Jämijärven kunta                                 KOKOUSKUTSU 8/2008

Kunnanhallitus                                     Laatimispäivämäärä: 19.3.2008

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

15.4.2008 kello 18.30

 

Paikka

 

Kunnanhallituksen kokoushuone

Käsiteltävät asiat

 

110 §   KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS   118

111 §   PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA  118

112 §   TEEMA-ASIA / TOISEN ASTEEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄVERKON  KOKOAMINEN   119

113 §   ERON MYÖNTÄMINEN SARI LEPPIHALMEELLE  PERUSTURVALAUTAKUNNAN JÄSENYYDESTÄ JA JÄSENEN VALITSEMINEN LAUTAKUNTAAN   120

114 §   MIELAHTI – PITKÄLAHTI RANTA-ASEMAKAAVAEHDOTUKSEN NÄHTÄVILLE  ASETTAMINEN   121

115 §   PERUSTURVAJOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN   122

116 §   HENKILÖN VALINTA TILAPÄISEN JOHTOKUNNAN VARAJÄSENEKSI /SOTE- PIIRIN VALMISTELU   123

 

 

 

                     

MATTI LEPPIHALME

Matti Leppihalme                                          Aki Rantanen

 

 

 

Jämijärven kunta                                    KOKOUSPÖYTÄKIRJA 8/2008                                                                                                                     

Kunnanhallitus

 

 

KOKOUSAIKA

 

15.4.2008 kello 18.30 – 19.45

 

KOKOUSPAIKKA

 

Kunnanhallituksen kokoushuone

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

Matti Leppihalme                     puheenjohtaja

Hilkka Lahdensivu

Markku Kujala

Tapio Rajalahti

Anu Sillanpää                           varajäsen

 

POISSA OLLEET JÄSENET

 

Tuija Ranta                               varapuheenjohtaja

Päivi Leponiemi

Olli Seppälä

 

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

 

Matti Peurala                       valtuuston puheenjohtaja  

Kyösti Lahti                         valtuuston I puheenjohtaja

Pentti Virtanen                    valtuuston II puheenjohtaja
Hannu Mansikkakorpi         klo 18.30-18.50

Esa Ala-Karvia                    kunnanjohtaja

 

ASIAT

 

§§ 110 - 116

 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

 

 

Puheenjohtaja                                             Pöytäkirjanpitäjä

 

 

Matti Leppihalme Tapio Rajalahti        Esa Ala-Karvia               

                                 § 113 osalta

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu

kokouksen kulun mukaiseksi.

Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla

varustettu nimikirjaimillamme.

 

Tarkastusaika

Kunnanvirasto                   22.4.2008

Allekirjoitukset

 

 

Markku Kujala                          Hilkka Lahdensivu

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja pvm

Kunnanvirasto                   22.4.2008

Virka-asema                                               Allekirjoitus

Kunnanjohtaja


 

 

110 §            KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

                                           

 

Ehdotus:                            Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            ____

 

 

 

 

111 §            PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

 

Ehdotus:                            Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat Markku Kujala ja Hilkka Lahdensivu

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            ____

                                           

                                                                 


 

 

112 §            TEEMA-ASIA /  TOISEN ASTEEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄVERKON KOKOAMINEN

 

 

 

Pohjois-Satakunnan ammatti-instituutin rehtori Hannu Mansikkakorpi saapuu kokoukseen kertomaan toisen asteen koulutuksen järjestäjäverkon kokoamiseen liittyvistä ajankohtaisista asioista.

 

                                            Esityslistan liitteenä on kutsu Pohjois-Satakunnan koulutuskuntayhtymän jäsenkuntien edustajien kokoukseen                                               23.4.2008 klo 17.30. Liite nro 112.1.

 

                                            Kunnanhallituksen tulee valita edustaja/edustajia ko. tilaisuuteen ja päättää koulutusyhteistyön suunnasta.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää:

 

1.      valita edustajan/edustajat 24.4.2008 tilaisuuteen ja

2.      esittää kantansa tulevan koulutusyhteistyön suunnasta.

 

Päätös:                              Kunnanhallitus päätti yksimielisesti valita edustajikseen 23.4.2008 järjestettävään tilaisuuteen rehtori Rolf Björkmanin

ja kunnanjohtaja Esa Ala-Karvian.

 

                                            Kunnanhallitus päätti kunnan kantana esittää, että koulutusyhteistyön suunnaksi valitaan Kokemäenjokilaakso.             

 

 

                                            Pohjois-Satakunnan koulutuskuntayhtymän rehtori Hannu Mansikkakorpi oli kokouksessa tämä asian esittelyn ajan

                                            klo 18.00 -18.50.

 

                                            _____          

 

 

 

 

113 §           ERON MYÖNTÄMINEN SARI LEPPIHALMEELLE PERUSTURVALAUTAKUNNAN JÄSENYYDESTÄ JA JÄSENEN

                     VALITSEMINEN LAUTAKUNTAAN

 

 

                                          Sari Leppihalme anoo eroa perusturvalautakunnan jäsenyydestä 1.4.2008 alkaen lautakunnan alaisen työsuhteen

                                          vuoksi.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto

 

1.      myöntää Sari Leppihalmeelle eron perusturvalautakunnan jäsenyydestä 1.4.2008 alkaen

2.      valitsee jäsenen lautakuntaan Sari Leppihalmeen tilalle

 

Päätös:                             Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                          Kunnanhallituksen puheenjohtaja Matti Leppihalme poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi

                                          todeten itsensä esteelliseksi.

                                          Koska kunnanhallituksen varapuheenjohtaja Tuija Ranta ei ollut läsnä, kunnanhallitus valitsi yksimielisesti

                                          puheenjohtajaksi tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi Tapio Rajalahden.

 

                                          _____


 

 

114 §           MIELAHTI – PITKÄLAHTI RANTA-ASEMAKAAVAEHDOTUKSEN NÄHTÄVILLE ASETTAMINEN

 

 

                                          Mielahti – Pitkälahti ranta-asemakaava on ollut nähtävillä 20.4.-1.6.2007 välisen ajan.

 

                                          MRL 65 § ja MRA § 32 mukaisesti kaavaehdotus tulee asettaa uudelleen nähtäville jos kaavaehdotusta on olennaisesti

                                          muutettu ensimmäisen nähtävilläolon jälkeen.

                                          Olennaisena muutoksena on pidettävä rakennusoikeuslukujen muutos.

 

                                          Kaavaehdotuksesta on tiedotettava MRL 65 §:n ja MRA 32 § mukaisesti.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus päättää asettaa Mielahti – Pitkälahti ranta-asemakaavaehdotuksen uudelleen nähtäville

                                          24.4.-23.5.2008 väliseksi ajaksi ja tiedottaa nähtävillä olosta MRL:n 65 §:n ja MRA:n 32 §:n mukaisesti ja pyytää

                                          tarvittavat viranomaislausunnot.

 

Päätös:                             Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                          _____


                    

 

115 §            PERUSTURVAJOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

 

Nykyinen kunnan perusturvajohtaja on ilmaissut kunnanhallitukselle tietyin ehdoin olevansa valmis siirtymään muihin tehtäviin virkasuhteensa loppuajaksi, jotta perusturvajohtajan virka voidaan täyttää siten, että uusi perusturvajohtaja voi ilmoittautua sisäisenä hakuna oleviin perusturvan yhteistoiminta-alueen virkatehtäviin. Virkavaali tulee suorittaa siten, että valittu voi ilmaista halukkuutensa sisäisenä hakuna oleviin virkatehtäviin huhtikuun aikana. Perusturvajohtajan virkaa ei siinä vaiheessa tarvitse olla vastaan otettu.

 

Sopimus tehtäväjärjestelyistä nykyisen perusturvajohtajan kanssa on vielä tekemättä. Samoin sopimusta koskevat päätökset.

 

Kunnanhallitus on julistanut perusturvajohtajan viran haettavaksi siten, että viran hakuaika päättyi 4.4.2008 mennessä.

 

Määräaikaan mennessä on saapunut kolme hakemusta. Virkaa hakivat:

Sosiaalijohtaja  Anita Mattila                              Noormarkku

Filosofian maisteri  Maria Nieminen                 Nokia

Projektipäällikkö Auli Ranta                             Jämijärvi

 

Virkaan hakuilmoituksen mukaan kelpoisuusehtona oli virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. Myös yhteistoiminta-alueen perusturvapäällikön ja palvelujohtajien virkojen kelpoisuusehtoina on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto.

 

Hakijoista Maria Niemisellä ja Auli Rannalla on ylempi korkeakoulututkinto. KHO:n päätösten ja muun oikeuskäytännön perusteella heillä on hakuilmoituksen edellyttämä kelpoisuus virkaan.

 

Liitteenä 115.1. kopiot hakijoiden nimikirjoista

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää järjestää haastattelun, johon kutsutaan Maria Nieminen ja Auli Ranta.

 

                                            Haastattelut järjestetään 22.4.2008 klo 17.30 ja 18.30, jonka jälkeen kunnanhallitus päättää valinnasta.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 

116 §           HENKILÖN VALINTA TILAPÄISEN JOHTOKUNNAN VARAJÄSENEKSI /SOTE-PIIRIN VALMISTELU

 

                                         

                                          Viiden kunnan yhteisen sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen valmisteluun liittyen on kuntien hyväksymien

                                          sopimusten mukainen tilapäinen johtokunta käynnistänyt toimintansa.

 

                                          Tilapäinen johtokunta koostuu kunnanjohtajista ja sen esittelijänä toimii Kankaanpään kansaterveystyö ky:n

                                          kuntayhtymänjohtaja. Tilapäisen johtokunnan jäsenille tulee nimetä myös varajäsenet. Varajäsen voi olla joko

                                          luottamushenkilö tai viranhaltija.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus päättää valita henkilön tilapäiseen johtokuntaan kunnanjohtaja Esa Ala-Karvia varajäseneksi.

 

Päätös:                             Kunnanhallitus päätti yksimielisesti valita kunnanjohtaja Esa Ala-Karvian varajäseneksi tilapäiseen johtokuntaan

                                          kunnanhallituksen puheenjohtajan Matti Leppihalmeen.

 

                                          _____