Jämijärven kunta                                 KOKOUSKUTSU 4/2008

Perusturvalautakunta                        Laatimispäivämäärä:05.04.2008

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

08.04.2008   kello 15.00

 

Paikka

 

Kunnantalon kokoushuone

 

Käsiteltävät asiat

 

48 §         KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

49 §         PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

50 §         VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIETOON SAATTAMINEN

51 §         TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

52 §         TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 01.01.-29.02.2008

53 §         SOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON YHTEISESTÄ
             JÄRJESTÄMISMALLISTA POHJOIS-SATAKUNNASSA

54 §         POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELULIIKELAITOS-
             KUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS

55 §         PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄN JÄSENKUNTIEN VÄLINEN
             YHTEISTOIMINTASOPIMUS

56 §         PERUSPALVELUPÄÄLLIKÖN JA PALVELUJOHTAJIEN SEKÄ
             ASIANTUNTIJAVIRANHALTIJAN VALITSEMINEN

57 §         PERUSTURVAJOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

58 §         HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS TOIMEENTULOTUEN TAKAISIN
             PERIMISTÄ KOSKEVASSA ASIASSA

59 §         ONNIKOTI OY:N TUKIASUMISEN MUUTTAMINEN TEHOSTETUKSI
             TUKIASUMISEKSI

60 §         RAPORTTI SOSIAALIASIAMIESTOIMINNASTA VUODELTA 2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAINER RAJAMÄKI

Rainer Rajamäki                                           Aki Rantanen

 

 


Jämijärven kunta                                    KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2008                                                                                                                     

Perusturvalautakunta

 

 

KOKOUSAIKA

 

08.04.2008 kello 15.00 - 16.20

 

KOKOUSPAIKKA

 

Kunnanhallituksen kokoushuone

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

 

Rainer Rajamäki                      puheenjohtaja

Merja Lahdenpää                    jäsen

Satu Jokela                              jäsen

Jaana Ojala                              jäsen

Pentti Virtanen                         jäsen

Petri Ylikoski                            jäsen

POISSAOLLEET JÄSENET

 

 

 

 

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

 

 

Aki Rantanen                    pöytäkirjanpitäjä ja esittelijä

 

 

 

ASIAT

 

§§  15 - 32

 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

 

 

Puheenjohtaja                                             Pöytäkirjanpitäjä

 

 

Rainer Rajamäki                      Aki Rantanen            

 

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu

kokouksen kulun mukaiseksi.

Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla

varustettu nimikirjaimillamme.

 

Tarkastusaika

  .04.2008                          Perusturvakeskus

Allekirjoitukset

 

Satu Jokela                       Merja Lahdenpää

                                                  

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja pvm

18.02.2008                        Perusturvakeskus

Virka-asema                                               Allekirjoitus

Perusturvajohtaja


 

 

48 §              KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

 

Ehdotus: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

                                            ----------------

 

 

49 §              PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

Ehdotus: Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat Satu Jokela ja Merja Lahdenpää.

 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

---------------

 

 

50 §              VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIETOON SAATTAMINEN

 

Ehdotus: Perusturvalautakunta merkitsee tietoonsa saatetuiksi seuraavat viranhaltijapöytäkirjat:

                                            - perusturvajohtaja

                                            - sosiaalityöntekijä

                                            - laitos- ja avopalvelujohtaja

 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

-----------------

 

 

51 §              TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

 

Ehdotus: Perusturvalautakunta merkitsee tiedokseen seuraavat ilmoitusasiat:

-          Kunnanvaltuusto, Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen muodostaminen Pohjois-Satakuntaan

-          Kunnanvaltuusto, Satakunnan erityishuoltopiirin kuntayhtymän liittäminen taseyksikkönä Satakunnansairaanhoitopiirin kuntayhtymään

-          Kunnanhallitus, Kumppanuussopimushankkeen tahto-osan hyväksyminen

-          Kunnanhallitus, Aterioitten hinnat perusturvatoimen alueella

-          Kankaanpään ktt ky; Hoitopäivät I/2008

 

                                            Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

                                            ------------------

 

 

52 §             TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 01.01.-29.02.2008

 

                                            Talousarvion toteuma 01.01.–29.02.2008 on menojen osalta 18,2% Tulot ovat toteutuneet 16,5 %.

 

                                            Sosiaalitoimen menot ovat toteutuneet 18,0 % ja terveysmenot ovat toteutuneet 18,6.

 

                                            Suhteellinen toteuma helmikuun lopussa 16,7 %.

 

                                            Talousarvion toteuma liitteenä 52.1.

                                           

                                            Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää merkitä talousarvion toteutumisen tietoon saatetuksi.

 

                                            Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

                                            --------------------

 

53 §              SOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON YHTEISESTÄ JÄRJESTÄMISMALLISTA POHJOIS-SATAKUNNASSA

Kankaanpään kaupungin sekä Honkajoen, Jämijärven, Karvian ja Siikaisten valtuustojen hyväksymiin toteuttamissuunnitelmiin perustuen kuntien kuntajohtajista koottu neuvotteluryhmä on valmistellut ehdotuksen uudeksi perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen organisoitumismalliksi Siikaisten, Honkajoen, Kankaanpään, Karvian ja Jämijärven kuntien alueelle. Ehdotettu malli perustuu uuteen, kunnalliseen liikelaitoskuntayhtymämalliin. Neuvotteluryhmä on hyväksynyt ja allekirjoittanut sopimuksen 29.10.2007.

Sopimuksessa sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisestä järjestämismallista Pohjois-Satakunnassa sovitaan liikelaitoskuntayhtymän perustamisesta ja valmistelukauden erityistoimenpiteistä.

Kaikkien kuntien valtuustot ovat hyväksyneet 31.03.2008 mennessä lopullisesti sopimusehdotuksen.

 

Hyväksytty sopimus liitteenä 53.1.

 

Ehdotus: Perusturvalautakunta merkitsee asian tietoon saatetuksi.

 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

                                            --------------------

 

 

54 §              POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELULIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS

 

Kankaanpään kaupungin sekä Honkajoen, Jämijärven, Karvian ja Siikaisten kuntien kuntajohtajista koottu neuvotteluryhmä valmisteli ehdotuksen uudeksi peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän perussopimukseksi.

 

Perussopimus on kuntalain 78 §:n mukainen sopimus, jossa sovitaan liikelaitoskuntayhtymän nimestä, jäsenistä, tehtävistä, hallinnosta, taloudesta, henkilöstöstä, kuntayhtymästä eroamisesta ja erimielisyyksien ratkaisemisesta.

 

Kaikkien kuntien valtuustot ovat hyväksyneet 31.03.2008 mennessä lopullisesti perussopimusehdotuksen.

 

Hyväksytty sopimus liitteenä 54.1.

 

Ehdotus: Perusturvalautakunta merkitsee asian tietoon saatetuksi.

 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

                                            ------------------

 

 

55 §              PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄN JÄSENKUNTIEN VÄLINEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS

 

Kankaanpään kaupungin sekä Honkajoen, Jämijärven, Karvian ja Siikaisten kuntien kuntajohtajista koottu neuvotteluryhmä valmisteli ehdotuksen uudeksi yhteistoimintasopimukseksi.

 

Yhteistoimintasopimuksen perusteella sopimusosapuolet asettavat kuntalain 76 ja 77 §:n mukainen yhteisen toimielimen sosiaali- ja terveystoimen tehtävien hoitamista varten. Asetettava perusturvalautakunta toimii sopimuskuntien puolesta ns. tilaajalautakuntana sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa.

 

Kaikkien kuntien valtuustot ovat hyväksyneet 31.03.2008 mennessä lopullisesti yhteistoimintasopimusehdotuksen.

 

Hyväksytty sopimus liitteenä 55.1.

 

Ehdotus: Perusturvalautakunta merkitsee asian tietoon saatetuksi.

 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

                                            -------------------

 

 

56 §             PERUSPALVELUPÄÄLLIKÖN JA PALVELUJOHTAJIEN SEKÄ ASIANTUNTIJAVIRANHALTIJAN VALITSEMINEN

 

Yhteistoiminta-alueen johtavat virkatehtävät täytetään sisäisesti siten, että kelpoisuus ehdot täyttävät henkilöt voivat nykyisestä tehtävästään huolimatta ilmoittaa kiinnostuksensa virkoja kohtaan. Hakija saa ilmoittaa kiinnostuksensa kaikkiin haluamiinsa tehtäviin.

 

Palvelujen tilaajana toimii viiden kunnan yhteinen perusturvalautakunta, joka sijoittuu Kankaanpään kaupungin organisaatioon. Lautakunnan käyttöön asetetaan sen tarvitsema henkilöstö. Ensivaiheessa perusturvalautakunnan tehtäviä valmistelemaan valitaan 1-2 asiantuntijaa, joista perusturvapäällikkö toimii esimiehenä ja lautakunnan esittelijänä.

 

Peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän palvelutuotanto on jaettu viiteen osa-alueeseen ns. elämänkaarimallin mukaisesti. Jokaisen palvelusektorin johtoon valitaan palvelujohtaja. Osa-alueita ovat perhepalvelut, aikuispalvelut, vanhuspalvelut ja tukipalvelut. Viides osa-alue täydentävät palvelut täytetään lääkärijohtoisesti.

 

Hakuilmoitus liitteenä 56.1.

 

Ehdotus: Perusturvalautakunta merkitsee asian tietoon saatetuksi.

 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

--------------------

 

 

57 §              PERUSTURVAJOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

 

Nykyinen kunnan perusturvajohtaja on ilmaissut kunnanhallitukselle tietyin ehdoin olevansa valmis siirtymään muihin tehtäviin virkasuhteensa loppuajaksi, jotta perusturvajohtajan virka voidaan täyttää siten, että uusi perusturvajohtaja voi ilmoittautua sisäisenä hakuna oleviin yhteistoiminta-alueen virkatehtäviin. Tällä perusteella kunnanhallitus on julistanut viran haettavaksi siten, että viran hakuaika päättyy 4.4.2008 mennessä.

 

Määräaikaan mennessä on saapunut kolme hakemusta.

 

Virkavaali tulee suorittaa siten, että valittu voi ilmaista halukkuutensa sisäisenä hakuna oleviin virkatehtäviin. Virka ei siinä tarvitse vaiheessa tarvitse olla vastaan otettu.

 

Hakuilmoitus liitteenä 57.1.

 

Ehdotus: Perusturvalautakunta merkitsee asian tietoon saatetuksi.

 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

                                            -------------------

 

 

58 §             ----------

 

 

59 §              ONNIKOTI OY:N TUKIASUMISEN MUUTTAMINEN TEHOSTETUKSI TUKIASUMISEKSI

 

Voimassa olevan hinnoittelun mukaan ympärivuorokautista hoitoa tarvitsevien hoitomaksu on 90 €/vrk ja tukiasumismuotoista hoitoa tarvitsevien hoitomaksu on 37 €/vrk.

 

Kolme asiakasta ovat asukkaina tukiasumispaikalla.

 

Anne Laxin käsityksen mukaan ko. asukkaiden omatoimisuus, itsenäinen elämänhallinta on siinä määrin alentunut, etteivät he täytä tukiasumiskelpoisuutta. Asukkaat tarvitsevat tehostetumpaa huolenpitoa. Asiasta on keskusteltu myös omaisten kanssa

 

Onnikoti Oy esittää tukiasumisen muutettaisiin ”Tehostetuksi tukiasumiseksi”, jolloin kaikki tukiasumispalvelut olisivat tehostettua tukiasumista ja sisältäisivät myös yövalvonnan.

 

Tehostetun tukiasumisen palvelumaksu olisi 60€/vrk.

 

Onnikodilla on rakennuksen päässä ollut erillinen huoneisto muutettu yhtenäiseksi rakennustilaksi.

 

Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää hyväksyä esitetyn maksumuutoksen sillä perusteella, että kyseessä olevien asukkaiden kunto edellyttää nykyistä tehostetumpaa valvontaa.

 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

-------------------

 

 

60 §              RAPORTTI SOSIAALIASIAMIESTOIMINNASTA VUODELTA 2007

 

Sosiaalimies Jari Mäkinen on lähettänyt sosiaalihuollon asiakaslain edellyttämän raportin sosiaaliasiamiehen toiminnasta vuodelta 2007 perusturvalautakunnan tiedoksi.

 

Sosiaaliasiamiehen työskentelyä asiakkaiden kanssa ei ole tullut esille seikkoja, joihin pitäisi erityisesti kiinnittää huomiota. Yhteydenotot ovat lähinnä olleet yksittäistapauksia, eikä niiden perusteella voi löytää rakenteellisia ongelmia Jämijärven sosiaalitoimessa.

 

Raportin yleiset ja Jämijärveä koskevat sivut liitteenä 60.1.

 

Ehdotus: Perusturvalautakunta merkitsee asian tietoon saatetuksi.

 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.  

                                           

                                            -------------------