Jämijärven kunta                                 KOKOUSKUTSU 6/2008

Kunnanhallitus                                     Laatimispäivämäärä: 19.3.2008

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

25.3.2008 kello 18.30

 

Paikka

 

Kunnanhallituksen kokoushuone

Käsiteltävät asiat

85 §      KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS   89

86 §      PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA  89

87 §      TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT  90

88 §      PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN   91

89 §      SOPIMUS PUTKISILLAN UUSIMISHANKKEEN TOTEUTTAMISESTA  92

90 §      POIKKEAMISLUPAHAKEMUS / LASSE JA KYLLIKKI KALLIOKOSKI 93

91 §      TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-31.1.2008  94

92 §      MAKSATUSPÄÄTÖS/JÄMIJÄRVEN KUNNOSTUS, OSA II 95

93 §      INVESTOINTITUEN MAKSAMINEN MUTKALAN

              TEOLLISUUSALUEEN  KEHITTÄMISHANKKEELLE   96

94 §      PUHELINKOKOUKSEN 17.3.2008 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN   97

95 §      SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEEN

              MUODOSTAMINEN POHJOIS-SATAKUNTAAN   98

96 §      SATAKUNTALIITON PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMINEN

              MAKSUOSUUSPERUSTEEN OSALTA  102

97 §      POHJOIS-SATAKUNNAN OSAAMISEN KEHITTÄMISHANKKEEN

              LOPPURAPORTTI 103

98 §      ATERIOITTEN HINNAT PERUSTURVATOIMEN ALUEELLA  104

99 §      KUMPPANUUSSOPIMUSHANKKEEN TAHTO-OSAN

              HYVÄKSYMINEN   106

100 §   HIIHTOTUNNELIN TERVEHDYTTÄMISSUUNNITELMAAN LIITTYVÄ

              LAINAJÄRJESTELYT  107

101 §   MATKAHUOLLON JÄRJESTELYT JÄMIJÄRVEN KUNNASSA  109

102 §   KIINTEISTÖLIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN KIINTEISTÖMASSASSA

              HUOMIOITAVAA  110

 

                     

MATTI LEPPIHALME

Matti Leppihalme                                          Esa Ala-Karvia

 

 

 

Jämijärven kunta                                    KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2008                                                                                                                     

Kunnanhallitus

 

 

KOKOUSAIKA

 

25.3.2008 kello 18.30 –  20.45

 

KOKOUSPAIKKA

 

Kunnanhallituksen kokoushuone

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

Matti Leppihalme                     puheenjohtaja

Tuija Ranta                               varapuheenjohtaja

Päivi Leponiemi

Olli Seppälä

Markku Kujala

Tapio Rajalahti

Anne Lax                                   varajäsen

 

POISSA OLLEET JÄSENET

 

Hilkka Lahdensivu

 

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

 

Matti Peurala                     valtuuston puheenjohtaja  

Kyösti Lahti                       valtuuston I puheenjohtaja

Pentti Virtanen                  valtuuston II puheenjohtaja

Esa Ala-Karvia                 kunnanjohtaja

 

ASIAT

 

§§ 85 - 102

 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

 

 

Puheenjohtaja                                             Pöytäkirjanpitäjä

 

 

Matti Leppihalme                     Esa Ala-Karvia        

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu

kokouksen kulun mukaiseksi.

Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla

varustettu nimikirjaimillamme.

 

Tarkastusaika

Kunnanvirasto                   1.4.2008

Allekirjoitukset

 

 

 

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja pvm

Kunnanvirasto                   1.4.2008

Virka-asema                                               Allekirjoitus

Kunnanjohtaja


 

 

85 §              KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

                                           

 

Ehdotus:                            Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 

86 §              PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

 

Ehdotus:                            Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat Päivi Leponiemi ja Tapio Rajalahti.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

                                           

 

87 §              TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen seuraavat ilmoitusasiat:

 

-          Kankaanpään ktt ky, sisäilmanäyte / ryhmis

-          Länsi-Suomen Sotilasläänin esikunta, lausunto Hämeenkankaan monikäyttö- ja harjoitusalueen sekä Natura 2000 alueen hoito- ja käyttösuunnitelmasta

-          Jämijärven kunta, kutsu Mielahti-Pitkälahti kaavoituksen nykytilanne

-          Kuntaliitto, Valtion varoista korvausta ulkomailla kotipaikan omaavan sairaanhoidosta vuoden 2008 alusta

-          Pori, Haaste karhuviestiin

-          Valtiovarainministeriö, kuntien yhdistymiseen liittyvien esiselvitysavustusten hakeminen

-          Kuntaliitto, kuntalain muutokset 1.1.2008

-          Ympäristöministeriö, Maa-ainesten ottamislupaa ja lupahakemusta koskevien tietojen sekä otetun aineksen määrää ja laatua koskevien tietojen ilmoittaminen ja keruu

-          D-Fence turvallisuusraportti 3/2008

-          TE-keskus, Satakunnan työllisyyskatsaus 2/2008

-          Kuntaliitto, kunta-alan työnantajakuva ja sen kehittäminen

-          Kiinteistöluovutusilmoitus

·        Jämijärvi, Seppä

·        Kauppila, Koivula

·        Palokoski, Kalliovaara rno 5:34

 

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

88 §              PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN

 

 

 

Ehdotus:                             Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saatetuiksi seuraavat pöytäkirjat:

 

                                            Tekninen lautakunta         15.2.2008

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 


 

89 §              SOPIMUS PUTKISILLAN UUSIMISHANKKEEN TOTEUTTAMISESTA

 

 

                                            Tiehallinnon Turun tiepiirin ja Jämijärven kunnan välillä on laadittu sopimus putkisillan uusimishankkeen

toteuttamiseksi.

                                            Sopimus koskee Jämi-Purjelentokentän maantien 2613 parantamista Loukkuojan putkisillan (T-5121)kohdalla.

                                            Sopimuksella on tarkoitus sopia hankkeen toteuttamiseen liittyvistä toimenpiteistä ja vastuista sekä kustannusten

jaosta.

 

                                            Jämijärven kunnanhallitus on 9.10.2007 § 262 tekemällään päätöksellä sitoutunut osallistumaan hankkeeseen

10 000 eurolla, joka on arvioitu putkisillan lisäpituudesta aiheutuvaksi kustannuslisäksi. Lisäpituus mahdollistaa

kevyenliikenteenväylän    rakentamisen Loukkuojan yli.

 

                                            Sopimus on liitteenä nro 89.1.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus hyväksyy Tiehallinnon Turun tiepiirin ja Jämijärven kunnan välisen sopimuksen oheisen liitteen

mukaisesti.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 


                                            Kunnanhallitus                   332 §            11.12.2007

 

90 §                POIKKEAMISLUPAHAKEMUS / LASSE JA KYLLIKKI KALLIOKOSKI

 

 

Lasse ja Kyllikki Kalliokoski anovat poikkeamislupaa omistamansa lomarakennuksen ullakon rakentamiseksi oleskelutilaksi. Lomarakennus sijaitsee Kalliokoskien omistamalla Nokkala nimisellä tilalla Rn:o 6:79 Jämijärven kunnan Jämijärven kylässä. Samalle tontille rakennetaan myös kylmävarasto.

 

Loma-asuntokäyttöön tarkoitetulla rakennuspaikalla rakennusten yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään 120 m2. Yhteenlasketusta kerrosalasta loma-asunnon kerrosala saa olla enintään 80 m2. Saunan osuus saa olla enintään 25 m2. Rakennusten kerrosluku yksi (1). (rakennusjärjestys 5.3)

 

                                             Lisäksi poikkeamislupaa haetaan kerroslukuun.

 

                                             Kunnan rakennusjärjestyksen mukaan MRL 171 §:n mukaiset   poikkeamiset kunnan osalta ratkaisee kunnanhallitus.

 

                                             Kyseessä ei ole uusi loma-asunto, vaan vanhan laajentaminen. Poikkeaminen täyttää MRL 172 §:n edellytykset.

 

 

 

Ehdotus:                              Kunnanhallitus päättää jättää asian pöydälle lisäselvityksiä varten.

 

 

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            ------

 

KH 90 §                             Asiasta ollaan oltu yhteydessä Lounais-Suomen Ympäristökeskukseen ja sieltä on todettu, että poikkeamisluvan

käsittely kuuluu kunnan toimivaltaan.

 

                                            Naapureiden kuulemiset saadaan kokoukseen mennessä.

 

 

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää myöntää Lasse ja Kyllikki Kalliokoskelle poikkeamisluvan haetun mukaisesti.

 

                                            Poikkeamislupa on voimassa 2 vuotta tämän päätöksen lainvoimaisuudesta.

 

 

 

Päätös:                              Päätösehdotus hyväksyttiin ehdollisena, koska naapureiden kuulemista ei oltu ehditty suorittaa.

 

                                            _____

 

                                           

 

91 §              TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-31.1.2008

 

 

Esityslistan liitteenä on talouden toteutuminen ajalla 1.1.-31.1.2008.  Liite nro 91.1.

Vertailutietona on tilanne vastaavana aikana edellisenä vuonna.

Tuloslaskelman ja rahoituslaskelman erilainen ulkoasu edelliseen vuoteen verrattuna johtuu ohjelmistomuutoksesta.

 

Vuosikate on tammikuun lopussa + 19762,86 euroa

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee talouden toteutumisen tiedokseen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 


 

 

92 §              MAKSATUSPÄÄTÖS/JÄMIJÄRVEN KUNNOSTUS, OSA II

 

                     

                                            Jämijärven kunta on anonut Jämijärven kunnostus, osa II –hankkeen loppurahoitusta.

                                            Lounais-Suomen ympäristökeskus on 4.3.2008 käsitellyt hakemuksen ja hyväksynyt sen.

 

                                            Päätöksen mukaan Lounais-Suomen ympäristökeskus maksaa hakijalle yhteensä 25 087,50 euroa.

 

                                            Päätös on liitteenä nro 92.1.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee päätöksen tiedokseen ja päättää ettei siihen haeta muutosta.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 


 

 

93 §              INVESTOINTITUEN MAKSAMINEN MUTKALAN TEOLLISUUSALUEEN KEHITTÄMISHANKKEELLE

 

                                            Satakunnan TE-keskus on 26.2.2008 tehnyt maksatuspäätöksen liittyen Mutkalan teollisuusalueen

kehittämishankkeeseen. Maksatuspäätös on muutoin hakemuksen mukainen, ainoastaan 135,93 € korkoja on

vähennetty.

                                            Maksatuspäätös on liitteenä nro 93.1.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee maksatuspäätöksen tiedokseen ja päättää ettei siihen haeta muutosta.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 

94 §              PUHELINKOKOUKSEN 17.3.2008 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

 

                                           

                                            Kunnanhallitus on pitänyt puhelinkokouksen 17.3.2008.

                                            Pöytäkirja on liitteenä nro 94.1.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää tarkastaa 17.3.2008 pidetyn puhelinkokouksen pöytäkirjan ja hyväksyä sen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 


                                            Kunnanhallitus                   331 §            11.12.2007

                                            Kunnanvaltuusto                77 §              18.12.2007

                                            Kunnanhallitus                  45 §              12.2.2008

                                            Kunnanhallitus                   57 §              21.2.2008

                                            Kunnanvaltuusto                15 §              28.2.2008

 

95 §             SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEEN MUO-  DOSTAMINEN POHJOIS-SATAKUNTAAN

 

Kunta- palvelurakenneuudistuksen valmistelu käynnistettiin Pohjois-Satakunnassa seudullisena hankkeena. Paras-hankkeen edellyttämää toteuttamissuunnitelmaa varten perustettiin kuntien nimeämistä henkilöistä ohjausryhmä sekä eri sektoreiden valmistelutyöryhmät. Hankkeen etenemistä koordinoi kunnanjohtajaryhmä.

 

 

Loppukeväästä 2007 ohjausryhmä antoi kunnanjohtajatyöryhmälle tehtävän valmistella kysymykset kuntien valtuustoille minkä yhteistyöhankkeiden osalta kunnat ovat valmiita jatkoneuvotteluihin. Yhtenä kysymyksenä oli Sote-piirin perustaminen perustamalla uusi kuntayhtymä.

 

 

Jämijärven kunnanvaltuusto käsitteli kysymyksiä kokouksessaan 27.6.2007 § 40. Sote-piirin osalta valtuusto antoi seuraavan sisältöisen kannanoton:

 

”Sote-piirin osalta kunta on valmis osallistumaan asiaa koskeviin jatkoneuvotteluihin. Sote-piirin rakentaminen tulee toteuttaa kuitenkin vaiheittain siten, että ensin vahvistetaan perusterveydenhuollon asukaspohjaa ja toisessa vaiheessa otetaan mahdollisesti mukaan sosiaalitoimi.”

 

 

Valtuusto käsitteli 28.8.2007 § 52 kunta- ja palvelurakenneuudistusta koskevan lain 10 §:n mukaista toimeenpanosuunnitelmaa. Kunnan vastaus yhteistoiminta-alueen aikatauluksi (Sote-piiri) oli seuraava:

 

” v. 2009 vaiheittain. Ensin perusterveydenhuolto ja sen jälkeen selvityksen pohjalta mahdollisesti sosiaalitoimi tai sen osia.”

 

Sote-piirin osalta jatkoneuvotteluihin vastasivat myönteisesti myös Honkajoki, Kankaanpää, Karvia ja Siikainen.

 

Kuntien päätösten pohjalta kuntajohtajaryhmä on valmistellut mallin, joka perustuu uuteen kunnalliseen liikelaitosmalliin. Liite nro 331.1.

 

 

 

Kankaanpään, Karvian, Honkajoen, Siikaisten ja Jämijärven kuntien luottamushenkilöjohto käsitteli mallia 30.10.2007 pidetyssä neuvottelussa. Neuvotteluissa sovittiin, että asia viedään kuntien valtuustojen käsittelyyn joulukuun aikana. Asiasta järjestettiin valtuuston iltakoulu 14.11.2007, jonka jälkeen asiaa on käsitelty valtuustoryhmissä.

 

Yhteistyötoimikunnan lausunto asiasta on liitteenä nro 331.2.

 

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto

                       

1.      hyväksyy, että hankkeen jatkovalmistelua varten palkataan kuntien yhteinen projektisihteeri

2.      ilmoittaa, että Jämijärven kunta on valmis tulemaan mukaan yhteistoiminta-alueeseen (Sote-piiriin) terveydenhuollon osalta ja

3.      päättää asiasta sosiaalitoimen osalta sen jälkeen kun asiaan liittyvä vuoropuhelu valtion viranomaisten kanssa on käyty

 

Päätös:                              Keskustelun jälkeen kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

 

                                            Tämä asia käsiteltiin kokouksen viimeisenä asiana.

 

                                            -----

 

 

KV 77 §

 

Päätös:                             Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            ____

 

 

KH 45 §                             Yhteistoiminta-alueen etenemisestä pidetään kuntien yhteinen informaatio- ja esittelytilaisuus 7.2.2008, jossa jaetaan

myös tämän hetkinen valmis ”luonnosmateriaali”.

                                            Asia esitellään tarkemmin kokouksessa.

 

                                            Kunnanhallituksen jäsenille jaettiin 7.2.2008 seminaarissa esitellyt sopimusluonnokset: puitesopimus, perussopimus,

                                            yhteistoimintasopimus ja liiketoimintasuunnitelma.

 

 

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää

 

1.      käydä asian jatkovalmistelua varten lähetekeskustelun

2.      laatia aikataulun hankkeen etenemisestä Jämijärven kunnassa

 

Päätös:                              Kunnanhallitus kävi asian jatkovalmistelusta lähetekeskustelun ja päätti, että asian käsittelyä jatketaan seuraavalla

aikataululla:

                                            viranhaltijavalmistelu 18.2, kunnanhallitus 21.2. ja valtuusto 28.2.

                                            

                                            ------

 

KH 57 §                             Esityslistan liitteenä ovat viimeiset sopimusluonnosversiot  liite nrot 57.1 - 57.3.

 

                                            Kunnanjohtaja kävi läpi tilannekatsauksen ja sopimusluonnoksiin tehdyt muutokset. Valmistelua varten on perustettu

kolme työryhmää: taloustyöryhmä, tietohallintotyöryhmä ja tukipalveluryhmä. Henkilöstösopimuksesta on valmisteilla

myös luonnos.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää

1.      saattaa asian valmistelutilanteen ja laaditut sopimusluonnokset valtuustolle tiedoksi

2.      ottaa esille Jämijärven kunnan kannalta tärkeät seikat sopimusten jatkovalmistelun kannalta

3.      nimetä neuvottelijat mahdollisesti tarvittaviin jatkoneuvotteluihin kuntien välillä.

 

Päätös:                              Kunnanhallitus päätti yksimielisesti

1.      saattaa asian valmistelutilanteen ja laaditut sopimukset tiedoksi valtuustolle

2.      että Jämijärven kunnan kannalta tärkeitä asioita jatkovalmisteluissa ovat:

-          Jämijärven Vanhustentalo yhdistyksen ja kunnan välisen ostopalvelusopimuksen siirtäminen sellaisenaan uuden liikelaitoskuntayhtymän vastuulle

-          perusturvajohtajan viran täyttäminen Jämijärven kunnassa vuoden 2008 syksyllä.

3.      nimetä neuvottelijoiksi mahdollisiin jatkoneuvotteluihin valtuuston puheenjohtaja Matti Peuralan, kunnanhallituksen puheenjohtaja Matti Leppihalmeen ja kunnanjohtaja Esa Ala-Karvian.

 

 

                                            -----

 

KV 15 §

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.    

 

                                            -----

 

 

KH 95 §                             Esityslistan liitteenä on sopimus sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisestä järjestämismallista Pohjois-Satakunnassa

(ns. puitesopimus), Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymän perussopimus ja yhteistoimintasopimus. Liite nrot

95.1, 95.2 ja 95.3.

 

                                            Liitteenä oleviin sopimusluonnoksiin on tehty ne korjaukset, jotka kuntien puheenjohtajien tapaamisessa oli sovittu

sekä eräitä kuntaliiton lakimiesten esittämiä tarkennuksia.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy liitteenä olevat Pohjois-Satakunnan peruspalveluiden

liikelaitoskuntayhtymän puitesopimuksen, perussopimuksen sekä yhteistoimintasopimuksen.

 

Päätös:                              Laajan keskustelun jälkeen ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----


 

 

96 §              SATAKUNTALIITON PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMINEN   MAKSUOSUUSPERUSTEEN OSALTA

 

 

                                            Satakuntaliiton maakuntahallitus on päättänyt esittää jäsenkunnille Satakuntaliiton perussopimuksen muuttamista

maksuosuusperiaatetta (24 §) koskien.

 

                                            Liiton nykyinen perussopimus on tältä osin vanhentunut, koska siinä käytettyä veroäyrin käsitettä ei enää ole.

 

                                            Muutosesityksessä on lähdetty siitä, että maksuosuudet määräytyisivät jatkossa kunnallis- ja yhteisöverojen

perusteella.

                                            Esitys on harkinnassa olleista eri vaihtoehdoista lähinnä nykyistä perussopimuksen mallia kuitenkin niin, ettei mukana

ole enää vanhentunutta veroäyrinkäsitettä.

 

                                            Laskelma eri muutosvaihtoehdoista on liitteenä nro 96.1.

                                            Esitys perussopimuksen muuttamiseksi on liitteenä nro 96.2.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy Satakuntaliiton perussopimuksen muuttamisen

Satakuntaliiton maakuntahallituksen 25.2.2008 § 39 esittämällä tavalla.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

 


 

 

97 §              POHJOIS-SATAKUNNAN OSAAMISEN KEHITTÄMISHANKKEEN LOPPURAPORTTI

 

 

                                            Esiselvityksen pohjalta aloitettiin Pohjois-Satakunnan osaamisen kehittämishanke 1.3.2006.

 

                                            Hankkeen tavoitteena oli rakentaa alueellinen yhteistyömalli, kolmen väylän malli Satakunnan oppilaitosten ja

elinkeinoelämän välille, joka kohottaa seudullista osaamista, palvelee paremmin alueen työelämän tarpeita ja luo uusia koulutusväyliä ja –mahdollisuuksia.

                     

                                            Tavoitteena on, että tulevaisuudessa peruskoulunsa päättävä nuori suuntautuu oppilaitosten sijaan valitsemalleen

väylälle.

 

                                            Hankkeen ansiosta oppilaitosten yhteistyö on monipuolistunut ja syventynyt. Väylämallin toimivuutta on parantanut

myös hankkeen kautta hankittu etäopetuslaitteisto.

 

                                            Hanke päättyi 31.12.2007 ja sen loppuraportti on nähtävillä kunnanhallituksen kokouksessa.

 

Päätös:                              Kunnanhallitus merkitsee loppuraportin tiedokseen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 

                     

 


                                            Perusturvalautakunta        39 §              18.3.2008

 

98 §              ATERIOITTEN HINNAT PERUSTURVATOIMEN ALUEELLA

 

 

Kunnallisen yleisen virkaehtosopimuksen mukaan (VI luku kustannusten ja luontoissuoritusten korvaukset 4 §) työnantajan työpaikkaruokaloissa peritään pääateriasta (lounas, päivällinen, kouluaterian luonteinen ateria) toimivaltaisen viranomaisen päätöksen mukaan vähintään ravintoedun verotusarvon ja enintään omakustannushinnan mukainen korvaus.

 

Soveltamisohjeen mukaan laitosruokalan (ruokaa valmistetaan pääasiassa muille kuin henkilöstölle) omakustannushinnassa otetaan huomioon ruoka-aineiden hankinta- ja kuljetuskustannukset, ruokahuoltohenkilöstön palkat sosiaalikustannuksineen ja arvonlisävero.

 

Verohallituksen ennakonpidätyksistä vuonna 2008 noudatettavista luontoisetujen laskentaperusteista antaman päätöksen 13 §:n mukaan sairaalan, koulun, päiväkodin tai muun vastaavan laitoksen henkilökuntaan kuuluvan laitosruokailun yhteydessä saaman ravintoedun raha-arvona pidetään 3,90 euroa ateriaa kohden. Hoidettavien ruokailun valvonnan yhteydessä saaman ravintoedun arvo on 3,12 euroa ateriaa kohden.

 

VES:n perusteella korvausten laskentaperusteena olevat kustannukset ovat seuraavat:

Ravintoaineet                      70.200 euroa

Palkat                                 104.807 euroa

Sosiaalikustannukset         25.782 euroa

                                            200.789 euroa

 

Valmistettavia aterioita on 63.850, jolloin kustannukset valmistettua ateriaa kohden ovat 3,14 euroa

 

Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää ehdottaa kunnanhallitukselle, että 1.1.-31.12.2008:

1. perusturvalautakunnan alaisen valvovan henkilökunnan valvonnan yhteydessä saaman ravintoedun raha-arvon mukainen aterian hinta on 3,12 euroa ja muulle kuin valvovalle hoitohenkilökunnalle aterian hinta on 3.90 euroa.

2. vanhustenhuollon tai päivähoidon yksiköissä aterioivilta muilta ulkopuolisilta kuin ateriapalveluun kuuluvilta peritään lounaasta ja päivällisestä 5,00 euroa, kevytateriasta ja aamu- ja iltapalasta 2,30 euroa sekä kahvista/teestä + voi- tai kahvileivästä 1 euro.

 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

------------------

 

KH 98 §                            

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus hyväksyy perusturvalautakunnan esityksen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 


                                            Perusturvalautakunta        45 §              18.3.2008

 

99 §              KUMPPANUUSSOPIMUSHANKKEEN TAHTO-OSAN HYVÄKSYMINEN

 

 

Satakunnan sairaanhoitopiirin ja Jämijärven kunnan yhdessä tulevan sote-piirin kuntien kanssa käytiin kumppanuussopimushankkeen mukaiset tahto-osan neuvottelut 11.3.2008.

 

Pöytäkirja neuvottelusta 45.1 sekä tahto-osa sopimuskaudelle 2009-2011 liitteenä 45.2.

 

Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää esittää kumppanuusneuvottelun tahto-osan kunnanhallituksen hyväksyttäväksi.

 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

---------------------

 

KH 99 §                             Pöytäkirja neuvotteluista on liitteenä nro 99.1 sekä tahto-osa sopimuskaudelle 2009-2011 on liitteenä nro 99.2.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus hyväksyy perusturvalautakunnan esityksen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 


                                            Kunnanhallitus                   60 §              21.2.2008

 

100 §            HIIHTOTUNNELIN TERVEHDYTTÄMISSUUNNITELMAAN LIITTYVÄ LAINAJÄRJESTELYT

 

                                           

                                            Jämin Hiihtotunneli Oy:n hallituksen puheenjohtaja Matti Peurala esitteli kunnanhallituksen edellisen kokouksen jälkeen

Jämin hiihtotunnelin käymiä lainajärjestelyneuvotteluja.

                                            Tällöin sovittiin, että asian käsittelyä jatketaan kunnanhallituksen ylimääräisessä kokouksessa 21.2.2008.

                                           

                                            Lainajärjestelyjen aikataulu on laadittu siten, että kaikki päätökset, niin kunnan kuin rahoituslaitostenkin osalta ovat

valmiit viimeistään 31.3.2008.

 

                                            Muistio lainajärjestelyistä on liitteenä nro 60.1.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus hyväksyy muistiossa esitetyt lainajärjestelyt ja esittää edelleen muistion valtuuston hyväksyttäväksi.

 

Päätös:                              Käydyn keskustelun jälkeen esittelijä muutti päätösehdotustaan ja esitti, että asia jätetään pöydälle ja sen käsittelyä

jatketaan valtuuston iltakoulussa 28.02.2008 heti valtuuston kokouksen jälkeen.

 

                                            Esittelijän muutettu päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

                                           

                                            Valtuuston puheenjohtaja Matti Peurala, valtuuston I varapuheenjohtaja Kyösti Lahti, valtuuston II varapuheenjohtaja

                                            Pentti Virtanen, kunnanhallituksen varapuheenjohtaja Tuija Ranta ja kunnanhallituksen jäsen Hilkka Lahdensivu

poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi todeten itsensä esteelliseksi.

 

                                            -----

 

KH 100 §                           Asiaa käsiteltiin valtuuston iltakoulussa 28.2., jossa selkeä enemmistö valtuutetuista oli neuvoteltujen lainajärjestelyjen

                                            kannalla.

 

                                            Jämin Hiihtotunneli Oy:tä koskeva rahoittajasopimus on liitteenä nro 100.1.

 

                                            Rahoitusjärjestelyillä hiihtotunnelin lainavastuut pienenevät 39 %:lla eli 448.638,46 eurolla.

                                            Rahoitusjärjestely edellyttää kunnalta lisätakauksia. Kunnan takausvastuu lisääntyy 272.000 eurolla.

 

                                            Rahoitusjärjestelyjen mukaiset kunnan takaukset olisivat seuraavat:

 

                                            - Parkanon Säästöpankki                     157 000 euroa

                                            - Jämijärven Osuuspankki                     215 000 euroa

                                            - Finnvera Oyj.                                           50 000 euroa

                                            yhteensä                                                  422 000 euroa

                     

                                            Järjestelyllä lakkaavat vanhat takaukset :

                                           

                                            - Jämijärven Osuuspankki                     150 000 euroa

                                                                                                                                   __

 

                                            Takausvastuiden lisäys                         272 000 euroa     

 

                        

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto

 

1.      hyväksyy rahoitusjärjestelyt omalta osaltaan ja siihen liittyvät lisätakaukset. Lisätakaukset tuodaan yksilöitynä ja lainoihin sidottuina valtuuston seuraavaan kokoukseen.

 

2.      edellyttää takausvastuunsa 422 000 osalta vastavakuutena Finnvera Oyj:n jälkeen vapautuvia vuokraoikeuskiinnityksiä.

 

 

Päätös:                              Puheenjohtajan avattua keskustelun kunnanhallituksen jäsen Olli Seppälä esitti, ettei rahoitusjärjestelyä tule hyväksyä

ja ettei kunnan takausvastuuta tule lisätä. Päivi Leponiemi kannatti Olli Seppälän tekemää ehdotusta.

 

                                            Puheenjohtajan päätettyä keskustelun hän totesi, että oli tehty esittelijän esityksestä poikkeava kannatettu esitys, joten

tulee suorittaa äänestys.

                                            Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen, joka hyväksyttiin yksimielisesti: suoritetaan nimenhuutoäänestys, ne

jotka kannattavat esittelijän esitystä äänestävät ”Jaa” ja ne, jotka Olli Seppälän tekemää esitystä äänestävät ”Ei”.

 

                                            Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 3 Jaa-ääntä   (Anne Lax, Tapio Rajalahti, Matti Leppihalme) ja 3 Ei

ääntä (Olli Seppälä, Päivi Leponiemi, Markku Kujala). Puheenjohtaja totesi, että puheenjohtajan äänellä kunnanhallitus

hyväksyi esittelijän tekemän esityksen.

 

                                            -----

 

 

 

 

101 §            MATKAHUOLLON JÄRJESTELYT JÄMIJÄRVEN KUNNASSA

 

 

                                            Matkahuollon palvelujen säilyvyyttä Jämijärven kunnassa on pidetty yrittäjien taholta erittäin tärkeänä. Myöskin

seutulippujen käytön ja markkinoinnin kannalta ko. palvelu on tärkeä.

 

                                            Matkahuoltoa hoitanut Ay Kahvila-Huoltamo Köyhäpoika on lopettanut matkahuoltopalvelujen hoitamisen 1.3.2008.

 

                                            Matkahuollon ja kunnanjohtajan välisissä neuvotteluissa on todettu, että 2 500 euron kunnan takausta tulee jatkaa,

mikäli matkahuolto halutaan Jämijärvellä säilyttää. Jämin Auto Oy (TB-Jämijärvi) on ilmoittanut halukkuutensa jatkaa

matkahuoltotoimintaa.

 

                                            Vanhan ja uuden yrittäjän takaukset ovat osan aikaa päällekkäin, koska liiketoiminnasta aiheutuneista tilittämättömiä

suorituksia tulee vielä jälkikäteen.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto myöntää 2 500 euron takauksen Oy Matkahuolto Ab:lle koskien Jämin

Auto Oy:n matkahuoltoasiamiestoimintaa.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

                    


 

 

102 §           KIINTEISTÖLIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN KIINTEISTÖMASSASSA HUOMIOITAVAA

 

 

                                          Kunnanhallitus keskusteli laajasti SOTE-piiriin kuuluvan kiinteistöliikelaitoskuntayhtymän roolista ja kunnan toimintaan

                                          läheisesti liittyvän kiinteistömassan huomioimisesta.

 

                                          Erityisesti keskustelussa nousi esiin Vanhustentaloyhdistyksen kiinteistöt ja niistä erityisesti vanhusten vuokratalot.

 

                                          Keskusteluissa todettiin, että kuntien välisissä neuvotteluissa, joissa valmistellaan kiinteistöliikelaitoskuntayhtymää

                                          tulee ottaa esiin myös hoidon porrastukseen oleellisesti liittyvä kiinteistömassa.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus päättää antaa em. keskustelun tiedoksi kunnan neuvottelijoille ja pohjaksi asioiden jatkovalmistelulle.

 

Päätös:                             Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                          _____