Jämijärven kunta                        KOKOUSKUTSU

Sivistyslautakunta                        Laatimispäivämäärä:

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

ke 16.01.2008 klo 18.00

 

Paikka

 

Kunnanviraston kokoushuone

 

 

Käsiteltävät asiat

 

 

§ 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

§ 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

§ 3 SIVISTYSLAUTAKUNNAN KOKOUSTEN AJANKOHTA VUONNA 2008

§ 4  SIVISTYSLAUTAKUNNAN PÖYTÄKIRJOJEN JA VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN

§ 5 SIVISTYSLAUTAKUNNAN, PERUSKOULUJEN JA KIRJASTON LASKUJEN HYVÄKSYJÄT VUONNA 2008

§ 6 KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2008

§ 7  KOULUTARVIKKEIDEN PERUSHANKINNAT LV 2008-2009

§ 8 OPPIKIRJOJEN PERUSHANKINNAT LUKUVUONNA 2008-2009

§ 9 JÄMIJÄRVEN PERUSKOULUJEN RUOKALISTA 07.01.2008 ALKAEN

§ 10 VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET AJALTA 1.10.- 31.12.2007

 

 

 

 

 YRJÖ ALAROTU                                ROLF BJÖRKMAN

 Yrjö Alarotu                                         Rolf Björkman

  puheenjohtaja                                        rehtori

 


Jämijärven kunta                                    KOKOUSPÖYTÄKIRJA                                                                                                                                      

Sivistyslautakunta                                          1/08

 

KOKOUSAIKA

 

16.01.2008 klo 18.00 – 18.55

 

KOKOUSPAIKKA

 

kunnanviraston kokoushuone

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yrjö Alarotu, puheenjohtaja

Pasi Huhtanen

Kirsi Leppihalme

Markku Virtanen

Rolf Björkman, esittelijä ja pöytäkirjanpitäjä

 

POISSA OLLEET JÄSENET

 

 

 

 

 

Anu Sillanpää

Tarja Pajulahti

 Leena Koivunen

 

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

 

 

Tuija Ranta, kh:n edustaja

ASIAT

 

 

§§ 1- 12

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

 

 

Puheenjohtaja                                             Pöytäkirjanpitäjä

 

 

Yrjö Alarotu                             Rolf Björkman             

                                                  

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu

kokouksen kulun mukaiseksi.

Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla

varustettu nimikirjaimillamme.

 

Tarkastusaika

Jämijärvi          . .     .2008

Allekirjoitukset

 

 

Pasi Huhtanen                        Kirsi Leppihalme       

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja pvm

 

Virka-asema                                               Allekirjoitus

 

 

 

 

 


 

 

 

 

§ 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

 

                      Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

 

 

                      ----

 

 

 

§ 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

 

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pasi Huhtanen ja Kirsi Leppihalme. Tarkastus päätettiin pitää pe 18.1.2008 klo 12.00.

 

-----

 

 

§ 3 SIVISTYSLAUTAKUNNAN KOKOUSTEN AJANKOHTA VUONNA 2008

 

Ehdotus: Sivistyslautakunta kokoontuu tarvittaessa. Kokoukset järjestetään pääsääntöisesti  torstaisin klo 18.00.

 

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

-----


 

§ 4  SIVISTYSLAUTAKUNNAN PÖYTÄKIRJOJEN JA VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN

 

Kuntalain 63 §:n mukaan: “Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen yleisesti nähtävänä siten kuin siitä on ennakolta ilmoitettu. Muun viranomaisen pöytäkirja pidetään vastaavasti yleisesti nähtävänä, jos asianomainen viranomainen katsoo sen tarpeelliseksi.”

 

Sen sijaan toimikuntien pöytäkirjat asetetaan yleisesti nähtäviksi sen mukaan kuin toimielin katsoo tarpeelliseksi.

 

Luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden päätösluettelojen yleisesti nähtäväksi asettamisesta päättävät asianomaiset itse ottaen kuitenkin huomioon sen toimielimen, minkä puolesta he toimivat, mahdollisesti antamat määräykset tai ohjeet nähtäväksi asettamisesta.

 

Nähtävillä pitämisen tarpeellisuutta arvioitaessa on otettava huomioon, että yleistä kunnallishallintoa koskevat päätökset tulevat lainvoimaisiksi vain, jos niitä koskevat pöytäkirjat on pantu yleisesti nähtäviksi.

 

Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää,

 

1) että vuonna  2008  tarkastetut pöytäkirjat  pidetään yleisesti nähtävillä pöytäkirjan tarkistamista seuraavana arkipäivänä  virastoaikana kunnanviraston sivistysosastolla, rehtorin viranhaltijapäätökset annetaan tiedoksi sivistyslautakunnalle neljännesvuosittain ja pidetään nähtävillä vastaavan lautakunnan kokouksen pöytäkirjan nähtävilläoloaikana,

 

2) että nähtävänä pidosta ilmoitetaan kunnan virallisella ilmoitustaululla, kuntatiedotteessa, Pohjois - Satakunta-lehdessä ja Kankaanpään Seudussa.

 

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

-----

 

 

§ 5 SIVISTYSLAUTAKUNNAN, PERUSKOULUJEN JA KIRJASTON LASKUJEN HYVÄKSYJÄT VUONNA 2008

 

Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää, että sivistyslautakunnan, peruskoulujen ja kirjaston laskujen hyväksymisoikeus annetaan 1.1.2008 alkaen sivistyslautakunnan puheenjohtaja Yrjö Alarodulle, rehtori Rolf Björkmanille, vararehtori Niina Nukariselle sekä kunnanjohtaja Esa Ala- Karvialle.

 

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

-----


 

§ 6 KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2008

 

Koulutoimen talousarvion laadinnan perusteena ovat olleet kunnan taloudellinen tila ja sen johdosta annetut ohjeet ja annetut “raamit” talousarvion laadinnalle sekä koulu ja kirjaston tarveharkintaiset menot.

 

Koulutoimen talouden kannalta huomioitavia seikkoja:

- koulujen oppilasmäärän heilahteluista aiheutuvat ongelmat.

 

Kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 18.12.2007 kunnan talousarvion vuodelle 2008.

 

Liitteenä 6.1. on koulutoimen ja kirjastotoimen hyväksytty talousarvio vuodelle 2008.

 

Kunnanhallitus antaa talousarvion täytäntöönpano-ohjeet vuodelle 2008 kokouksessaan  22.1.2008.

 

Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää hyväksyä omalta osaltaan käyttösuunnitelman vuodelle 2008 liitteen 6.1. mukaisesti ja toimittaa talousarvion täytäntöönpano-ohjeet vuodelle 2008 tiedoksi lautakunnan alaisille kustannuspaikoille.

 

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

-----

 

 

§ 7  KOULUTARVIKKEIDEN PERUSHANKINNAT LV 2008-2009

                                                                                                                                                                                          

Tarjoukset pyydetään jättämään pe 01.02.2008 mennessä.

 

Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää pyytää tarjoukset koulutarvikkeiden perustoimituksista lv 2008- 2009 seuraavilta toimittajilta: Printel Oy:ltä ja  Oy Lindell Ab:lta.

 

Hankinnat tehdään yhdessä perusturvalautakunnan alaisten esikouluryhmien tilausten kanssa.

 

Puheenjohtaja ja sihteeri oikeutetaan avaamaan määräaikaan mennessä saapuneet tarjoukset.

 

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

-----

 

 

§ 8 OPPIKIRJOJEN PERUSHANKINNAT LUKUVUONNA 2008-2009

 

Tarjoukset pyydetään jättämään  pe 01.02.2008 mennessä.

 

Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää pyytää tarjoukset oppikirjojen perustoimituksista lv 2008 -2009 seuraavilta toimittajilta: Printel Oy,  Ikaalisten Kirjakauppa, BTJ Finland Oy.

 

Hankinnat tehdään yhdessä perusturvalautakunnan alaisten esikouluryhmien tilausten kanssa.

 

Puheenjohtaja ja sihteeri oikeutetaan avaamaan määräaikaan mennessä saapuneet tarjoukset.

 

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

-----

 

 

§ 9 JÄMIJÄRVEN PERUSKOULUJEN RUOKALISTA 07.01.2008 ALKAEN

 

Koulujen keittiöhenkilöstö ja ruokahuollosta vastaava Vappu Välimäki ovat laatineet uuden ruokalistan.

 

Liitteenä 9.1. on Jämijärven peruskoulujen ruokalista 7.1.2008 alkaen.

 

Ehdotus: Sivistyslautakunta merkitsee tiedokseen liitteenä 9.1. olevan peruskoulujen ruokalistan.

 

Päätös: Sivistyslautakunta merkitsi em asian tiedoksi.

 

-----


 

§ 10 VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET AJALTA 1.10.- 31.12.2007

 

Ehdotus: Sivistyslautakunta merkitsee tietoon saatetuksi rehtorin viranhaltijapäätökset ajalta 1.10.- 31.12.2007.

 

 

                                       Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

                                       -----