Jämijärven kunta                        KOKOUSKUTSU

Maaseutulautakunta 1/2008        Laatimispäivämäärä: 31.03.2008

 

Kokous-

tiedot

 

Aika

 

Maanantai 7.4. klo 13:00

 

Paikka

 

Törmälän kokoushuone

 

 

Käsiteltävät asiat

 

§ 1        KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS. 2

§ 2        MAASEUTULAUTAKUNNAN PÖYTÄKIRJOJEN TARKASTAMINEN.. 3

§ 3          PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA.. 4

§ 4        MAASEUTULAUTAKUNNAN PÖYTÄKIRJOJEN NÄHTÄVÄNÄ PITÄMINEN.. 5

§ 5        MAASEUTULAUTAKUNTAA KOSKEVIEN LASKUJEN HYVÄKSYMINEN.. 6

§ 6        MAASEUTULAUTAKUNNAN KOKOUKSET V. 2008. 7

§ 7        V. 2008 MAATILATALOUDEN KEHITTÄMISMÄÄRÄRAHA.. 8

§ 8        KYLÄRAHA.. 9

§ 9        V. 2007 TOIMINTAKERTOMUS. 10

§ 10       YHTEISTYÖSOPIMUS KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN KANSSA.. 11

 

 

Puheenjohtaja

TIMO SORVALI

Timo Sorvali                                                    Tuomo Leikkola

 


Jämijärven kunta                                    KOKOUSPÖYTÄKIRJA                                                                                                                                      

Maaseutulautakunta 1/2008

 

 

KOKOUSAIKA

 

Maanantai 7.4.2008 klo 13:00 – 13:45

 

KOKOUSPAIKKA

 

Törmälän kokoushuone

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Timo Sorvali         pj

Sirpa Alkkiomäki    pj § 8

Matti Kalliomäki

Pirjo Salmi

 

POISSA OLLEET JÄSENET

 

 

 

 

 

 

Mika Viikeri

Jarkko Harri

Outi Hoikkala

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

 

Tuomo Leikkola    maaseutusihteeri

ASIAT

 

§§ 1-10

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

 

 

Puheenjohtaja                                             Pöytäkirjanpitäjä

 

 

                                                  

Timo Sorvali    Sirpa Alkkiomäki   Tuomo Leikkola

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu

kokouksen kulun mukaiseksi.

Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla

varustettu nimikirjaimillamme.

 

Tarkastusaika

 

Allekirjoitukset

 

 

Matti Kalliomäki                      Pirjo Salmi                 

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja pvm

 

Virka-asema                                               Allekirjoitus

 

 

 

 

 


 

 

 

§ 1     KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

 

 

                                       Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

                                       ________________________________________________

 

 

§ 2     MAASEUTULAUTAKUNNAN PÖYTÄKIRJOJEN TARKASTAMINEN

 

Pöytä­kirja voidaan tarkastaa, sen mukaan kuin toimielin päättää, joko heti tai seuraavassa kokouksessa tai sen tarkastaa kaksi kullakin kerralla sitä varten valittua jäsentä. Jos pöytäkirjan tar­kastaja ei hyväksy pöytäkirjaa, se on tarkas­tettava seuraavassa kokouksessa.

 

Ehdotus:               Lautakunta päättää, että kokousten pöytäkirjat vuonna 2008 tarkastaa kullakin kerral­la 2 sitä varten valittua jäsentä.

 

Päätös:                  Hyväksyttiin yksimielisesti.                  

                             _________________________________________________________________

 

 

§ 3        PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

 

 

                                       Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Matti Kalliomäki ja Pirjo Salmi.

                                       ___________________________________________________


 

 

 

§ 4     MAASEUTULAUTAKUNNAN PÖYTÄKIRJOJEN NÄHTÄVÄNÄ PITÄMINEN  

 

Kuntalain 63 §:n mukaan valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan pöytäkirja siihen liit­tyvine oikaisuvaatimusohjeineen on sen jälkeen, kun se on tarkastettu, pidettävä ylei­sesti nähtävänä. Tästä on edeltäpäin ilmoitet­tava siten kuin kunnan ilmoitukset julkais­taan.

 

Ehdotus:               Lautakunta päättää jatkaa entistä käytäntöä eli pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kuukauden ensimmäisenä maanantaina klo 9.00-11.00, tai kyseisen ajankohdan olles­sa pyhäpäivä, lähinnä seuraavana arkipäivänä samaan aikaan maaseututoimistossa. Pöytäkirja pidetään nähtävillä soveltuvin osin maaseutu­sihteerin harkinnan mukaan. Pöytäkirjat ja esityslistat julkaistaan myös kunnan www-sivuilla.

 

Päätös:                 Hyväksyttiin yksimielisesti.

                             ________________________________________________________________

 

 

§ 5     MAASEUTULAUTAKUNTAA KOSKEVIEN LASKUJEN HYVÄKSYMI­NEN

Maaseutulautakunnan on vuosittain määrättävä ne henkilöt, jotka ovat oikeutetut hyväksymään maaseutulautakuntaa koskevat laskut ja tosit­teet.

 

Ehdotus:               Lautakunta päättää määrätä laskujensa hyväksyjiksi v. 2008 maaseutusihteeri Tuomo Leikkolan ja kunnanjohtaja Esa Ala-Karvian.

 

Päätös:                 Hyväksyttiin yksimielisesti.                  

                            _________________________________________________________________

 

 

§ 6     MAASEUTULAUTAKUNNAN KOKOUKSET V. 2008

Maaseutulautakunnan kokoukset on kutsuttu tarpeen mukaan koolle kirjeitse neljä päivää ennen kokousta ja kiireellisissä tapauksissa on voitu kutsua kokous koolle myös puhelimitse tai suullisesti.  Ko­kouskutsun antaa toimielimen puheen­johtaja tai hänen ollessaan estyneenä varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä, mikäli mahdollista, siinä kä­siteltä­vät asiat (asialista).

 

Ehdotus:               Lautakunta päättää noudattaa aikai­sempaa käytäntöä kokousten koollekut­sumi­sessa ja kokousten pitämisessä.

 

Päätös:                  Hyväksyttiin yksimielisesti.                  

                             _________________________________________________________________

 

 

§ 7     V. 2008 MAATILATALOUDEN KEHITTÄMISMÄÄRÄRAHA

Kehittämismäärärahan tarkoituksena on toimia herätteenä tilojen tuottavuutta, taloutta ja ympäristöystävällisyyttä kohen­tavien toimenpitei­den aikaansaamisek­si. Suoraa taloudellista merkitystä sillä ei ole summan pienuuden vuoksi.

 

Vuodelle 2008 on maatilatalouden kehittämismäärä­rahaa varattu 2.000 euroa. Maaseutulautakunnan asiana on nyt päättää sen käyttökohteista.

 

Vuoden 2007 kehittämismäärärahaa käytettiin yhteensä 1227,81, josta salaojitussuunnitelmien tukemiseen 1027,65 ja viljelijäkoulutuksien järjestämiseen 200,16 €.

 

Ehdotus:              Lautakunta päättää käyttää v. 2008 maatilatalouden kehittämismäärärahan koulutustilaisuuksien järjestämiseen ja salaojitussuunnitelmien tukeen 85 €/ha. Kehittämismäärärahaa salaojitussuunnitelmiin maksetaan vasta vuoden lopussa, mikäli rahaa on silloin jäljellä. Jos rahaa jää vähemmän kuin 85 euroa/ha, jaetaan summa salaojitetuille hehtaareille tasan. Edellytyksenä tukien saamiselle on aina Jämijärvellä henkikirjoitettuna asuminen. Kehittämis­määrärahan käytöstä tiedotetaan kuntatiedotteessa ja kunnan www-sivuilla.

 

Päätös:                Hyväksyttiin yksimielisesti.

                           __________________________________________________________________


 

 

 

§ 8     KYLÄRAHA

                            Vuodelle 2008 on varattu kylärahaa 5600 euroa. Raha on tarkoitettu kylien toiminnasta vastaaville tahoille keskustaajaman ulkopuolella. Ilmoitus kylärahan hakemisesta on julkaistu paikallislehdissä, kuntatiedotteessa ja kunnan www-sivuilla. Hakuaika päättyi 28.3.2008. Määräaikaan mennessä hakemuksensa jättivät Kontin-Pitkäniemen Kyläyhdistys ry, Palokosken Kyläyhdistys ry, Suurimaan Maa- ja Kotitalousseura ry, Tykköön Koulupiirin Kyläyhdistys ry ja Vihun Kyläyhdistys ry. Hakemukset ovat liitteinä.

 

Ehdotus:               Lautakunta päättää, että rahaa voi saada sekä toimintaan että investointeihin. Kylärahaan oikeutettuja voivat olla kylätoimikunnat, maamiesseurat, pienviljeli­jäyhdistykset yms. kylän yhteisestä toiminnasta vastaavat järjestöt, eivät kuiten­kaan esim. urheiluseurat. Tukikelpoisen kyläyhdistystoiminnan on oltava kaikille avointa. Jotta kylärahaa voi saada, on järjestön osoitettava kohteeseen myös omaa rahaa ja/tai työtä. Viimevuotisesta rahan käytöstä sekä toiminnasta tulee antaa selvitys, ennen kuin uutta kylärahaa maksetaan. Lautakunta päättää hakemusten, toimintakertomusten ja toimintasuunnitelmien perusteella jakaa v. 2008 kylärahan  tasan hakijoiden kesken eli 1120 €/kylä.

 

Päätös:                Timo Sorvali poistui esteellisenä pykälän käsittelyn ajaksi, jolloin puheenjohtajana toimi Sirpa Alkkiomäki. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

                           _________________________________________________________________

 

 


 

 

 

§ 9     V. 2007 TOIMINTAKERTOMUS

Hallintokuntien on vuosittain tehtävä toimin­takertomus kunnanhallitukselle. Liitteenä esi­tys maaseutuelinkeino­palveluiden toimintakertomuksek­si sekä talousarvion tavoitteiden toteutumisraportti.

 

Ehdotus:               Lautakunta päättää hyväksyä oheisen toimintakertomuksen ja talousarvion tavoitteiden toteutumisraportin.

 

 

Päätös:                Hyväksyttiin yksimielisesti.

                            ________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

§ 10  YHTEISTYÖSOPIMUS KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN KANSSA

 

                     

Maataloustukien käsittelyn hallinnollisen ohjeen mukaan vuoden 2008 alusta lukien tukihakemusten sitoumusten käsittelyyn tarvitaan kolme henkilöä, koska sama henkilö ei voi tehdä maksajaviranomaistehtäviä ja hallintoviranomaistehtäviä samaan hakemukseen liittyen. Maa- ja metsätalousministeriö edellyttää myös, että kunnassa pitää olla päätetty, miten maaseutuelinkeinoviranomaisen sijaisuusjärjestelyt hoidetaan. Aiemmin kanslisti Vappu Uusitalo on toiminut tarvittaessa maaseutusihteerin sijaisena ja tukien käsittelijänä. Uusitalo jäi eläkkeelle 1.4.2008.

Maaseututoimen sijaisuus- ja aputyövoimatehtävät on päätetty järjestää niin, että uutta kanslistia ei palkata, vaan tehtävään palkataan henkilö esim. työllisyysvaroin vuosittain määräajaksi, 3-4 kk tai tilanteen mukaan, ja sijaisuusjärjestelyt hoidetaan Kankaanpään kaupungin kanssa laaditun yhteistyösopimuksen (liite) mukaisesti. Mikäli maaseutusihteeri ei ole paikalla, voivat viljelijät jättää tukihakemuksia myös kunnan keskustoimistoon, jossa ne merkitään vastaanotetuiksi. Kunnanhallitus on kokouksessaan 22.1.2008 (§ 28) päättänyt hyväksyä menettelyn ja yhteistyösopimuksen.

 

Ehdotus:         Lautakunta päättää merkitä asian tiedoksi.

 

Päätös:           Hyväksyttiin yksimielisesti.

____________________________________________________________________

 


 

 

MAASEUTUELINKEINOPALVELUIDEN TOIMINTAKERTOMUS V. 2007

 

Maaseutulautakunta kokoontui vuoden aikana 3 kertaa. Kokouspykäliä oli 15. Tärkeimpiä päätöksiä olivat kylärahasta ja maatilatalouden kehittämismäärärahasta päättäminen.

Luopumistukihakemuksia oli 1. Tilaluku väheni neljällä.

 

Maaseutusihteerille jätettiin 1.701 tukihakemuslomaketta (v. 2006 1.313). Tukihakemusten vastaanotossa ja tallennuksessa oli apulaisena kanslisti Vappu Uusitalo. Tuenhakijoita oli 175 (v. 2006 179). Peltoa oli viljelyksessä 5.843,35 ha (v. 2006 5.846,07 ha) eli keskimäärin 33,39 ha/viljelijä (v. 2006 32,66 ha/viljelijä). Suojavyöhykkeitä oli perustettuna 108,25 ha. Luonnonmukaisen tuotannon sopimuksia oli vuoden lopussa voimassa 10 viljelijällä (5,7 % viljelijöistä).

Vuoden 2007 kaikki maatalouden tuet, jotka kulkivat maaseutusihteerin kautta, olivat 4.191.528,06 € eli keskimäärin 23.951,59 euroa/viljelijä.

 

Kunnan omaa maatilatalouden kehittämismäärärahaa käytettiin viljelijöiden koulu­tustilaisuuksien järjestämiseen ja salaojitussuunnitelmien tukemiseen yhteensä 1227,81 euroa. Kylärahaa maksettiin 5.600 euroa.

 

Hukkakauran torjunta oli yksi vuoden painopistealueista. Maaseutusihteeri teki 15 hukkakauratar­kastusta.

 

Satovahinkokorvaushakemuksia jätettiin 2.

 

 

 


MAASEUTULAUTAKUNTA

 

 

Maaseutuelinkeinopalvelut

 

 

TOIMINTA-AJATUS:                              

 

    Maaseutulautakunta huolehtii paikallisen maataloushallinnon tehtävien hoitamisesta, maaseutuelinkeino­jen kehittämisestä sekä kylätoiminnan kehittämisestä ja tukemisesta.

 

PÄÄMÄÄRÄT:

 

Monipuolinen maaseutuelinkeinorakenne ja elinvoimaisia maaseutuyrityksiä koko kunnan alueella.

 

AVAINTULOKSET:

 

-viljelijöiden toimeentulo turvattu

-uusien maaseutuelinkeinojen syntyminen

-kylien omaehtoinen toiminta vireää                             

-maaseudulle muuttaminen helpompaa

-hukkakaura-ala kunnassa pienentynyt

                                                                

TULOSTAVOITTEET:

 

-hallinnon tehtävät hoidetaan nopeasti ja luotettavasti

-myynnissä olevat tontit ja talot kunnan www-sivuilla

-hukkakauratilanne ajan tasalla

 

TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 31.12.2007:

-hallinnon tehtävät on hoidettu määräajassa

-kunnan myynnissä olevat tontit löytyvät nettisivuilta

-kaikki ne hukkakauraesiintymät on tarkistettu, mitkä on voitu tarkistaa

 

 

TUNNUSLUVUT/SUORITTEET:

 

2006

2007

-tukijärjestelmän uudistuksia esitelty kahdessa viljelijätilaisuudessa

-tukijärjestelmän uudistuksia esitelty kahdessa viljelijätilaisuudessa

-20 hukkakauratarkastusta tehty

-20 hukkakauratarkastusta tehty

 

-Keväällä järjestettiin kaksi koulutustilaisuutta maatalouden tukiasioista yhdessä Kankaanpään kaupungin, Satakunnan TE-keskuksen ja Pro Agria maaseudun kanssa

-Hukkakaurakatselmuksia tehty 15 (kaikki, jotka pystyi viljellyn kasvin puitteissa tarkastamaan), uusia torjuntaohjeita ei tarvinnut laatia