JÄMIJÄRVEN KUNNANVALTUUSTON KOKOUS

 

 

                      Pidetään Valtuuston kokoushuoneessa tiistaina, 6.11.2007 alkaen kello 19.00.

 

                     

                      Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 

                      59 §              Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus                 

                      60 §              Pöytäkirjan tarkastajien valinta            

                      61 §              Väliraportti 30.6.2007     

                      62 §              Satakunnan erityishuoltopiirin ky:n

                                            perussopimuksen muuttaminen

                      63 §              Seppo Rajakorven perintövarojen käyttö                 

                      64 §              Koiraveron määrääminen vuodelle 2008                 

                      65 §              Kiinteistöveron määrääminen vuodelle 2008          

                      66 §              Vuoden 2008 tuloveroprosentin määrääminen

                      67 §              Selvitys Jämin Hiihtotunneli oy:n

                                            tervehdyttämissuunnitelman tilanteesta                    

                      68 §              Ilmoitus- ja mahdollisesti kiireellisenä käsiteltäväksi otettavat asiat                

                      69 §              Muut mahdollisesti esille tulevat asiat 

 

 

Tämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä Jämijärven kunnan virastossa 9.11.2007 kello 09.00 - 11.00.

                     

                     

Jämijärvellä 1.11.2007

                     

 

Matti Peurala

valtuuston puheenjohtaja


 

 

Jämijärven kunta                                 KOKOUSKUTSU 6/2007

Kunnanvaltuusto                                Laatimispäivämäärä: 30.10.2007

Kokoustiedot

 

Aika

 

6.11.2007 kello 19.00

 

Paikka

 

Valtuuston kokoushuone

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

59 §             KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS  67

60 §             PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA  67

61 §             VÄLIRAPORTTI 30.6.2007  68

62 §             SATAKUNNAN ERITYISHUOLTOPIIRIN KY:N

                PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMINEN  69

63 §             SEPPO RAJAKORVEN PERINTÖVAROJEN KÄYTTÖ   71

64 §             KOIRAVERON MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2008  72

65 §             KIINTEISTÖVERON MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2008  73

66 §             VUODEN 2008 TULOVEROPROSENTIN MÄÄRÄÄMINEN  75

67 §             SELVITYS JÄMIN HIIHTOTUNNELI OY:N          

                TERVEHDYTTÄMISSUUNNITELMAN TILANTEESTA  77

68 §             ILMOITUS- JA MAHDOLLISESTI KIIREELLISENÄ

                KÄSITELTÄVÄKSI OTETTAVAT ASIAT  79

69 §             MUUT MAHDOLLISESTI ESILLE TULEVAT ASIAT  80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATTI PEURALA

Matti Peurala                                                 Esa Ala-Karvia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jämijärven kunta                                    KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2007                           

Kunnanvaltuusto

 

KOKOUSAIKA

 

6.11.2007 kello 19.00-19.30

 

KOKOUSPAIKKA

 

Valtuuston kokoushuone

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

Peurala Matti                            puheenjohtaja

Alarotu Yrjö

Huhtaniemi Jarmo

Koskensalo Matti

Kujala Markku

Kuusikoski Sirpa

Lahdensivu Hilkka

Lahti Kyösti

Lehtiö Helena

Lappihalme Matti

Rajalahti Tapio

Rajamäki Rainer

Ranta Tuija

Salminen Mikko

Uusi-Rasi Ari

Virtanen Pentti

Sjöman Mia                              varajäsen

Huhtanen Pasi                          varajäsen

Pitkänen Anneli                        varajäsen

 

POISSA OLLEET JÄSENET

 

Koivumäki Harri

Lahdenpää Merja

Lax Anne

Leponiemi Päivi

Seppälä Olli

 

 

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

 

Esa Ala-Karvia                    kunnanjohtaja

 

ASIAT

 

 

§§  59 - 69

 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

 

 

Puheenjohtaja                                             Pöytäkirjanpitäjä

 

 

Matti Peurala                                           Esa Ala-Karvia                

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu

kokouksen kulun mukaiseksi.

Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla

varustettu nimikirjaimillamme.

 

Tarkastusaika

Kunnanvirasto                   9.11.2007

Allekirjoitukset

 

 

Mia Sjöman                                             Anneli Pitkänen                

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja pvm

Kunnanvirasto                    9.11.2007

 

Virka-asema                                               Allekirjoitus

Kunnanjohtaja

 

 

 

 

 

 

59 §              KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

                                           

 

Ehdotus:                            Kokouskutsu asialistoineen on julkipantu kunnan ilmoitustaululle 1.11.2007 ja kokouskutsu on julkaistu Pohjois-Satakunta -lehdessä 1.11.2007 ja Kankaanpään Seutu -lehdessä 1.11.2007. Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kaikille valtuutetuille ja kunnanhallituksen jäsenille 31.10.2007.

                                            Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

Päätös:                              Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja

                                            päätösvaltaiseksi.

                                         

                                            _______

 

 

 

 

 

60 §              PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

 

Ehdotus:                            Toimitetaan kahden pöytäkirjan tarkastajan vaali.

 

Päätös:                              Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti Mia Sjöman ja Anneli Pitkänen.

 

                                            _______     

 

 


                                          Kunnanhallitus                 241 §               18.9.2007

 

 

61 §             VÄLIRAPORTTI 30.6.2007

 

 

Hallintokunnat ovat laatineet selvitykset vuoden 2006 tulostavoitteiden toteutumisesta 30.6.2007. Vuoden 2007 tulostavoitteisiin on pyritty saamaan myös toimintoa ja sen onnistumista kuvaavia mittareita.

 

                                          Väliraportti on esityslistan liitteenä nro 241.1.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus merkitsee väliraportin 1.1.-30.6.2007 tiedokseen ja saattaa sen edelleen tarkastuslautakunnan ja valtuuston tiedoksi.

 

Päätös:                             Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                          -----

 

KV 61 §

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            ____

 

 


                                    Perusturvalautakunta               62 §              8.5.2007     

                                    Kunnanhallitus                          147 §            15.5.2007

                                    Kunnanhallitus                          246 §            18.9.2007   

                          

62 §             SATAKUNNAN ERITYISHUOLTOPIIRIN KY:N PERUSSOPIMUKSEN

                     MUUTTAMINEN                                                                                                      

 

 

Perusturvaltk 41 §    Satakunnan Erityishuoltopiirin ky. pyytää kuntien päätöstä kuntayhtymän perussopimuksen

                                   muuttamisesta. Perussopimuksen muutos koskee 2,3 ja 17 §:ien muutosta sekä 5 ja 4 §:n

                                   poistamista.

 

                     Perussopimuksen suurin muutos koskee 17 §:n sisältyvää eläkemenoperusteisten maksujen uutta jakomallia. Kuntayhtymän hallitus esittää, että eläkemenoperusteiset maksut rahoitettaisiin jäsenkuntien maksuosuudella peruspääoman suhteessa. Uudesta laskentamallista on tehty erillinen laskelma.

 

                     Kuntayhtymä järjestää perussopimuksen muutoksesta neuvottelutilaisuuden 17.4.2007.                                                                                                                   

Ehdotus:                     Perusturvalautakunta päättää merkitä tässä vaiheessa muutetun perussopimusluonnoksen

                                    tietoon saatetuksi.

 

Päätös:                       Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

                                            ---------------------

 

 

 

Perusturvaltk 62§      Kuntien kesken on neuvoteltu lausunnon sisällöstä, jonka mukaan yhteisenä lausuntona esitettäisiin, että perussopimuksen 17 § pidettäisiin entisellään. Muihin muutoksiin ei huomauttamista.

 

                                    Perussopimus luonnos liitteenä 62.1.

 

Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää ehdottaa kunnanhallitukselle, että se lausuntonaan esittäisi perussopimuksen 17 §:n pitämistä nykyisessä muodossa. Edelleen lautakunta esittää, ettei esitettyihin perussopimuksen muihin muutoksiin sillä ole huomauttamista.

 

Päätös:                       Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

                                    -----------------

 

 

 

KH 147 §                    Luonnos perussopimukseksi on liitteenä nro 147.1.

 

Ehdotus:                     Kunnanhallitus päättää hyväksyä perusturvalautakunnan esityksen.

 

Päätös:                       Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                    -----

 

KH 246 §                    Erityishuoltopiiristä ollaan oltu yhteydessä kunnanjohtajaan ja ilmoitettu, että asiasta halutaan kuntien valtuustojen päätös. Kyse ei ollutkaan lausunnonantamisesta, vaan lopullisesta päätöksestä. Asia tulee näin saattaa valtuuston käsittelyyn.

 

Ehdotus:                     Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy Satakunnan Erityishuoltopiirin perussopimuksen muutoksen esitetyllä tavalla lukuun ottamatta perussopimuksen 17 §:ää, joka tulee säilyttää nykyisessä muodossa.

 

Päätös:                       Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

                                                                                            

                                    -----

 

KV 62 §

 

Päätös:                       Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                    ____

                     


                                            Kunnanhallitus                   269 §            9.10.2007

 

63 §          SEPPO RAJAKORVEN PERINTÖVAROJEN KÄYTTÖ

 

 

Kunnalle on tilitetty Seppo Rajakorven perintövaroja 36.260,88 euroa. Tältä vuodelta saadaan vielä maanvuokratuloja 3.276,00 euroa. Kunta joutuu lisäksi maksamaan kiinteistöveron 55,85 euroa eli käytettävissä on 39.481,03 euroa.

 

Valtionkonttorin päätöksen mukaan saadut varat tulee käyttää nuorten ja lasten harrastustoiminnan tukemiseen nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi sekä vanhustenhuollon apuvälinehankintoihin.

 

Varojen käytöstä on saatu esitykset perusturvajohtajalta sekä rehtorilta.

 

Taloustyöryhmä on käsitellyt asiaa 18.9.2007 § 17 ja päättänyt esittää, että varoista myönnetään vanhustenhuollon apuvälinehankintoihin 10.000,00 euroa, Green Card tilille 2.000,00 euroa, Palokosken koululle 1.000,00 euroa, Tykköön koululle 1.000,00 euroa, Suurimaan koululle 1.000,00 euroa, keskuskoululle 1.000,00 euroa sekä nuorisotoimelle 6.000,00 euroa eli yhteensä jaetaan 22.000,00 euroa. Loppuosasta n. 17.000,00 eurosta pyydetään sijoitustarjoukset.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle

 

1.      että Seppo Rajakorven perintövarojen jakaminen suoritetaan taloustyöryhmän esittämällä tavalla ja loppuosasta n. 17.000,00 eurosta pyydetään sijoitustarjoukset

2.      että loppuvarojen sijoittaminen annetaan kunnanhallituksen tehtäväksi.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KV 63 §

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            ____

 


                                          Kunnanhallitus                    276 §            29.10.2007

 

64 §             KOIRAVERON MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2008

 

 

Koiraverolain mukaan valtuusto voi päättää, onko kunnassa suoritettava koiraveroa. Jos koiraveroa ei kanneta, valtuusto voi myös päättää, että koirasta ei ole tehtävä laissa säädettyä ilmoitusta eikä siitä tarvitse kirjoittaa valvontalippua.

 

Koiraveron enimmäismäärä on 50 euroa. Veron alarajaa ei ole laissa määrätty.

 

Koiraveroksi valtuusto päätti vuodelle 2007 17 euroa. 

Koiraverolla kootaan vuosittain noin 2.400 euroa.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että koiraveroksi vuodelle 2008 määrätään 17 euroa.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

KV 64 §

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            ____

 

 


                                          Kunnanhallitus                    277 §            29.10.2007

 

 

65 §             KIINTEISTÖVERON MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2008

 

 

Kiinteistövero on kiinteistöveroprosentin mukainen osuus kiinteistön arvosta. Kiinteistöverolain 11 §:n mukaan kunnanvaltuusto määrää kunnan kiinteistöveroprosentin sadasosan tarkkuudella.

 

Vuoden 2008 kiinteistöveroprosentti tulee ilmoittaa verohallitukselle 19.11.2007 mennessä.

 

Vuoden 2008 verotuksessa kiinteistöveroprosenttien rajat ovat seuraavat:

 

-          yleinen kiinteistöveroprosentti 0,50-1,00

-          vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,22-0,50

-          muiden asuinrakennusten veroprosentti voidaan määrätä 0,50-1,00 vaihteluvälin rajoissa enintään 0,60 prosenttiyksikköä korkeammaksi kuin pääasiassa vakituiseen asumiseen käytettävien rakennusten veroprosentti

-          rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti 1,00-3,00

 

KiintVL:n 12 b §:ssä mainituissa kunnissa alaraja on valtuuston määräämä yleinen veroprosentti + 1,00, kuitenkin enintään 3,00 prosenttia

 

-          Yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentin alaraja on   0,00

-          voimalaitosten veroprosentin yläraja on 2,50.

 

Kunnanvaltuusto on määrännyt kiinteistöveron vuodelle 2007 seuraavasti:

                                         

-          yleinen kiinteistövero 0,50 %

-          vakituiset asuinrakennukset            0,25 %

-          vapaa-ajan asunnot                          0,75 %

-          yleishyödylliset yhteisöt                    0,00 %

 

 

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se määrää kiinteistöveron vuodelle 2008 seuraavasti:

 

-          yleinen kiinteistövero 0,50 %

-          vakituiset asuinrakennukset            0,25 %

-          vapaa-ajan asunnot                          0,75 %

-          yleishyödylliset yhteisöt                    0,00 %

 

 

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

                                           

                                            -----

 

 

KV 65 §

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            ____

 

 


                                          Kunnanhallitus                    286 §            29.10.2007

 

66 §          VUODEN 2008 TULOVEROPROSENTIN MÄÄRÄÄMINEN

 

                 

                 

                                          Verotusmenettelyssä annetun lain (1558/1995) 91 a §:n (1263/2001) mukaan kunnan tulee ilmoittaa tuloveroprosentin suuruus verohallinnolle viimeistään verovuotta edeltävän marraskuun 17. päivänä. Koska 17.11.2007 on lauantai, voidaan ilmoitus antaa vielä maanantaina 19.11.2007.

 

                                          Kunta ilmoittaa tuloveroprosentin neljännesprosenttiyksikön tarkkuudella (verotusmenettelylain 91 a § 1 momentti).

 

                                          Kunnan tuloverotuksen talousarvio määräytyy verotettavien tulojen yhteismäärän arvion ja tuloveroprosentin mukaan. Vuoden 2006 lopullinen kunnallisveron määrä on ennakkotiedon mukaan 3.818.789 jossa kasvua on edellisvuoteen 5,9 %. Yhteisöveron ennakkotieto on 246.618 euroa; muutosta edelliseen vuoteen 25,1 %.

 

                                          Vuoden 2007 verotulot ovat tähän mennessä toteutumassa budjetoidun mukaisesti.

 

                                          Valtuuston hyväksymässä taloussuunnitelmassa v. 2007-2009 on vuodelle 2008 huomioitu tuloveroprosentin nostaminen 0,75 %:lla 19,75 %:iin.

 

                                          Kunnalla on takanaan kaksi alijäämäistä tilinpäätöstä ja taseessa ollut vanhojen vuosien ylijäämä on ”syöty”. Taseessa on tällä hetkellä vanhojen vuosien osalta alijäämää n. 90.000 euroa.

 

                                          Vuosi 2007 tulee olemaan syyskuun lopun tilanteen pohjalta myös selvästi alijäämäinen (tämän hetken arvio 300.000 euroa)

 

                                          Voimaan tulleiden säännösten (kuntalain muutos 578/2006) mukaan kunnan taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos talousarvion laatimisvuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää. Taloussuunnitelman neljän vuoden tasapainovaatimus sitoo nimenomaan kuntaa, jonka taseeseen ei kerry ylijäämäeriä. Toisin sanoen kunnan, jonka talousarviovuoden taseen arvioidaan muodostuvan alijäämäiseksi tai jonka kuluvan vuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää, on laadittava tasapainossa oleva taloussuunnitelma.

 

                                          Kunnan taloudellista tilannetta vaikeuttaa entisestään se, että tehty kunnallinen palkkaratkaisu ylittää suuruudellaan kaikki alkuperäiset arviot. Palkkaratkaisun vaikutus on vuoden 2008 talousarvioon n.350.000 euroa.

 

                                          Taloussuunnitelmassa vuodelle 2008 huomioitu tuloveroprosentin korotus on tässä tilanteessa välttämätön. Tuloveroprosentin korotus on ollut esillä myös harkinnanvaraisen rahoitusavustuksen talouden tervehdyttämisohjelmassa sekä kunnan vastauksessa sisäasiainministeriölle PARAS-hankkeen osalta.

 

                                          Talousarvioluonnoksessa verotulojen kasvu on tällä hetkellä arvioitu seuraavasti:

 

                                          - v. 2007        + 6 %

                                          - v. 2008        + 4 %

 

                                          Tuloveroprosentin korotus 19,75 %:iin lisää kunnan tuloja vuositasolla 166.000 euroa.

 

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto päättää vuoden 2008 tuloveroprosentiksi 19,75 %.

 

Päätös:                             Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                          _____

 

KV 66 §

 

Päätös:                             Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            ____

 


                                          Kunnanhallitus                    187 §            19.6.2007

                                          Kunnanvaltuusto                 41 §              27.6.2007

                                          Kunnanhallitus                    287 §            29.10.2007

 

67 §                SELVITYS JÄMIN HIIHTOTUNNELI OY:N TERVEHDYTTÄMISSUUNNI-      TELMAN TILANTEESTA

 

 

Jämin hiihtotunnelin tulot eivät riitä lisääntyvien menojen (sähkön) maksamiseen. Kulurakennetta on yhtiön toimesta karsittu minimiin, mutta varsinkin kesäkaudella sähkönkulutus / -hinta ajavat hiihtotunnelin rahoitusvaikeuksiin. Kesäkaudeksi sulattamalla tunneli ja taas alkusyksystä jäähdyttämällä saataisiin noin 20 000 euron säästö. Ongelmana on lumen varastointi, varsinkin jo lumikausi jää talvella lyhyeksi. Sulatuspäätös, mikäli sellaiseen päädytään, tulee tehdä yli vuotta aikaisemmin, koska mm. leirit varataan pitkälle eteenpäin.

 

Hiihtotunnelin, kunnan ja Leppäkosken sähkön edustajat ovat käyneet neuvotteluja vaikeasta tilanteesta ja ainoaksi nopeaksi keinoksi on jäänyt kunnan toiminta-avustuksen myöntäminen hiihtotunnelille. Hiihtotunneli Oy lyhentää em. avustuksella rästissä olevaa sähkölaskuaan.

 

Asia on ollut esillä epävirallisesti useammassa kunnanhallituksessa ja viimeksi valtuuston iltakoulussa 29.5.2007. Avustuksen myöntämiseen on saatu myös valtuustoryhmin myönteinen kanta.

 

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto

 

1.      myöntää Jämin Hiihtotunneli Oy:lle 40 000 euron toiminta-avustuksen

2.      edellyttää Jämin Hiihtotunneli Oy:lle laadittavan tervehdyttämissuunnitelman, joka on tuotava valtuuston käsittelyyn syyskuun loppuun mennessä

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

                                   

Kunnanhallituksen varapuheenjohtaja Tuija Ranta poistui kokouksesta  tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi todeten itsensä esteelliseksi.

                                   

                                            -----

 

KV 41 §

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

Valtuuston puheenjohtaja Matti Peurala, valtuuston I varapuheenjohtaja Kyösti Lahti, valtuuston II varapuheenjohtaja Pentti Virtanen ja valtuutettu Tuija Ranta poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi todeten itsensä esteelliseksi.

 

Valtuutettu Ari Uusi-Rasin esityksestä puheenjohtajaksi tämän asian osalta valittiin yksimielisesti Rainer Rajamäki.

 

                                            -----

 

 

KH 287 §                           Jämin Hiihtotunneli Oy on toimittanut kuntaan selvityksen tunnelin toiminnasta ja tulosennusteen tulevista vuosista.

Asiaa on käsitelty kunnanhallituksen kokouksien yhteydessä 18.9. ja 9.10. Selvitykset liitteenä nro 287.1.

 

                                            Neuvottelut rahoittajien kanssa ovat vielä kesken.

 

Vastineena kunnan avustukselle Jämin Hiihtotunneli Oy lahjoittaa Jämijärven kuntalaisille 4 000 kertalippua hiihtotunneliin.

                                            Liput jaetaan kuntatiedotteen mukana kahtena eri ajankohtana.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto päättää merkitä oheisen liitteen mukaisen selvityksen tiedokseen ja että asian tarkempi keskustelu käydään valtuuston iltakoulussa kun rahoittajien kannat on saatu.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Matti Peurala, kunnanhallituksen varapuheenjohtaja Tuija Ranta, kunnanvaltuuston I varapuheenjohtaja Kyösti Lahti ja kunnanvaltuuston II varapuheenjohtaja Pentti Virtanen poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi todeten itsensä esteelliseksi.

 

                                            _____

 

KV 67 §                             Samalla valtuusto päätti yksimielisesti järjestää valtuuston iltakoulun ke 14.11. klo 18.00 alkaen. Asiana mm. hiihtotunnelin talouden tervehdyttäminen, SOTE-piirin tilanne ja talousarvion lähtökohdat.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            ____

 

 

 

68 §             ILMOITUS- JA MAHDOLLISESTI KIIREELLISENÄ KÄSITELTÄVÄKSI OTETTAVAT ASIAT

                    

                      Ei ollut.

 

                      _____

 

69 §              MUUT MAHDOLLISESTI ESILLE TULEVAT ASIAT

 

 

1.      Valtuutettu Jarmo Huhtaniemi kysyi, koska kunnan nettisivut saadaan ajantasalle pöytäkirjojen suhteen. Kunnanjohtaja Esa Ala-Karvia lupasi, että asia hoidetaan kuntoon kunnanviraston henkilökunnan toimesta.

 

2.      Valtuutetut Kyösti Lahti ja Pentti Virtanen tiedustelivat Mielahti-Pitkälahti kaavan tilannetta. Kunnanjohtaja Esa Ala-Karvia totesi, että viranomaisneuvotteluissa on päädytty siihen, että asemakaavasta luovutaan ja alueelle tehdään oikeusvaikutteinen osayleiskaava. Asian jatkovalmistelu menee seuraavaksi kaavatoimikunnan käsittelyyn ja asiasta tiedotetaan maanomistajille.

 

 

3.      Kunnanhallituksen puheenjohtaja Matti Leppihalme tiedusteli valtuutettujen kantaa voidaanko kevyenliikenteenväylän suunnittelu kirkonkylä-Jämi aloittaa vaiheittain. Valtuusto antoi asialle suostumuksensa.

 

 

                                            _____