Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 4/2002

Laatimispäivämäärä: 05.03.2002

Kokoustiedot

Aika 12.03.2002 kello 19.00
Paikka Kunnantalon kokoushuone
Käsiteltävät asiat
72 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Sivu 88

73 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Sivu 88

74 § KUNNANVIRASTON PITÄMINEN SULJETTUNA 10.05.2002 Sivu 89

75 § KUNNANVIRASTON PITÄMINEN SULJETTUNA KESÄLLÄ 2002 Sivu 90

76 § MUUTOKSET VUODEN 2001 TALOUSARVIOON Sivu 91

77 § KÄYTTÖOMAISUUDEN POISTOSUUNNITELMAN TARKISTAMINEN Sivu 92

78 § TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT Sivu 93

79 § PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN Sivu 94

80 § KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN/VOITTO VUORI Sivu 95

82 § KUNTAESITTEEN PAINATUS Sivu 97

83 § SEUDULLISEN ELINKEINOYHTIÖN PERUSTAMINEN Sivu 98

84 § KUNNALLISEN LIIKETOIMINNAN ERIYTTÄMINEN (KOSKIEN VIEMÄRILAITOSTA) Sivu 99

85 § KIRKKOTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOSTYÖT

Sivu 100

86 § KUNTA TUTUKSI -KAMPANJA RADIO YSIVIISSEISKASSA Sivu 101

87 § SUURIMAAN KYLÄKESKUKSEN OSOITTEEN MÄÄRITTÄMINEN Sivu 102Puheenjohtaja MATTI LEPPIHALME

Matti Leppihalme Kunnanjohtaja Esa Ala-Karvia

JÄMIJÄRVEN KUNTA

Maaseutulautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA

KOKOUSAIKA 12.03.2002 kello 19.00 - 20.35
KOKOUSPAIKKA Kunnanviraston kokoushuone
SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)Matti Leppihalme puheenjohtaja

Päivi Leponiemi

Enni Lähteenniemi

Ritva Mäkelä

Juhani A. Rajala

Timo Sorvali varajäsen

Olli Seppälä

POISSA OLLEET JÄSENET Tapio Rajalahti

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Matti Peurala valtuuston puheenjohtaja

Kyösti Lahti valtuuston varapuheenjohtaja

Esa Ala-Karvia kunnanjohtaja

ASIAT §§ 72 - 89
 

72 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Ehdotus: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
_______

73 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Ehdotus: Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat

Päivi Leponiemi ja Enni Lähteenniemi

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
______

74 § KUNNANVIRASTON PITÄMINEN SULJETTUNA 10.05.2002

Vuonna 2001 kunnanvirasto pidettiin suljettuna helatorstain jälkeisenä perjantaina. Henkilökunta piti tällöin vuosilomiaan.

Helatorstai on tänä vuonna 10.05.2002 ja viraston henkilöstöstä suuri osa anoo lomapäivää ns. välipäivälle.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää pitää kunnanviraston suljettuna 10.05.2002.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

75 § KUNNANVIRASTON PITÄMINEN SULJETTUNA KESÄLLÄ 2002

Kunnanvirasto on pidetty viime vuosina suljettuna kolmen viikon ajan heinäkuussa. Kunnanviraston henkilöstö on pitänyt tällöin vuosilomiaan. Tietyistä välttämättömistä toiminnoista kuten lomitus, maataloustoimi, kotipalvelu ja rakennustarkastus on kuitenkin huolehdittu.
Saadut kokemukset ovat olleet myönteisiä.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että kunnanvirasto pidetään suljettuna kolmen viikon ajan 1.7.2002 alkaen kuitenkin siten, että välttämättömistä toiminnoista huolehditaan.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
________

76 § MUUTOKSET VUODEN 2001 TALOUSARVIOON

Jämijärven kunnan tilinpäätöksen valmistelun yhteydessä on tullut tarve tehdä eräitä muutoksia vuoden 2001 talousarvioon.

Muutokset koskevat määrärahojen ylityksiä ja ne on käsiteltävä valtuustossa ennen varsinaisen tilinpäätöksen käsittelyä. Lisäksi talousarviolainoja on nostettu 24.711,20 mk budjetoitua enemmän. Se on johtunut lainatarjouspyyntöjen pyöristyksistä ja europyöristyksistä.

Liite nro 76.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy oheisen liitteen mukaiset muutokset vuoden 2001 talousarvioon.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisäksi kunnanhallitus päätti yksimielisesti, että vanhainkodin, kotipalvelun ja Hopearinteen palvelutalon henkilöstömenoista ja niiden kehityksestä tulee tehdä kunnanhallitukselle selvitys kuukausittain.
________

77 § KÄYTTÖOMAISUUDEN POISTOSUUNNITELMAN TARKISTAMINEN

Valtuusto on hyväksynyt 19.12.1996 käyttöomaisuuden poistosuunnitelman ja poistosuunnitelman tarkistuksen 21.4.1998.

Tilinpäätöksen laadinnan yhteydessä on ilmennyt tarve tehdä suunnitelmaan lisäyksenä seuraava kohta:

- muut pitkävaikutteiset menot, poistoaika 20 v.

Ehdotus tarkistetuksi poistosuunnitelmaksi on liitteenä 77.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto

1. hyväksyy käyttöomaisuuden poistosuunnitelman oheisen liitteen mukaisesti

2. myöntää kunnanhallitukselle oikeuden tehdä tarpeen mukaan tarkistuksia poistosuunnitelmaan.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

______

78 § TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen seuraavat ilmoitusasiat:

- Länsi-Suomen lääninhallitus: Virve-päätelaitteita koskevien kuntien valtionosuusmaksatuspäätöksien oikaiseminen

- Porin Maistraatti: Viralliset väkiluvut vuodenvaihteessa 2001/2002

- TE-keskus: Satakunnan työllisyyskatsaus 1/2002

- Lounais-Suomen verovirasto: Rekisteröinti-ilmoitus

- Satakuntaliitto: Satakunnan matkailija- ja matkailutulotutkimus 2001

- Suomen Kuntaliitto: Muutoksia kuntalakiin

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_______

79 § PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saatetuiksi seuraavat

pöytäkirjat:

- Tarkastuslautakunta 28.02.2002


Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

80 § KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN/VOITTO VUORI

Jämijärven kunnan ja Voitto Vuoren välillä on allekirjoitettu 5.3.2002 kauppakirja Mielahden alueen tonttisuunnitelman mukaisen rakennuspaikan n:o 15 (tontti RH-3 -alueella) osalta.

Kauppahinta on 8.409.40 euroa ja maksu kunnallistekniikasta 5.045,65 euroa. Muut kauppaehdot ilmenevät liitteenä nro 80.1 olevasta kauppakirjasta.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy Jämijärven kunnan ja Voitto Vuoren välisen kauppakirjan oheisen liitteen nro 80.1 mukaisesti.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

---------

Maankäyttö- ja kaavoitustoimikunta § 3 12.03.2002

81 § JÄMIN KESKUSTA-ALUEEN ASEMAKAAVAN HYVÄKSYMINEN

Maankäyttö- ja kaavoitustmk 3 §

 Jämin keskusta-alueen asemakaavaehdotus (kortteli 301) on ollut nähtävillä 24.01.-22.02.2002 ja siitä on pyydetty asianmukaiset lausunnot (13 kpl). Muistutuksia kaavaehdotuksesta on tehty kaksi. Muistutukset ja niihin laaditut vastineet sekä saapuneet lausunnot ovat esityslistan liitteenä.

Asemakaava-alue käsittää noin 12 ha:n alueen; sisältäen Lomahotelli Jämin lähiympäristöineen.

Asemakaavaehdotus vastaa voimassa olevaa seutukaavaa sekä luonnos vaiheessa olevaa Jämin yleiskaavaa.

Kaava-asiakirjat sisältäen myös lausunnot ja muistutukset sekä niiden vastineen olivat nähtävänä kokouksessa (mukaan lukien teknisen lautakunnan lausunto).

Päätös: 1) Todettiin, että nähtävillä olleeseen kaavaehdotukseen on lausunnoissa/ muistutuksissa esitetty huomautuksia, joista seuraavat esitetään otettavaksi kaavassa huomioon

- Lounais-Suomen ympäristökeskuksen muistutuksen perusteella rakennusoikeutta on tarkistettu alaspäin 5605 k-mē.

- teknisen lautakunnan lausunnossa esitetty lentomelun vaikutus rakentamiseen huomioidaan

2) ehdotetaan Jämin keskusta-alueen asemakaava kunnanhallituksen ja edelleen valtuuston hyväksyttäväksi kohdassa 1. mainituin täydennyksin.

--------

KH 81 § 

Muistutukset ja niihin laaditut vastineet sekä saapuneet lausunnot ovat esityslistan liitteenä nro 81.1.

Kaavakartta ja kaavaselostus oli nähtävillä kunnanhallituksen kokouksessa.

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy maankäyttö- ja kaavoitustoimikunnan esityksen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

----------

82 § KUNTAESITTEEN PAINATUS

Vuoden 2001 lopussa vireille tullut Jämijärven kunnan uuden kuntaesitteen valmistelu on saatu valmiiksi.

Uusi esite on esityslistan liitteenä nro 82.1.

Valmistelutyöstä on vastannut Eija Laakkonen. Hän on tiedustellut esitteen painatuksen eri vaihtoehtoja ja päätynyt edullisimpaan Myllypaino Oy:öön. Tarjous liitteenä 82.2.

Asian kiireellisyyden vuoksi (150-v. juhlatapahtumat, Hopeasompa 2002 jne) asia tuodaan vasta jälkikäteen kunnanhallituksen hyväksyttäväksi. Kunnanjohtaja on antanut asian eteenpäin viemiselle suostumuksensa.

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy suoritetut toimenpiteet.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

______

83 § SEUDULLISEN ELINKEINOYHTIÖN PERUSTAMINEN

Pohjois-Satakunnan kuntien välillä on viimeisten vuosien aikana keskusteltu seudullisen yhteistyön lisäämistä.

Yhtenä yhteistyön muotona on tuotu esiin seudullisen elinkeinotoimen eri mallit. Kankaanpään kaupunki on ottanut asiasta vetovastuun ja

kaupunginhallitus on tehnyt 11.02.2002 § 56 esityksen seudullisen elinkeinoyhtiön perustamiseksi. Liitteet nro 83.1 ja 83.2.


Esitys on varsin yleisluontoinen ja jättää runsaasi sijaa neuvotteluille.

Jämijärven kunta on lähtenyt elinkeinopoliittisissa tavoitteissaan siitä, että jonkin asteinen seudullinen yhteistyömalli olisi voimassa jo vuoden 2003 alusta lähtien. Kunnanjohtaja esittelee kokoukselle yhteistyön lähtökohdat ja tavoitteet Jämijärven elinkeinotoimen kannalta.

Kankaanpään kaupunki järjestää omasta mallistaan keskustelutilaisuuden 15.3.2002.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää

1) merkitä Kankaanpään kaupunginhallituksen päätöksen 11.2.2002 § 56 tiedokseen

2) käydä keskustelun saatujen esitysten pohjalta

3) suhtautua periaatteessa myönteisesti seudulliseen elinkeinoyhteistyöhön

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

______

84 § KUNNALLISEN LIIKETOIMINNAN ERIYTTÄMINEN (KOSKIEN VIEMÄRILAITOSTA)

Tekn.ltk. 217 § 

Vesihuoltolaki (119/01) 20 § edellyttää viemärilaitostoiminnan eriyttämistä kirjanpidossa.

Kunnallisen liiketoiminnan eriyttäminen voidaan toteuttaa ulkoistamalla tai sisäisesti. Ulkoistamisessa liiketoiminta eriytetään tavallisemmin osakeyhtiöksi tai kuntayhtymäksi. Myös osuuskunta tai säätiö voivat tulla ulkoisessa eriyttämisessä kysymykseen.

Sisäinen eriytys jakaantuu kirjanpidollisiin ja laskennallisiin vaihtoehtoihin. Kirjanpidollinen eriytys voidaan tehdä joko kunnan liikelaitoksena tai muuna taseyksikkönä. Laskennallista eriytystä voidaan soveltaa kolmessa erityyppisessä tilanteessa: koko liiketoiminnan, kunnan liiketoiminnan osatoimintojen tai liiketoimintaa harjoittavan kuntayhtymän osatoimintojen eriyttämisenä. Valittava vaihtoehto riippuu liiketoiminnan luonteesta ja eriyttämissäännöksistä.

Päätösehdotus: Ehdotetaan kunnanhallitukselle, että vesihuoltolain edellyttämä viemärilaitoksen liiketoiminta eriytetään laskennallisena kokonaisuutena.

Lisäksi ehdotetaan, että pääomalle ei lasketa tuottoa.

Päätös: Hyväksyttiin päätösehdotus.

--------

KH 84 § 

Asiasta käytiin keskusteluja tilintarkastuksen yhteydessä 28.2. 2002 ja todettiin, että asia vaatii laajemman tarkastelun valtuuston käsittelyä varten.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää palauttaa asian teknisen lautakunnan uudelleen valmisteltavaksi. Kuntaliiton suosituksen mukaisesti tulee määrittää

1) toiminta-alue

2) jäännösarvolle maksettava korko

3) avaava tase vuodelle 2002 sekä

4) talousarvion muutos vuodelle 2002

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

______

85 § KIRKKOTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOSTYÖT

Kirkkotien linjaus on muuttunut tien leventämisestä johtuen ja tämä vaatii asemakaavan muutoksen.

Asia liittyy vuonna 2001 tehtyyn Kirkkotien peruskorjaukseen, jossa tie peruskorjattiin alusta lähtien sadevesiviemäröinteineen ja kevyen liikenteen väylineen. Peruskorjaus ylitti tien kaavanmukaisen rajauksen, ja näin syntyi tarve kaavamuutokselle.

Asiasta on pyydetty Suunnittelukeskus Oy:n tarjous. Suunnittelukeskus on laatinut lähes kaikki kirkonkylän kaavat ja kaavamuutokset viimeisemmän yli 10 vuoden aikana, ja tästä johtuen heillä on parhaat edellytykset toteuttaa kaavoitus kunnalle edullisimman ja tarkoituksenmukaisimmin.

Suunnittelukeskus Oy:n tarjous Kirkkotien asemakaavan muutostöiksi on esityslistan liitteenä nro 85.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy Suunnittelukeskus Oy:n tarjouksen Kirkkotien asemakaavan muutostyöksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

______

86 § KUNTA TUTUKSI -KAMPANJA RADIO YSIVIISSEISKASSA

Kunnanhallituksen edellisessä kokouksessa hyväksyttiin kunnan ja Radio Sata-Hämeen vuosisopimus 150-vuotisjuhlavuoden mainoskamppaniaksi. Samalla todettiin, että Radio 957 kanssa on käyty neuvotteluja täydentävästä kamppanjasta, jossa tonttien markkinointi on pääasiana.

Tarjous "kunta tutuksi -kampanjasta" on liitteenä 86.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy oheisen liitteen mukaisen tarjouksen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_______


87 § SUURIMAAN KYLÄKESKUKSEN OSOITTEEN MÄÄRITTÄMINEN

Suurimaan kyläkeskuksesta/Profil lista Oy on toivottu, että kyläkeskuksen osoitteena käytettäisiin Kyläkeskus 1, 38860 Suurimaa.

Tekninen lautakunta on kokouksessaan23.01.2002 § 10 määrittänyt osoitteeksi Tykkööntie 1077, Kyläkeskus 1 A/B. Osoite on osoittautunut kuitenkin liian pitkäksi ja monimutkaiseksi. Asiasta on keskusteltu teknisen lautakunnan esittelijän rakennuspäällikkö Juhani Viilon kanssa, joka on valmis hyväksymään myös lyhyemmän osoitteen Suurimaan kyläkeskuksen esityksen mukaisesti. Posti on hyväksynyt myös osoitteen.

Hälytysajoneuvojen takia virallisena osoitteena on kuitenkin oltava osoitekartasta ilmenevä Tykkööntie 1077. Asialla on kiire kyläkeskuksessa aloittavien yrittäjien kannalta: markkinointi, kirjekuoret, kirjepaperit, käyntikortit jne.

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy, että virallisen teknisen lautakunnan 23.01.2002 § 10 määrittämän osoitteen lisäksi Suurimaan kyläkeskus voi käyttää markkinointi osoitteena Kyläkeskus 1, 38860 Suurimaa.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_______