Jämijärven kunta                        KOKOUSKUTSU

Sivistyslautakunta                        Laatimispäivämäärä:

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

to 21.02.2008 klo 18.30

 

Paikka

 

kunnanviraston kokoushuone

 

 

Käsiteltävät asiat

 

 

 

 

§ 13 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

§ 14 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

§ 15  KOULUTARVIKKEIDEN PERUSHANKINNAT LV 2008-2009

§ 16  OPPIKIRJOJEN PERUSHANKINNAT LUKUVUONNA 2008-2009

§ 17 LUKUVUODEN 2008-2009 TYÖPÄIVÄT JÄMIJÄRVEN KUNNAN PERUSKOULUISSA

§ 18 JÄMIJÄRVEN KUNNAN KOULUTOIMEN OPETUSSUUNNITELMA

§ 19 JÄMIJÄRVEN KESKUSKOULUN KEITTIÖLTÄ MYYTÄVIEN ATERIOIDEN HINTA

§ 20 MUUT  MAHDOLLISESTI ESILLE TULEVAT ASIAT

 

 

 

ROLF BJÖRKMAN                     YRJÖ ALAROTU

Rolf Björkman                               Yrjö Alarotu

rehtori                                              puheenjohtaja

 


Jämijärven kunta                                    KOKOUSPÖYTÄKIRJA                                                                                                                                      

Sivistyslautakunta

 

KOKOUSAIKA

 

21.02.2008 klo 18.30 – 19.15

 

KOKOUSPAIKKA

 

kunnanviraston kokoushuone

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yrjö Alarotu, puheenjohtaja

Pasi Huhtanen, §§ 13-14 ja 16- 20

Leena Koivunen

Kirsi Leppihalme

Kati Mansikkamäki

Tarja Pajulahti

Markku Virtanen

Rolf Björkman, esittelijä ja pöytäkirjanpitäjä

 

POISSA OLLEET JÄSENET

 

 

 

 

 

-----

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

 

----

 

ASIAT

 

 

§§ 13 - 20

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

 

 

Puheenjohtaja                                             Pöytäkirjanpitäjä

 

 

                                                  

 Yrjö Alarotu                          Rolf Björkman                                     

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu

kokouksen kulun mukaiseksi.

Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla

varustettu nimikirjaimillamme.

 

Tarkastusaika  Jämijärvi     .    .2008

 

Allekirjoitukset

 

 

Kirsi Leppihalme                    Kati Mansikkamäki   

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja pvm

 

Virka-asema                                               Allekirjoitus

 

 

 

 

 


 

 

 

 

§ 13 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

 

                      Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

                      -----

 

 

 

§ 14 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kati Mansikkamäki ja Kirsi Leppihalme. Tarkastus päätettiin pitää ma 25.2.2008 klo 12.00.

 

-----

 

                                                                 Sivistyslautakunta 16.1.2008  § 7

 

 

§ 15  KOULUTARVIKKEIDEN PERUSHANKINNAT LV 2008-2009

                                                                                                                                                                                          

Tarjoukset pyydetään jättämään pe 01.02.2008 mennessä.

 

Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää pyytää tarjoukset koulutarvikkeiden perustoimituksista lv 2008- 2009 seuraavilta toimittajilta: Printel Oy:ltä ja  Oy Lindell Ab:lta.

 

Hankinnat tehdään yhdessä perusturvalautakunnan alaisten esikouluryhmien tilausten kanssa.

 

Puheenjohtaja ja sihteeri oikeutetaan avaamaan määräaikaan mennessä saapuneet tarjoukset.

 

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

-----

 

Sivltk 15 §                     Puheenjohtaja ja sihteeri ovat avanneet määräaikaan mennessä saapuneet tarjoukset. Tarjousten avauspöytäkirja liitteineen on esityslistan liitteenä. 

 

                                      Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää hankkia koulutarvikkeiden perustilaukset lv 2008-2009 Printel Oy:ltä  heidän tarjouksensa mukaisin ehdoin.

 

                                       Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

                                      -----

                                       Pasi Huhtanen poistui tämän pykälän käsittelyn ajaksi.


 

                                                                 Sivistyslautakunta 16.1.2008 §8

 

 

 

§ 16  OPPIKIRJOJEN PERUSHANKINNAT LUKUVUONNA 2008-2009

 

Tarjoukset pyydetään jättämään pe 01.02.2008 mennessä.

 

Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää pyytää tarjoukset oppikirjojen perustoimituksista lv 2008 -2009 seuraavilta toimittajilta: Printel Oy,  Ikaalisten Kirjakauppa, BTJ Finland Oy.

 

Hankinnat tehdään yhdessä perusturvalautakunnan alaisten esikouluryhmien tilausten kanssa.

 

Puheenjohtaja ja sihteeri oikeutetaan avaamaan määräaikaan mennessä saapuneet tarjoukset.

 

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

-----  

Sivltk 16 §                       Puheenjohtaja ja sihteeri ovat avanneet määräaikaan mennessä saapuneen tarjouksen. Tarjousten avauspöytäkirja liitteineen on esityslistan liitteenä.

 

                                      Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää hankkia oppikirjojen perustilaukset lv 2008-2009 BTJ Finland Oy:ltä heidän tarjouksensa mukaisin ehdoin.

 

                                      Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

                                      -----


 

§ 17 LUKUVUODEN 2008-2009 TYÖPÄIVÄT JÄMIJÄRVEN KUNNAN PERUSKOULUISSA

 

 

 

Peruskoulun lukuvuosi alkaa 1.päivänä elokuuta ja päättyy 31. päivänä heinäkuuta. Peruskoulun lukuvuodessa on 190 työpäivää.  Lukuvuoden työpäivistä vähennetään kuitenkin muuksi arkipäiväksi kuin lauantaiksi sattuva itsenäisyyspäivä, loppiainen ja vapunpäivä. Esitysten mukaan lukuvuonna 2008 -2009 työpäivien lukumääräksi tulee 188 + Loppiainen +Vappu = 190 työpäivää.

 

PA:n 17 §:n mukaan oppilaiden koulutyö aloitetaan elokuussa ja päätetään viikon 22 viimeisenä arkipäivänä, joka lukuvuonna 2008- 2009 on lauantai 30.5.2009. Koulutyön aloittamisajankohdasta on ilmoitettava oppilaiden huoltajille edellisen lukuvuoden koulutyön loppuun mennessä.

PA:n 20 §:n mukaan peruskoulussa on kesäloma ja vähintään 10 päivää kestävä joululoma. Lauantait ovat vapaapäiviä, jollei lauantai ole lukukauden työ päättymispäivä tai kunta erityisestä syystä toisin päätä. Lukuvuoteen voi kuulua myös muita vapaapäiviä.

 

Syysloma on viikolla 42 ja talviloma viikolla 9.

 

Koulutyö alkaa ti 12.8.2008 .  Syyslukukausi päättyy la 20.12.2008 ja kevätlukukausi alkaa ke 7.1.2009.

 

Syyslukukaudelle tulee 91 työpäivää ja kevätlukukaudelle 97 työpäivää, + Loppiainen + Vappu, yhteensä 190 työpäivää.  Kaikkien koulujen lukuvuoden lauantaiden liikuntapäivät ovat “liukuvia” eli säävarauksella liikuntapäivät voivat vaihtua muiksi lauantaiksi.

 

 

Koulut ovat tutustuneet koulujen työpäiväsuunnitelmaan lv 2008- 2009.

 

Jämijärven peruskoulujen työpäiväsuunnitelma lv 2008- 2009 on liitteenä 17. 1.

 

Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää hyväksyä Jämijärven peruskoulujen työpäivät lukuvuodelle 2008- 2009 liitteen 17.1 mukaisesti.

 

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

-----

 

 

§ 18 JÄMIJÄRVEN KUNNAN KOULUTOIMEN OPETUSSUUNNITELMA

 

Opetushallitus on antanut määräyksen DNO:1/11.2004 velvoittajana noudatettavaksi.

Opetushallituksen johtokunta on hyväksynyt perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 16.1.2004 alkaen toistaiseksi.  Perusteet on laadittu perusopetuslain 14 §:n mukaisesti.

 

Määräyksessä todetaan, että opetuksen järjestäjän tulee laatia ja hyväksyä opetussuunnitelma noudattaen mitä perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa on määrätty.

 

    

Opetussuunnitelman perusteet on kansallinen kehys, jonka pohjalta paikallinen opetussuunnitelma laaditaan. Opetuksen järjestäjällä on vastuu opetussuunnitelman laadinnasta ja kehittämisestä. Opetussuunnitelmassa päätetään perusopetuksen kasvatus- ja opetustyöstä ja täsmennetään perusteissa määriteltyjä tavoitteita ja sisältöjä sekä muita opetuksen järjestämiseen liittyviä seikkoja. Perusopetuksen opetussuunnitelmaa laadittaessa tulee ottaa huomioon esiopetuksen opetussuunnitelma ja perusopetuksen yhtenäisyys sekä muut kunnassa tehdyt lapsia, nuoria ja koulutusta koskevat päätökset.

Valtakunnalliset ja paikalliset perusopetusta koskevat päätökset muodostavat perusopetusta ohjaavan kokonaisuuden. Nämä päätökset ovat

·        perusopetuslaki ja -asetus

·        valtioneuvoston asetus perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja perusopetuksen tuntijaosta

·        esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet

·        opetuksen järjestäjän hyväksymä opetussuunnitelma

·         opetussuunnitelmaan perustuva perusopetusasetuksen 9. §:n mukainen vuosittainen suunnitelma.

 

 

Uusi opetussuunnitelma on ollut käytössä kaikilla luokka-asteilla Jämijärven kouluissa 1.8.2006 alkaen.

 

Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää hyväksyä liitteenä 18.1. olevan Jämijärven kunnan koulutoimen opetussuunnitelman.

 

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

-----

 

 

§ 19 JÄMIJÄRVEN KESKUSKOULUN KEITTIÖLTÄ MYYTÄVIEN ATERIOIDEN HINTA

 

Kunnallisen yleisen virkaehtosopimuksen mukaan (VI luku kustannusten ja luontoissuoritusten korvaukset 4 ') työnantajan työpaikkaruokaloissa peritään pääateriasta (lounas, päivällinen, kouluaterian luontoinen ateria) toimivaltaisen viranomaisen päätöksen mukaan vähintään ravintoedun verotusarvojen ja enin­tään omakustannushinnan mukainen korvaus.

 

Soveltamisohjeen mukaan laitosruokalan (ruokaa valmistetaan pääasiassa muil­le kuin henkilöstölle) omakustannushinnassa otetaan huomioon ruoka-aineiden hankinta- ja kuljetuskustannukset, ruokahuoltohenkilöstön palkat sosiaalikus­tannuksineen ja arvonlisävero.

 

Verohallituksen ennakonpidätyksistä vuonna 2008 noudatettavista luontoisetu­jen laskentaperusteista antaman päätöksen 27.11.2007/n:o 1626/32/2007  /13 ':n  mukaan sairaalan, koulun, päiväkodin tai muun vastaavan laitoksen henkilö­kuntaan kuuluvan laitosruokailun yhteydessä saaman ravinto-edun raha-arvona pidetään  3,90  euroa ateriaa kohden. Opettajan oppilaitosruokailun valvonnan yhteydessä saaman ravinto-edun arvo on 3,12 euroa ateriaa kohden.

 

VES:n perusteella korvausten laskentaperusteena olevat kustannukset ovat seuraavat

 Ravintoaineet (sisältää alv:n)    36.635 i

 Palkat (myös sijaiset)                        45.539 i

 Sosiaalikulut (myös sijaiset)               11.112  i

 

yhteensä                         93.286 i  

 

 

kustannukset valmistettua ateriaa kohden 38190 valmistetun aterian mukaan ovat 2,44  euroa.

 

Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää ehdottaa kunnanhallitukselle,

1) että kunnan omalle, muulle kuin valvovalle opetushenkilökunnalle Jämijärven kes­kuskoulu keittiöltä myytävien aterioiden hintana ajalta 1.1. - 31.12.2008 peri­tään ravinto-edun raha-arvon mukainen hinta 3,90 euroa  ateriaa kohden ja

 

2) että vierailijoilta perittäväksi hinnaksi määrätään sama kuin kunnan muul­ta henkilökunnalta perittävä hinta,

 

3) että opetushenkilökunnan oppilaitosruokailun valvonnan yhteydessä saa­man verotuksessa luontaisetuna huomioitavan ravinto-edun arvo on  3,12 euroa ateriaan kohden.

 

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

-----