Jämijärven kunta                                 KOKOUSKUTSU 12/2007

Kunnanhallitus                                    Laatimispäivämäärä: 13.8.2007

Kokoustiedot

 

Aika

 

21.8.2007 kello 18.30

 

Paikka

 

Kunnantalon kokoushuone

 

 

 

 

 

 

 

 

Käsiteltävät asiat

216 §          KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS  224

217 §          PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA  224

218 §          PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN  225

219 §          TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT  226

220 §          KUNNANJOHTAJAN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 1.4.-30.6.2007  227

221 §          OSALLISTUMINEN HÄMEENKANKAAN POHJAVESITUTKIMUKSIIN  228

222 §          SIJOITUSTOIMINNAN PERUSTEIDEN MUKAINEN SELVITYS VALTUUSTOLLE  229

223 §          KUNTA- JA PALVELURAKENNEUUDISTUSTA KOSKEVAN LAIN 10 §:N MUKAISEN SELVITYKSEN JA TOIMEENPANOSUUNNITELMAN KESKEISTEN TIETOJEN TOIMITTAMINEN VALTIONEUVOSTOLLE  230

224 §          HARKINNANVARAISEN RAHOITUSAVUSTUKSEN HAKEMINEN
VUODELLE 2007 JA TALOUDEN TASAPAINOTUSSUUNNITELMA  232

225 §          TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.6.2007  233

226 §          KANKAANPÄÄN KAUPUNGINVALTUUSTON TIEDUSTELU KUNTIEN YHDISTYMISMAHDOLLISUUKSIEN SELVITTÄMISEKSI 234

227 §          TARJOUS OSAKASSOPIMUKSEN MAHDOLLISEEN IRTISANOMISEEN  235

228 §          ERON MYÖNTÄMINEN LUOTTAMUSTEHTÄVISTÄ / KRISTA   ANTILA  236

229 §           LAUSUNNON ANTAMINEN PUITELAIN 6 §:N TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA SATAKUNNASSA  237

230 §           LAUSUNNON ANTAMINEN SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN VUOSIEN 2008-2010 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMASTA JA VUODEN 2008 TALOUSARVIOSTA  241

231 §          LAUSUNNON ANTAMINEN ALUEELLISEN TERVEYDENHUOLLON TIETOHALLINTOSUUNNITELMASTA JA ALUEELLISESTA TOIMIJASTA  242

232 §           LAUSUNNON ANTAMINEN KUNTALASKUTUSHINTOJEN KOROTTAMISESTA  244

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATTI LEPPIHALME

Matti Leppihalme                                          Esa Ala-Karvia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Jämijärven kunta                                 KOKOUSPÖYTÄKIRJA 12/2007                                                                                                                   

Kunnanhallitus

 

 

KOKOUSAIKA

 

21.8.2007 kello 18.30 – 20.03

 

KOKOUSPAIKKA

 

Kunnantalon kokoushuone

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

Matti Leppihalme                     puheenjohtaja

Tuija Ranta                               varapuheenjohtaja

Hilkka Lahdensivu

Tapio Rajalahti

Markku Kujala

Olli Seppälä

Päivi Leponiemi

 

 

POISSA OLLEET JÄSENET

 

Pentti Virtanen                           valtuuston II puheenjohtaja

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

 

Matti Peurala                       valtuuston puheenjohtaja

Kyösti Lahti                         valtuuston I puheenjohtaja

Esa Ala-Karvia                    kunnanjohtaja

 

ASIAT

 

 

§§  216 - 232

 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

 

 

Puheenjohtaja                                             Pöytäkirjanpitäjä

 

 

 

Matti Leppihalme                                    Esa Ala-Karvia                

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu

kokouksen kulun mukaiseksi.

Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla

varustettu nimikirjaimillamme.

 

Tarkastusaika

Kunnanvirasto                   28.8.2007

Allekirjoitukset

 

 

Markku Kujala                                         Tuija Ranta 

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja pvm

Kunnanvirasto                    28.8.2007

 

Virka-asema                                               Allekirjoitus

Kunnanjohtaja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

216 §            KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

                                           

 

Ehdotus:                            Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            ______

 

 

 

 

217 §            PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

 

 

Ehdotus:                            Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat Tuija Ranta ja Markku Kujala

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            ______

 

                                                  

218 §            PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN

 

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saatetuiksi seuraavat pöytäkirjat:

 

                                            Vapaa-aikalautakunta                           31.7.2007

                     

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            ______

 

 

219 §            TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

 

Ehdotus:       Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen seuraavat ilmoitusasiat:

 

-          Siikaisten kunta, kunnanvaltuuston ote Kankaanpään kaupungin esitys alueen kunnille kuntayhdistymismahdollisuudesta

-          Kiinteistönluovutusilmoitus

o       Peijari, Salmela

o       Sydänmaa, Hirvensalo

o       Tykköö, Hakamaa

 

-          Turun ja Porin Sotilasläänin komentaja, kutsu kutsuntoihin 4.9.2007

-          D-Fence turvallisuusraportti 7/2007

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            ______

 

 


 

 

220 §            KUNNANJOHTAJAN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 1.4.-30.6.2007

 

 

Kunnanhallituksen kokouksessa on nähtävillä kunnanjohtajan viranhaltijapäätökset ajalla 1.4.-30.6.2007.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee viranhaltijapäätökset tiedokseen.

 

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            ______

 

 

 

221 §            OSALLISTUMINEN HÄMEENKANKAAN POHJAVESITUTKIMUKSIIN

 

 

Esityslistan liitteenä on muistio neuvottelusta, jossa on käsitelty Hämeenkankaan pohjavesitutkimuksen tarpeellisuutta ja tavoitteita. Liite nro 221.1.

 

Tutkimuksen osapuolina olisivat Lounais-Suomen ympäristökeskus, Kankaanpään kaupunki, Jämijärven kunta, Tykistöprikaati ja Puolustushallinnon rakennuslaitos.

Pohjavesitutkimuksen kustannusarvio on  48.000 – 53.000 euroa, josta Jämijärven kunnan osuus on 2.000 euroa.

Jämijärven kunnan osalta selvitettäisiin pohjavesialueen virtauskuva ja alueen antoisuus tarkentuisi.

Lisäksi lento- ja lomakeskuksen toimintojen pohjavesivaikutukset arvioitaisiin.

 

Lounais-Suomen ympäristökeskus on pyytänyt tietoa osapuolien osallistumisesta hankkeeseen 3.9.2007 mennessä.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää osallistua Hämeenkankaan pohjavesitutkimukseen 2.000 euron rahoitusosuudella.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            ______

 

 

 

222 §           SIJOITUSTOIMINNAN PERUSTEIDEN MUKAINEN SELVITYS VALTUUSTOLLE

 

Jämijärven kunnanvaltuusto on hyväksynyt Jämijärven kunnan sijoitustoiminnan perusteet.

 

Perusteiden mukaan kunnanhallituksen tulee antaa valtuustolle selvitys puolivuosittain kassavarojen määrän ja arvin kehityksestä sekä sijoitusinstrumenttien jakaumasta ja tuotosta tarkastelujaksolla.

 

Lisäksi selvityksessä on esitettävä olennaiset riskitasossa tapahtuneet ennakoitavissa olevat muutokset. Selvitykset on tehtävä mikäli sijoitustoimintaa ko. jaksolla on ollut.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus ilmoittaa valtuustolle, että

 

1.      Helvi Nästiltä saadusta perinnöstä on 90.000 euroa sijoitettu 2 vuoden määräaikaistalletuksella Parkanon Säästöpankkiin kiinteällä korolla 4,4%.

2.      muuta sijoitustoimintaa ei ole ollut viimeisellä puolivuotisjaksolla 1.1.-30.6.2007

3.      Kassavarojen kehitys ilmenee valtuustolle vähintään neljännesvuosittain tietoon saatettavasta talouden toteutumisesta ja siihen liittyvästä laskelmasta.

 

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

 

 

223 §           KUNTA- JA PALVELURAKENNEUUDISTUSTA KOSKEVAN LAIN 10 §:N MUKAISEN SELVITYKSEN JA TOIMEENPANOSUUNNITELMAN KESKEISTEN TIETOJEN TOIMITTAMINEN VALTIONEUVOSTOLLE

 

 

Kunnan on viimeistään 31 päivänä elokuuta 2007 annettava valtioneuvostolle selvitys kunnassa 5 ja 6 §:n nojalla toteutettavista toimenpiteistä sekä suunnitelma uudistuksen toimeenpanosta (toimeenpanosuunnitelma). Selvityksestä ja toimeenpanosuunnitelmasta päättää kunnanvaltuusto

 

Edellä 1 momentissa tarkoitettuun toimeenpanosuunnitelmaan tulee sisältyä:

 

1) väestö- ja palvelutarveanalyysi kunnassa vuosille 2015 ja 2025;

2) kuntalain 65 §:n 1 momentissa tarkoitettu kunnan taloussuunnitelma sekä, jos taseen alijäämää ei saada taloussuunnitelman suunnittelukautena katetuksi, kuntalain 65 §:n 3 momentissa tarkoitettu toimenpideohjelma;

3) suunnitelma siitä, miten kunta käyttää 4 §:ssä mainittuja keinoja;

4) selvitys palveluverkon kattavuudesta; sekä

5) suunnitelma kunnan keskeisten toimintojen järjestämisestä sekä henkilöstövoimavarojen riittävyydestä ja kehittämisestä

 

Jos kunta päättää toteuttaa kuntajaon muutoksen vuoden 2009 alusta, kunnan tulee tehdä kuntajaon muutosta koskeva esitys ja 1 momentissa tarkoitettu selvitys palvelujen järjestämisestä valtioneuvostolle vuoden 2007 loppuun mennessä. Jos sisäasiainministeriö on päättänyt suorittaa kuntajakolain 8 §:ssä tarkoitetun erityisen selvityksen tai ryhtyä tämän lain 9 §:ssä tarkoitettuihin toimenpiteisiin kuntajaon muutosta koskeva esitys tulee tehdä 30 päivään maaliskuuta 2008 mennessä.”

 

Kunnan selvityksessä esitetään aikavälillä 2008-2013:

 

1)        1) suunnitellut toimenpiteet, joiden tarkoituksena kunnan on yhdessä muiden kuntien kanssa toteuttaa kuntarakenteen muutoksia

2)        2) miten kunta yksin tai yhdessä muiden kuntien kanssa huolehtii perusterveydenhuollosta ja siihen kiinteästi liittyvistä sosiaalitoimen tehtävistä

3)        3) ne järjestelyt, joiden mukaan kunta osallistuu ammatillisen peruskoulutuksen järjestämiseen

4)        4) mihin puitelain 6 §:ssä tarkoitettuun kuntayhtymään (nykyisin sairaanhoitopiiri) kunta tulee kuulumaan ja mitä tehtäviä tälle kuntayhtymälle tullaan antamaan.

 

 

5)        5) missä aikataulussa yllämainitut toimenpiteet toteutetaan.

 

Tiedot tulee toimittaa valtioneuvostolle sähköisellä lomakkeella viimeistään 31.8.2007 mennessä. Vastaukset tulee antaa sähköisellä lomakkeella, liitteitä ei käsitellä.

 

Kunkin kysymyksen kohdalla tulee merkitä, onko vastaus yhteinen joidenkin muiden kuntien kanssa vai pelkästään kunnan oma. Jos vastaus on yhteinen, tulee mainita, minkä kuntien kanssa vastaus on yhteinen.

 

Esityslistan liitteenä on luonnos valtioneuvostolle lähetettävästä selvityksestä ja toimeenpanosuunnitelmasta. Liite nro 223.1. (Toimitetaan myöhemmin)

 

Ehdotus:                         Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy oheisen liitteen mukaisen selvityksen ja toimeenpanosuunnitelman lähetettäväksi valtioneuvostolle.

 

Päätös:                          Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                       -----

 

 


                                          Kunnanhallitus  139 §        15.5.2007

 

224 §         HARKINNANVARAISEN RAHOITUSAVUSTUKSEN HAKEMINEN

VUODELLE 2007 JA TALOUDEN TASAPAINOTUSSUUNNITELMA

 

 

Harkinnanvaraista rahoitusavustusta voidaan kuntien valtionosuuslain 13 ':n mukaan myöntää kunnalle, joka ensisijaisesti poikkeuksellisten tai tilapäisten kunnallistaloudellisten vaikeuksien vuoksi on lisätyn taloudel­lisen tuen tarpeessa.

 

Rahoitusavustuksen myöntämisen ehtona on, että kunta on hyväksynyt suunnitelman talouden tasapainottamiseksi toteutettavista toimenpiteistä. Suunnitelma tulee liittää avustushakemukseen.

 

Avustukseen on käytettävissä 14.000.000 euroa. Kuntien valtionosuuslain 16 ':n 3 momentin mukaan valtionosuushakemus tulee jättää viimeistään elokuun loppuun mennessä.

 

 

 

Ehdotus:                       Kunnanhallitus päättää hakea harkinnanvaraista rahoitusavustusta vuodel­le 2007 700.000 euroa. Talouden tasapainottamissuunnitelma tuodaan kunnanhallituksen ja valtuuston käsittelyyn myöhemmin.

 

 

Päätös:                          Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                       _____

 

                                      

KH 224 §                       Esityslistan liitteenä on harkinnanvaraisen rahoitusavustuksen hakemus ja sen liitteenä talouden tasapainottamissuunnitelma. Liite nro 224.1.

 

Ehdotus:                        Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy oheisen liitteen mukaisen talouden tasapainottamissuunnitelman.

 

Päätös:                          Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                       ------

 

 

225 §        TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.6.2007

 

                                      

Esityslistan liitteenä on talouden toteutuminen ajalla 1.1.-30.6.2007. Liite nro 225.1.

 

Vertailutietona on taloustilanne edellisenä vuonna vastaavana ajankohtana. Tulosta heikentää kesäkuussa maksettu avustus hiihtotunnelille.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee talouden toteutumisen tiedokseen ja saattaa sen edelleen valtuustolle tiedoksi.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----


 

 

226 §           KANKAANPÄÄN KAUPUNGINVALTUUSTON TIEDUSTELU KUNTIEN YHDISTYMISMAHDOLLISUUKSIEN SELVITTÄMISEKSI

 

 

                     Kankaanpään kaupunginvaltuusto on tiedustellut Pohjois-Satakunnan kunnilta, Ikaalisilta, Parkanolta ja Kihniöltä onko kunnilla tarvetta ja kiinnostusta ryhtyä yhteistyössä selvittämään kuntien yhdistymismahdollisuutta esim. uuden kunnan muodostamisen pohjalta.

                     Samalla on pyydetty mielipidettä siitä, millä aikataululla mahdollinen yhdistyminen voitaisiin toteuttaa.

 

                     Asiasta järjestetään kuntien välinen neuvottelu 15.8.2007.

 

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto toteaa, että Jämijärven kunnalla ei tässä vaiheessa ole tarvetta eikä kiinnostusta lähteä selvittämään kuntien yhdistymismahdollisuutta.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

 

 

227 §           TARJOUS OSAKASSOPIMUKSEN MAHDOLLISEEN IRTISANOMISEEN 

 

Jämijärven kunnanvaltuusto on kokouksessaan 18.5.2004 § 31 päättänyt lähteä mukaan JAT-Kiinteistöt Oy:öön.  Kunnan omistus kiinteistöyhtiöstä on 49 % ja Jouko ja Arvi Tasalan 51 %.

 

Osakkeiden omistuksen seurauksena muodostui kunnan osuudeksi kiinteistöyhtiön lainasta yhtiöjärjestyksen 8 §:n mukaisesti 102.900 euroa.

 

Osakassopimuksessa sovittiin, että Jämijärven kunta maksaa lainaosuuttaan 20.580 euroa vuodessa 5 vuoden ajan 24.3.2005 alkaen ja viiden vuoden kuluttua (31.8.2009 jälkeen) Arvi Tasala, Jouko Tasala tai JAT-Kiinteistöt sitoutuu ja heillä on oikeus lunastaa kunnan osakkeet 50.000 euron kauppahinnalla. Osakassopimus on liitteenä nro 227.1.

 

JAT-Asennus Oy:n liiketoiminnan kehitys on ollut vielä arvioitua nopeampaa ja se aiheuttaa tarvetta lisäinvestointeihin: lastauslaituri, 1000 m2 :n teollisuustilan lisäys jne.

Lisäinvestointien rahallinen arvo on n 600.000 - 800.000 euroa. Lisäinvestoinnit toteuttaa JAT-Kiinteistöt Oy.

 

Arvi ja Jouko Tasalan kanssa on neuvoteltu, että tässä tilanteessa olisi selkein vaihtoehto, että kunta luopuisi vastikkeetta omasta osuudestaan JAT-Kiinteistöt Oy:stä. Näin kunnan ei tarvitsisi olla mukana lisärakentamisen vaatimassa lisärahoituksessa. Kunnan tappioksi tulisi kunnalle jäävä vajaus 50.000 euron kauppahinnasta eli yhteensä 5721 euroa. Laskelmassa on huomioitu kunnan vapautuminen lopuista lainanmaksuosuuksistaan eli 41.160 euroa ja korkovastuistaan 3.119 euroa.

 

Lisäinvestoinneilla varmistetaan JAT-Asennuksen mahdollisuus laajentua ja kasvattaa työvoimaansa.

                    

Arvi ja Jouko Tasalan asiaa koskeva tarjous on liitteenä nro 227.1.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että Jämijärven kunta luopuu vastikkeetta JAT-Kiinteistöt Oy:n osakkeista. Osakkeiden siirron saajina ovat Arvi ja Jouko Tasala. Samalla kunta vapautuu jäljellä olevista kiinteistöyhtiöön liittyvistä kustannusvastuistaan (44.279 euroa). Tämän päätöksen ehtona on, että kunta ei joudu maksamaan osakassopimuksen mukaista sopimussakkoa.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

 

228 §           ERON MYÖNTÄMINEN LUOTTAMUSTEHTÄVISTÄ / KRISTA ANTILA

 

 

Krista Antila on lähettänyt kunnanhallitukselle/valtuustolle 14.8.2007 päivätyn kirjeen, jolla hän pyytää eroa kunnan luottamustehtävistä paikkakunnalta poismuuton vuoksi 1.9.2007 alkaen. Krista Antila on toiminut kunnanvaltuuston jäsenenä, tarkastuslautakunnan puheenjohtajana ja Pohjois-Satakunnan koulutuskuntayhtymän valtuuston varajäsenenä.

 

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto

 

1.      myöntää Krista Antilalle eron kunnan luottamustehtävistä 1.9.2007 alkaen

2.        toteaa, että hänen tilalleen valtuuston varsinaiseksi jäseneksi nousee Harri Koivumäki

3.        valitsee hänen tilalleen jäsenen tarkastuslautakuntaan ja nimeää tarkastuslautakunnan jäsenistä puheenjohtajan

4.        valitsee hänen tilalleen Pohjois-Satakunnan koulutuskuntayhtymän valtuuston varajäsenen

 

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

                                                                                                          


                                             Perusturvalautakunta § 103               14.8.2007

 

                                                                                                          

229 §            LAUSUNNON ANTAMINEN PUITELAIN 6 §:N TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA
SATAKUNNASSA
          

 

 

Vuoden 2007 aluissa voimaan tulleen kunta- ja palvelurakenneuudistusta koskevan lain 6 §:n mukaan laajaa väestöpohjaa edellyttävien palvelujen turvaamiseksi maa jaetaan erikoissairaanhoitolain 7 §:ssä lueteltuihin kuntayhtymiin. Kunnan tulee kuulua yhteen kuntayhtymään.

Kuntayhtymän tulee:

1.      kunnan osoittamassa laajuudessa vastata palveluista, joista säädetään erikoissairaanhoitolaissa ja kehitysvammaisten erityishuollosta annetussa laissa;

2.      edistää alueellaan terveyden, toimintakyvyn ja sosiaalisen turvallisuuden huomioon ottamista; sekä

3.      hoitaa muut sille lailla säädettävät tehtävät

 

Yhteistoiminta-alueiden ja laajan väestöpohjan kuntayhtymienperustamisessa on tavoitteena nykytilaan nähden vahvistaa ehkäisevää työtä, turvata peruspalveluiden saatavuus, laatu ja rahoitus, edistää väestön terveyttä ja hyvinvointia, keventää väestöryhmien välisiä hyvinvointieroja, parantaa palveluiden vaikuttavuutta ja hallita kustannuskehitystä.

 

Lain perusteluiden mukaan sairaanhoitopiirit ja erityishuoltopiirit yhdistävä piirijako turvaa alueellisen palveluverkon kattavuutta, palvelujen laatua ja rahoitusta. pakollisten kuntayhtymäverkostojen yhdistäminen ei aseta estettä sellaisellekaan ratkaisulle, että jokin nykyisin pakollisista kuntayhtymistä jatkaa toimintaansa vapaaehtoisena kuntayhtymänä tai muuna palvelujen tuottajaorganisaatioina kuntien sopimalla tavalla.

 

Sairaanhoitopiirin ja erityishuoltopiirin hallitukset ovat organisoineet Puitelain 6 §:n toimenpiteiden valmistelutyön perustamalla yhteisen ohjausryhmän.

 

Ohjausryhmä on tehnyt kuntayhtymien johtavista viranhaltijoita koostuvan johtoryhmän valmisteleman toimintojen yhdistämiseen liittyvän analyysin, jossa tarkastellaan yhdistymiseen liittyviä mahdollisuuksia ja riskejä.

 

Analyysin pohjana on ollut kolme vaihtoehtoa:

 

1.      Jatketaan erityishuoltopiirin ja sairaanhoitopiirin toimintaa hallinnollisesti erillisinä kuntayhtyminä kuitenkin niin, että kehitetään yhteistyötä sosiaalialan kehittämishankkeen mukaisesti vuosina 2008-2009

 

2.      Tiivistetään erityishuoltopiirin ja sairaanhoitopiirin yhteistyötä kumppanuusmallilla ja sosiaalialan kehittämishankkeen selvitysten perusteella sekä tiivistetään yhteistyötä tuki- ja sairaanhoidollisten ja kliinisten konsultointipalveluiden yhteisessä järjestämisessä sairaanhoitopiirin toimesta 1.1.2008 lukien. Kuntayhtymät jatkavat hallinnollisesti erillisinä kuntayhtyminä. Mahdolliseen hallinnolliseen yhdistämiseen palataan 1.1.2008 lukien

3.      Yhdistetään kuntayhtymät hallinnollisesti tai perustetaan uusi yhteinen kuntayhtymä aikaisintaan 1.1.2009 lukien. Kuntayhtymän tehtäviin kuuluvat puitelain 6 §:n ja sille jäsenkuntien lisäksi antamat muut tehtävät

 

Jäsenkuntakokouksessa 25.42007 Kokemäen kaupunginjohtaja Martti Jalkanen esitti kannatettuna neljännen vaihtoehdon;

 ”Satakunnan sairaanhoitopiirin ja Satakunnan erityishuoltopiirin toimintoja kehitetään jatkovalmistelussa seuraavista lähtökohdista:

·        Erityishuoltopiiri liitetään Sairaanhoitopiiriin 1.1.2009 lukien

·        Erityishuollosta muodostetaan Sairaanhoitopiirin toiminnallinen ja taloudellinen taseyksikkö

·        Jatkovalmistelun aikana neuvotellaan jäsenkuntien kanssa palvelutavoitteista ja laaditaan yksityiskohtainen palveluiden järjestämis-, henkilöstö- ja taloussuunnitelma

·        Kuntakokouksen kannanotoista pyydetään jäsenkuntien virallinen lausunto 31.8.2007 mennessä.

 

Erityishuoltopiirin valtuusto on käsitellyt 03.05.2007 asiaa ja päätti kananottonaan suositella jäsenkunnille edellä esitetyn vaihtoehdon kaksi mukaista ratkaisua Puitelain 6 §:n ensimmäisen vaiheen toteuttamiseksi Satakunnassa.

 

Ohjausryhmä pyytää sairaanhoitopiin ja erityishuoltopiirin jäsenkuntien kannanottoja 31.8.2007 mennessä puitelain 6 §:n täytäntöönpanoa ja vastaista toimintaa selventäviin kysymyksiin:

 

                                            1. Onko kuntanne valmis antamaan puitelain 6 §:n tarkoittamalle kuntayhtymälle kehitysvammapalveluiden järjestämisvastuun?

 

                                            2. Onko kuntanne valmis sitoutumaan erityishuoltopiirin nykyisin tuottamien palveluiden käyttöön ja missä määrin, pidemmällä (esim. 5 v) tähtäimellä?

 

                                            3. Kuinka kuntanne aikoo järjestää tulevaisuudessa kehitysvammaisten työhön valmennuskeskusten ja muun avohuollon (päivätoiminta, asuminen) toiminnan ja hallinnon?

 

                                            4. Mikä on kunnan käsityksen mukaan jatkossa erityishuoltopiirin toimintaan kuuluvien työllistämispalvelujen (sosiaalinen yritys Tyke Oy, Satakunnan työklinikka) hallinnollinen asema?

                                            5. Onko kunnalla osoittaa muita laajempaa alueellista yhteistyötä edellyttäviä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutehtäviä kuin erikoissairaanhoito ja kehitysvammaisten erityishuolto puitelain 6 §:n tarkoittamalle kuntayhtymälle?

 

                                            6. Mikä lausuntopyynnössä mainituista neljästä vaihtoehdosta tai jokin muu vaihtoehto on toteutettava puitelain 6 §:n toteuttamisvaihtoehto Satakunnassa?

 

 

Ohjausryhmän analyysi liitteenä 103.1.

 

Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää ehdottaa kunnanhallitukselle, että se lausuntonaan esittäisi

 

                                            1. Jämijärven kunta on valmis antamaan puitelain 6 §:n tarkoittamalle kuntayhtymälle kehitysvammapalveluiden järjestämisvastuun siten, että asiakasnäkökulma säilyy ja palvelu ei heikkene.

                                           

                                            2. Jämijärven kunta sitoutuu erityishuoltopiirin nykyisin tuottamien palveluiden käyttöön tarpeen mukaisella määrällä riippuen asiakkaiden kysynnästä ellei seudullisesti järjestetä tulevaisuudessa palveluja muulla tavoin.

                                           

                                            3. Jämijärven kunta järjestää tulevaisuudessa kehitysvammaisten työhön valmennuksen omana tai seudullisena palveluna sekä muun avohuollon (päivätoiminta, asuminen) omana toimintana tai ostopalveluna.

                                           

                                            4. Jämijärven kunnan näkemyksen mukaan jatkossa erityishuoltopiirin toimintaan kuuluvien työllistämispalvelujen (sosiaalinen yritys Tyke Oy, Satakunnan työklinikka) hallinnollinen asema voi olla itsenäinen tai siirtyä esim. sijaintikunnan tai suurimman käyttäjäkunnan vastuulle.

                                           

                                            5. Jämijärven kunta voi osoittaa perusterveydenhuollon palvelutehtävät puitelain 6 §:n tarkoittamalle kuntayhtymälle ja vahvistaa samalla ammatillisen henkilökunnan saatavuuden, hoidon porrastuksen, lääkärijohtoiset saumattomat palveluketjut, mikäli välttämättömät peruspalvelut säilyvät kunnassa. Uusi toimintamalli voi hyödyntää yhteistä tietojärjestelmää ja yhteen sovittaa tukipalveluita. Samalla nykyisistä pienistä perusterveydenhuollon kuntayhtymistä muodostuu uusi tehokkaampi ja vahvempi toimija.

                                            Lisäksi kuntayhtymälle voi osoittaa lastensuojelun erityistehtäviä kuten laitoshuolto, terapiat, tutkimukset, arviointi, konsultaatio ja kuntoutus.

                                            Lisäksi kuntayhtymälle voi osoittaa päihdehuollon erityistehtäviä kuten laitoshuolto, terapiat, tutkimukset, arviointi, konsultaatio ja kuntoutus.

                                           

                                            6. Jämijärven kunta puoltaa kolmannen vaihtoehdon toteuttamista puitelain 6 §:n mukaan eli yhdistetään kuntayhtymät hallinnollisesti perustamalla uusi yhteinen kuntayhtymä 1.1.2009 lukien ja kuntayhtymän tehtäviin kuuluu puitelain 6 §:n mukaisten tehtävien lisäksi jäsenkuntien erikseen antamat muut tehtävät. Puolentoista vuoden aikana selvitetään toiminnollisten palveluiden yhteensovittaminen sekä laaditaan yksityiskohtainen palveluiden järjestämis-, henkilöstö- ja taloussuunnitelma. Asiakkaan palveluiden saaminen ei saa vaikeutua ja asiakasryhmien erilaisuus tulee huomioida palveluissa. Jäsenkuntia laskutetaan edelleen käytön mukaan ja kumppanuussopimuksella arvioidaan tulevan vuoden palvelutarpeet.

 

                                            Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

                                            -----------------

 

 

KH 229 §                             Kunnanhallitus esittää asiasta lausuntonaan seuraavaa:           

 

1. Jämijärven kunta on valmis antamaan puitelain 6 §:n tarkoittamalle kuntayhtymälle kehitysvammapalveluiden järjestämisvastuun siten, että asiakasnäkökulma säilyy ja palvelu ei heikkene.

                   

2. Jämijärven kunta sitoutuu erityishuoltopiirin nykyisin tuottamien pal-veluiden käyttöön tarpeen mukaisella määrällä riippuen asiakkaiden ky-synnästä ellei seudullisesti järjestetä tulevaisuudessa palveluja muulla tavoin.

                   

3. Jämijärven kunta järjestää tulevaisuudessa kehitysvammaisten työ-hön valmennuksen omana tai seudullisena palveluna sekä muun avo-huollon (päivätoiminta, asuminen) omana toimintana tai ostopalveluna.

                   

4. Jämijärven kunnan näkemyksen mukaan jatkossa erityishuoltopiirin toimintaan kuuluvien työllistämispalvelujen (sosiaalinen yritys Tyke Oy, Satakunnan työklinikka) hallinnollinen asema voi olla itsenäinen tai siir-tyä esim. sijaintikunnan tai suurimman käyttäjäkunnan vastuulle.

                   

5. Kuntayhtymälle voidaan osoittaa lastensuojelun erityistehtäviä kuten laitoshuolto, terapiat, tutkimukset, arviointi, konsultaatio ja kuntoutus.

Lisäksi kuntayhtymälle voidaan osoittaa päihdehuollon erityistehtäviä kuten laitoshuolto, terapiat, tutkimukset, arviointi, konsultaatio ja kuntou-tus.

 

6. Jämijärven kunta puoltaa kolmannen vaihtoehdon toteuttamista pui-telain 6 §:n mukaan eli yhdistetään kuntayhtymät hallinnollisesti perus-tamalla uusi yhteinen kuntayhtymä 1.1.2009 lukien ja kuntayhtymän tehtäviin kuuluu puitelain 6 §:n mukaisten tehtävien lisäksi jäsenkuntien erikseen antamat muut tehtävät. Puolentoista vuoden aikana selvite-tään toiminnollisten palveluiden yhteensovittaminen sekä laaditaan yk-sityiskohtainen palveluiden järjestämis-, henkilöstö- ja taloussuunnitel-ma. Asiakkaan palveluiden saaminen ei saa vaikeutua ja asiakasryh-mien erilaisuus tulee huomioida palveluissa. Jäsenkuntia laskutetaan edelleen käytön mukaan ja kumppanuussopimuksella arvioidaan tule-van vuoden palvelutarpeet.

                    .

                                            

Päätös:                                 Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            ______

 

 

                                             Perusturvalautakunta § 104               14.8.2007

 

230 §           LAUSUNNON ANTAMINEN SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN VUOSIEN 2008-2010 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMASTA JA VUODEN 2008 TALOUSARVIOSTA

 

Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä pyytää 19.6.2007 jä-  senkunnilta lausuntoa  vuosien 2008-2010 toiminta- ja taloussuunnitelmasta 31.8.2007 mennessä.

 Sairaanhoitopiirin perussopimuksen 15 §:n mukaan jäsenkunnille varataan tilaisuus esityksen tekemiseen kuntayhtymän toiminnan kehittämiseksi.

 

Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle pyydetystä lausunnosta seuraavaa:

-          sairaanhoitopiirin kumppanuussopimusjärjestelmä huomioi tahto-osassa kuntakohtaisesti toimintaympäristön muutokset, tavoitteet, toimintalinjat, muutoshankkeet ja seurannan sekä toteuttamisosassa konkretisoi muutokset talousarviossaan

-          sairaanhoitopiirin talous tulee edelleen pitää jäsenkunnan talouskehitystä vastaavana. Henkilöstölisäyksistä ja kehittämishankkeista tulee neuvotella kumppanuusneuvotteluissa

-          hankesuunnittelussa ja toteutuksessa tulee tehdä yhteistyötä perusterveydenhuollon ja jäsenkuntien kanssa. Hankkeiden saavuttama hyöty tulee näkyä myös jäsenkunnassa

-          hoitoon pääsyn turvaamiseksi pitää olla kattava yhtenäinen terveydenhuollon toimintasuunnitelma, joka varmistaa hoitoketjujen toimivuuden

-          lasten ja nuorten psykiatrisen hoidon ja kuntoutuksen palveluita tulee kehittää myös Pohjois-Satakunnassa matalan kynnyksen periaatteella

-          puheterapeuttipalveluja tulee lisätä yhteistyössä toimijoiden kanssa

-          varautuminen väestön ikääntymiseen edellyttää palvelurakenteen jatkuvaa kehittämistä

-          alueellisen tietojärjestelmää tulee kehittää jäsenkuntien tarpeiden mukaisesti

 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

                                            -------------------

 

KH 230 §

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus hyväksyy perusturvalautakunnan esityksen

 

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            ______

 

 

                                            Perusturvalautakunta        § 105            14.8.2007

 

231 §            LAUSUNNON ANTAMINEN ALUEELLISEN TERVEYDENHUOLLON TIETOHALLINTOSUUNNITELMASTA JA ALUEELLISESTA TOIMIJASTA

 

Sairaanhoitopiirin hallitus on hyväksynyt kokouksessaan 22.1.2007 / 22 § oheisen "Terveydenhuollon alueellinen tietohallintosuunnitelma 2007 - 2010" ohjeellisena toteutettavaksi Satakunnan sairaanhoitopiirin ja Satakunnan alueen tietohallintojen kehittämisestä ja päätti pyytää suunnitelmasta jäsenkuntien, alueen terveyskeskuskuntayhtymien, Satakunnan erityishuoltopiirin ja alueellisen koordinaatioryhmän jäsenten lausunnot 30.4.2007 mennessä.

Seurantatiedon mukaan Jämijärven kunnan lausunto vielä puuttuu. Kunnanjohtaja on pyytänyt valmistelemaan lausunnon.

Lausunnossa pyydetään erityisesti ottamaan kantaa seuraaviin seikkoihin:

1.      Mikä olisi alueellinen tietohallinnan toimija 1.1.2009 alkaen Satakunnassa?

2.      Mitkä tietohallintosuunnitelmassa kappaleessa 8 esitetyt palvelut ovat toimintanne kannalta tärkeitä toteuttaa?

3.      Puutuuko suunnitelmasta teille tärkeitä kehittämiskohteita ja sähköisiä palveluita, joita pitäisi toteuttaa alueellisen yhteistyön kautta?

Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää ehdottaa kunnanhallitukselle lausunnoksi:

1. Jämijärven kunta kannattaa alueellisen tietohallinnon keskittämistä yhdelle toimijalle. Erilaiset tietojärjestelmät tulee sovittaa yhteen keskenään vuorovaikutteisiksi. Asiakastietojen sähköinen dokumentointi yhteen rekisteriin ja useiden toimijoiden käyttömahdollisuus (luku- tai kirjaamisoikeus) poistaa päällekkäisiä toimintoja eri organisaatioidenkin välillä. Koko Satakuntaa kattava tietohallinto parantaa yhteistyömahdollisuuksia, tiedon reaaliaikaisuutta ja tiedon siirtoa. Tieto siirtyy, asiakas ei. Asiakirjojen tai dokumenttien yhdenmukaistaminen ja tarkoituksenmukainen kehittäminen helpottavat tiedon hallintaa. Julkinen terveydenhuolto, sosiaalitoimi ja yksityisen sektorin palveluntuottajat hyötyvät yhteisestä tietohallinnosta asiakkaan eduksi. Tietoturvallisuus tulee olla lainmukainen.

2. Jämijärven kunta pitää alueellisen tietohallinnon keskittämistä 1.1.2009 alkaen kuntayhtymän Iiikelaitoksen alaisuuteen hyvänä ratkaisuna, jotta turvataan tietohallintosuunnitelman mukainen kehittämistyö myös jatkossa.

3. Kappaleen 8 tärkein palvelu on Salpa-hanke, mikä yhdistää   sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmiä ja mahdollisesti laajenee yksityiselle sektorille. Tällä ei ole erityistä merkitystä sosiaalitoimen alueella, mutta sitä vastoin voisi kehittää koko Satakuntaa kattavaa sosiaali- ja terveyspalveluiden puhelinneuvontaa ja -päivystystä, mikä pohjautuisi yhtenäiseen tietohallintoon. Yhteistyön jatkuessa kehittämiskohteet voivat muuttua ja tärkeysjärjestyskin vaihtua. Nykyisissäkin kehittämiskohteissa on riittävästi haastetta

                                            Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

                                            -------------------

 

KH 231 §

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus hyväksyy perusturvalautakunnan esityksen

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            ______

 

 


                                            Perusturvalautakunta        § 106            14.8.2007

 

232 §            LAUSUNNON ANTAMINEN KUNTALASKUTUSHINTOJEN KOROTTAMISESTA

 

                                            Kankaanpään kansanterveystyön kuntayhtymä pyytää jäsenkuntien lausuntoa elokuun 2007 loppuun mennessä kuntalaskutushintojen korotuksesta hallituksen 27.6.2007 päätöksen § 48 mukaisesti.

 

                                            Perussopimuksen mukaan jäsenkunnille varataan tilaisuus kannanottojen antamiseen kuntayhtymän toiminnan kehittämiseksi.

 

Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle lausunnoksi:

 

                                            Kuntayhtymän talouden kehitys tulee pitää jäsenkunnan talouskehitystä vastaavana ja jäsenkuntien valtuustojen vahvistamat määrärahat talousarviovuodelle sitovat myös kuntayhtymää. Toiminta tulee sopeuttaa palveluiden kysyntään joustavasti ja tehokkaasti, milloin palvelujen käytön seurantajärjestelmä on keskeinen mittaamisväline. Säästöt ja toiminnan taloudellisuuden tehostaminen ovat ensisijaisia toimia. Palvelukysynnän laskuun tulee vastata rakenteita sopeuttamalla.

 

                                            Asetetut tavoitteet vuoden 2007 talousarvioon ja toteutumisen seuranta:

                                            Henkilöstösuunnitelmassa mainittiin viiden taloustoimiston työntekijän siirtyminen Kankaanpään kaupungin taloushallintoon. Siirron kustannusvaikutukset vuodelle 2007 tulee selvittää. Samoin tulee selvittää kotihoidonkokeilun vaikutus henkilöstömenojen vähennykseen Jämijärven terveysasemalla. Eläkkeelle jäämisen johdosta vapautuneiden virkojen tai toimien täyttö tulee tehdä vain tarkoituksenmukaisuussyistä. Jokaisen täytön tulee perustua palveluiden kysyntään ja resurssitarpeeseen (arvioitu suoritemäärien tarve/työntekijä).

                                            Lisäksi tavoitteissa on asetettu kustannusten parempi hallinta ja sitä kautta kustannustason nousun hillitseminen eri prosessien sujuvuuden paranemisen myötä. Tavoitteen onnistumisen ei pitäisi johtaa hinnankorotuksiin.

                                            Todetaan myös, että lääkäripalveluiden ostaminen jatkuu vuoden 2007 loppuun.

 

                                            Kuntayhtymän hallituksen esityksen mukaan hinnankorotus perustuu hoitopäivien ja lääkärikäyntien vähentymiseen. Suoritteet ovat vähentyneet jo vuonna 2006 ja vuoden 2007 arvioitu määräkin alittuu. Kyseessä on siten pidempiaikainen palvelukysynnän lasku. Toimintaa ei ole kuitenkaan sopeutettu kustannuksia säästävästi vielä kuluvankaan vuoden aikana suhteessa vähentyneeseen kysyntään. Kustannussäästöihin perustuen on kuitenkin päätetty vähentää vuodeosastohoitoa kesäajaksi 2007 ja siirretty yöaikainen päivystyspalvelu Poriin. Molemmat toimenpiteet aiheuttavat myös rakenteellisia muutoksia henkilöstöresurssissa.

 

                                            Kankaanpään terveyskeskuksen vuodeosastopaikkoja on vähennetty touko- ja syyskuussa 10 hoitopaikkaa ja kesä-elokuussa 2007 20 hoitopaikkaa, minkä tulee vaikuttaa vuotuisten menojen kehittymiseen tietyllä euromäärällä. Hoitopaikkojen käytön vähennys lisää kustannuksia jä-

 

 

                                            senkunnan sosiaalitoimen käyttömenoissa erityisesti vanhustenhuollossa (kodinhoito- ja asumispalvelujen lisäämisenä).

 

                                            Päivystys on siirretty keväällä 2007 Poriin keskussairaalaan ja sitä on perusteltu kustannussäästöillä. Perusterveydenhuollon lääkärien työaikaa on pystytty muuttamaan painottaen päivä- ja iltatyötä. Resurssi tulee siten kohdentaa tarkoituksenmukaiseen kysyntään. Erityisesti terveyden edistäminen on haasteellinen painopistealue tulevaisuuden lääkärityössä ja sen laadukas ja tehokas hoitaminen vaikuttaa myös talouteen kasvua hidastaen.

 

                                            Jäsenkunnilta peritään talousarvion mukaan v. 2007 hoitopäivästä 153 € ja lääkärikäynniltä 70 €. Vuoden 2007 hinnankorotusesitys on 1.8.2007 lukien hoitopäivältä + 7 € ja käynniltä + 10 €. Tilinpäätöksen 2006 mukaan keskimääräinen hoitopäivän hinta oli 143,23 € ja hinnaston mukaan lääkärikäynnin hinta oli 52 - 75 € ja laitoskäynti maksoi 100 €. Vuoden 2006 tilinpäätös toteutui 100,7 %:sesti, vaikka käyttömenoja korotettiin vuoden aikana 628.000 €:n lisämäärärahalla. Toimintakulujen kasvu oli 4,5 % ja avohuollon suoritemäärä alitti tavoitteen, vaikka oli resursoitu lisäkustannuksia.

                                            Kokonaisuutena terveydenhuollon menot ovat siten kasvamassa myös vuonna 2007.

 

                                            Hoitoketjujen toimivuus ja asiakaslähtöinen palvelu on lähtökohta palveluiden järjestämiselle tehokkaasti. Myös yhteistyö perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon välillä tulee olla saumatonta.                   

 

                                            Kuntayhtymän tulee selvittää hinnankorotuksen perusteet taloudellisesta ja myös suoritteiden toteutumisen näkökulmasta. Lisäksi tulee selvittää mitä sopeuttamistoimenpiteitä on tehty menojen karsimiseksi ja mitä vielä voidaan tehdä sekä miten asetetuissa tavoitteissa on onnistuttu. Määrärahojen kulutus tulee selvittää koko toimintavuoden ajalle ja koko kuntayhtymän toimintaan ja siten arvioida kokonaistaloudellisesti määrärahatarve vuodelle 2007. Lisäksi tulee valmistella lääkäripalveluiden ostosopimuksen työaikaresurssi kysyntää vastaavaksi vuoden 2008 talousarviossa, ellei pystytä palkkaamaan virkalääkäreitä.

 

                                            Kankaanpään kansanterveystyön kuntayhtymän hallituksen tulee päättää monipuolisesti valmistellusta ja perustellusta hinnankorotusasiasta, siten että jäsenkuntien etu toteutuu, mahdolliset sopeuttamistoimenpiteet tehdään ja toiminta on koko vuonna kokonaistaloudellisesti tehokasta. Talousarvion 2007 määrärahaa ei pitäisi ylittää.

 

                                            Jämijärven kunta katsoo, että hintojen korotus takautuvasti on hallinnollisesti huono ratkaisu. Muutenkin kesken talousarviovuotta tapahtuvista korotuksista tulee luopua, varsinkaan kun niiltä puuttuu pitkäjänteinen suunnitelmallisuus.

 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Lisäksi perusturvalautakunta päätti esittää, että kunta katsoo, että hintojen korotus takautuvasti on hallinnollisesti huono ratkaisu. Muutenkin kesken talousarvio-

 

 

 

vuotta tapahtuvista korotuksista tulee luopua, varsinkaan kun niiltä puuttuu pitkäjänteinen suunnitelmallisuus.

 

                                            -------------------

 

 

KH 232 §

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus hyväksyy perusturvalautakunnan esityksen

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            ______