Jämijärven kunta

Kunnanhallitus

KOKOUSKUTSU 2/2004

Laatimispäivämäärä: 04.02.2004

KokoustiedotAika 10.02.2004 kello 19.00
Paikka Kunnantalon kokoushuone


Käsiteltävät asiat
46 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAIUUS Sivu 50
47 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Sivu 50
48 § TEEMA-ASIAT/SIVISTYSTOIMI Sivu 51
49 § KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN 27.01.2004 LAILLISUUSVALVONTA JA TÄYTÄNTÖÖNPANO Sivu 52
50 § KUNNAN VAAKUNAN KÄYTTÖOIKEUS/JÄMIJÄRVEN YRITTÄJÄT RY Sivu 53
51 § YLEISEN ENNAKKOÄÄNESTYSPAIKAN NIMEÄMINEN Sivu 54
52 § VAALILAUTAKUNNAN JA VAALITOIMIKUNNAN VALITSEMINEN VUODEN 2004 EUROPARLAMENTTIVAALEIHIN Sivu 55
53 § ASEMAKAAVAN MUUTOS Sivu 57
54 § LAUSUNTOPYYNTÖ KOSKIEN KIIKOISTEN KUNNAN HAKEMUSTA MAAKUNNAN VAIHDOKSI Sivu 59
55 § NUORISOVINTIN BILJARDIPÖYDÄN HANKINTA Sivu 60
56 § PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN Sivu 61
57 § TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT Sivu 62
58 § ESTEETTÖMYYDEN YHDYSHENKILÖN NIMEÄMINEN Sivu 63
59 § OSA-AIKAISEN KANSLISTIN VAPPU UUSITALON TYÖAIKA JA PALKKAUS Sivu 64
60 § MUISTIO NUORISOTYÖRYHMÄN TOIMINNASTA V. 2003 Sivu 65
61 § SIVISTYSTOIMEN LOPULLINEN VALTIONOSUUSPÄÄTÖS V. 2003 Sivu 67
62 § KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN/LAILA JA KARI PIRTTIMÄKI Sivu 68
63 § KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN/NINA JA HEIKKI NIEMI Sivu 69
64 § OSALLISTUMINEN HONKALINNAN PALVELUJÄRJESTELMÄÄN KUULUVAAN SAIRAALAHANKKESEEN Sivu 71
65 § POHJOIS-SATAKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS OY:N PERUSTAMINEN Sivu 73
66 § TILIPOISTOJEN HYVÄKSYMINEN Sivu 74

Puheenjohtaja

MATTI LEPPIHALME
Matti Leppihalme Kunnanjohtaja Esa Ala-Karvia
JÄMIJÄRVEN KUNTA

Kunnanhallitus

KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2004
KOKOUSAIKA 10.02.2004 kello 19.00 - 20.40
KOKOUSPAIKKA Kunnantalon kokoushuone
SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)Matti Leppihalme puheenjohtaja

Päivi Leponiemi

Enni Lähteenniemi

Ritva Mäkelä

Ari Uusi-Rasi varajäsen

Tapio Rajalahti

Olli Seppälä

POISSA OLLEET JÄSENET Juhani Rajala
MUUT SAAPUVILLA OLLEET Matti Peurala valtuuston puheenjohtaja

Hilkka Lahdensivu valtuuston I varapuheenjohtaja

Kyösti Lahti valtuuston II varapuheenjohtaja

Esa Ala-Karvia kunnanjohtaja

Rolf Björkman rehtori klo 19.00 - 19.35

ASIAT §§ 46 - 66

46 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Ehdotus: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

47 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Ehdotus: Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat Ritva Mäkelä ja Tapio Rajalahti.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

48 § TEEMA-ASIAT/SIVISTYSTOIMI

Rehtori Rolf Björkman tulee kertomaan kunnanhallitukselle opetussuunnitelman valmistelun tilanteesta sekä muista sivistystoimen ajankohtaisista asioista.

Ehdotus: Kunnanhallitus keskustelee sivistystoimen ajankohtaisista asioista saadun informaation perusteella.

Päätös: Kunnanhallitus päätti yksimielisesti merkitä tiedokseen saadun katsauksen opetussuunnitelman valmistelutilanteesta sekä muista sivistystoimen ajankohtaisista asioista.

Rehtori Rolf Björkman oli kunnanhallituksen kokouksessa asiantuntijana tämän asian käsittelyn ajan (klo 19.00 - 19.35)

_____

49 § KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN 27.01.2004 LAILLISUUSVALVONTA JA TÄYTÄNTÖÖNPANO

Kunnanvaltuusto on pitänyt kokouksensa 27.01.2004.

Kuntalain 23 §:n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta.

Kuntalain 56 §:n 1 momentissa on todettu, että jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöönpanematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää panna täytäntöön kunnanvaltuuston päätökset

27.01.2004 koska ne on tehty laillisessa järjestyksessä eivätkä ne ylitä kunnanvaltuuston toimivaltaa eivätkä ole muutenkaan lainvastaisia.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_______

50 § KUNNAN VAAKUNAN KÄYTTÖOIKEUS/JÄMIJÄRVEN YRITTÄJÄT RY

Jämijärven Yrittäjät ry on lähettänyt 22.1.2004 päivätyn kirjeen, jolla he anovat lupaa käyttää kunnan vaakunaa yrittäjäyhdistyksen pöytäviirissä korvauksetta.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää myöntää Jämijärven Yrittäjät ry:lle luvan käyttää Jämijärven kunnan vaakunaa yrittäjäyhdistyksen pöytäviirissä korvauksetta.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

51 § YLEISEN ENNAKKOÄÄNESTYSPAIKAN NIMEÄMINEN

Kunnanhallitus päättää kotimaan yleisten ennakkoäänestyspaikkojen lukumäärästä ja sijainnista. Kotimaan yleisessä ennakkoäänestyspaikassa ennakkoäänestys toimitetaan ennakkoäänestyksen ajanjaksona kunnanhallituksen päätöksellä määrättynä aikana, joka ei saa olla arkipäivisin ennen klo 8:aa eikä klo 20:n jälkeen eikä lauantaisin ja sunnuntaisin ennen klo 10:tä eikä klo 16:n jälkeen.

Jämijärven kunnassa yleisenä ennakkoäänestyspaikkana on edellisissä vaaleissa ollut valtuuston kokoushuone kirjaston alakerrassa.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että Jämijärven kunnassa on yksi yleinen ennakkoäänestyspaikka. Ennakkoäänestyspaikkana toimii valtuuston kokoushuone kirjaston alakerrassa.

Ennakkoäänestyspaikka on avoinna seuraavasti:

- maanantai-perjantai klo 08.00 - 16.00

- lauantai - sunnuntai klo 10.00 - 16.00

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

52 § VAALILAUTAKUNNAN JA VAALITOIMIKUNNAN VALITSEMINEN VUODEN 2004 EUROPARLAMENTTIVAALEIHIN

Europarlamenttivaalit toimitetaan 13.06.2004.

Kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaaleja asetettava äänestysalueiden vaalilautakunnat sekä ennakkoäänestyksestä laitoksissa ja kotona huolehtivat vaalitoimikunnat.

Keskusvaalilautakuntana toimii vuosiksi 2001 - 2004 asetettu kunnan keskusvaalilautakunta.

Kunnanhallituksen tulee valita vaalilautakunta siten, että jäsenet ja varajäsenet mahdollisuuksien mukaan edustavat vaalipiirissä edellisissä eduskuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita puoluerekisteriin merkittyjä puolueita. Jäsenten ja varajäsenten poliittista edustavuutta tarkastellaan erikseen. Samoin tasa-arvolain vaatimuksen 40 %:n edustuksesta tulee toteutua erikseen jäsenten ja varajäsenten osalta. Vaalilautakuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, kuitenkin vähintään kolme. Varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan.

Vaalitoimikuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yksi muu jäsen sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, kuitenkin vähintään kolme. Varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan. Myös vaalitoimikunnan jäsenet on asetettava siten, että he mahdollisuuksien mukaan edustavat vaalipiirissä edellisessä eduskuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita puolueita. Myös vaalitoimikunnan jäsenten ja varajäsenten poliittista edustavuutta arvioidaan erikseen varsinaisten ja varajäsenten osalta. Vaalitoimikunnan tehtävänä on ennakkoäänestyksen toimittaminen laitoksissa ja kotiäänestyksestä huolehtiminen.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää valita jäsenet ja varajäsenet vaalilautakuntaan ja vaalitoimikuntaan.

Päätös: Kunnanhallitus päätti valita vaalilautakuntaan ja vaalitoimikuntaan jäseniksi ja varajäseniksi seuraavat henkilöt:

Vaalilautakunta

Jäsenet Varajäsenet

Pj. Pekka Arponen Jarmo Huhtaniemi

Vpj. Pauli Vuorenmaa Osmo Jussila

Elina Lahtinen Pirkko Laitajärvi

Juhani E. Rajala Terttu Leppänen

Helena Lehtiö Timo Koivuniemi

Vaalitoimikuntaan

Pj. Elina Lahtinen Briitta Rantanen

Vpj. Tuija Ranta Jarmo Huhtaniemi

Raimo Kivelä Enni Lähteenniemi

_______

Maankäyttö- ja kaavoitustmk 4 §

Kunnanhallitus 93 § 11.03.2003

Maankäyttö- ja kaavoitustmk 5 §

Kunnanhallitus 322 § 11.11.2003

Maankäyttö- ja kaavoitustmk 3 § 02.02.2004


53 § ASEMAKAAVAN MUUTOS

Maankäyttö- ja kaavoitustmk 4 § 

Kirkkotien kaavan muutoksesta on Suunnittelukeskus Oy / Arkkitehtitoimisto Lukka valmistellut asemakaavan muutosta koskevan osallistumis- ja arviointisuunnitelman 31.10.2002.

Päätös: Ehdotetaan kunnanhallitukselle, että se tiedottaa Kirkkotien alueen kaavoituksen vireille tulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta maanomistajille ja asukkaille kirjeitse sekä kuulutuksella, viranomaistahoille kirjeitse ja luottamushenkilöille tiedotuksena kokouksen yhteydessä.

----------

KH 93 §

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy maankäyttö- ja kaavoitustoimikunnan esityksen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

-------------

Maankäyttö- ja

kaavoitustmk 5 §

Kirkkotien kaavoitukseen liittyvä osallistumis- ja arviointi suunnitelma on ollut nähtävillä 1.4.-15.4.2003 välisenä aikana kunnanviraston teknisen toimiston ilmoitustaululla.

Nähtävillä oloaikana jätetyt lausunnot ja muistutukset ovat esityslistan liitteenä.

Päätös: Päätettiin yksimielisesti antaa lausunnot ja muistutukset Suunnittelukeskukselle vastineiden tekoa varten.

-------------

KH 322 § 

Suunnittelukeskus on laatinut oheisen liitteen mukaiset vastineet lausuntoihin ja muistutuksiin. Liite nro 322.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää antaa kirkkotien asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta annettuihin lausuntoihin ja muistutuksiin oheisen liitteen mukaiset vastineet.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

-------------

3 § 

Kirkkotien asemakaavan muutosluonnos /-ehdotus on valmistunut.

Päätös: Esitetään kunnanhallitukselle, että kaavanmuutos asetetaan ehdotuksena julkisesti nähtäville ja samanaikaisesti siitä pyydetään viranomais- ja yhteistyötahojen lausunnot.

---------------

KH 53 § 

Kaavaehdotusluonnos on nähtävillä kunnanhallituksen kokouksessa.

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy maankäyttö- ja kaavoitustoimikunnan esityksen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

54 § LAUSUNTOPYYNTÖ KOSKIEN KIIKOISTEN KUNNAN HAKEMUSTA MAAKUNNAN VAIHDOKSI

Sisäasiainministeriö pyytää Jämijärven kunnan lausuntoa Kiikoisten kunnan hakemuksesta siirtyä Satakunnan maakunnasta Pirkanmaan maakuntaan. Lausunto on pyydetty 12.3.2004 mennessä.

Samalla Kiikoinen siirtyisi Pohjois-Satakunnan seutukunnasta Vammalan seutukuntaan.

Pohjois-Satakunnan kunnilla on ollut yhteinen näkemys, ettei Kiikoisten hakemusta puolleta.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää Jämijärven kunnan lausuntona ilmoittaa, ettei se puolla Kiikoisten kunnan siirtymistä Pirkanmaan maakuntaan.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

55 § NUORISOVINTIN BILJARDIPÖYDÄN HANKINTA

Ystävinä Yhdessä vanhemmat ovat anoneet kunnassa toimivilta yhdistyksiltä ja kunnalta avustusta uuden biljardipöydän hankintaan nuorisovintille. Kaikkien korjaustöiden jälkeenkin vanha pöytä on tullut tien päähän ja suosituin vintin toiminta on nyt uhattuna.

Anomus on liitteenä nro 55.1.

Tällä hetkellä ainakin Jämijärven Lionīs Club on tehnyt asiasta myönteisen päätöksen.

Asia esitellään tarkemmin kokouksessa.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää

1) suhtautua anomukseen myönteisesti

2) avustuksen suuruudesta

3) että avustus maksetaan kunnanhallituksen kehittämisrahoista.

Päätös: Kunnanhallitus päätti yksimielisesti, että asia otetaan uudelleen käsiteltäväksi siinä vaiheessa kun nähdään kuinka paljon jää rahoitettavaa muiden tahojen päätösten jälkeen. Samalla tulee ratkaista kenen omaisuudeksi biljardipöytä jää.

__________

56 § PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saatetuiksi seuraavat pöytäkirjat:

- Tarkastuslautakunta 26.01.2004

- Sivistyslautakunta 22.01.2004

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

57 § TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen seuraavat ilmoitusasiat:

- Suomen Kuntaliitto: Suomen Kuntaliiton suositus kunnallisen perhepäivähoidon kustannuskorvauksista vuonna 2004

- Suomen Kuntaliitto: Laki velan vanhentumisesta voimaan 1.1.2004

- Suomen Kuntaliitto: Kunta ei voi periä arvonlisäveroa kuluttajalta osana perintäkuluja

- Suomen Kuntaliitto: Kopioston nauhoitussopimukset vuodelle 2004

- Suomen Kuntaliitto: Valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla

- Suomen Kuntaliitto: Laki kuntoutuksen asiakasyhteistyöstä

- Lounais-Suomen ympäristökeskus: Ruoppaus Jämijärvessä Loukkuojan suistossa

- Sosiaali- ja terveysministeriö: Valtionavustus viranomaisradioverkon päätelaitteiden hankintaan

- Verohallinto: Maksatuserittely, joulukuu 2003

- TE-keskus: Satakunnan työllisyyskatsaus 12/2003

- Sisäasiainministeriö: Sisäasiainministeriön päätös seutukuntajaon muuttamisesta Satakunnassa, Etelä-Savossa ja Keski-Suomessa

- Valtion asuntorahasto: Vuokra- ja asumisoikeuskohteille myönnettävien aravaperusparannuslainojen hakeminen

- Länsi-Suomen lääninhallitus, liikenneosasto: Seutulipun valtionavun maksaminen ajalta 1.7.-31.12.2003

- Opetushallitus: Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutos

- Päätös työllistämistuesta, Salo Minna

- Satakunnan Partiolaiset: Satakunnan Partiolaiset Ry:n piirileiri 2005

- Käyttötilastot www.jamijarvi.fi, tammikuu 2004

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

58 § ESTEETTÖMYYDEN YHDYSHENKILÖN NIMEÄMINEN

Liikenne- ja viestintäministeriö on elokuussa julkaissut esteettömyysstrategian, joka ilmaisee ministeriön tahtoa panostaa kaikille soveltuvaan ja laadukkaaseen liikennejärjestelmään sekä pyrkimystä ehkäistä ja poistaa kansalaisten tasavertaisien liikkumisen esteitä.

Länsi-Suomen lääninhallituksen liikenneosasto on perustanut esteettömyystyöryhmän, jonka tehtävänä on edistää väestön esteetöntä liikkumista Länsi-Suomen läänin alueelle.

Lääninhallituksen liikenneosasto on toivonut, että myös kunnat nimeäisivät esteettömyyden yhdyshenkilön.

Ehdotus: Kunnanhallitus nimeää kunnan esteettömyyden yhdyshenkilön.

Päätös: Kunnanhallitus päätti yksimielisesti nimetä kunnan esteettömyyden yhdyshenkilöksi perusturvajohtajan.

__________

59 § OSA-AIKAISEN KANSLISTIN VAPPU UUSITALON TYÖAIKA JA PALKKAUS

Valtuusto lakkautti 27.1.2004 pitämässään kokouksessa lomasihteerin viran ja perusti uuden osa-aikaisen (60 %) kanslistin viran. Vappu Uusitalo siirrettiin lakkautetusta virasta uuteen osa-aikaiseen virkaan. muutos astui voimaan 1.2.2004.

Vappu Uusitalolle tulee määrätä peruspalkka sekä työaika. Lähtökohtana on ollut se, että hänet sijoitetaan kanslistien hinnoittelussa kunnanhallituksen määrittämään II kategoriaan, jossa suurin osa kanslisteista on. Työajan osalta se määritetään niin, että ko. toimistohuoneen yhteiskäyttö mahdollistuu.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää

1) sijoittaa osa-aikaisen kanslistin Vappu Uusitalon kanslistien palkkahinnoittelun kuntakohtaiseen kategoriaan II

2) hänen pääsääntöiseksi viikoittaiseksi työajakseen (työpäivikseen) tiistain keskiviikon ja torstain. Tästä järjestelystä voidaan poiketa esimiehen päätöksellä työtilanteen niin vaatiessa.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

Kunnanhallitus 23 § 20.01.2004

Valtuusto 6 § 27.01.2004

60 § MUISTIO NUORISOTYÖRYHMÄN TOIMINNASTA V. 2003

KH 23 § 

Keskustan valtuustoryhmän tekemän valtuustoaloitteen pohjalta kunnanhallitus velvoitti (khall 14.01.2003 § 24) vapaa-aikalautakuntaa valitsemaan työryhmän kehittämään nuoriso- ja kulttuuritoimintaa kunnassa.

Työryhmä valittiin vapaa-aikalautakunnan kokouksessa 1/03 § 5.

Työryhmän toiminnasta ja jatkosuunnitelmista on koottu muistio. Liite nro 23.1.

Lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen on yksi valtuuston asettamista päätavoitteista v. 2004.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää

1) merkitä laaditun muistion tiedokseen

2) keskustella mahdollisista jatkotoimenpiteistä muistion pohjalta

3) saattaa muistion edelleen tiedoksi valtuustolle.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisäksi kunnanhallitus päätti yksimielisesti pyytää työryhmän puheenjohtajaa Jouni Salmelaa esittelemään muistion valtuustolle

-----------------

KV 6 §

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Työryhmän puheenjohtaja Jouni Salmela esitteli valtuustolle työryhmän muistion sekä ajatuksia jatkotoimenpiteiksi.

------------

KH 60 § Valtuustossa ja kunnanhallituksessa käydyissä keskusteluissa todettiin, että muistiossa esitetyt jatkotoimenpiteet annetaan vapaa-aikalautakunnan jatkotyöstettäväksi.

Toiminnan jatkuvuuden kannalta on tärkeää perustaa muistiossa esitetty yhteistyöryhmä.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää antaa muistiossa esitetyt jatkotoimenpiteet vapaa-aikalautakunnan tehtäväksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_______

61 § SIVISTYSTOIMEN LOPULLINEN VALTIONOSUUSPÄÄTÖS V. 2003

Opetusministeriö on tehnyt 31.12.2003 päätöksen, jolla se on tarkistanut sivistystoimen valtionosuuksia vuodelle 2003.

Jämijärven kunnan osalta tarkistuspäätös tietää sitä, että sivistystoimen valtionosuus pienenee 11.295 eurolla aiemmasta ennakkopäätöksestä.

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee saadun päätöksen tiedokseen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

Kunnanhallitus 43 § 20.01.2004

Valtuusto 9 § 27.01.2004

62 § KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN/LAILA JA KARI PIRTTIMÄKI

KH 43 § 

Kaavamuutoksen mukaisesti on Laila ja Kari Pirttimäen kanssa neuvoteltu 1008 mē lisäalueen myymisestä heille 1 euron neliöhinnalla.

Kaupan jälkeen heidän omistamansa tontti vastaa kaavamuutoksen mukaista tonttia 3 korttelissa 44.

Laadittu kauppakirja on liitteenä nro 43.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy Jämijärven kunnan ja Laila ja Kari Pirttimäen välisen kauppakirjan oheisen liitteen mukaisesti.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

-------------

KV 9 §

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

-----------

KH 62 § 

Ennen kauppakirjan allekirjoitusta tehtiin kauppakirjaan oikaisuluontoinen korjaus. Karttaliitteen mukainen myytävä määräala muodostuikin kahdesta eri tilasta: Hevoshaka ja Ahonkulma. Alkuperäisessä kauppakirjassa, jonka valtuusto hyväksyi määräala oli kokonaan Hevoshaka -nimistä tilaa.

Korjattu kauppakirjan sivu on liitteenä nro 62.1. Kauppakirja allekirjoitettiin 3.2.2004 korjatussa muodossaan.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä oheisen liitteen mukaisen oikaisuluonteisen korjauksen kunnan ja Laila ja Kari Pirttimäen väliseen kauppakirjaan.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

Kunnanhallitus 356 § 11.12.2003

Valtuusto 90 § 18.12.2004

63 § KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN/NINA JA HEIKKI NIEMI

KH 356 § 

Kaavamuutoksen mukaisesti on Nina ja Heikki Niemen kanssa neuvoteltu 880 mē lisäalueen myymisestä heille 1 euron neliöhinnalla.

Kaupan jälkeen heidän omistamansa tontti vastaa kaavamuutoksen mukaista tonttia 1 korttelissa 41.

Laadittu kauppakirja on liitteenä nro 356.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy Jämijärven kunnan ja Nina ja Heikki Niemen välisen kauppakirjan oheisen liitteen mukaisesti.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valtuuston I varapuheenjohtaja Hilkka Lahdensivu poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi todeten itsensä esteelliseksi.

---------------

KV 90 §

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valtuuston I varapuheenjohtaja Hilkka Lahdensivu poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi todeten itsensä esteelliseksi.

--------------

KH 63 § 

Ennen kauppakirjan allekirjoitusta tehtiin kauppakirjaan oikaisuluontoinen korjaus. Karttaliitteen mukainen myytävä määräala muodostuikin kahdesta eri tilasta: Hevoshaka ja Ahonkulma. Alkuperäisessä kauppakirjassa, jonka valtuusto hyväksyi määräala oli kokonaan Hevoshaka -nimistä tilaa.

Korjattu kauppakirjan sivu on liitteenä nro 63.1. Kauppakirja allekirjoitettiin 3.2.2004 korjatussa muodossaan.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä oheisen liitteen mukaisen oikaisuluonteisen korjauksen kunnan ja Nina ja Heikki Niemen väliseen kauppakirjaan.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valtuuston I varapuheenjohtaja Hilkka Lahdensivu poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi todeten itsensä esteelliseksi.

________

Perusturvalautakunta 128 § 24.11.2003

Kunnanhallitus 354 § 11.12.2003

Valtuusto 89 § 18.12.2003

Kunnanhallitus 29 § 10.02.2004

64 § OSALLISTUMINEN HONKALINNAN PALVELUJÄRJESTELMÄÄN KUULUVAAN SAIRAALAHANKKEESEEN

Perusturvaltk 129 § 

Honkalinnan sairaala on pilottihanke, jossa julkiset ja yksityiset voimavarat yhdistämällä pyritään luomaan täysin uusi toimintamalli vastaamaan kansallisen terveysprojektin asettamiin haasteisiin.

Mikko Virenin vetämän hankkeen toimintatapana on mahdollistaa yleislääkärien saaminen kuntien terveyskeskuksiin laajemmassa mittakaavassa.

Erikoissairaanhoitoa varten on suunnitteilla rakentaa uusi erikoissairaanhoidonyksikkö Parkanoon. Sairaalakiinteistön rakennuttamisesta vastaa sairaala osakeyhtiö, jossa osakkaina ovat alueen kunnat ja henkilökunnan yhtiö.

Osakkeita tarjotaan kunnille hintaan 50 €/asukas. Annin toteutumisen ehtona on 40000 asukkaan kuntien osakkeiden merkintä. Mukaan tulee ilmoittautua viimeistään 29.02.2004 maksamalla ensimmäisen erän osakkeista.

Liitteenä 129.1. Honkalinnan palvelujärjestelmän esittely.

Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää ehdottaa kunnanhallitukselle, että kunta osallistuisi Honkalinnan palvelujärjestelmään kuuluvaan sairaalahankkeeseen ja varaisi sitä varten määrärahan.

------------

KH 354 § 

Asiaa on käsitelty valtuuston iltakoulussa 18.11.2003 ja sen jälkeen kunnanhallituksen iltakoulussa 25.11.2003.

Kunnanhallituksen iltakoulussa sovittiin, että hanke huomioidaan talousarvion tekstiosassa. Lopullinen päätös hankkeeseen osallistumisesta tehdään valtuuston ensimmäisessä kokouksessa 2004. Mikäli hankkeeseen lähdetään, niin valtuusto päättää samalla sen rahoituksesta.

Ehdotus: Kunnanhallitus saattaa edellä mainitut toimenpiteet ja aikataulun tiedoksi sekä perusturvalautakunnalle että valtuustolle.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

---------------

KV 89 §

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

-----------

KH 29 § 

Osakeantiin liittyvät ehdot ovat liitteenä nro 29.1.

Asian valmistelutilanne esitellään kokouksessa.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää

1) käydä lähetekeskustelun asian jatkovalmisteluksi

2) että lopullinen esitys asiasta tehdään valtuustolle kunnanhallituksen seuraavassa kokouksessa.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

----------

KH 64 § 

Asiasta on käyty yhteisneuvottelu 04.02.2004, johon osallistuivat kaikki Kansanterveystyön kuntayhtymän kunnat: Kankaanpää, Honkajoki, Karvia ja Jämijärvi sekä kuntayhtymän edustajat. Neuvottelun lopputuloksena perustettiin työryhmä, joka yhdessä Honkalinnan edustajien kanssa käy jatkoneuvottelut osakeantiin liittyvistä ehdoista.

Jatkoneuvottelun ajankohta on 18.02.2004 klo 13.00. Osakkeiden merkintäaikaa on jatkettu kuntien pyynnöstä 31.3.2004 saakka.

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tilanteen tiedokseen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

Kunnanhallitus 33 § 20.01.2004

65 § POHJOIS-SATAKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS OY:N PERUSTAMINEN

KH 33 § 

Seudullisen elinkeinoyhtiön saamiseksi Pohjois-Satakuntaan on käyty neuvotteluja ja tehty valmistelutyötä ja noin puolentoista vuoden ajan.

Käytyjen tunnustelujen pohjalta Kankaanpään kaupunki teetti Prizztech Oy:llä selvityksen yhtiön perustamiseen liittyvistä näkökohdista ja seudullisen toiminnan organisoinnista. Selvitys valmistui kesällä 2003 ja se tuki siihen asti käytyjä kuntien välisiä neuvotteluja.

Viimeisimmät kuntaneuvottelut käytiin 3.12.2003 Kankaanpäässä, jossa olivat mukana kuntien johtavat luottamushenkilöt ja kuntajohtajat. Ko. neuvottelun pohjalta on päivitetty yhtiöjärjestys, osakassopimus ja budjetti, jotka ovat esityslistan liitteenä nro 33.1.

Asiaa on käsitelty useaan otteeseen kunnanhallituksessa. Valtuuston 18.12.2003 hyväksymässä talousarviossa on todettu, että valtuusto tekee vuoden alussa päätöksen yhtiöön osallistumisesta. Talousarvion käyttöpuolella on varauduttu yhtiön käynnistymiseen 1.4.2004 alkaen.

Osakepääoman rahoittamisesta on tarkoitus päättää samalla kun päätetään yhtiöön osallistumisesta.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää

1) käydä lähetekeskustelun asiasta

2) että lopullinen esitys valtuustolle tehdään seuraavassa kokouksessa.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

------------

KH 65 § 

Ehdotettu yhtiöjärjestys, osakassopimus sekä budjettiluonnos ovat esityslistan liitteenä 65.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että

1) Jämijärven kunta lähtee mukaan perustettavaan Pohjois-Satakunnan kehittämiskeskus nimiseen yhtiöön

2) valtuusto hyväksyy oheisen liitteen mukaisen yhtiöjärjestyksen, osakassopimuksen ja budjettiluonnoksen

3) valtuusto muuttaa vuoden 2004 talousarviota siten, että kohtaan 8140 arvopaperit lisätään määrärahaa 7200 eurolla.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_______

66 § TILIPOISTOJEN HYVÄKSYMINEN

Vuoden 2003 tilinpäätöksen valmistelun yhteydessä on laadittu esitys tilipoistoiksi. Poistot ovat yhteensä 11.871,44 €.

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy tilipoistot oheisen liitteen mukaisesti.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_______