Jämijärven kunta                                 KOKOUSKUTSU 1/2008

Perusturvalautakunta                        Laatimispäivämäärä:03.01.2008

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

08.01.2008   kello 15.00

 

Paikka

 

Kunnantalon kokoushuone

 

Käsiteltävät asiat

 

1 §            KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

2 §            PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

3 §            VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIETOON SAATTAMINEN

4 §            TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

5 §            PERUSTURVALAUTAKUNNAN KOKOUKSET JA SOSIAALITOIMEN PÖYTÄKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄ PITO

6 §            TOSITTEIDEN HYVÄKSYMINEN VUONNA 2008

7 §            SOSIAALITOIMEN KÄYTTÖSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN

8 §            TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 01.01.-31.12.2007

9 §            LASTENSUOJELULAIN EDELLYTTÄMÄ RATKAISUVALTA

10 §          TOIMEENTULOTUKI 1.1.2008 LUKIEN

11 §          KANKAANPÄÄN SEUDUN PALVELUOPAS VAMMAISILLE 2008

12 §          SATAKUNNAN LASTENSUOJELUN KEHITTÄMISYKSIKKÖ -HANKKEEN TIETOON SAATTAMINEN

13 §          ----------

 

 

 

 

RAINER RAJAMÄKI

Rainer Rajamäki                                           Aki Rantanen

 

 


Jämijärven kunta                                    KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2008                                                                                                                     

Perusturvalautakunta

 

 

KOKOUSAIKA

 

08.01.2008 kello 15.00 - 15.50

 

KOKOUSPAIKKA

 

Kunnanhallituksen kokoushuone

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

 

Rainer Rajamäki                      puheenjohtaja

Satu Jokela                              jäsen

Merja Lahdenpää                    jäsen

Sari Leppihalme                      jäsen

Pentti Virtanen                         jäsen

POISSAOLLEET JÄSENET

 

 

Jaana Ojala

Petri Ylikoski

 

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

 

 

Päivi Leponiemi               kunnanhallituksen edustaja

Aki Rantanen                    pöytäkirjanpitäjä ja esittelijä

 

 

 

ASIAT

 

§§  1 -30

 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

 

 

Puheenjohtaja                                             Pöytäkirjanpitäjä

 

 

Rainer Rajamäki                      Aki Rantanen            

 

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu

kokouksen kulun mukaiseksi.

Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla

varustettu nimikirjaimillamme.

 

Tarkastusaika

  .01.2008                          Perusturvakeskus

Allekirjoitukset

 

Satu Jokela                           Merja Lahdenpää

                                                  

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja pvm

04.02.2008                        Perusturvakeskus

Virka-asema                                               Allekirjoitus

Perusturvajohtaja


 

 

1 §                KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

 

Ehdotus: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

                                            ------------------

 

 

2 §                PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

Ehdotus: Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat Satu Jokela ja Merja Lahdenpää.

 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

                                           

                                            -------------------

 

 

3 §                VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIETOON SAATTAMINEN

 

Ehdotus: Perusturvalautakunta merkitsee tietoonsa saatetuiksi seuraavat viranhaltijapöytäkirjat:

                                            - perusturvajohtaja

                                            - sosiaalityöntekijä

                                            - laitos- ja avopalvelujohtaja

 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

                                            ------------------

 

 

4 §                TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

 

Ehdotus: Perusturvalautakunta merkitsee tiedokseen seuraavat ilmoitusasiat:

 

-          Kankaanpään kansanterveystyön kuntayhtymä, Hoitopäivät 2007/I-XI

-          Kankaanpään kaupunki, Määräaikainen projektipäällikkö/Auli Ranta

-          Satakunnan sairaanhoitopiirin hallitus, Kumppanuusmenettelyn mukainen Tahto-osaneuvottelu erityishuoltopiirin kanssa vuonna 2007

-          Porin kaupunki, Maakunnallinen sosiaalipäivystys, ohjausryhmän kokous 30.8.2007, sosiaalipäivystyksen yhteydenotot

                     

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

                                            ------------------

 

 

5 §                PERUSTURVALAUTAKUNNAN KOKOUKSET JA SOSIAALITOIMEN PÖYTÄKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄ PITO

 

Perusturvalautakunnan kokoukset on pidetty kuukauden toisena tiistaina alkaen klo 15.00.

 

Perusturvalautakunnan pöytäkirja ja -lautakunnan alaisten viranhaltijain pöytäkirjat ovat olleet julkisteltavilta osiltaan nähtävillä kuukauden ensimmäisenä maanantaina kello 10 - 12 perusturvakeskuksessa.

 

Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää pitää lautakunnan kokoukset ja pöytäkirjojen nähtävillä pitämisen entisen käytännön mukaan.

 

                                            Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

                                            -------------------

 

 

6 §                TOSITTEIDEN HYVÄKSYMINEN VUONNA 2008

 

Kunnan taloussäännön 14 §:n mukaan lautakunnan ja muun viranomaisen on vuosittain määrättävä henkilöt, jotka sen puolesta hyväksyvät tositteet, jollei hyväksyjää ole määrätty ohje- tai johtosäännössä.

 

Viime vuonna lautakunnan alaisen toiminnan mukaisten tositteiden hyväksyjänä ovat olleet perusturvajohtaja sekä varalla perusturvalautakunnan puheenjohtaja ja sosiaalityöntekijä.

 

Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää määrätä lautakunnan alaisten laskujen hyväksyjäksi perusturvajohtajan, laitos- ja avopalvelujohtajan (avopalvelu ja vanhainkoti), päiväkodin johtaja (lasten päivähoito) sekä varalle lautakunnan puheenjohtajan ja sosiaalityöntekijän.

 

                                            Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

                                            ---------------

 

 

7 §                SOSIAALITOIMEN KÄYTTÖSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN

 

Kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 18.12.2007 kunnan talousarvion vuodelle 2008.

 

Talousarvion pohjalta perusturvalautakunnan tulee hyväksyä käyttösuunnitelman alaisuudessaan oleville tulosyksiköille.

 

Tässä vaiheessa todetaan, että valtuusto hyväksyi kunnanhallituksen ehdotuksen muutoksitta.

 

Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää merkitä asian tässä vaiheessa tiedoksi.

 

                                            Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

                                            ------------------

 

 

8 §                TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 01.01.-31.12.2007

 

                                            Talousarvion toteuma 01.01.–31.12.2007 on menojen osalta tässä vaiheessa 98,6 %. Tulot ovat toteutuneet 90,6 %.

 

                                            Sosiaalitoimen menot ovat toteutuneet 100,3 % ja terveysmenot ovat toteutuneet 96,8.

 

                                            Terveydenhuollon menot joulukuulta ovat suurelta osin suorittamatta. Samoin sosiaalihuollon menot eivät ole kokonaisuudessaan suoritettu.

 

                                            Tulot ovat laskuttamatta joulukuulta kokonaan.

 

                                            Talousarvion toteuma liitteenä 8.1.

                                           

                                            Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää merkitä talousarvion toteutumisen tietoon saatetuksi.

 

                                            Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

                                            -------------------

 

 

9 §                LASTENSUOJELULAIN EDELLYTTÄMÄ RATKAISUVALTA

 

Uusi lastensuojelulaki (417/2007) tuli voimaan 1.1.2008 alkaen. Laki sisältää määräyksiä mm. lastensuojelutoimenpiteistä päättävästä viranomaisesta (13 §).

 

Lain 13 § 1 momentin määräykset päättävästä viranhaltijasta: Lain 43 §:n 1 momentin mukaista huostaanottoa sekä sijaishuoltoa, 47 §:n mukaista huostassapidon lopettamista sekä 72 §:n 2 momentissa tarkoitettua erityisen huolenpidon aloittamista ja jatkamista koskevissa asioissa päätöksentekovaltaa käyttää kunnan johtosäännön mukaan määräytyvä sosiaalihuollon johtava viranhaltija, jolla on sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (272/2005) 10 §:n 1 momentin mukainen kelpoisuus. Johtava viranhaltija voi määrätä päätöksentekovaltaa käyttämään myös muun viranhaltijan, jolla on mainitun lain 10 §:n 1 tai 2 momentin tai 3 §:n mukainen kelpoisuus. Tämän tulee olla muu kuin lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä. Johtava viranhaltija tai hänen määräämänsä viranhaltija päättää myös 28 §:ssä tarkoitetun lapsen tutkimusta ja 43 §:n 2 momentissa tarkoitetun huostaanottoa ja siihen liittyvää sijaishuoltoa koskevan hakemuksen tekemisestä.

 

Lain 13 § 2 momentin määräykset päättävästä viranhaltijasta: Lain 38 ja 39 §:n mukaista päätöksentekovaltaa kiireellistä sijoitusta ja 63 §:n 2 momentissa tarkoitettua yhteydenpidon rajoittamista kiireellisissä tilanteissa koskevissa asioissa käyttää sosiaalihuollosta vastaavan toimielimen määräämä sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain 3 §:n mukaisen sosiaalityöntekijän ammatillisen kelpoisuuden omaava viranhaltija.

 

Lain 13 § 3 momentin mukaan lastensuojelun asiakkaana olevalle lapselle on nimettävä hänen asioistaan vastaava sosiaalityöntekijä (lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä). Lapsen asioista vastaavalla sosiaalityöntekijällä tulee olla sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain 3 §:n mukainen sosiaalityöntekijän ammatillinen kelpoisuus.

 

Voimassa olevan perusturvan toimialan johtosäännön mukaan yllä olevien asioiden ratkaisuvalta on kuulunut perusturvalautakunnan toimivaltaan. Uusi lastensuojelulaki edellyttää päätösvallan siirtoa lautakunnalta sosiaalihuollon johtavalle viranhaltijalle tai hänen määräämälle viranhaltijalle. Päätösvaltaa käytävällä viranhaltijalla tulee olla lain edellyttämä kelpoisuus.

 

Jämijärven sosiaalityöntekijällä on lain edellyttämä kelpoisuus. Perusturvajohtajalla ei ole lain edellyttämää päätöksentekijän kelpoisuutta.

 

Honkajoella ja Karviassa on lain mukaisen kelpoisuuden omaava johtava viranhaltija. Molemmilta kunnilta puuttuu kelpoisuuden omaavat sosiaalityöntekijät.

 

Alustavasti on Honkajoen kunnan kanssa sovittu, että Jämijärvi ostaisi sieltä päätöksentekijän palvelua ja vastaavasti myisi sille vastaavan sosiaalityöntekijän palvelua.

 

                                           Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää

 

1. että Jämijärvi ostaa Honkajoelta tai muusta kunnasta lastensuojelutoimenpiteistä päättävän viranhaltijan palvelua ja vastaavasti myisi vastaavan sosiaalityöntekijän palvelua muille kunnille

 

2 että perusturvan toimialan johtosäännön 4 §:n 9 kohta korjataan lain edellyttämällä tavalla.

 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

                                            --------------------

 

 

10 §              TOIMEENTULOTUKI 1.1.2008 LUKIEN

 

Sosiaali- ja terveysministeriöstä on saapunut kuntatiedote 16/2007: Toimeentulotuki 1.1.2008 lukien.

 

Toimeentulotuesta annetun lain 9 a §:n mukaan toimeentulotuen perusosien määrät on sidottu kansaneläkeindeksin kehitykseen. Kansaneläkeindeksin pisteluvuksi vuodelle 2008 on vahvistettu 1 436. Tämän mukaisesti toimeentulotuen perusosien määriä korotetaan vuoden 2008 alusta lukien keskimäärin 2,5 prosenttia. Perusosien määrät liitteenä (LIITE 1).

 

Lisäksi 1.1.2008 lukien poistuu jako ensimmäiseen ja toiseen kuntaryhmään, joten kaikissa kunnissa sovelletaan samoja euromääriä. Honkajoki on kuulunut II kuntaryhmään, joten käytettävät perusosat nousevat I kuntaryhmän tasolle ja siihen lisäksi indeksikorotus. Yksinasuvan perusosa nousee täten 372,62 eurosta 399,10 euroon. Korotukset tulevat nostamaan lievästi kunnan toimeentulotukimenoja.

 

Osa ansiotuloista jätetään edelleen huomioon ottamatta toimeentulotukea myönnettäessä. Kokeilua, jossa toimeentulotukea myönnettäessä vähintään 20 % ansiotuloista, kuitenkin enintään 150 euroa kuukaudessa kotitaloutta kohti jätetään ottamatta huomioon, jatketaan vuoden 2008 loppuun.

 

Eduskunnassa on hyväksytty lakiesitys toimeentulotuen viivytyksettömästä käsittelystä. Esityksen mukaan laki tulee voimaan 1. päivänä tammikuuta 2008 ja sen mukaan toimeentulotukilakiin kirjataan määräajat toimeentulotukiasioiden käsittelylle. Tavoitteena on, että kaikissa kunnissa toimeentulotukipäätöksen saa ilman viivytystä, kuitenkin viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä hakemuksen tekemisestä. Kiireellisessä tilanteessa päätös on tehtävä samana tai viimeistään seuraavana arkipäivänä. Päätös on pantava täytäntöön viivytyksettä. Asiakkaan tulee päästä keskustelemaan henkilökohtaisesti sosiaalityöntekijän tai sosiaaliohjaajan kanssa viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä sen jälkeen kun asiakas on tätä pyytänyt.

 

Perusosien määrät liitteenä 10.1.

 

Ehdotus: Perusturvalautakunta merkitsee tietoonsa saatetuksi sosiaali- ja terveysministeriön kuntatiedotteen 16/2007 ja noudattaa siinä olevia ohjeita 1.1.2008 lukien.

 

                                            Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

                                            --------------------

 

 

11 §              KANKAANPÄÄN SEUDUN PALVELUOPAS VAMMAISILLE 2008

 

Honkajoen kunta on mukana Kankaanpään seudun vammaishuollon palvelujärjestelmä -hankkeessa ajalla 1.5.2006-31.12.2008. Hankkeen toimesta on koottu oheinen ”Kankaanpään seudun palveluopas vammaisille 2008” helpottamaan vammaisväestön palveluketjun hahmottamista Kankaanpään seudulla. Opas kertoo palveluista, joita seudulla on tarjolla vammaisille kuntalaisille ja heidän läheisilleen. Myös seudun muut palvelut on tarkoitettu kuntalaisille vammasta riippumatta. Oppaita on saatavissa kuntien sosiaalitoimistoista ja kuntien www-sivuilta.

 

Palvelujärjestelmään on tulossa muutoksia lähivuosina. Vuoden 2009 alusta alkaen kunnat tulevat muodostamaan sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen.

 

Palveluopas ja ensitieto-opas kehitysvammaisen lapsen perheelle liitteenä.

 

                      Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää

1)     tutustua oppaaseen ja merkitä sen tietoonsa saatetuksi

2)     antaa oppaan tiedoksi kunnanhallitukselle.

 

                      Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

                                            -------------------

 

 

12 §              SATAKUNNAN LASTENSUOJELUN KEHITTÄMISYKSIKKÖ -HANKKEEN TIETOON SAATTAMINEN

 

Porin kaupunki ja Pikassos Oy on lähettänyt kunnalle Satakunnan lastensuojelun kehittämisyksikkö -hankkeen ensimmäisen vaiheen loppuyhteenvedon tiedoksi. Varsinainen loppuraportti valmistuu, kun kehittämisyksikön hankerahoitus päättyy joulukuussa 2008.

 

Loppuraportti liitteenä 12.1.

 

Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää merkitä loppuraportin tietoon saatetuksi.

 

                                            Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

                                            --------------------

 

 

13 §             ----------