Jämijärven kunta                        KOKOUSKUTSU

Tekninen lautakunta                    Laatimispäivämäärä: 14.5.2008

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

Tiistai 20.5.2008  klo 9.00 – 11.20

 

Paikka

 

Kunnantalon kokoushuone

 

 

Käsiteltävät asiat

 

46 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

47 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

48 § MUUTOSSUUNNITELMA 2008-5003 (RAK.LUPAAN 2004-0012) /         JYRKI KOIVUMÄKI

49 § RAKENNUSLUPA 2008-0012 / JOKELA MARKO, KONEKATOS

50 § TOIMENPIDELUPA 2008-0015 / VIITANIEMI JARI,

        MUUTOSTÖITÄ

51 § TOIMENPIDELUPA 2008-0016 / TALVIALA MARJA-LIISA,

        VARASTORAKENNUS

52 § TOIMENPIDELUPA 2008-0017 / TASALA ARVI, JÄTEVESIJÄR-

        JESTELMÄN RAKENTAMINEN

53 § RAKENNUSLUPA 2008-0019 / SALMELA JOUNI, ASUINRA

        KENNUKSEN LAAJENNUS JA JV –PUHDISTUSJÄRJESTELMÄN

        RAKENTAMINEN

54 § RAKENNUSLUPA 2008-0018 / SILLANPÄÄ LEENA, KUISTI, PE-

        SEYTYMISTILAT JA JV-JÄRJESTELMÄ

55 § RAKENNUSLUPA 2008-0014 / MAJAMÄKI PÄIVIKKI JA AARRE,

        ASUINRAKENNUKSEN LAAJENNUS

56 § TOIMENPIDEILMOITUS 2008-3008 / KANKARISTO KALEVI,

        KONEKATOS

57 § TOIMENPIDEILMOITUS 2008-3009 / EERO VARIS, AUTOKATOS

58 § TOIMENPIDEILMOITUS 2008-3007 / AILA JA MATTI HARRI, UL-

        KOTERASSIN RAKENTAMINEN

59 § TOIMENPIDELUPA 2008-0010 / SALMELA PIRJO, HUVIMAJAN

        RAKENTAMINEN

60 § VASTAAVAN TYÖNJOHTAJAN HYVÄKSYMINEN 2008-5002 /

        UNIVISIO OY (LUPA 2008-0002)

61 § KVV-TYÖNJOHTAJAN HYVÄKSYMINEN 2008-5004 / JUKKA

        SJÖMAN (LUPA 2007-0055)

62 § TOIMENPIDEILMOITUS 2008-3010 / JUKKA SJÖMAN, LIITTY

        MÄN SIIRTO

63 § -----

64 § LAUSUNNON ANTAMINEN MIELAHTI-PITKÄLAHTI RANTA-

        ASEMAKAAVAEHDOTUKSESTA

65 § TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

66 § LAURI KONTIN KIRJE

 

 

 

ARI UUSI-RASI

Ari Uusi-Rasi                                             Juhani Viilo

 

Jämijärven kunta                        KOKOUSKUTSU

Tekninen lautakunta                    Laatimispäivämäärä: 14.5.2008

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

Tiistai 20.5.2008  klo 9.00 – 11.20

 

Paikka

 

Kunnantalon kokoushuone

 

 

Käsiteltävät asiat

LISÄLISTA

 

67 § HANNU JA LAURI KONTIN KIRJA

68 § -----

69 § KONETÖIDEN HINTOJEN TARKISTUS

70 § -----

71 § KUNNAN VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMAN

        PÄIVITTÄMINEN

72 § RAKENNUSLUPA 2008-0020 / MAJAMÄKI AARRE JA PÄIVIKKI,         VARASTO

 

 

ARI UUSI-RASI

Ari Uusi-Rasi                                             Juhani Viilo

 


 

Jämijärven kunta                                    KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3 / 2008                                                                                                                                                                                 

Tekninen lautakunta

 

 

KOKOUSAIKA

 

Tiistai 20.5.2008 klo 9.00 – 11.20

 

KOKOUSPAIKKA

 

Kunnanviraston kokoushuone

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uusi-Rasi Ari                                    puheenjohtaja

Koivumäki Harri

Koivumäki Elisa

Salminen Mikko

Sjöman Miia

Kannosto Matti                                 varajäsen

Viilo Juhani                                       pöytäkirjanpitäjä

 

POISSA OLLEET JÄSENET

 

 

 

 

 

Kuusikoski Sirpa

Ritakorpi Raimo

 

 

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

 

Rajalahti Tapio                               kh:n edustaja

 

ASIAT

 

 

§§ 46 – 72                             sivut 63 - 106

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

 

 

Puheenjohtaja                                             Pöytäkirjanpitäjä

 

 

                                                  

 Ari Uusi-Rasi                           Juhani Viilo               

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu

kokouksen kulun mukaiseksi.

Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla

varustettu nimikirjaimillamme.

 

Tarkastusaika

 

Allekirjoitukset

 

 

Elisa Koivumäki                        Mikko Salminen

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja pvm

Jämijärven kunta/tekninen toimisto

Virka-asema                                               Allekirjoitus

 

 

 

 

 


 

46 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

 

 

Päätös:  Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

 

-------

 

 

 

47 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

 

 

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Elisa Koivumäki ja Mikko Salminen                

 

 

------

 

 

 

63 § -----

                                                                

 

-------

 

64 § LAUSUNNON ANTAMINEN MIELAHTI-PITKÄLAHTI RANTA-ASEMAKAAVAEHDOTUKSESTA

 

Mielahti-Pitkälahti ranta-asemakaava on ollut uudelleen nähtävillä         24.4. – 23.5.2008 välisen ajan. Kunnanhallitus pyytää ko. kaavaehdotuksesta teknisen lautakunnan lausuntoa.

Kaavaehdotus on nähtävänä kokouksessa.

 

 

Päätösehdotus:                Teknisellä lautakunnalla ei ole huomautettavaa kaavaehdotuksesta.

 

 

Päätös:                            Hyväksyttiin päätösehdotus yksimielisesti.

 

 

--------

 

 

65 § TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

 

                                       Jämijärven kunnanhallitus

-         114 § Mielahti-Pitkälahti ranta-asemakaavaehdotuksen nähtäville asettaminen

-         112 § Kunnanviraston pitäminen suljettuna kesällä 2008

-         137 § Yksityistien parantamisen valtionavustus / Kahilaluomantie

 

Tiehallinto

-         yksityisteiden parantamisavustuksia koskeva kirje

 

Maanmittauslaitos

-         rekisteröinti-ilmoitus koskien Kahilaluomantien osan siirtoa

 

 

 

Päätös:                            Merkittiin edellä mainitut asiat tiedoksi

 

--------

                                      

 

66 § LAURI KONTIN KIRJE

 

                      Lauri Kontti on toimittanut tekniselle lautakunnalle seuraavan sisältöisen kirjeen:

 

 

                                            Jämijärven kunta / tekninen lautakunta

 

Viitaten Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätökseen Jämijärven veden korkeuksien nostamiseksi, pyydän kuntaa selvittämään salaojien laskuaukkojen vaativat muutostyöt ja tekemään tarvittavat muutostyöt tilan Järvelä R:no 1:127 osalta

 

                      Jämijärvellä 12.5.2008

 

                      Lauri Kontti

 

 

Välipäätös:                           Pyydetään Lauri Kontilta salaojakartat asian selvittämistä / jatkotoimenpiteitä varten.

 

 

--------

 

 

 

67 § HANNU JA LAURI KONTIN KIRJE

 

Hannu ja Lauri Kontti ovat toimittaneet tekniselle lautakunnalle seuraavan sisältöisen Ainajärvestä Jämijärveen laskevan ojan ruoppausesityksen:

 

                                            Jämijärven kunta / tekninen lautakunta

 

                                            Jämijärvellä on tehty mittavia ruoppaustöitä veden virtausten parantamiseksi. Ainajärvestä Jämijärveen laskeva Ainajärven oja on pahasti umpeenkasvanut joka aiheuttaa sen, että tulvavedet laskevat Ainajärvestä hitaammin kuin Jämijärvestä, aiheuttaen haittaa viljelyksille ja kesämökeille. Järvien vedenpinnat ovat peruskarttojen mukaan samassa tasossa, näin ei kuitenkaan aina ole, johtuen uoman umpeenkasvusta. Pyytäisinkin kuntaa ruoppaamaan Ainajärven puoleisen pään laskuojasta, sillä Jämijärven puoleinen osa on perattu maanomistajan toimesta.

 

                                            Jämijärvellä 12.5.2008

 

 

                                            Hannu Kontti                      Lauri Kontti

 

 

 

Välipäätös:                           Valmistellaan asiaa tekemällä mahdollisista toimenpiteistä ilmoitus ympäristöviranomaiselle.

                                           

--------

 

 

68 § -----

 

--------

 

69 § KONETÖIDEN HINTOJEN TARKISTUS

 

Tekn.ltk 236 § 4.12.2007

 

                                       Tekninen lautakunta on kokouksessaan 4.12.2007 päättänyt korottaa auraus- ja talvihiekoitusta koskevia hintoja 5.2 %. Talvikunnossapitotöiden sopimuksessa on maininta hintojen indeksikorotuksesta. Hinnat tarkistetaan vuosittain 1.10 lukien.

 

Tekn.ltk 43 § 8.4.2008

                                       Keskusteltiin muiden konetöiden hintojen korotuksista samalle tasolle auraus- ja hiekoitustöiden hintojen kanssa.

 

 

Päätösehdotus:                Selvitetään asiaa ja otetaan seuraavassa kokouksessa esille.

 

Päätös:                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

Tekn.ltk 69 § 20.5.2008

 

                                       Todettiin että konetöiden tarjouspyyntö / sopimus ei sisältänyt hinnan tarkistusmenettelyä ennen mahdollisen optiokauden alkua 2009.

 

 

Päätös:                            Koska tarjouspyyntö / sopimus ei sisällä ajalle 2007 – 2008  hinnantarkistusta niin sitä ei tehdä. Sopimusta voidaan jatkaa 2009 – 2010 mikäli hinnantarkistus suoritetaan optiokauden alussa.

 

--------

                                      

 

70 § -----

 

--------

 

71 § KUNNAN VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMAN PÄIVITTÄMINEN

 

 

Lounais-Suomen ympäristökeskus kehottaa toiminta-alueensa kuntia päivittämään vesihuollon kehittämissuunnitelmat koska vesihuoltotilanne on oleellisesti muuttunut monessa kunnassa. Ko. suunnitelma on kunnan vesihuollon tarpeita kokonaisuutena linjaava suunnitelma.

 

 

Päätös:           Tässä vaiheessa asia merkitään tiedoksi ja ennen suunnitelman päivitystoimenpiteitä suoritetaan asiasta neuvottelu ympäristökeskuksen edustajien kanssa.