Jämijärven kunta                                 KOKOUSKUTSU 7/2007

Perusturvalautakunta                         Laatimispäivämäärä: 09.08.2007

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

11.09.2007    kello 17.00

 

Paikka

 

Rainer Rajamäen vapaa-ajan asunto Matintie 7 (Mielahti)

 

Käsiteltävät asiat

 

113 §          KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

114 §          PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

115 §          VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIETOON SAATTAMINEN

116 §          TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

117 §          TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 01.01.-31.07.2007

118 §          PÄÄTÖS KUNTIEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KÄYTTÖKUSTANNUSTEN VALTIONOSUUKSIEN TARKISTAMISESTA

119 §          LAUSUNNON ANTAMINEN SATAKUNNAN ERITYISHUOLTOPIIRIN VUOSIEN 2008-2011 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMASTA

120 §          ESITYS SATAKUNNAN ERITYISHUOLTOPIIRIN KY:LLE  KUNNAN PALVELUJEN TARPEESTA 2008

121 §          ----------

122 §          FIALE-ALUETIETOJÄRJESTELMÄPALVELUN PUITESOPIMUKSEN JATKAMINEN 1.7.2007- 31.12.2009 JA LIITTYMINEN VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN SOPIMUKSEEN

123 §          LASTENSUOJELUN LAITOSPALVELUIDEN OSTAMINEN

 

 

 

 

                      HUOM. AIKA !!!!

 

                      SAUNAVARUSTEET MUKAAN !

 

 

RAINER RAJAMÄKI

Rainer Rajamäki                                           Aki Rantanen

 


Jämijärven kunta                                    KOKOUSPÖYTÄKIRJA 17/2006                                                                                                                   

Perusturvalautakunta

 

 

KOKOUSAIKA

 

11.09.2007 kello 17.00 - 19.30

 

KOKOUSPAIKKA

 

Rainer Rajamäen vapaa-ajan asunto

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

 

Rainer Rajamäki                      puheenjohtaja

Satu Jokela                              jäsen

Pentti Virtanen                         jäsen

Aili Leppihalme                        varajäsen

POISSAOLLEET JÄSENET

 

 

Merja Lahdenpää

Sari Leppihalme

Jaana Ojala

Petri Ylikoski

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

 

 

Aki Rantanen                    pöytäkirjanpitäjä ja esittelijä

 

 

ASIAT

 

§§ 113 -124

 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

 

 

PuheenjohtajaPöytäkirjanpitäjä                   

 

 

 Rainer Rajamäki                     Aki Rantanen

                                                  

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu

kokouksen kulun mukaiseksi.

Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla

varustettu nimikirjaimillamme.

 

Tarkastusaika

  .09.2007                                 Perusturvakeskus

Allekirjoitukset

 

 

 Satu Jokela                          Aili Leppihalme

 

Paikka ja pvm

17.09.2007                               Perusturvakeskus

Virka-asema                                               Allekirjoitus

Perusturvajohtaja


 

 

113 §            KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

 

Ehdotus: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

                                            -----------------

 

 

114 §            PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

Ehdotus: Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat Petri Ylikoski ja Satu Jokela

 

Päätös: Perusturvalautakunta päätti valita pöytäkirjan tarkastajiksi Satu Jokelan ja Aili Leppihalmeen.

 

                                            ---------------

 

 

115 §            VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIETOON SAATTAMINEN

 

Ehdotus: Perusturvalautakunta merkitsee tietoonsa saatetuiksi seuraavat viranhaltijapöytäkirjat:

                                            - perusturvajohtaja

                                            - sosiaalityöntekijä

                                            - laitos- ja avopalvelujohtaja

 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

                                            ------------------

 

 

116 §            TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

 

Ehdotus: Perusturvalautakunta merkitsee tiedokseen seuraavat ilmoitusasiat:

- Kankaanpään kansanterveystyön ky, Hoitopäivät I-VIII/2007

- Kunnanvaltuusto, Perushoitajien virkojen muuttaminen lähihoitajien työsuhteiksi

- Kunnanvaltuusto, Erityislastentarhanopettajan palvelun järjestäminen

- Satakunnan erityshuoltopiirin ky, Hinnasto 2008

- Satakunnan erityishuoltopiirin ky, Lääkäripalvelut, puhelin- ja sähköpostikonsultaatiot

- Kehitysvammaisten Palvelusäätiö, Tilapäispalveluiden hinnat vuodelle 2007

 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

                                            -------------------

 

 

117 §            TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 01.01.-31.07.2007

 

Talousarvion toteuma 01.01.–31.07.2007 on menojen osalta 60,6 %. Tulot ovat toteutuneet 58,7 %.

 

Sosiaalitoimen menot ovat toteutuneet 59,1 % ja terveysmenot ovat toteutuneet 62,3 %.

 

Tarkastelujakson toteutuma-aste 58,3 %.

 

Talousarvion toteuma liitteenä 117.1.

                                           

Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää merkitä talousarvion toteutumisen tietoon saatetuksi.

 

                                            Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

                                            ------------------

 

 

118 §            PÄÄTÖS KUNTIEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KÄYTTÖKUSTANNUSTEN VALTIONOSUUKSIEN

                      TARKISTAMISESTA

 

Sosiaali- ja terveysministeriö on 28.8.2007 tarkistanut aikaisemmin kunnille myönnettyä sosiaali- ja terveydenhuollon käyttökustannusten vuoden 2007 valtionosuutta. Jämijärven sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuus on päätöksen mukaan 2.513.142,00 euroa, verotuloihin perustuva tasaus 989.286,00 euroa sekä maksettava valtionosuus yhteensä 3.502.428,00 euroa.

 

Lautakunnan talousarvioesityksessä valtionosuuden määrä oli 3.525.000 euroa, mutta valtuuston hyväksymässä talousarviossa tuloarvio oli noussut 3.535.300 euroon.

 

Valtionosuutta on korjattu jonkin verran ylöspäin, mutta kunnan tunnusluvut ovat sitä alentaneet.

 

Valtionosuutta koskeva sosiaali- ja terveysministeriön kirje liitteenä 118.1.

 

Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää merkitä asian tietoon saatetuksi.

 

                                            Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

                                            ------------------

 

 

119 §           LAUSUNNON ANTAMINEN SATAKUNNAN ERITYISHUOLTOPIIRIN VUOSIEN 2008-2011 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMASTA

 

Satakunnan erityishuoltopiirin kuntayhtymä pyytää 19.6.2007 jä-senkunnilta lausuntoa vuosien 2008-2011 toiminta- ja taloussuunnitelmasta 21.9.2007 mennessä.

 

Erityishuoltopiirin perussopimuksen mukaan jäsenkunnille varataan tilaisuus esityksen tekemiseen kuntayhtymän toiminnan kehittämiseksi.

 

Liite 119.1.

 

Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle pyydetystä lausunnosta seuraavaa:

 

                                            1. Jämijärven kunta katsoo, että kehitysvammapalveluiden järjestämisvastuu tulevaisuudessa saa muuttua, kunhan asiakasnäkökulma säilyy ja palvelu ei heikkene.

                                           

                                            2. Erityishuoltopiirin nykyisin tuottamien palveluiden käyttöön tarpeen mukaisella määrällä riippuen asiakkaiden kysynnästä ellei seudullisesti järjestetä tulevaisuudessa palveluja muulla tavoin.

                                           

                                            3. Kunta haluaa järjestää tulevaisuudessa kehitysvammaisten työhön valmennuksen omana tai seudullisena palveluna sekä muun avohuollon (päivätoiminta, asuminen) omana toimintana tai ostopalveluna.

                                           

                                            4. Jämijärven kunnan näkemyksen mukaan jatkossa erityishuoltopiirin toimintaan kuuluvien työllistämispalvelujen (sosiaalinen yritys Tyke Oy, Satakunnan työklinikka) hallinnollinen asema voi olla itsenäinen tai siirtyä esim. sijaintikunnan tai suurimman käyttäjäkunnan vastuulle.

                                           

                                            5. Jämijärven kunta esittää, että erityishuoltopiin ja sairaanhoitopiirin kuntayhtymät yhdistetään hallinnollisesti perustamalla uusi yhteinen kuntayhtymä 1.1.2009 lukien ja kuntayhtymän tehtäviin kuuluu lisäksi jäsenkuntien erikseen antamat muut tehtävät

 

 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

                                            -------------------

 

 

120 §            ESITYS SATAKUNNAN ERITYISHUOLTOPIIRIN KY:LLE KUNNAN PALVELUJEN TARPEESTA 2008

 

Satakunnan erityishuoltopiirin kuntayhtymä tiedustelee 20.8.2007 saapuneessa kirjeessä jäsenkunnilta kuntien palvelutarvetta vuonna 2008.

 

Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää varautua vuoden 2008 talousarviossa käyttämään erityishuoltopiirin palveluina vastaanotto-kuntoutusohjaus- ja tilapäisiä perhehoitopalveluja. Liite 120.1.

 

                                            Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

                                            -------------------

 

 

121 §            ----------

 

 

122 §           FIALE-ALUETIETOJÄRJESTELMÄPALVELUN PUITESOPIMUKSEN JATKAMINEN 1.7.2007- 31.12.2009 JA LIITTYMINEN VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN SOPIMUKSEEN

 

Perusturvaltk 79                Satakunnan sairaanhoitopiirin ky ja Fujitsu Services Oy ovat sopineet Fiale aluetietojärjestelmä palvelusta 30.6.2007 saakka.

                    

                     Fujitsu Services Oy on toimittanut aluetietojärjestelmän palvelut. Järjestelmän käyttö perustuu erilliseen kokeilulainsäädäntöön. Aluetietojärjestelmä mahdollistaa asiakkaan suostumuksella hänen erikoissairaanhoidon tietojensa katselun terveyskeskuksissa ja perusturvakeskuksissa. Aluetietojärjestelmän kehittämistä on jatkettu Satakunnan sairaanhoitopiirin ky:n toimesta. Fiale-palvelun avulla käyttöyhteys saadaan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen välille asiakkaan luvalla hoitosuhteen ajalle tarpeen mukaisiin tiedostoihin Tieto ja voimassaolevat hoito-ohjeet siirtyy toimijoiden välillä sähköisesti ja reaaliajassa asiakkaan siirtyessä palvelusta toiseen.

 

                     Fiale-palvelu laskutetaan v. 2007 kunnilta erityisvelvoitemaksuna a`3,69 euroa/asukas. V. 2008 aluetiedon käyttömaksu sisällytetään hoitopalveluiden hintoihin.

 

                     Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää ehdottaa kunnanhallitukselle, että kunta hyväksyy Fiale aluetietojärjestelmäpalvelun puitesopimuksen jatkamisen 1.7.2007-31.12.2009 Satakunnan sairaanhoitopiirin ja Fujitsu Services Oy:n kanssa sekä liittymisen Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin sopimukseen.

 

 

                     Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

                                            -------------------

 

Perusturvaltk 122 §          Kunnanhallitus on 19.6.2007/186 § päättänyt yksimielisesti jättää asian pöydälle ja pyytää perusturvalautakunnalta selvityksen käytön määrästä suhteessa kustannuksiin.

 

                     ------------------

 

                     Satakunnan sairaanhoitopiiri maksaa Fujitsulle kiinteän kuukausikohtaisen palvelumaksun, joka on veloitettu kunnilta terveydenhuollon erityisvelvoitemaksuina, suhteutettuna väestöpohjaan vuosina 2006 ja 2007. Näin ollen palvelumaksua ei veloiteta sosiaalitoimelta erikseen, eikä liittymisestä ole aiheutunut tältä osin lisäkustannuksia. Maksu on ollut tänä vuonna 3,69 euroa/asukas eli Jämijärvi maksaa sairaanhoitopiirille 7.974 euroa erityisvelvoitemaksuun sisältyvänä summana, vaikka aluetietojärjestelmää ei kunnassa olisikaan käytössä. Vuoden 2008 aluetiedon käyttömaksu sisällytetään hoitopalveluiden hintoihin.

 

                     Jämijärven kunnassa Fiale-palvelua hyödynnetään vanhustenhuollossa. Henkilöstö on saanut koulutusta ja he ovat olleet innostuneita uudesta mahdollisuudesta saada asiakaskohtaisia tietoja heidän luvallaan erikoissairaanhoidosta ja perusterveydenhoidosta.

 

                     Salpahankeen kautta aluetietojärjestelmästä saa muutakin hyödyllistä tietoa kuin asiakastietoja.

 

                     Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää antaa kunnanhallitukselle edellä esitetyn selvityksen.

 

                                            Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

                                            ---------------------

 

 

123 §            LASTENSUOJELUN LAITOSPALVELUIDEN OSTAMINEN

 

Virka-ajan ulkopuolinen sosiaalipäivystyspalvelu, joka järjestetään yhteistyössä Pohjois-Satakunnan, Porin seutukunnan ja Rauman seutukunnan kesken, on aloitettu 1.5.2007.

 

Osa kunnista on tiedustellut mahdollisuutta käyttää Porin Kalevanpuiston perhetukikeskuksen ja Uudenkoiviston vastaanottokodin palveluita tilanteessa, kun sosiaalipäivystäjät tekevät kiireellisen huostaanoton heidän kuntansa lapsesta/nuoresta.

 

Porin kaupunki perii palvelusta varallaolokorvauksen, joka olisi Jämijärven osalta 896 euroa vuodessa.

 

Palveluiden käytöstä peritään maksu, joka on tänä vuonna molemmissa yksiköissä 285 €/vrk.

 

Sopimusluonnos liitteenä 123.1.

 

Ehdotus: Perusturvalautakunta päättä, ettei Jämijärvi tee mainittua sopimusta.

 

                                            Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

                                            -----------------