Jämijärven kunta                                 KOKOUSKUTSU 3/2008

Kunnanhallitus                                     Laatimispäivämäärä: 14.2.2008

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

Torstaina 21.2.2008 kello 17.00

 

Paikka

 

Törmälä

Käsiteltävät asiat

Käsiteltävät asiat

55 §      KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS  58

56 §      PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA  58

57 §      SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEEN MUODOSTAMINEN POHJOIS-SATAKUNTAAN  59

58 §      PUITELAIN VELVOITTEIDEN TÄYTTYMINEN JÄMIJÄRVEN KUNNAN ILMOITTAMIEN TIETOJEN PERUSTEELLA  62

59 §      LAUSUNTO HÄMEENKANKAAN HOITO- JA KÄYTTÖSUUNNITELMASTA  63

60 §      HIIHTOTUNNELIN TERVEHDYTTÄMISSUUNNITELMAAN LIITTYVÄ  LAINAJÄRJESTELYT  64

 

                     

MATTI LEPPIHALME

Matti Leppihalme                                          Esa Ala-Karvia

 

 

 

Jämijärven kunta                                    KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2008                                                                                                                     

Kunnanhallitus

 

 

KOKOUSAIKA

 

21.02.2008 kello 17.00 – 19.05

 

KOKOUSPAIKKA

 

Törmälä

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

Matti Leppihalme                     puheenjohtaja

Tuija Ranta                               varapuheenjohtaja

Päivi Leponiemi

Olli Seppälä

Hilkka Lahdensivu

Markku Kujala

Tapio Rajalahti

 

POISSA OLLEET JÄSENET

 

 

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

 

Matti Peurala                       valtuuston puheenjohtaja  

Kyösti Lahti                         valtuuston I puheenjohtaja

Pentti Virtanen                    valtuuston II puheenjohtaja

Esa Ala-Karvia                    kunnanjohtaja

 

ASIAT

 

§§ 55 - 60

 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

 

 

Puheenjohtaja                                             Pöytäkirjanpitäjä

 

 

Matti Leppihalme                     Esa Ala-Karvia        

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu

kokouksen kulun mukaiseksi.

Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla

varustettu nimikirjaimillamme.

 

Tarkastusaika

Kunnanvirasto                   19.2.2008

Allekirjoitukset

 

 

Päivi Leponiemi                       Olli Seppälä

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja pvm

Kunnanvirasto

Virka-asema                                               Allekirjoitus

Kunnanjohtaja


 

 

55 §              KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

                                           

 

Ehdotus:                            Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti

 

                                            _____

 

 

 

 

56 §              PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

 

Ehdotus:                            Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat Päivi Leponiemi ja Olli Seppälä.

 

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti

 

                                            _____

 

 

 


                                            Kunnanhallitus                   331 §            11.12.2007

                                            Kunnanvaltuusto                77 §              18.12.2007

                                           Kunnanhallitus                   45 §              12.2.2008

 

 

57 §             SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEEN MUO-  DOSTAMINEN POHJOIS-SATAKUNTAAN

 

 

                                           

Kunta- palvelurakenneuudistuksen valmistelu käynnistettiin Pohjois-Satakunnassa seudullisena hankkeena. Paras-hankkeen edellyttämää toteuttamissuunnitelmaa varten perustettiin kuntien nimeämistä henkilöistä ohjausryhmä sekä eri sektoreiden valmistelutyöryhmät. Hankkeen etenemistä koordinoi kunnanjohtajaryhmä.

 

 

Loppukeväästä 2007 ohjausryhmä antoi kunnanjohtajatyöryhmälle tehtävän valmistella kysymykset kuntien valtuustoille minkä yhteistyöhankkeiden osalta kunnat ovat valmiita jatkoneuvotteluihin. Yhtenä kysymyksenä oli Sote-piirin perustaminen perustamalla uusi kuntayhtymä.

 

 

Jämijärven kunnanvaltuusto käsitteli kysymyksiä kokouksessaan 27.6.2007 § 40. Sote-piirin osalta valtuusto antoi seuraavan sisältöisen kannanoton:

 

”Sote-piirin osalta kunta on valmis osallistumaan asiaa koskeviin jatkoneuvotteluihin. Sote-piirin rakentaminen tulee toteuttaa kuitenkin vaiheittain siten, että ensin vahvistetaan perusterveydenhuollon asukaspohjaa ja toisessa vaiheessa otetaan mahdollisesti mukaan sosiaalitoimi.”

 

 

Valtuusto käsitteli 28.8.2007 § 52 kunta- ja palvelurakenneuudistusta koskevan lain 10 §:n mukaista toimeenpanosuunnitelmaa. Kunnan vastaus yhteistoiminta-alueen aikatauluksi (Sote-piiri) oli seuraava:

 

” v. 2009 vaiheittain. Ensin perusterveydenhuolto ja sen jälkeen selvityksen pohjalta mahdollisesti sosiaalitoimi tai sen osia.”

 

Sote-piirin osalta jatkoneuvotteluihin vastasivat myönteisesti myös Honkajoki, Kankaanpää, Karvia ja Siikainen.

 

Kuntien päätösten pohjalta kuntajohtajaryhmä on valmistellut mallin, joka perustuu uuteen kunnalliseen liikelaitosmalliin. Liite nro 331.1.

 

 

 

Kankaanpään, Karvian, Honkajoen, Siikaisten ja Jämijärven kuntien luottamushenkilöjohto käsitteli mallia 30.10.2007 pidetyssä neuvottelussa. Neuvotteluissa sovittiin, että asia viedään kuntien valtuustojen käsittelyyn joulukuun aikana. Asiasta järjestettiin valtuuston iltakoulu 14.11.2007, jonka jälkeen asiaa on käsitelty valtuustoryhmissä.

 

Yhteistyötoimikunnan lausunto asiasta on liitteenä nro 331.2.

 

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto

                       

1.      hyväksyy, että hankkeen jatkovalmistelua varten palkataan kuntien yhteinen projektisihteeri

2.      ilmoittaa, että Jämijärven kunta on valmis tulemaan mukaan yhteistoiminta-alueeseen (Sote-piiriin) terveydenhuollon osalta ja

3.      päättää asiasta sosiaalitoimen osalta sen jälkeen kun asiaan liittyvä vuoropuhelu valtion viranomaisten kanssa on käyty

 

Päätös:                              Keskustelun jälkeen kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

                       

                                            Tämä asia käsiteltiin kokouksen viimeisenä asiana.

 

                                            -----

 

 

 

KV 77 §

 

Päätös:                             Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

                                            ____

 

 

 

 

KH 45 §                             Yhteistoiminta-alueen etenemisestä pidetään kuntien yhteinen informaatio- ja esittelytilaisuus 7.2.2008, jossa jaetaan myös tämän hetkinen valmis ”luonnosmateriaali”.

                                            Asia esitellään tarkemmin kokouksessa.

 

                                            Kunnanhallituksen jäsenille jaettiin 7.2.2008 seminaarissa esitellyt sopimusluonnokset: puitesopimus, perussopimus,

                                            yhteistoimintasopimus ja liiketoimintasuunnitelma.

 

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää

 

1.      käydä asian jatkovalmistelua varten lähetekeskustelun

2.      laatia aikataulun hankkeen etenemisestä Jämijärven kunnassa

 

Päätös:                              Kunnanhallitus kävi asian jatkovalmistelusta lähetekeskustelun ja päätti, että asian käsittelyä jatketaan seuraavalla aikataululla: viranhaltijavalmistelu 18.2, kunnanhallitus 21.2. ja valtuusto 28.2.

                                            

                                            ------

 

KH 57 §                             Esityslistan liitteenä ovat viimeiset sopimusluonnosversiot  liite nrot 57.1 - 57.3.

 

Kunnanjohtaja kävi läpi tilannekatsauksen ja sopimusluonnoksiin tehdyt muutokset. Valmistelua varten on perustettu kolme työryhmää: taloustyöryhmä, tietohallintotyöryhmä ja tukipalveluryhmä. Henkilöstösopimuksesta on valmisteilla myös luonnos.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää

1.      saattaa asian valmistelutilanteen ja laaditut sopimusluonnokset valtuustolle tiedoksi

2.      ottaa esille Jämijärven kunnan kannalta tärkeät seikat sopimusten jatkovalmistelun kannalta

3.      nimetä neuvottelijat mahdollisesti tarvittaviin jatkoneuvotteluihin kuntien välillä.

 

Päätös:                              Kunnanhallitus päätti yksimielisesti

1.      saattaa asian valmistelutilanteen ja laaditut sopimukset tiedoksi valtuustolle

2.      että Jämijärven kunnan kannalta tärkeitä asioita jatkovalmisteluissa ovat:

-          Jämijärven Vanhustentalo yhdistyksen ja kunnan välisen ostopalvelusopimuksen siirtäminen sellaisenaan uuden liikelaitoskuntayhtymän vastuulle

-          perusturvajohtajan viran täyttäminen Jämijärven kunnassa vuoden 2008 syksyllä.

3.      nimetä neuvottelijoiksi mahdollisiin jatkoneuvotteluihin valtuuston puheenjohtaja Matti Peuralan, kunnanhallituksen puheenjohtaja Matti Leppihalmeen ja kunnanjohtaja Esa Ala-Karvian.

                                            _____

 

 

 


                                            Kunnanhallitus                   46 §              12.2.2008

 

58 §              PUITELAIN VELVOITTEIDEN TÄYTTYMINEN JÄMIJÄRVEN KUNNAN ILMOITTAMIEN TIETOJEN PERUSTEELLA                

 

 

Sisäasiainministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö ja opetusministeriö ovat lähettäneet Jämijärven kunnalle 20.12.2007 päivätyn kirjeen, jolla on pyydetty lisäselvityksiä siitä, miten puitelain velvoitteet tullaan täyttämään Jämijärven kunnassa.

 

                                            Em. kirje on postitettu ennakkoon valtuutetuille ja kunnanhallituksen jäsenille 2.1.2008. Kirje on esityslistan liitteenä

nro 46.1.

 

                                            Asia ja siihen liittyvät toimenpiteet sekä neuvottelut esitellään tarkemmin kokouksessa.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää asian jatkovalmistelun aikataulusta ja evästää valmistelijaa.

 

Päätös:                              Kunnanhallitus evästi valmistelijaa ja päätti, että asian käsittelyä jatketaan seuraavalla aikataululla:

                                            viranhaltijavalmistelu 18.2, kunnanhallitus 21.2. ja valtuusto 28.2.

 

                                            -----

 

KH 58 §                             Perusturvajohtaja ja kunnanjohtaja valmistelevat asian

                                            kokoukseen mennessä.

                                            Lisäselvityspyyntö on esityslistan liitteenä nro 58.1.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että valtuusto antaa oheisen liitteen nro 58.2 mukaisen selvityksen puitelain velvoitteiden täyttymisestä Jämijärven kunnassa.

                                           

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 


 

 

59 §              LAUSUNTO HÄMEENKANKAAN HOITO- JA KÄYTTÖSUUNNITELMASTA

 

                                           

                                            Metsähallitus pyytää Jämijärven kunnan lausuntoa

                                            Hämeenkankaan hoito- ja käyttösuunnitelmasta.

 

                                            Hoito- ja käyttösuunnitelmaa on Metsähallituksen kanssa yhteistyössä valmistellut Puolustusvoimat.

 

Lisäksi työn tekemistä varten kutsuttiin koolle yhteistyöryhmä, jossa on ollut edustajat maakuntien liitoista, kuntien ja kaupunkien edustajista sekä alueellisista ympäristökeskuksista.

 

                                            Lausunto on pyydetty 29.2.2008 mennessä.

 

                                            Suunnitelma on nähtävillä luottamushenkilöiden tutustumista varten kunnan keskuksessa (yli 100 sivua).

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää antaa asiasta oheisen liitteen nro 59.1 mukaisen lausunnon.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

                     


 

60 §              HIIHTOTUNNELIN TERVEHDYTTÄMISSUUNNITELMAAN LIITTYVÄ LAINAJÄRJESTELYT

 

                                           

Jämin Hiihtotunneli Oy:n hallituksen puheenjohtaja Matti Peurala esitteli kunnanhallituksen edellisen kokouksen jälkeen Jämin hiihtotunnelin käymiä lainajärjestelyneuvotteluja.

                                            Tällöin sovittiin, että asian käsittelyä jatketaan kunnanhallituksen ylimääräisessä kokouksessa 21.2.2008.

                                           

Lainajärjestelyjen aikataulu on laadittu siten, että kaikki päätökset, niin kunnan kuin rahoituslaitostenkin osalta ovat valmiit viimeistään 31.3.2008.

 

                                            Muistio lainajärjestelyistä on liitteenä nro 60.1.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus hyväksyy muistiossa esitetyt lainajärjestelyt ja esittää edelleen muistion valtuuston hyväksyttäväksi.

 

Päätös:                              Käydyn keskustelun jälkeen esittelijä muutti päätösehdotustaan ja esitti, että asia jätetään pöydälle ja sen käsittelyä jatketaan valtuuston iltakoulussa 28.02.2008 heti valtuuston kokouksen jälkeen.

 

                                            Esittelijän muutettu päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

                                           

Valtuuston puheenjohtaja Matti Peurala, valtuuston I varapuheenjohtaja Kyösti Lahti, valtuuston II varapuheenjohtaja Pentti Virtanen, kunnanhallituksen varapuheenjohtaja Tuija Ranta ja kunnanhallituksen jäsen Hilkka Lahdensivu poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi todeten itsensä esteelliseksi.

 

                                            _____