Valituskirjelmässä ei ilmene mitään sellaista uutta, joka antaisi aihetta Turun hallinto-oikeuden päätökseen 27.10.2003 muuttamiseen. Perusteluina viittaamme aikaisemmin Turun hallinto-oikeudelle antamaamme lausuntoon (khall 18.03.2003 § 106) liite nro 34.3 sekä Turun hallinto-oikeuden asiasta tekemään päätökseen ja sen perusteluihin.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_______

35 § LOMASIHTEERIN VIRAN LAKKAUTTAMINEN JA KANSLISTIN VIRAN PERUSTAMINEN

Lomituspalveluiden hallinto siirtyi Jämijärven ja Kankaanpään osalta siirtyi vuoden 2004 alusta Honkajoen kunnan hoitoon. Vuoden 2004 talousarviossa on lähdetty siitä, että lomasihteerin virkaa on kuitenkin jatkettu tammikuun 2004 loppuun, jotta vuoden 2003 kakki tilastot, tilinpäätöstiedot jne. saadaan hoidettua.

Talousarviossa ja henkilöstösuunnitelmassa on lähdetty siitä, että helmikuun alusta lomasihteerin virka lakkaa tarpeettomana. Samanaikaisesti perustetaan kanslistin virka (toimi), joka täytetään osa-aikaisesti (0,60).

Tähän tehtävään siirretään lomasihteerin virasta vapautuva Vappu Uusitalo, joka on antanut asiaan suostumuksensa. Suostumus saadaan kokoukseen mennessä. Liite nro 35.1.

Käytännön järjestelyistä ja uuden viran toimenkuvasta on käyty neuvottelut. Liite 35.2 Muistiossa ilmenee myös se miksi on toimen sijasta päädytty virkaan.

Viran tehtäväkuvaus on esityslistan liitteenä 35.3.

Samalla tulee päättää myös kunnan maaseutuelinkeinoviranomaisen sijainen, koska lomasihteerin virka lakkaa.

Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto päättää

1) lakkauttaa lomasihteeri viran 1.2.2004 alkaen

2) perustaa samasta päivästä lukien kanslistin osa-aikaisen (0,6) viran

3) siirtää kanslistin osa-aikaiseen virkaan lomasihteerin virasta vapautuvan Vappu Uusitalon

4) että em. kanslisti toimii kunnan maaseutuelinkeinoviranomaisen (maaseutusihteeri) sijaisena hänen ollessaan estyneenä, sairaana tai muutoin poissa.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

----------------

36 § KUNNAN HENKILÖKUNNAN HIIHTOTUNNELIN KÄYTTÖVUORO

Kunnan henkilöstöltä on yt-toimikunnan kautta tullut aloite kunnan TYKY-toiminnan laajentamisesta.

Tällä hetkellä TYKY-toimintana on käytössä vesijumppa sekä kunnanhallituksen marraskuussa myöntämä curlingvuoro joka toinen viikko.

Rami Heikkilä esitti yhteistyötoimikunnassa opettajien toivomuksena, että kunnan henkilöstölle oli erillinen hiihtotunnelin käyttövuoro.

Hiihtotunneliyhtiön kanssa on neuvoteltu käyttövuoron järjestämisestä. Vaihtoehtoina on käytännön toteutukseksi olisi joko lippujen jakaminen halukkaille tai vihkomerkintä, jonka mukaan tunneliyhtiö laskuttaisi kuntaa. Toimitusjohtajan toivomus on, että kertakäynnin hinta olisi 5 euroa.

Kunnalla on käyttämättä 5 euron hintaisia lippuja, joita voitaisiin alkuvaiheessa käyttää tarkoitukseen.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää

1. varata kunnan henkilökunnalle hiihtotunnelin käyttömahdollisuuden TYKY-toimintana

2. että halukkaille luovutetaan enintään 10 kpl 5 euron lippuja

3. jatkotoimenpiteistä sen jälkeen kun liput on käytetty

4. että tämän tyyppinen TYKY-toiminta tehdään mahdollisimman tunnetuksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valtuuston puheenjohtaja Matti Peurala ja kunnanjohtaja Esa Ala-Karvia poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Asian esitteli perusturvajohtaja Aki Rantanen.

_______

37 § LAUSUNTO HOVIOIKEUKSIEN PIIRIJAON MUUTTAMISEHDOTUKSESTA

Oikeusministeriössä on laadittu ehdotus hovioikeuksien tuomiopiirien uudelleen järjestämiseksi. Työryhmän esityksen mukaan Porin ja Ikaalisten käräjäoikeudet siirrettäisiin Turun hovioikeuden tuomiopiiristä Vaasan hovioikeuden tuomiopiiriin.

Asiasta on pyydetty Kuntien lausuntoja. Asia esitellään tarkemmin kokouksessa.

Ehdotus: Kunnanhallitus esittää lausuntonaan, ettei nykyistä tuomiopiirijakoa tule muuttaa.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

Kunnanhallitus 338 § 25.11.2003

38 § LAUSUNTO SATAKUNNAN PELASTUSLAITOKSEN YKSIKÖNJOHTAJAN KUSTANNUSTEN KOHDENTAMISESTA

KH 338 § 

Satakunnan pelastuslaitoksen va. pelastusjohtaja Kalervo Laaksonen on toimittanut pelastustoimen yhteistoimintakunnille sähköpostitse 11.11.2003 oheisen liitteen nro 338.1 mukaisen kirjelmän. Kirjelmä koskee Satakunnan pelastuslaitoksen yksikönjohtaja kustannusten kohdentamista.

Pelastustoimen yhteistoimintasopimuksen 10 §:ssä on määritelty pelastustoimen kustannustenjako. Kuntakohtaiset kustannukset muodostuvat

1) asukasluvun mukaisesti määräytyvistä viranomaiskustannuksista ja

2) kunnan pelastustoimen palvelutasoon liittyvistä kuntakohtaisista kustannuksista. Lisäksi investointeja varten kerätään asukaspohjaista investointiosuutta.

Viranomaiskustannuksiin luetaan kuuluvaksi yt-sopimuksen 10 §:n mukaan pelastuspäällystön, toimistohenkilöstön sekä pelastusviranomais- ja kuntien palvelutasopäätösten edellyttämät päivystysjärjestelyjen henkilöstömenot ja ao. henkilöstöryhmien yleiset käyttökustannukset.

Kysymyksessä oleva asia koskee siis pienten kuntien osalta elintärkeää ns. P3-päivystystä, jossa VPK-päällystöön kuuluvat henkilöt ovat kotivarallaolossa ja hälytyksen sattuessa ovat vastuussa pelastustoimen johtamisesta siihen saakka kunnes Satakunnan pelastuslaitoksen vakituiseen henkilöstöön kuuluva päällystöviranomainen ottaa tilanteen johtaakseen.

Palvelukustannukset, jotka muodostuvat kuntakohtaisista todellisista pelastustoimen palvelutasoon liittyvistä kustannuksista kuten suoritus henkilöstön palkoista, autokustannuksista ja kiinteistökustannuksista, maksaa taasen kunta kokonaisuudessaan.

Asia, josta nyt on pyydetty lausuntoa on selvästi sovittu yhteistoimintasopimuksessa eikä siinä ole tulkintaongelmaa. Toinen tulkinta edellyttäisi perussopimuksen muuttamista.

Ehdotus: Kunnanhallitus toteaa asiasta lausuntonaan seuraavaa:

Yksikönjohtaja kustannukset kuuluvat yhteistoimintasopimuksen mukaan yksiselitteisesti asukaslukupohjaisiin viranomaiskustannuksiin. Voimassa oleva sopimusta tulee täten noudattaa. Muunlainen tulkinta edellyttää yhteistoimintasopimuksen muuttamista.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

--------------

Kunnanhallitus 338 § 25.11.2003

KH 38 § 

Neuvottelukunta on tehnyt asiasta oheisen liitteen mukaisen päätöksen. Liite nro 38.1.

Suuri joukko kuntia on pitänyt em. neuvottelukunnan päätöstä yt-sopimuksen vastaisena ja katsonut, että neuvottelukunta on ylittänyt toimivaltansa päästöstä tehdessään. Tämän vuoksi 11 kuntaa mukaan lukien Jämijärvi ovat jättäneet oheisen liitteen nro 38.2 mukaisen oikaisuvaatimuksen. Asian kiireellisyyden vuoksi asiaa ei voitu käsitellä kunnanhallituksessa ennen oikaisuvaatimuksen jättämistä.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää hakea oheisen liitteen mukaista oikaisua Satakunnan Pelastustoimen neuvottelukunnan päätökseen 09.12.2003 § 84 koskien yksikönjohtajan kustannusten kohdentamista.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_______

39 § KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLIEN RAKENTAMINEN

Keskustan kunnallisjärjestö ja valtuustoryhmä jätti valtuustoaloitteen valtuuston kokouksessa 18.12.2003 koskien kevyen liikenteen väylien rakentamista. Kohteet ilmenevät tarkemmin liitteestä nro 39.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus antaa asian maankäyttö- ja kaavoitustoimikunnan valmisteltavaksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

Kunnanhallitus 351 § 11.12.2003

40 § JÄMI-TUOTTEILLAAN TUNNETUKSI

KH 351 § 

Hämeenkankaan ja Jämin alueella on käynnissä aktiivisen matkailun ja harrastustoiminnan kehittäminen.

Alueelle on syntynyt ja syntymässä tuotteita, joiden alueellinen ja valtakunnallinen tunnettavuus on vielä heikkoa. Asiasta on keskusteltu Satakuntaliiton virkamiesten kanssa, ja he ovat olleet tukemassa ajatusta projektin luomiseksi tunnettavuuden lisäämiseksi.

Tältä pohjalta on laadittu hankehakemus ja hankesuunnitelma. Liite nro 351.1. Hankkeen nimeksi on sovittu Jämi-tuotteillaan tunnetuksi.

Hanke on huomioitu talousarvioehdotuksessa ja taloussuunnitelmassa.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää jättää oheisen liitteen mukaisen rahoitushakemuksen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisäksi hallitus päätti yksimielisesti, että vuodelle 2003 varattua määrärahaa "Hämeenkankaan monipuolistamishanke" -projektille voidaan käyttää ko. markkinointi projektin aloittamiseen jo vuonna 2003.

----------------

KH 40 § 

Em pohjalta pyydettiin MTV 3:lta tarjous Jämin hiihtotunnelin mainostamiseksi Satakunnan ja Pirkanmaan alueelle. Tarjous on esitylistan liitteenä nro 40.1.

Kampanja toteutettiin tarjouksen mukaisesti.

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy suoritetun toimenpiteen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

41 § JÄMI-JUKOLA 2004 TUNNETUKSI TEKEMINEN -HANKE/JATKOHAKEMUS

Jämi-Jukola 2004 tunnetuksi tekeminen hanke ajoittuu ajalle 1.4.2003 - 31.12.2004. Vuoden 2003 osalta rahoituspäätös on saatu ja hanke on toteutunut aikataulun mukaisesti. Hankkeen rahoitus vuodelle 2004 edellyttää jatkohakemuksen jättämistä.

Esityslistan liitteenä nro 41.1 on Satakuntaliittoon jätetty rahoitushakemus.

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy oheisen liitteen mukaisen jatkorahoitushakemuksen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_______

42 § YHDYSHENKILÖN NIMEÄMINEN RAKENNUSPERINNESELVITYKSEEN

Satakuntaliitto tekee maakunnallisen rakennusperinneselvityksen Satakunnan maakuntakaavaa varten. Selvitystyö on alkanut marraskuussa 2003 ja valmistuu vuoden 2004 loppuun mennessä. Maakunnallisella rakennusperinneselvityksellä päivitetään 1990-luvulla tehty "Satakunnan rakennusperinne" -julkaisun tietoaineisto.

Selvitys julkaistaan vuoden 2005 alkupuolella.

Satakuntaliitto on pyytänyt kuntia nimeämään yhdyshenkilönsä, jonka kanssa rakennusperinneselvitystä laativa tutkija voi käydä läpi kunnan kulttuuriympäristöjä koskevaa tietoa maakuntakaavoitusta varten.

Lisäksi kuntia on pyydetty esittämään alustavat näkemyksensä kuntaa koskevista rakennuskulttuurin kohteista ja niiden arvoista. Liite nro 43.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus nimeää yhdyshenkilön ja käy alustavan keskustelun kuntaa koskevista rakennuskulttuurin kohteista ja niiden arvoista.

Päätös: Kunnanhallitus päätti yksimielisesti nimetä yhdyshenkilöksi rakennuspäällikkö Juhani Viilon. Rakennuskulttuurin kohteista käytiin alustava keskustelu, muttei otettu vielä kantaa selvitykseen otettavista kohteista.

_________

43 § KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN/LAILA JA KARI PIRTTIMÄKI

KH 43 § 

Kaavamuutoksen mukaisesti on Laila ja Kari Pirttimäen kanssa neuvoteltu 1008 mē lisäalueen myymisestä heille 1 euron neliöhinnalla.

Kaupan jälkeen heidän omistamansa tontti vastaa kaavamuutoksen mukaista tonttia 3 korttelissa 44.

Laadittu kauppakirja on liitteenä nro 43.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy Jämijärven kunnan ja Laila ja Kari Pirttimäen välisen kauppakirjan oheisen liitteen mukaisesti.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

-------------

44 § MAA-AINESLUPAHAKEMUS / ESMAREI-INVEST OY

Esmarei-Invest Oy on hakenut lupaa maa-ainesten ottamiseen omistamalleen tilalle Kivimäki II RN:o 1:11 Kuusjoenkylässä. Tilan pinta-ala on n. 13 ha.

Ottamisalueen pinta-ala on 20.000 mē. Hakemuksen mukainen kokonaismäärä on 100.000 m3 ja ottamisaika 10 vuotta. Otettavista maa-aineksista 20 % on kalliokiviainesta ja 80 % soraa ja hiekkaa.

Asiakirjat ovat nähtävillä kunnanhallituksen kokouksessa.

Asiasta on suoritettu naapurien kuuleminen ja naapureilla ei ole ollut huomauttamista asiasta kuten ei myöskään Ikaalisten kaupungilla.

Ympäristökeskuksen lausunto on liitteenä nro 44.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus myöntää Esmarei-Invest Oy:lle maa-ainesten ottamisluvan hakemuksen mukaisesti Lounais-Suomen Ympäristökeskuksen lausunnossa ilmenevin ehdoin.

Ennen maa-ainesten ottamista hakijan on annettava lupamääräysten noudattamiseksi 5000 €:n suuruinen MAL 12:n tarkoittama hyväksyttävä vakuus.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________