JÄMIJÄRVEN KUNNANVALTUUSTON KOKOUS

 

 

                      Pidetään Valtuuston kokoushuoneessa maanantaina 30.6.2008 alkaen kello 19.00.

 

                      Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 

 

30 §              Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

31 §              Pöytäkirjan tarkastajien valinta            

32 §              Vuoden 2007 tilinpäätös ja toimintakertomus         

33 §              Arviointikertomus vuodelta 2007         

34 §              Eron myöntäminen Sari Leppihalmeelle perusturvalautakunnan jäsenyydestä ja jäsenen valitseminen

lautakuntaan                     

35 §              Eron myöntäminen teknisen lautakunnan varajäsenyydestä / Mira Manninen 

36 §              Hiihtotunnelin tervehdyttämissuunnitelmaan liittyvät lainajärjestelyt                  

37 §              Koulukuraattorin palveluiden järjestäminen              

38 §              Kauppakirjan hyväksyminen / Samuli Rajakallio, perustettavan asunto-osakeyhtiön lukuun          

39 §              Ilmoitus- ja mahdollisesti kiireellisenä käsiteltäväksi otettavat asiat

40 §              Muut mahdollisesti esille tulevat asiat

 

Tämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä Jämijärven kunnan virastossa 3.7.2008 kello 09.00 - 11.00.

                     

                     

Jämijärvellä 23.6.2008

                     

 

Matti Peurala

valtuuston puheenjohtaja

                     


 

 

Jämijärven kunta                                 KOKOUSKUTSU 4/2008

Kunnanvaltuusto                                 Laatimispäivämäärä: 20.3.2008

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

Maanantai 30.6.2008 kello 19.00

 

Paikka

 

Valtuuston kokoushuone

Käsiteltävät asiat

 

30 §    KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS  35

31 §    PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA  35

32 §    VUODEN 2007 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS  36

33 §    ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2007  38

34 §   ERON MYÖNTÄMINEN SARI LEPPIHALMEELLE

          PERUSTURVALAUTAKUNNAN JÄSENYYDESTÄ JA JÄSENEN

          VALITSEMINEN LAUTAKUNTAAN  39

35 §    ERON MYÖNTÄMINEN TEKNISEN LAUTAKUNNAN

          VARAJÄSENYYDESTÄ / MIRA MANNINEN  40

36 §    HIIHTOTUNNELIN TERVEHDYTTÄMISSUUNNITELMAAN LIITTYVÄT

          LAINAJÄRJESTELYT  41

37 §    KOULUKURAATTORIN PALVELUIDEN JÄRJESTÄMINEN  45

38 §    KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN / SAMULI RAJAKALLIO,

          PERUSTETTAVAN ASUNTO-OSAKEYHTIÖN LUKUUN  47

39 §    ILMOITUS- JA MAHDOLLISESTI KIIREELLISENÄ KÄSITELTÄVÄKSI

          OTETTAVAT ASIAT  48

40 §    MUUT MAHDOLLISESTI ESILLE TULEVAT ASIAT  49

 

                                                                 

 

MATTI PEURALA

Matti Peurala                                                 Esa Ala-Karvia

 

Jämijärven kunta                                    KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2008                           

Kunnanvaltuusto

KOKOUSAIKA

 

30.6.2008 kello 19.00 – 19.35

 

KOKOUSPAIKKA

 

Valtuuston kokoushuone

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

Peurala Matti                            puheenjohtaja

Huhtaniemi Jarmo

Koskensalo Matti

Kuusikoski Sirpa

Lahdensivu Hilkka

Lahti Kyösti

Lax Anne

Lehtiö Helena

Leponiemi Päivi

Leppihalme Matti                    

Rajalahti Tapio

Rajamäki Rainer

Ranta Tuija

Salminen Mikko

Seppälä Olli

Uusi-Rasi Ari

Virtanen Pentti

Huhtanen Pasi                          varajäsen

Koivumäki Anu                         varajäsen

Ristimäki Kimmo                     varajäsen

 

POISSA OLLEET JÄSENET

 

Alarotu Yrjö

Koivumäki Harri

Kujala Markku
Lahdenpää Merja

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

Esa Ala-Karvia                 kunnanjohtaja

 

ASIAT

 

§§ 30 - 40

 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

 

 

Puheenjohtaja                                             Pöytäkirjanpitäjä

 

 

Matti Peurala       Rainer Rajamäki      Esa Ala-Karvia                

                            § 36 osalta   

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu

kokouksen kulun mukaiseksi.

Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla

varustettu nimikirjaimillamme.

 

Tarkastusaika

Kunnanvirasto                   3.7.2008

Allekirjoitukset

 

 

Kimmo Ristimäki                     Jarmo Huhtaniemi

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja pvm

Kunnanvirasto                   3.7.2008

Virka-asema                                               Allekirjoitus

Kunnanjohtaja


 

 

 

30 §              KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

                                           

 

Ehdotus:                            Kokouskutsu asialistoineen on julkipantu kunnan ilmoitustaululle 19.6.2008 ja kokouskutsu on julkaistu Pohjois-Satakunta -lehdessä 24.6.2008 ja Kankaanpään Seutu -lehdessä 23.6.2008. Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kaikille valtuutetuille ja kunnanhallituksen jäsenille 19.6.2008. Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

Päätös:                              Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja

                                            päätösvaltaiseksi.

 

                                            ____

 

 

 

 

 

 

31 §              PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

 

Ehdotus:                            Toimitetaan kahden pöytäkirjan tarkastajan vaali.

 

Päätös:                              Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti Kimmo Ristimäki ja Jarmo Huhtaniemi.

                                           

                                            _____

 

 

 

                                                                                      


                                          Kunnanhallitus                    106 §            31.3.2008

                                          Tarkastuslautakunta           7 §                28.4.2008

 

                    

32 §             VUODEN 2007 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

 

Kuntalain mukaan tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, joka on saatettava valtuuston käsiteltäväksi tilikautta seuraavan kesäkuun loppuun mennessä.

 

Tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus.

 

Lisäksi kunnan, jolla on kirjanpitolaissa tarkoitetulla tavalla määräämisvalta toisessa kirjanpitovelvollisessa, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitase liitteineen.

 

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.

 

Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tai sen antamisen yhteydessä tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelyä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi.

 

Tasekirja ja sen osana toimintakertomus on esityslistan liitteenä nro 106.1

 

Tilinpäätöksen mukaan kunnan vuosikate vuonna 2007 oli negatiivinen – 98 955,52 euroa. Tilikauden alijäämäksi poistojen jälkeen kirjattiin 431 512,15 euroa. Talousarviolainat lisääntyivät vuoden aikana 1 461 euroon/asukas (v. 2006 1 379 €/asukas).

 

Maksuvalmius oli vuoden aikana kohtuullinen. Tilanne kiristyi kuitenkin vuoden lopussa ja lyhytaikaista lainaa nostettiin 250.000 euroa (edellisenä vuonna lyhytaikaista lainaa nostettiin vuoden lopussa myös 250.000 euroa).                                                          

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus hyväksyy ja allekirjoittaa tilinpäätöksen vuodelle 2007. Kunnanhallitus esittää, että tilikauden tulos 431 512,15 euroa alijäämää kirjataan omaan pääomaan yli/alijäämätilille. Taseessa oleva alijäämän tasapainottaminen huomioidaan seuraavan taloussuunnitelman yhteydessä.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

 

Tarkastusltk 7 §         KunL 75 §:n mukaan tilintarkastaja antaa kunnanvaltuustolle tilintarkastuskertomuksen, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Kertomuksessa on esitettävä, onko tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaanko toimielinten jäsenille ja tilivelvollisille viranhaltijoille myöntää vastuuvapaus.

 

                                    Tarkastuslautakunta esittää kunnanvaltuustolle, että vuoden 2007 tilinpäätös hyväksytään ja kunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilivuodelta 1.1.-31.12.2007.

 

Päätös:                       Tarkastuslautakunta päätti esittää kunnanvaltuustolle, että vuoden 2007 tilinpäätös hyväksytään ja kunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilivuodelta 1.1.-31.12.2007

 

                                    ------                                                                                      

 

                                                                                                            

KV 32 §                      Vuoden 2007 tilinpäätös ja toimintakertomus sekä tilintarkastuskertomus on liitteenä nro 32.1.

 

Päätös:                       Valtuusto hyväksyi yksimielisesti tarkastuslautakunnan esityksen.

 

                                    _____

 

 


                                            Tarkastuslautakunta         8 §                28.4.2008

 

33 §              ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2007

 

 

Tarkastusltk 8 §                Tarkastuslautakunnan tehtävänä on KunL 71 §:n mukaan arvioida, ovatko kunnanvaltuuston vuoden 2007 talousarviossa asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet.

 

Tilivelvollisten viranhaltijoiden antamien selvitysten, pöytäkirjojen seurannan, vuoden 2007 tilinpäätöksen ja muun seurannan perusteella tarkastuslautakunta arvioi kunnan toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista vuodelta 2007.

 

                                            Luonnos arviointikertomukseksi esitellään kokouksessa.

 

Päätös:                              Tarkastuslautakunta päätti hyväksyä ja allekirjoittaa vuoden 2007 arviointikertomuksen ja päätti saattaa sen kunnanvaltuuston käsiteltäväksi.

 

                                                                                

                                            ------

 

 

 

KV 33 §                             Vuoden 2007 arviointikertomus liitteenä nro 33.1.

 

 

Päätös:                                Valtuusto merkitsi arviointikertomuksen tiedokseen.

 

                                             _____

 

 


                                          Kunnanhallitus      113 §                          15.4.2008

 

34 §             ERON MYÖNTÄMINEN SARI LEPPIHALMEELLE PERUSTURVALAUTAKUNNAN JÄSENYYDESTÄ JA JÄSENEN

                     VALITSEMINEN LAUTAKUNTAAN

 

 

                                          Sari Leppihalme anoo eroa perusturvalautakunnan jäsenyydestä 1.4.2008 alkaen lautakunnan alaisen työsuhteen

                                          vuoksi.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto

 

1.      myöntää Sari Leppihalmeelle eron perusturvalautakunnan jäsenyydestä 1.4.2008 alkaen

2.      valitsee jäsenen lautakuntaan Sari Leppihalmeen tilalle

 

Päätös:                             Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                          Kunnanhallituksen puheenjohtaja Matti Leppihalme poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon

                                          ajaksi todeten itsensä esteelliseksi.

Koska kunnanhallituksen varapuheenjohtaja Tuija Ranta ei ollut läsnä, kunnanhallitus valitsi yksimielisesti puheenjohtajaksi tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi Tapio Rajalahden.

 

                                          ------

 

KV 34 §

 

Päätös:                             Valtuusto päätti yksimielisesti

 

1.      myöntää eron Sari Leppihalmeelle perusturvalautakunnan jäsenyydestä 1.4.2008 alkaen

2.      valita jäseneksi hänen tilalleen 1.4.2008 alkaen Aili Leppihalmeen ja hänen henkilökohtaiseksi varajäseneksi Ritva Mäkelän

 

 

Valtuutettu Matti Leppihalme poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi todeten itsensä esteelliseksi.

 

_____

 

 


                       Kunnanhallitus                   131 §            6.5.2008

 

35 §             ERON MYÖNTÄMINEN TEKNISEN LAUTAKUNNAN VARAJÄSENYYDESTÄ /

                     MIRA MANNINEN

 

 

                                          Mira Manninen on pyytänyt eroa teknisen lautakunnan varajäsenyydestä paikkakunnalta poismuuton vuoksi.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että valtuusto

 

1.      myöntää Mira Manniselle eron teknisen lautakunnan varajäsenen tehtävistä paikkakunnalta poismuuton vuoksi

2.      nimeää Mira Mannisen tilalle varajäsenen tekniseen lautakuntaan.

 

Päätös:                             Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                          -----

 

KV 35 §

 

Päätös:                              Valtuusto päätti yksimielisesti

 

1.      myöntää eron Mira Manniselle teknisen lautakunnan varajäsenyydestä paikkakunnalta poismuuton vuoksi ja

2.      valita hänen tilalleen teknisen lautakunnan varajäseneksi Kristiina Kotaojan.

 

                                            _____                                            Kunnanhallitus                   60 §              21.2.2008

                                            Kunnanhallitus                   100 §            25.3.2008

                                            Kunnanvaltuusto                25 §              31.3.2008

                                            Kunnanhallitus                   174 §            17.6.2008

 

36 §              HIIHTOTUNNELIN TERVEHDYTTÄMISSUUNNITELMAAN LIITTYVÄT LAINAJÄRJESTELYT

                                           

Jämin Hiihtotunneli Oy:n hallituksen puheenjohtaja Matti Peurala esitteli kunnanhallituksen edellisen kokouksen jälkeen Jämin hiihtotunnelin käymiä lainajärjestelyneuvotteluja.

                                            Tällöin sovittiin, että asian käsittelyä jatketaan kunnanhallituksen ylimääräisessä kokouksessa 21.2.2008.

                                           

Lainajärjestelyjen aikataulu on laadittu siten, että kaikki päätökset, niin kunnan kuin rahoituslaitostenkin osalta ovat valmiit viimeistään 31.3.2008.

 

                                            Muistio lainajärjestelyistä on liitteenä nro 60.1.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus hyväksyy muistiossa esitetyt lainajärjestelyt ja esittää edelleen muistion valtuuston hyväksyttäväksi.

 

Päätös:                              Käydyn keskustelun jälkeen esittelijä muutti päätösehdotustaan ja esitti, että asia jätetään pöydälle ja sen käsittelyä jatketaan valtuuston iltakoulussa 28.02.2008 heti valtuuston kokouksen jälkeen.

 

                                            Esittelijän muutettu päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

                                           

Valtuuston puheenjohtaja Matti Peurala, valtuuston I varapuheenjohtaja Kyösti Lahti, valtuuston II varapuheenjohtaja Pentti Virtanen, kunnanhallituksen varapuheenjohtaja Tuija Ranta ja kunnanhallituksen jäsen Hilkka Lahdensivu poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi todeten itsensä esteelliseksi.

 

                                            -----

 

KH 100 §                           Asiaa käsiteltiin valtuuston iltakoulussa 28.2., jossa selkeä enemmistö valtuutetuista oli neuvoteltujen lainajärjestelyjen kannalla.

 

                                            Jämin Hiihtotunneli Oy:tä koskeva rahoittajasopimus on liitteenä

                                            nro 100.1.

 

                                            Rahoitusjärjestelyillä hiihtotunnelin lainavastuut pienenevät 39 %:lla eli 448.638,46 eurolla.

                                            Rahoitusjärjestely edellyttää kunnalta lisätakauksia. Kunnan takausvastuu lisääntyy 272.000 eurolla.

 

                                            Rahoitusjärjestelyjen mukaiset kunnan takaukset olisivat seuraavat:

 

                                            - Parkanon Säästöpankki                     157 000 euroa

                                            - Jämijärven Osuuspankki                     215 000 euroa

                                            - Finnvera Oyj.                                           50 000 euroa

                                            yhteensä                                                  422 000 euroa

                     

                                            Järjestelyllä lakkaavat vanhat takaukset :

                                           

                                            - Jämijärven Osuuspankki                     150 000 euroa

                                                                                                                                   __

 

                                            Takausvastuiden lisäys                         272 000 euroa     

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto

 

1.      hyväksyy rahoitusjärjestelyt omalta osaltaan ja siihen liittyvät lisätakaukset. Lisätakaukset tuodaan yksilöitynä ja lainoihin sidottuina valtuuston seuraavaan kokoukseen.

 

2.      edellyttää takausvastuunsa 422 000 osalta vastavakuutena Finnvera Oyj:n jälkeen vapautuvia vuokraoikeuskiinnityksiä.

 

Päätös:                              Puheenjohtajan avattua keskustelun kunnanhallituksen jäsen Olli Seppälä esitti, ettei rahoitusjärjestelyä tule hyväksyä ja ettei kunnan takausvastuuta tule lisätä. Päivi Leponiemi kannatti Olli Seppälän tekemää ehdotusta.

 

Puheenjohtajan päätettyä keskustelun hän totesi, että oli tehty esittelijän esityksestä poikkeava kannatettu esitys, joten tulee suorittaa äänestys.

Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen, joka hyväksyttiin yksimielisesti: suoritetaan nimenhuutoäänestys, ne jotka kannattavat esittelijän esitystä äänestävät ”Jaa” ja ne, jotka Olli Seppälän tekemää esitystä äänestävät ”Ei”.

 

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 3 Jaa-ääntä (Anne Lax, Tapio Rajalahti, Matti Leppihalme) ja 3 Ei-ääntä (Olli Seppälä, Päivi Leponiemi, Markku Kujala). Puheenjohtaja totesi, että puheenjohtajan äänellä kunnanhallitus hyväksyi esittelijän tekemän esityksen.

 

                                            -----

 

KV 25 §

 

Päätös:                              Puheenjohtajan avattua keskustelun hän totesi että, koska kaikki valtuuston puheenjohtajat olivat esteellisiä tulee kokoukselle valita puheenjohtaja tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Valtuutettu Ari Uusi-Rasin esityksestä valtuusto valitsi yksimielisesti tämän pykälän puheenjohtajaksi Rainer Rajamäen.

 

Valtuuston puheenjohtaja Matti Peurala, valtuuston I varapuheenjohtaja Kyösti Lahti, valtuuston II varapuheenjohtaja Pentti Virtanen, valtuutettu Tuija Ranta sekä valtuutettu Hilkka Lahdensivu poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn ja                       päätöksenteon ajaksi todeten itsensä esteelliseksi.

 

Hilkka Lahdensivun varajäsenenä Mia Sjöman ja Pentti Virtasen varajäsenenä Anneli Pitkänen osallistuivat tämän asian käsittelyyn ja päätöksen tekoon.

 

Puheenjohtajan avattua keskustelun valtuuston jäsen Olli Seppälä esitti, ettei rahoitusjärjestelyjä hyväksyttäisi ja että kunnan takausvastuuta ei tule lisätä. Valtuutetut Päivi Leponiemi ja Mia Sjöman kannattivat Olli Seppälän tekemää esitystä.

 

Puheenjohtajan julistettua keskustelun päättyneeksi hän totesi, että oli tehty kunnanhallituksen esityksestä poikkeava kannatettu esitys, joten tulee suorittaa äänestys.

 

Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen, joka hyväksyttiin yksimielisesti: suoritetaan nimenhuutoäänestys, ne jotka kannattavat kunnanhallituksen esitystä äänestävät ”Jaa” ja ne, jotka kannattavat Olli Seppälän tekemää Päivi Leponiemen ja Mia Sjömanin kannattamaa esitystä äänestävät ”Ei”.

 

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin yhteensä 18 ääntä, jotka jakautuivat seuraavasti:

 

                                            Jaa               10 ääntä

                                            Ei                  7 ääntä

                                            Tyhjä             1 ääni

 

Puheenjohtaja totesi, että koska asian käsittely vaatii ainoastaan yksinkertaisen enemmistön, niin valtuuston päätökseksi oli tullut kunnanhallituksen ehdotus.

 

                                            Äänestysluettelo on liitteenä nro 25.1.

 

                                             -----

 

KH 174 §                             Yksilöidyt velkakirjat ja takaussitoumukset ovat liitteenä 174.1.

 

 

Ehdotus:                              Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuuston 31.3.2008 § 15 päättämien periaatteiden mukaan valtuusto hyväksyy oheisen liitteen mukaiset vakuusjärjestelyt.

 

Päätös:                                Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.                         

 

                                             Valtuuston puheenjohtaja Matti Peurala, valtuuston I varapuheenjohtaja Kyösti Lahti, valtuuston II varapuheenjohtaja Pentti Virtanen, kunnanhallituksen varapuheenjohtaja Tuija Ranta ja kunnanhallituksen jäsen Hilkka Lahdensivu poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi todeten itsensä esteelliseksi.

 

                                             -----

 

KV 36 §

 

Päätös:                              Puheenjohtajan avattua keskustelun Olli Seppälä ja Päivi Leponiemi ilmoittivat, etteivät ole muuttaneet kantaansa valtuuston edelliseen käsittelyyn, mutta eivät tehneet kuitenkaan muutosesitystä. Puheenjohtaja totesi päätettyään keskustelun, että valtuusto oli hyväksynyt kunnanhallituksen ehdotuksen.

 

Valtuuston puheenjohtaja Matti Peurala, valtuuston I varapuheenjohtaja Kyösti Lahti, valtuuston II varapuheenjohtaja Pentti Virtanen, valtuutettu Tuija Ranta ja Hilkka Lahdensivu poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi todeten itsensä esteelliseksi.

Puheenjohtajana tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajan toimi valtuutettu Rainer Rajamäki.

 

_____

 


Sivistyslautakunta             35 §              20.5.2008

                                            Kunnanhallitus                  177 §            17.6.2008

 

37 §              KOULUKURAATTORIN PALVELUIDEN JÄRJESTÄMINEN

 

 

Lastensuojelulaki 13.4.2007/n:o 417:” 2 luku 9 §

Tuki koulunkäyntiin Kunnan tulee järjestää koulupsykologi- ja koulukuraattoripalveluita, jotka antavat kunnan perusopetuslaissa (628/1998) tarkoitetun esi-, perus- ja lisäopetuksen sekä valmistavan opetuksen oppilaille riittävän tuen ja ohjauksen koulunkäyntiin ja oppilaiden kehitykseen liittyvien sosiaalisten ja psyykkisten vaikeuksien ehkäisemiseksi ja poistamiseksi. Palveluilla tulee edistää myös koulun ja kodin välisen yhteistyön kehittämistä. Perusopetuslain 7 ja 8 §:ssä tarkoitetun opetuksen järjestäjä vastaa edellä 1 momentissa tarkoitettujen palveluiden järjestämisestä oppilailleen.”

 

 

Uusi lastensuojelulaki edellyttää kuntia järjestämään edellä olevan pykälän (lastensuojelulaki 2 luku, 9 §) mukaisesti kuraattoripalvelut kunnassa.

 

Asiasta on keskusteltu Pohjois-Satakunnan alueen oppilashuollon kehittämishankkeeseen liittyvissä kokouksissa ja alueen sivistystoimenjohtajien kokouksissa.

 

Lavian kunnalla on jo tarvittava koulukuraattoriyhteistyö aloitettu menestyksekkäästi aiemmin niin, että Kankaanpäällä ja Lavialla on yhteinen kuraattori joka toimii 2 työpäivää viikossa Lavialla ja loput Kankaanpäässä.

 

Sivistystoimenjohtajat ovat neuvototteluissaan päättäneet esittää omille lautakunnilleen, että Kankaanpää, Jämijärvi, Siikainen, Karvia ja Honkajoki tekisivät asiassa yhteistyötä. Yhteistyö toteutettaisiin siten, että Kankaanpää toimisi isäntäkuntana palkaten koulukuraattorin. Tällöin Kankaanpäällä olisi 3 kuraattoria, joiden työpanos jaettaisiin yhteistyökuntien kesken alustavan suunnitelman mukaan siten, että se jäntevöittäisi kuraattorien työtä, eikä yhden tarvitsisi ajaa useitten kuntien alueella.

 

Alustavasti on ajateltu, että palkattavan kuraattori työpanos voitaisiin jakaa seuraavasti:

Honkajoki     1-2 pvä /vko

Siikainen      1 pvä /vko

Karvia           1-2 pvä/ vko

Jämijärvi      1 pvä/ vko

 

Yhden viikkotyöpäivän kustannus Jämijärven osalta olisi noin 8000 – 9000 euroa vuodessa palkkojen osalta. Lisäksi tulee osoittaa työskentelyyn tilat, välineet ja aiheutuu mm. matkakustannuksia.

 

Sivistystoimenjohtajat pyrkivät siihen, että aiesopimus olisi valmis 15.8.2008 mennessä, jolloin kunnat voisivat varautua asiaan talousarviovalmistelussaan syksyllä ja uuden kuraattorin toiminta olisi mahdollista aloittaa vuoden 2009 alussa.

 

Asia on käsitelty myös Jämijärven kunnan oppilashuoltotyöryhmässä, joka antaa asialle täyden tukensa.

 

 

Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että se myöntää rehtorille valtuudet allekirjoittaa Jämijärven osalta yhteistyöhön ryhtyvien kuntien yhteinen aiesopimus ja saattaa asia muutoinkin loppuun siten, että lastensuojelulain edellyttämät kuraattoripalvelut ovat myös Jämijärven kunnan osalta kunnossa lastensuojelulain mukaisesti.

 

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

----

 

KH 177 §                          

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää hyväksyä sivistyslautakunnan esityksen ja saattaa sen edelleen tiedoksi valtuustolle.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KV 37 §

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 


                                            Kunnanhallitus                   178 §            17.6.2008

 

38 §              KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN / SAMULI RAJAKALLIO, PERUSTETTAVAN ASUNTO-OSAKEYHTIÖN LUKUUN

 

                                            Jämijärven kunnan ja Samuli Rajakallion, perustettavan asunto-osakeyhtiön lukuun välille on laadittu kauppakirja.

 

Kauppakirjan mukaan kunta myy Peijarin kylässä sijaitsevan Kauppakulma RN:o 2:263 nimisen tilan, joka vastaa Jämijärven kirkonkylän asemakaava-alueen tonttia n:o 6, korttelissa n:o 36.

 

Tilan pinta-ala on 2500 m2 , ja tilalla sijaitsee varastorakennus n. 200 m2 ja saunarakennus n. 20 m2. Kauppahinta on 20 000 euroa.

 

Tontille on tarkoitus rakentaa kaksi kappaletta rivitaloja varastoineen / autokatoksineen. Hankkeen yhteenlaskettu kerrosala on 599,70 m2.

 

                                            Kauppakirjaluonnos on esityslistan liitteenä nro 178.1.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy Jämijärven kunnan ja Samuli Rajakallion (perustettavan yhtiön lukuun) välisen kauppakirjan oheisen liitteen mukaisesti.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KV 38 §

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____


 

 

39 §              ILMOITUS- JA MAHDOLLISESTI KIIREELLISENÄ KÄSITELTÄVÄKSI

                      OTETTAVAT ASIAT

 

                     Ei ollut.

 

                                            _____

 

 

 

40 §             MUUT MAHDOLLISESTI ESILLE TULEVAT ASIAT

 

-          Talouden toteutuminen 1.1.-30.4.2008 KH liite nro 166.1.     

 

1.      Valtuusto merkitsi tiedokseen talouden toteutumisen ajalla 1.1.-30.4.2008. Liite KH nro 166.1.

2.      Valtuutettu Hilkka Lahdensivun tiedustelun perusteella käytiin keskustelu Kankaanpään Kansanterveystyön kuntayhtymän osaston sulkemisen vaikutuksesta Jämijärveläisiin potilaisiin. Valtuusto päätti palata tarvittaessa asiaan seuraavassa kokouksessaan.

3.      Valtuutetut Pentti Virtanen ja Matti Leppihalme esittivät kritiikkiä uuden SOTE-piirin käynnistämiseen liittyviin toimenpiteisiin. Erityistä kritiikkiä sai henkilöstövalintojen perusteet. Keskusteltiin myös kunnan tekemästä oikaisuvaatimuksesta ja sen saamasta vastineesta. Sovittiin, että Jämijärvi kutsuu SOTE-piirin kuntien luottamushenkilöjohdon yhteispalaveriin, jossa käydään läpi aiemmin sovittuja periaatteita SOTE-piirin valmistelussa.