Jämijärven kunta                                 KOKOUSKUTSU 2/2008

Perusturvalautakunta                        Laatimispäivämäärä:07.02.2008

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

12.02.2008   kello 15.00

 

Paikka

 

Kunnantalon kokoushuone

 

Käsiteltävät asiat

 

15 §          KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

16 §          PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

17 §          VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIETOON SAATTAMINEN

18 §          TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

19 §          SOSIAALITOIMEN KÄYTTÖSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN

20 §          TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 01.01.-31.12.2007

21 §          ----------

22 §          ----------

23 §          SAIRAANHOITAJA TARU SAURION IRTISANOUTUMINEN

24 §          KANSLISTI ANNE SALON IRTISANOUTUMINEN

25 §          LAUSUNNON ANTAMINEN HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ ELATUSTUKILAIKSI JA ERÄIKSI SIIHEN LIITTYVIKSI LAEIKSI

26 §          PERHEHOIDON PALKKIOT JA KORVAUKSET VUONNA 2008

27 §          OMAISHOIDON TUEN PALKKIOT VUONNA 2008

28 §          ----------

29 §          VALTIONEUVOSTON PALAUTE KUNNAN KUNTA- JA PALVELURAKENNEUUDISTUKSEN TOIMEENPANOSUUNNITELMASTA JA SEVITYKSESTÄ

30 §          KUMPPANUUSSOPIMUSMENETTELYN ARVIOINTI JA VUODEN 2008 NEUVOTTELUT

31 §          PÄÄTÖS SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KÄYTTÖKUSTANNUSTEN VALTIONOSUUDESTA VUONNA 2008

 

 

 

RAINER RAJAMÄKI

Rainer Rajamäki                                           Aki Rantanen

 

 


Jämijärven kunta                                    KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2008                                                                                                                     

Perusturvalautakunta

 

 

KOKOUSAIKA

 

12.02.2008 kello 15.00 - 16.20

 

KOKOUSPAIKKA

 

Kunnanhallituksen kokoushuone

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

 

Rainer Rajamäki                      puheenjohtaja

Merja Lahdenpää                    jäsen

Sari Leppihalme                      jäsen

Jaana Ojala                              jäsen

Pentti Virtanen                         jäsen

Petri Ylikoski                            jäsen

POISSAOLLEET JÄSENET

 

 

Satu Jokela

 

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

 

 

Päivi Leponiemi               kunnanhallituksen edustaja

Aki Rantanen                    pöytäkirjanpitäjä ja esittelijä

 

 

 

ASIAT

 

§§  15 - 32

 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

 

 

Puheenjohtaja                                             Pöytäkirjanpitäjä

 

 

Rainer Rajamäki                      Aki Rantanen            

 

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu

kokouksen kulun mukaiseksi.

Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla

varustettu nimikirjaimillamme.

 

Tarkastusaika

  .02.2008                          Perusturvakeskus

Allekirjoitukset

 

Sari Leppihalme               Jaana Ojala

                                                  

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja pvm

18.02.2008                        Perusturvakeskus

Virka-asema                                               Allekirjoitus

Perusturvajohtaja


 

 

15 §              KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

 

Ehdotus: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

                                            ---------------

 

 

16 §              PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

Ehdotus: Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat Sari Leppihalme ja Jaana Ojala.

 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

                                           

                                            -----------------

 

 

17 §              VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIETOON SAATTAMINEN

 

Ehdotus: Perusturvalautakunta merkitsee tietoonsa saatetuiksi seuraavat viranhaltijapöytäkirjat:

                                            - perusturvajohtaja

                                            - sosiaalityöntekijä

                                            - laitos- ja avopalvelujohtaja

 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

                                            --------------------

 

 

18 §              TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

 

Ehdotus: Perusturvalautakunta merkitsee tiedokseen seuraavat ilmoitusasiat:

 

-          Kunnanvaltuusto, Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen muodostaminen Pohjois-Satakuntaan

-          Kunnanhallitus, Yhteistyösopimuksen hyväksyminen/Roosna-Alliku

-          Kunnanhallitus, Arvopostin ja arvolähetysten kuittaaminen ja vastaanottaminen

-          Kunnanhallitus, Kunnanhallituksen edustajien valitseminen lautakuntiin ja yhteisöjen kokouksiin vuodeksi 2008

-          Kunnanhallitus, Tukipäätös maidolle ja eräille maitovalmisteille

-          Kankaanpään kaupunginhallitus, Kuntoutuksen asiakasyhteistyöryhmä

-          Kankaanpään kansanterveystyön ky, Hoitopäivät 2007

-          Satakunnan sairaanhoitopiiri, Satakunnan sairaanhoitopiirin palveluhinnasto 2008

-          Satakunnan sairaanhoitopiirin hallitus, Toimeksi! –Satakunnan päihde- ja mielenterveyssuunnitelmien toimeenpanohankkeen rahoituspäätös

-          Satakunnan erityishuoltopiiri, Satakunnan erityishuoltopiirin palveluiden käyttö ja maksettava peruspääoman korko vuonna 2007

                     

                                            Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

                                            -------------------

 

 

19 §              SOSIAALITOIMEN KÄYTTÖSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN

 

Perusturvaltk 7 §               Kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 18.12.2007 kunnan talousarvion vuodelle 2008.

 

Talousarvion pohjalta perusturvalautakunnan tulee hyväksyä käyttösuunnitelman alaisuudessaan oleville tulosyksiköille.

 

Tässä vaiheessa todetaan, että valtuusto hyväksyi kunnanhallituksen ehdotuksen muutoksitta.

 

Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää merkitä asian tässä vaiheessa tiedoksi.

 

                                            Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

                                            ------------------

 

Perusturvaltk 19 §             Kunnanhallitus on hyväksynyt 22.01.2008/7 § talousarvion täytäntöönpano-ohjeet vuodelle 2008.

 

                                            Täytäntöönpano-ohjeet liitteenä 19.1.

 

                                            Ehdotus: Perusturvalautakunta merkitsee tietoon ja toimeenpantavaksi talousarvion täytäntöönpano-ohjeet.

 

                                            Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.  

 

                                            -----------------

 

 

20 §              TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 01.01.-31.12.2007

 

                                            Talousarvion toteuma 01.01.–31.12.2007 on tässä vaiheessa lähes lopullinen tilanne. Sairaanhoitopiirin osalta saattaa tulla lisäyksiä. Menojen osalta toteuma on 102,0 %. Tulot ovat toteutuneet 100,2 %.

 

                                            Sosiaalitoimen menot ovat toteutuneet 104,0 % ja terveysmenot ovat toteutuneet 100,2.

 

                                            Talousarvion toteuma liitteenä 20.1.

                                           

                                            Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää merkitä talousarvion toteutumisen tietoon saatetuksi.

 

                                            Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

                                            ------------------

 

 

21 §              ----------

 

 

22 §              ----------

 

 

23 §              SAIRAANHOITAJA TARU SAURION IRTISANOUTUMINEN

 

Sairaanhoitaja Taru Saurio on irtisanoutunut sairaanhoitajan työsuhteesta siten, että viimeinen työpäivä kunnan palveluksessa on 14.02.2008.

 

Työsuhde on julistettu haettavaksi 12.02.2008 mennessä.

 

Määräaikaan mennessä työsuhdetta hakivat:

Kaisa Anttila                      Ikaalinen

Anne Holma                      Kankaanpää

Sari Leppihalme               Jämijärvi

 

Ehdotus: Perusturvalautakunta merkitsee asian tietoon saatetuksi.

 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

-----------------

 

 

24 §              KANSLISTI ANNE SALON IRTISANOUTUMINEN

 

Kanslisti Anne Salo on irtisanoutunut perusturvakeskuksen kanslistin virasta siten, että viimeinen työpäivä on 31.03.2008.

 

Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää, että kanslistin virka julistetaan haettavaksi.

 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

--------------

 

 

25 §              LAUSUNNON ANTAMINEN HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ ELATUSTUKILAIKSI JA ERÄIKSI SIIHEN LIITTYVIKSI LAEIKSI

 

Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää kunnan lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi elatustukilaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.

 

Kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetun lain (169/2007) ja sitä koskevan hallituksen esityksen (HE 155/2006) mukaisesti elatusturvalaissa (671/1998) säädetyt kuntien tehtävät, lukuun ottamatta elatusavun vahvistamista, siirretään Kansaneläkelaitokselle. Siirron on määrä tapahtua 1.4.2009. Sosiaali- ja terveysministeriö asetti marraskuussa 2006 työryhmän valmistelemaan elatustuen toimeenpanon siirtoa ja sen edellyttämiä lainsäädäntömuutoksia.

 

Ministeriö toivoo, että lausunnoissa kiinnitetään huomiota erityisesti työryhmän pykäläehdotuksiin sekä henkilöstön asemaan siirron yhteydessä Henkilöstön aseman järjestämisestä työryhmä on päätynyt esittämään kolmea erilaista vaihtoehtoa (esityksen sivut 9 ja 14) joista pyydetään lausujien mielipidettä.

 

Jämijärvi on ainut kuntatason lausunnon antaja, sillä sen lisäksi lausuntoa on pyydetty Lahden, Helsingin, Oulun, Vantaan, Joensuun, Hollolan, Alajärven ja Kemijärven kaupungeilta.

 

Liitteenä 25.1. on esityksen pääasiallinen sisältö sekä tärkeimmät kohdat. Koko esitys on saatavissa perusturvakeskuksessa.

 

Ehdotus: Perusturvalautakunta merkitsee asian tietoon saatetuksi sekä antaa perusturvajohtajan ja sosiaalityöntekijän mahdollisilla lautakunnan edustajilla täydennettynä antaa pyydetyn lausunnon.

 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin ja Satu Jokela voi halutessaan osallistua lausunnon antoon.

 

---------------

 

 

26 §              PERHEHOIDON PALKKIOT JA KORVAUKSET VUONNA 2008

 

Perusturvalautakunta on hyväksynyt perhehoidon maksuista 1.1.2004 alkaen. Maksut olivat seuraavat:

- lyhytaikainen perhehoito (tukiperhehoito) avohuollon tukitoimena; palkkio 17 €/vrk ja kulukorvaus 17 €/vrk

- kriisisijoitus; palkkio 30 €/vrk ja kulukorvaus 20 €/vrk

- perhehoito; kokoaikainen palkkio 400 €/kk ja osa-aikainen 280 /kk sekä kulukorvaukset (0-11v) 320 €/kk, (12-16v) 400 €/kk ja (17v-) 490 €/kk

 

Perhehoitajille maksettavien hoitopalkkioiden määrää tulee perhehoitajalain (312/1992) 2 §:n mukaan tarkistaa kalenterivuosittain työntekijän eläkelain (395/2006) 96 §:ssä tarkoitetulla palkkakertoimella. Perhehoitajalain muutos 948/2006 tuli voimaan 1.1.2007). Perhehoitajalain 2§:n mukaan hoitopalkkion vähimmäismäärä on 1.1.2008 lukien 317,22 euroa perhehoidossa olevaa henkilöä kohti kuukaudessa.

 

Perhehoitajille maksettavia kulukorvauksia tulee perhehoitajalain (312/1992) 3 §:n mukaan tarkistaa kalenterivuosittain vuoden alusta elinkustannusindeksin mukaisesti. Kulukorvauksen vähimmäismäärä on 1.1.2008 lukien 359,43 euroa perhehoidossa olevaa henkilöä kohti kuukaudessa.

 

Indeksimuutoksesta johtuen perhehoitajille maksettavia hoitopalkkioiden ja kulukorvausten määriä tulee tarkistaa. Kuluvana vuonna hoitopalkkioiden taso nousee vuoteen 2007 verrattuna 2,18 prosenttia. Kulukorvauksia tarkistetaan 2,69 prosentilla.

 

HOITOPALKKIOT JA KULUKORVAUKSET VUONNA 2008

(suluissa vuoden 2007 määrät)

 

- Hoitopalkkio (kokonainen) 430,51€/kk (421,33 €/kk) - Hoitopalkkio (osa-aikainen) 301,28€/kk (294,84 €/kk)

- Kulukorvaus 344,32 €/kk, 418,44 €/kk ja 527,24 €/kk   (336,96 €/kk, 407,48 €/kk ja 515,97 €/kk)

- Lyhytaikainen hoito 18,29 €/pv ( 17,90 €/pv)

- Kriisisijoitus palkkio 32,28 €/pv ( 31,59 €/pv) kulukorvaus 21,52 €/pv (21,06 €/pv)

 

Vammaispalvelun perhehoitoon tehdään samat prosentuaaliset indeksitarkistukset toimeksiantosopimusten mukaisesti.

 

Perhehoidon palkkioita voisi tarkistaa jonkin verran 30-50 eurolla kuukaudessa.

 

Ehdotus: Perusturvalautakunta hyväksyy

 

- perhehoidon palkkioiden ja kulukorvauksien indeksitarkistukset edellä esitetyn mukaisesti vuodelle 2008

 

- tarkistaa perhehoidon palkkioita 40 €/kk 1.1.2008 alkaen

 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

----------------------

 

 

27 §              OMAISHOIDON TUEN PALKKIOT VUONNA 2008

 

Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu, jonka järjestämisestä kunnan tulee huolehtia määrärahojensa puitteissa. Omaishoidon tukea koskeva lainsäädäntö uudistui 1.1.2006, jolloin tuli voimaan laki omaishoidon tuesta (937/2005, omaishoitolaki).

 

Omaishoidon tuella tarkoitetaan kokonaisuutta, johon kuuluvat hoidettavalle annettavat tarvittavat palvelut sekä omaishoitajalle annettava hoitopalkkio, vapaa ja omaishoitoa tukevat palvelut, jotka määritellään hoito- ja palvelusuunnitelmassa. Uutta lainsäädännössä on se, että omaishoitajan tarve omaishoitoa tukeviin sosiaalihuollon palveluihin arvioidaan hoito- ja palvelusuunnitelmaa tehtäessä.

 

Hoito- ja palvelusuunnitelmaan on kirjattava tiedot lain mukaisista hoidettavan ja hoitajan oikeuksia koskevista säännöksistä ja niiden soveltamisesta. Omaishoitolain 7 §:n mukaan hoito- ja palvelusuunnitelmaan on kirjattava vähintään:

 

- omaishoitajan antaman hoidon määrä ja sisältö;

- muiden hoidettavalle tarpeellisten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen määrä ja sisältö;

- omaishoitajan hoitotehtävää tukevien sosiaalihuollon palvelujen määrä ja sisältö; sekä

- miten hoidettavan hoito järjestetään hoitajan vapaan, terveydenhoitoon liittyvien käyntien tai muun poissaolon aikana.

 

Omaishoitolain 3 §:n mukaan kunta voi myöntää omaishoidon tukea, jos kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät:

 

- henkilö alentuneen toimintakyvyn, sairauden, vamman tai muun vastaavanlaisen syyn vuoksi tarvitsee kotioloissa hoitoa tai muuta huolenpitoa;

- hoidettavan omainen tai muu hoidettavalle läheinen henkilö on valmis vastaamaan hoidosta ja huolenpidosta tarpeellisten palveluiden avulla;

- hoitajan terveys ja toimintakyky vastaavat omaishoidon asettamia vaatimuksia

- omaishoito yhdessä muiden tarvittavien sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden kanssa on hoidettavan hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden kannalta riittävää;

- hoidettavan koti on terveydellisiltä ja muilta olosuhteiltaan siellä annettavalle hoidolle sopiva ja tuen myöntämisen arvioidaan olevan hoidettavan edun mukaista.

 

Hoitopalkkion taso määräytyy hoidon sitovuuden ja vaativuuden mukaan.

 

Omaishoidontuen hoitopalkkiot ja maksuperusteet tulee tarkistaa indeksitarkistuksen johdosta 1.1.2008 lukien.

 

I-ryhmä 317,22 €/kk (vuonna 2007 palkkio oli 310,44 €/kk)

 

II-ryhmä 378,96 €/kk (vuonna 2007 palkkio oli 370,87 €/kk)

 

III-ryhmä 503,62 €/kk (vuonna 2007 palkkio oli 492,88 €/kk)

 

Ehdotus: Perusturvalautakunta hyväksyy omaishoidontuen palkkiot vuodelle 2008 esityksen mukaisesti sekä toteaa, että omaishoidon myöntämisessä noudatetaan voimassa olevaa soveltamisohjetta ja että omaishoidon tukea maksetaan talousarviomäärärahojen puitteissa.

 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin

 

----------------

 

 

28 §              ----------

 

 

29 §             VALTIONEUVOSTON PALAUTE KUNNAN KUNTA- JA PALVELURAKENNEUUDISTUKSEN TOIMEENPANOSUUNNITELMASTA JA SEVITYKSESTÄ

 

Sisäasiainministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö ja opetusministeriö ovat lähettäneet kunnalle 20.12.2007 päivätyn kirjeen, jolla on pyydetty lisäselvityksiä siitä, miten puitelain velvoitteet tullaan täyttämään Jämijärven kunnassa.

 

Kirje liitteenä 29.1.

 

Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää merkitä kirjeen tietoon saatetuksi.

 

                                            Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

                                            -----------------

 

30 §             KUMPPANUUSSOPIMUSMENETTELYN ARVIOINTI JA VUODEN 2008 NEUVOTTELUT

 

Satakunnan sairaanhoitopiirin alueella on toteutettu kumppanuussopimusjärjestelmää vuodesta 2006 alkaen. Seppo Tuomola on tehnyt arvioinnin kumppanuusmallin toimivuudesta.

 

Tämän vuoden kumppanuusneuvottelut ovat 11.032008 yhdessä Kankaanpään, Karvian, Honkajoen ja Siikaisten kanssa.

 

Arviointi liitteenä 30.1.

 

Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää merkitä asian tietoon saatetuksi.

 

                                            Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

                                            -----------------

 

 

31 §             PÄÄTÖS SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KÄYTTÖKUSTANNUSTEN VALTIONOSUUDESTA VUONNA 2008

 

                     Sosiaali- ja terveysministeriö on sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain sekä sosiaali- ja terveydenhuollon suunnitteluta ja valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen nojalla myöntänyt kunnille sosiaali- ja terveydenhuollon käyttökustannusten valtionosuuden vuonna 2008.

 

                     Päätös liitteenä 31.1.

 

                     Ehdotus: Perusturvalautakunta

1.      merkitsee päätöksen tietoon saatetuksi

2.      päättää, ettei päätöksestä tehdä oikaisuvaatimusta.

 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

-----------------