Jämijärven kunta                                 KOKOUSKUTSU 3/2008

Perusturvalautakunta                        Laatimispäivämäärä:06.03.2008

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

18.03.2008   kello 15.00

 

Paikka

 

Kunnantalon kokoushuone

 

 

Käsiteltävät asiat

 

33 §         KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

34 §         PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

35 §         VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIETOON SAATTAMINEN

36 §         TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

37 §         TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 01.01.-31.12.2007

38 §         TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 2007

39 §         ATERIOITTEN HINNAT PERUSTURVATOIMEN ALUEELLA

40 §         SOTEPIIRIN PALVELUJEN JÄRJESTÄMINEN

41 §         SOSIAALITYÖNTEKIJÄ AILA SIVULAN IRTISANOUTUMINEN

42 §         SOSIAALITYÖNTEKIJÄN TEHTÄVIEN HOITO VÄLIAIKAISESTI

43 §         ILMOITUS YKSITYISEN SOSIAALIPALVELUTOIMINNAN
                ALOITTAMISESTA

44 §         ----------

45 §         KUMPPANUUSSOPIMUSHANKKEEN TAHTO-OSAN
                HYVÄKSYMINEN

46 §         KOTIHOITOKOKEILUN RAPORTTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAINER RAJAMÄKI

Rainer Rajamäki                                           Aki Rantanen

 

 


Jämijärven kunta                                    KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2008                                                                                                                     

Perusturvalautakunta

 

 

KOKOUSAIKA

 

18.03.2008 kello 15.00 - 16.20

 

KOKOUSPAIKKA

 

Kunnanhallituksen kokoushuone

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

 

Rainer Rajamäki                      puheenjohtaja

Merja Lahdenpää                    jäsen

Satu Jokela                              jäsen

Pentti Virtanen                         jäsen

Petri Ylikoski                            jäsen

Aili Leppihalme                        varajäsen

 

 

Sari Leppihalme

Jaana Ojala

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

 

 

Aki Rantanen                    pöytäkirjanpitäjä ja esittelijä

 

 

 

ASIAT

 

§§  33 - 47

 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

 

 

Puheenjohtaja                                             Pöytäkirjanpitäjä

 

 

Rainer Rajamäki                      Aki Rantanen            

 

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu

kokouksen kulun mukaiseksi.

Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla

varustettu nimikirjaimillamme.

 

Tarkastusaika

  .04.2008                          Perusturvakeskus

Allekirjoitukset

 

Pentti Virtanen                      Petri Ylikoski

                                                  

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja pvm 07.04.2008                             Perusturvakeskus

Virka-asema                                               Allekirjoitus

Perusturvajohtaja


 

 

33 §              KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

 

Ehdotus: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

                                            ------------------

 

 

34 §              PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

Ehdotus: Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat Pentti Virtanen ja Petri Ylikoski

 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

 ----------------

 

 

35 §              VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIETOON SAATTAMINEN

 

Ehdotus: Perusturvalautakunta merkitsee tietoonsa saatetuiksi seuraavat viranhaltijapöytäkirjat:

                                            - perusturvajohtaja

                                            - sosiaalityöntekijä

                                            - laitos- ja avopalvelujohtaja

 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

                                            ----------------

 

 

36 §              TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

 

Ehdotus: Perusturvalautakunta merkitsee tiedokseen seuraavat ilmoitusasiat:

- kunnanvaltuusto, Puitelain velvoitteiden täyttyminen Jämijärven kunnan ilmoittamien tietojen perusteella

- Satakunnan erityishuoltopiirrin ky, Erityishuolto-ohjelma käytännöt

- Kankaanpään ktt ky; Ryhmiksen ilmanäytetiedot

- Satakunnan sairaanhoitopiirin ky; Kumppanusneuvottelujen esityslista

                     

                                            Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

                                            -----------------

 

 

37 §             TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 01.01.-31.12.2007

 

                                            Talousarvion toteuma 01.01.–31.12.2007 on lopullisessa muodossaan. Menojen osalta toteuma on 104,5 %. Tulot ovat toteutuneet 108,4 %.

 

                                            Sosiaalitoimen menot ovat toteutuneet 104,0 % ja terveysmenot ovat toteutuneet 104,9.

 

                                            Talousarvion toteuma liitteenä 37.1.

                                           

                                            Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää merkitä talousarvion toteutumisen tietoon saatetuksi.

 

                                            Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

                                            ----------------------

 

 

38 §             TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 2007

 

Vuoden 2007 talousarvion toteuma meni euromääräisesti reippaasti yli talousarvion. Toiminnallisesti tavoitteet toteutuivat hyvin. Palvelutarve vanhus- ja vammaishuollossa yllätti. Talousarviossa ei osattu varautua palvelutarpeen lisääntymiseen.

 

Tavoitteiden toteutuminen liitteenä 38.1.

 

Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää

1.      hyväksyä tavoitteiden toteutumisen liitteen mukaisesti

2.      esittää kunnanhallitukselle sen vuoden 2007 toimintakertomuksen pohjaksi.

 

                                            Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

                                            --------------------

 

 

39 §              ATERIOITTEN HINNAT PERUSTURVATOIMEN ALUEELLA

 

Kunnallisen yleisen virkaehtosopimuksen mukaan (VI luku kustannusten ja luontoissuoritusten korvaukset 4 §) työnantajan työpaikkaruokaloissa peritään pääateriasta (lounas, päivällinen, kouluaterian luonteinen ateria) toimivaltaisen viranomaisen päätöksen mukaan vähintään ravintoedun verotusarvon ja enintään omakustannushinnan mukainen korvaus.

 

Soveltamisohjeen mukaan laitosruokalan (ruokaa valmistetaan pääasiassa muille kuin henkilöstölle) omakustannushinnassa otetaan huomioon ruoka-aineiden hankinta- ja kuljetuskustannukset, ruokahuoltohenkilöstön palkat sosiaalikustannuksineen ja arvonlisävero.

 

Verohallituksen ennakonpidätyksistä vuonna 2008 noudatettavista luontoisetujen laskentaperusteista antaman päätöksen 13 §:n mukaan sairaalan, koulun, päiväkodin tai muun vastaavan laitoksen henkilökuntaan kuuluvan laitosruokailun yhteydessä saaman ravintoedun raha-arvona pidetään 3,90 euroa ateriaa kohden. Hoidettavien ruokailun valvonnan yhteydessä saaman ravintoedun arvo on 3,12 euroa ateriaa kohden.

 

VES:n perusteella korvausten laskentaperusteena olevat kustannukset ovat seuraavat:

Ravintoaineet                      70.200 euroa

Palkat                                 104.807 euroa

Sosiaalikustannukset         25.782 euroa

                                            200.789 euroa

 

Valmistettavia aterioita on 63.850, jolloin kustannukset valmistettua ateriaa kohden ovat 3,14 euroa

 

Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää ehdottaa kunnanhallitukselle, että 1.1.-31.12.2008:

1. perusturvalautakunnan alaisen valvovan henkilökunnan valvonnan yhteydessä saaman ravintoedun raha-arvon mukainen aterian hinta on 3,12 euroa ja muulle kuin valvovalle hoitohenkilökunnalle aterian hinta on 3.90 euroa.

2. vanhustenhuollon tai päivähoidon yksiköissä aterioivilta muilta ulkopuolisilta kuin ateriapalveluun kuuluvilta peritään lounaasta ja päivällisestä 5,00 euroa, kevytateriasta ja aamu- ja iltapalasta 2,30 euroa sekä kahvista/teestä + voi- tai kahvileivästä 1 euro.

 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

                                           -----------------

 

 

40 §             SOTEPIIRIN PALVELUJEN JÄRJESTÄMINEN

 

Perustettavan sotepiirin ohjausryhmänä toimiva kunnanjohtajatyöryhmä on asettanut taloustyöryhmän, jossa on kaikkien tulevien jäsenkuntien sosiaalijohtajat, terveyskeskuskuntayhtymän talousjohtaja sekä Kankaanpään kaupungin kamreeri.

 

Työryhmän tehtävä on monialainen. Tehtävänä on mm. pohtia palveluiden järjestämistä, suunnitella tuotteistamista sekä tilaajan että tuottajan näkökulmasta sekä tehdä uuden organisaation talousarvio vuodelle 2009.

 

Työn perustana on elämänkaarimallin mukainen palveluprosessi.

 

Työryhmän 1. kokoontumisen muistio on liitteenä 40.1.

Hahmotelma elämänkaarimallin mukaiset palvelusta ja palvelujen järjestämisestä on liitteenä 40.2.

 

Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää merkitä asian tietoon saatetuksi ja omalta osaltaan miettii palvelujen järjestämistä.

 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

                                            ---------------

 

 

41 §              SOSIAALITYÖNTEKIJÄ AILA SIVULAN IRTISANOUTUMINEN

 

Sosiaalityöntekijä Aila Sivula on irtisanoutunut virastaan siten, että viimeinen työpäivä kunnan palveluksessa on 9.5.2008.

 

Sosiaalityöntekijän virka on syytä asettaa välittömästi haettavaksi

 

Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää

1.      merkitä asia tietoon saatetuksi

2.      asettaa virka välittömästi haettavaksi.

 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

--------------------

 

 

42 §              SOSIAALITYÖNTEKIJÄN TEHTÄVIEN HOITO VÄLIAIKAISESTI

 

Sosiaalityöntekijä Aila Sivulan irtisanouduttua siten että hänellä on jäljellä seitsemän viranhoitopäivää. Viranhoitopäivät ovat maalis- ja huhtikuussa. Se on melko lähes 2 kuukauden jaksolle.

 

Kunnalla on voimassa ostopalvelusopimus Kankaanpään kaupungin kanssa sosiaalityöntekijän työpanoksen ostamisesta lähinnä akuuteissa lastensuojelutapauksissa.  Kankaanpäässä on tällä hetkellä henkilökuntavajausta sosiaalityössä.

 

Todennäköistä on, ettei kelpoista sosiaalityöntekijää löydy välittömästi.  Tilapäisen sosiaalityöntekijän hankkiminen on mahdollista, mikäli henkilöllä on edellytykset hoitaa tehtävää olemattomalla opastuksella.

 

Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää

1.      merkitä asia tietoon saatetuksi

2.      antaa oikeuden tilapäiseen sosiaalityöntekijän palkkaamiseen.

 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

                                            ------------------

 

 

43 §              ILMOITUS YKSITYISEN SOSIAALIPALVELUTOIMINNAN ALOITTAMISESTA

 

Muuta kuin ympärivuorokautista sosiaalipalvelutoimintaa harjoittavan yksityisen palvelutuottajan tulee yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta annetun lain 6 §:n mukaan ennen toiminnan aloittamista, olennaista muuttamista tai lopettamista tehdä kirjallinen ilmoitus sille kunnalle, jossa palveluja annetaan.

 

Sari Niemi on tehnyt hakemuksen yksityiseksi perhepäivähoitajaksi. Vs esikoulun opettaja Sari Vaani on tarkastanut tilat ja hyväksynyt ne.

 

Liitteenä 43.1. ilmoitus yksityisestä sosiaalipalvelutoiminnasta.

 

Ehdotus: Perusturvalautakunta merkitsee ilmoituksen tietoon saatetuksi.

 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

                                            ------------------

 

 

44 §              ----------

 

 

45 §              KUMPPANUUSSOPIMUSHANKKEEN TAHTO-OSAN HYVÄKSYMINEN

 

Satakunnan sairaanhoitopiirin ja Jämijärven kunnan yhdessä tulevan sote-piirin kuntien kanssa käytiin kumppanuussopimushankkeen mukaiset tahto-osan neuvottelut 11.3.2008.

 

Pöytäkirja neuvottelusta 45.1 sekä tahto-osa sopimuskaudelle 2009-2011 liitteenä 45.2.

 

Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää esittää kumppanuusneuvottelun tahto-osan kunnanhallituksen hyväksyttäväksi.

 

                                            Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin

 

                                            ------------------

                                           

 

46 §              KOTIHOITOKOKEILUN RAPORTTI

 

                                            Kotihoitokokeilusta on tehty raportti osittain ministeriötä varten.

 

                                            Raportti liitteenä 46.1.

 

Ehdotus: Perusturvalautakunta merkitsee raportin tietoon saatetuksi.

 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

--------------