JÄMIJÄRVEN KUNNANVALTUUSTON KOKOUS

 

 

                      Pidetään Valtuuston kokoushuoneessa tiistaina 29.1.2008 alkaen kello 19.00.

 

                      Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 

 

1 §                Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

2 §                Pöytäkirjan tarkastajien valinta

3 §                Valtuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien valitseminen vuodeksi 2008                     

4 §                Kunnallisten ilmoitusten julkaiseminen vuonna 2008                    

5 §                Valtuuston kokousten koollekutsuminen vuonna 2008                 

6 §                Sijoitustoiminnan perusteiden mukainen selvitys valtuustolle      

7 §                Talousarvion toteutuminen ajalla 1.1. – 30.11.2007                     

8 §                Eron myöntäminen sivistyslautakunnan jäsenyydestä /

                      Anu Sillanpää

9 §                Ilmoitus- ja mahdollisesti kiireellisenä käsiteltäväksi otettavat

                      asiat

10 §              Muut mahdollisesti esille tulevat asiat 

 

 

 

Tämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä Jämijärven kunnan virastossa 1.2.2008 kello 09.00 - 11.00.

                     

                     

Jämijärvellä 24.1.2008

                     

 

Matti Peurala

valtuuston puheenjohtaja

                     


 

Jämijärven kunta                                 KOKOUSKUTSU 1/2008

Kunnanvaltuusto                                Laatimispäivämäärä: 16.1.2008

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

29.1.2008 kello 19.00

 

Paikka

 

Valtuuston kokoushuone

Käsiteltävät asiat

1 §        KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS   1

2 §        PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA  1

3 §        VALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJIEN VALITSEMINEN               VUODEKSI 2008  2

4 §        KUNNALLISTEN ILMOITUSTEN JULKAISEMINEN VUONNA 2008  3

5 §        VALTUUSTON KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN VUONNA 2008  4

6 §       SIJOITUSTOIMINNAN PERUSTEIDEN MUKAINEN SELVITYS VALTUUSTOLLE   5

7 §       TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1. – 30.11.2007  6

8 §        ERON MYÖNTÄMINEN SIVISTYSLAUTAKUNNAN JÄSENYYDESTÄ / ANU SILLANPÄÄ. 7

9 §        ILMOITUS- JA MAHDOLLISESTI KIIREELLISENÄ KÄSITELTÄVÄKSI OTETTAVAT ASIAT. 8

10 §      MUUT MAHDOLLISESTI ESILLE TULEVAT ASIAT  9

 

                                                                 

 

MATTI PEURALA

Matti Peurala                                                 Esa Ala-Karvia

 

Jämijärven kunta                                    KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2008                           

Kunnanvaltuusto

KOKOUSAIKA

 

29.1.2008 kello 19.00 – 19.11

 

KOKOUSPAIKKA

 

Valtuuston kokoushuone

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

Peurala Matti                            puheenjohtaja

Alarotu Yrjö

Huhtaniemi Jarmo

Koskensalo Matti

Kujala Markku

Kuusikoski Sirpa

Lahdenpää Merja

Lahdensivu Hilkka

Lahti Kyösti

Lehtiö Helena

Lanne Pekka                            varajäsen

Leponiemi Päivi

Leppihalme Matti

Pitkänen Anneli                        varajäsen

Rajalahti Tapio

Rajamäki Rainer

Ranta Tuija

Salminen Mikko

Seppälä Olli

Uusi-Rasi Ari

Virtanen Pentti

 

 

POISSA OLLEET JÄSENET

 

Koivumäki Harri

Lax Anne

 

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

Esa Ala-Karvia                 kunnanjohtaja

 

ASIAT

 

§§ 1 - 12

 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

 

 

Puheenjohtaja                                             Pöytäkirjanpitäjä

 

 

Matti Peurala                            Esa Ala-Karvia         

                                                  

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu

kokouksen kulun mukaiseksi.

Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla

varustettu nimikirjaimillamme.

 

Tarkastusaika

Kunnanvirasto                   1.2.2008

Allekirjoitukset

 

 

Yrjö Alarotu                               Jarmo Huhtaniemi

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja pvm

Kunnanvirasto                   1.2.2008

Virka-asema                                               Allekirjoitus

Kunnanjohtaja


 

 

 

1 §                KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

                                           

 

Ehdotus:                            Kokouskutsu asialistoineen on julkipantu kunnan ilmoitustaululle 23.1.2008 ja kokouskutsu on julkaistu Pohjois-Satakunta -lehdessä 24.1.2008 ja Kankaanpään Seutu -lehdessä 24.1.2008. Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kaikille valtuutetuille ja kunnanhallituksen jäsenille 23.1.2008. Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

Päätös:                              Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja

                                            päätösvaltaiseksi.

                                         

                                            _______

 

 

 

 

2 §                PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

 

Ehdotus:                            Toimitetaan kahden pöytäkirjan tarkastajan vaali.

 

Päätös:                              Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti Yrjö Alarotu ja Jarmo Huhtaniemi.

 

                                            _______     

 

                                                                                      


                                            Kunnanhallitus                   3 §                22.1.2008

 

3 §                VALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJIEN VALITSEMINEN VUODEKSI 2008

                                           

                                            Kuntalain 12 §:n mukaan valtuusto valitsee keskuudestaan

                                            puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia

                                            toimikaudekseen, jollei valtuusto ole päättänyt lyhyemmästä

                                            toimikaudesta.

 

Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan samassa vaalitoimituksessa.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se valitsee keskuudestaan puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan vuodeksi 2008.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KV 3 §

 

Päätös:                                Valtuutettu Yrjö Alarodun esityksestä valtuusto valitsi yksimielisesti valtuuston puheenjohtajaksi Matti Peuralan, valtuuston I varapuheenjohtajaksi Kyösti Lahden ja valtuuston II varapuheenjohtajaksi Pentti Virtasen.

 

                                            _____

 


                                            Kunnanhallitus                   4 §                22.1.2008

 

4 §                KUNNALLISTEN ILMOITUSTEN JULKAISEMINEN VUONNA 2008

 

Kuntalain 64 §:n mukaan kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne julkisten kuulutusten ilmoitustaululla sekä tarpeen vaatiessa muulla kunnan päättämällä tavalla.

 

Aikaisempi käytäntö on ollut, että kunnalliset ilmoitukset on ilmoitustaulun lisäksi julkaistu Pohjois-Satakunta lehdessä ja Kankaanpään Seutu -lehdessä. Tämän lisäksi on käytetty lisäinformaationa kuntatiedotetta. Viranhakuilmoitukset, mahdolliset urakkatarjouspyynnöt yms. on julkaistu päivä- ja ammattilehdissä sen mukaan kuin niistä on erikseen määrätty tai asianomainen lautakunta katsonut tarpeelliseksi.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että kunnalliset ilmoitukset julkaistaisiin vuonna 2008 entisen käytännön mukaan.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

 

KV 4 §

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            ____

 


                                            Kunnanhallitus                   5 §                22.1.2008

 

5 §                VALTUUSTON KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN VUONNA 2008

 

 

Kuntalain 54 §:n mukaan valtuusto kokoontuu päättäminään aikoina ja myös silloin, kun valtuuston puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi. Valtuusto on kutsuttava koolle myös kunnanhallituksen tai vähintään neljäsosan valtuutetuista sitä pyytäessä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällainen asia on valmisteltava kiireellisesti.

 

Valtuuston työjärjestyksen mukaan kutsu valtuuston kokoukseen on lähetettävä vähintään viisi päivää ennen kokousta kullekin valtuutetulle erikseen sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että valtuusto kutsutaan koolle vuonna 2008 ilmoittamalla kokouksista kuntalain ja valtuuston työjärjestyksen säännöksiä noudattaen sekä julkaisemalla kokouskuulutus asialistoineen Pohjois-Satakunta ja Kankaanpään Seutu -lehdissä.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KV 5 §

 

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            ____

 


                                            Kunnanhallitus                   16 §              22.1.2008

6 §                SIJOITUSTOIMINNAN PERUSTEIDEN MUKAINEN SELVITYS VALTUUSTOLLE

 

 

Jämijärven kunnanvaltuusto on hyväksynyt Jämijärven kunnan sijoitustoiminnan perusteet.

 

Perusteiden mukaan kunnanhallituksen tulee antaa valtuustolle selvitys puolivuosittain kassavarojen määrän ja arvin kehityksestä sekä sijoitusinstrumenttien jakaumasta ja tuotosta tarkastelujaksolla.

 

Lisäksi selvityksessä on esitettävä olennaiset riskitasossa tapahtuneet ennakoitavissa olevat muutokset. Selvitykset on tehtävä mikäli sijoitustoimintaa ko. jaksolla on ollut.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus ilmoittaa valtuustolle, että

 

1.      Helvi Nästiltä saadusta perinnöstä on 90.000 euroa sijoitettu 2 vuoden määräaikaistalletuksella Parkanon Säästöpankkiin kiinteällä korolla 4,4%.

2.      muuta sijoitustoimintaa ei ole ollut viimeisellä puolivuotisjaksolla 1.7.-31.12.2007

3.      Kassavarojen kehitys ilmenee valtuustolle vähintään neljännesvuosittain tietoon saatettavasta talouden toteutumisesta ja siihen liittyvästä laskelmasta.

 

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            ------

 

 

KV 6 §

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            ____

 

 


                                            Kunnanhallitus                   18 §              22.1.2008

7 §                TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1. – 30.11.2007

 

                                           

Esityslistan liitteenä on talousarvion toteutuminen ajalla

1.1.–30.11.2007. Liite nro 18.1

 

Vertailukohtana on talouden toteutuminen edelliseltä vuodelta vastaavana ajankohtana.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus merkitsee talouden toteutumisen tiedokseen ja saattaa sen edelleen valtuustolle tiedoksi.

 

Päätös:                             Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                          -----                

 

KV 7 §

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            ____

 

 


                                            Kunnanhallitus                   23 §              22.1.2008

 

8 §                ERON MYÖNTÄMINEN SIVISTYSLAUTAKUNNAN JÄSENYYDESTÄ / ANU SILLANPÄÄ

 

 

                                            Anu Sillanpää on kirjeellään 10.12.2007 anonut vapautusta

                                            sivistyslautakunnan jäsenen tehtävästä 1.1.2008 alkaen

                                            henkilökohtaisten syiden vuoksi.

 

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että valtuusto

 

1.      myöntää Anu Sillanpäälle vapautuksen sivistyslautakunnan jäsenen tehtävistä 1.1.2008 alkaen

2.      valitsee henkilön Anu Sillanpään tilalle sivistyslautakunnan jäseneksi.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

 

KV 8 §

 

Päätös:                              Valtuusto päätti yksimielisesti

 

1.      myöntää Anu Sillanpäälle eron sivistyslautakunnan jäsenen tehtävistä 1.1.2008 alkaen ja

2.      valita hänen tilalleen sivistyslautakunnan varsinaiseksi jäseneksi Kati Mansikkamäen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

 

 

                                            _____


                                                                                      

 

9 §                ILMOITUS- JA MAHDOLLISESTI KIIREELLISENÄ KÄSITELTÄVÄKSI OTETTAVAT ASIAT

 

 

1.      Valtuuston jäsenille jaettiin kutsu Pohjois-Satakunnan perus-palveluiden liikelaitoskuntayhtymän suunnitteluseminaariin 7.2.2008 klo 18.00 Kankaanpään Kuntoutuskeskuksessa.

 

                                            _____

 

10 §             MUUT MAHDOLLISESTI ESILLE TULEVAT ASIAT

 

                    

                     Ei ollut.

 

                      _____