JÄMIJÄRVEN KUNNANVALTUUSTON KOKOUS

 

 

Pidetään Valtuuston kokoushuoneessa tiistaina 28.8.2007 alkaen kello 19.00.

 

                      Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

                     

                      45 §              Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

                      46 §              Pöytäkirjan tarkastajien valinta

                      47 §              Erityislastentarhanopettajan palvelun järjestäminen

                      48 §              Perushoitajien virkojen muuttaminen lähihoitajien työsuhteiksi

                      49 §              Suomenmestaruushiihtojen lupamaksun takaus

                      50 §              Kanslisti Kati Mansikkamäen irtisanoutuminen

                      51 §              Sijoitustoiminnan perusteiden mukainen selvitys valtuustolle

                      52 §              Kunta- ja palvelurakenneuudistusta koskevan lain 10 §:n mukaisen selvityksen  ja toimeenpanosuunnitelman keskeisten tietojen toimittaminen valtioneuvostolle

                      53 §              Harkinnanvaraisen rahoitusavustuksen hakeminen

                                            vuodelle 2007 ja talouden tasapainotussuunnitelma

54 §              Talouden toteutuminen ajalla 1.1.-30.6.2007

                      55 §              Kankaanpään kaupunginvaltuuston tiedustelu

                                            kuntien yhdistymismahdollisuuksien selvittämiseksi

                      56 §              Tarjous osakassopimuksen mahdolliseen irtisanomiseen

                      57 §              Eron myöntäminen luottamustehtävistä / Krista Antila

                      58 §              Muut mahdollisesti esille tulevat asiat

 

                     

                     

 

Tämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä Jämijärven kunnan virastossa 31.8.2007 kello 09.00 - 11.00.

                     

                     

Jämijärvellä 23.8.2007

                     

 

Matti Peurala

valtuuston puheenjohtaja

                     


 

Jämijärven kunta                                 KOKOUSKUTSU 5/2007

Kunnanvaltuusto                                Laatimispäivämäärä  20.6.2007

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

28.8.2007 kello 19.00

 

Paikka

 

Valtuuston kokoushuone


 

 

Käsiteltävät asiat

45 §     KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS                          50

46 §     PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

47 §     ERITYISLASTENTARHANOPETTAJAN PALVELUN

           JÄRJESTÄMINEN                                                                                    51

48 §     PERUSHOITAJIEN VIRKOJEN MUUTTAMINEN LÄHIHOITAJIEN

           TYÖSUHTEIKSI                                                                                       53

49 §     SUOMENMESTARUUSHIIHTOJEN LUPAMAKSUN TAKAUS               54

50 §     KANSLISTI KATI MANSIKKAMÄEN IRTISANOUTUMINEN                   55

51 §     SIJOITUSTOIMINNAN PERUSTEIDEN MUKAINEN SELVITYS

           VALTUUSTOLLE                                                                                      56

52 §     KUNTA- JA PALVELURAKENNEUUDISTUSTA KOSKEVAN LAIN

           10 §:N MUKAISEN SELVITYKSEN JA

           TOIMEENPANOSUUNNITELMAN KESKEISTEN TIETOJEN

           TOIMITTAMINEN VALTIONEUVOSTOLLE                                             57

53 §     HARKINNANVARAISEN RAHOITUSAVUSTUKSEN HAKEMINEN

           VUODELLE 2007 JA TALOUDEN TASAPAINOTUSSUUNNITELMA     59

54 §     TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.6.2007                          60

55 §     KANKAANPÄÄN KAUPUNGINVALTUUSTON TIEDUSTELU KUNTIEN

           YHDISTYMISMAHDOLLISUUKSIEN SELVITTÄMISEKSI                      61

56 §     TARJOUS OSAKASSOPIMUKSEN MAHDOLLISEEN
IRTISANOMISEEN                                                                                                              
62

57 §     ERON MYÖNTÄMINEN LUOTTAMUSTEHTÄVISTÄ/KRISTA ANTILA  64

58 §     MUUT MAHDOLLISESTI ESILLE TULEVAT ASIAT                               65

 

                                                                 

 

MATTI PEURALA

Matti Peurala                                                 Esa Ala-Karvia

 

Jämijärven kunta                                    KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2007                           

Kunnanvaltuusto

KOKOUSAIKA

 

28.8.2007 kello 19.00 – 19.24

 

KOKOUSPAIKKA

 

Valtuuston kokoushuone

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

Peurala Matti                            puheenjohtaja

Alarotu Yrjö

Huhtaniemi Jarmo

Koskensalo Matti

Kujala Markku

Kuusikoski Sirpa

Lahdenpää Merja

Lahdensivu Hilkka

Lahti Kyösti

Lax Anne

Lehtiö Helena

Leponiemi Päivi

Leppihalme Matti

Rajalahti Tapio

Rajamäki Rainer

Ranta Tuija

Salminen Mikko

Seppälä Olli

Uusi-Rasi Ari

Virtanen Pentti

Koivumäki Harri

 

POISSA OLLEET JÄSENET

 

Antila Krista

 

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

Esa Ala-Karvia                 kunnanjohtaja

 

ASIAT

 

 

§§ 45-59

 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

 

 

Puheenjohtaja                                             Pöytäkirjanpitäjä

 

 

Matti Peurala                                Esa Ala-Karvia     

                                                  

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu

kokouksen kulun mukaiseksi.

Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla

varustettu nimikirjaimillamme.

 

Tarkastusaika

Kunnanvirasto                   31.8.2007

Allekirjoitukset

 

 

Tuija Ranta                        Jarmo Huhtaniemi

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja pvm

Kunnanvirasto                   31.8.2007

Virka-asema                                               Allekirjoitus

Kunnanjohtaja


 

 

 

45 §              KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

                                           

 

Ehdotus:                            Kokouskutsu asialistoineen on julkipantu kunnan ilmoitustaululle 23.8.2007 ja kokouskutsu on julkaistu Pohjois-Satakunta -lehdessä 23.8.2007 ja Kankaanpään Seutu -lehdessä 23.8.2007. Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kaikille valtuutetuille ja kunnanhallituksen jäsenille 22.8.2007. Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

Päätös:                              Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja

                                            päätösvaltaiseksi.

                                         

                                            _______

 

 

 

46 §              PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

 

Ehdotus:                            Toimitetaan kahden pöytäkirjan tarkastajan vaali.

 

Päätös:                              Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti Tuija Ranta ja Jarmo Huhtaniemi.

 

                                            _______     

 

 

Perusturvalautakunta        91 §              10.7.2007   

                                            Kunnanhallitus                   201 §            7.8.2007

 

47 §              ERITYISLASTENTARHANOPETTAJAN PALVELUN JÄRJESTÄMINEN

 

                                            Erityistä tukea tarvitsevien lasten aseman parantamiseksi lastenpäivähoidosta annettuun lakiin (36/1973) lisättiin uusi 4 a §, jonka mukaan kunnan käytettävissä tulee olla lasten päivähoidossa esiintyvää tarvetta vastaavasti sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (272/2005) 9 §:n mukaisesti määräytyvän kelpoisuuden omaavan erityislastentarhanopettajan palveluja. Laki tuli voimaan 1.1.2007.

 

                     Säännös ei edellytä, että kunnalla tulee olla oma erityislastentarhanopettaja. Mikäli kunnalla ei tällaista henkilöä ole palveluksessaan, kunnat voivat sopia kuntalain 76 §:n mukaisesti yhteistyöstä riittävien erityislastentarhanopettajan palvelujen turvaamiseksi.

 

                     Esikouluopettaja Susanna Luomaniemellä on erityslastentarhanopettajan kelpoisuus. Hän on ollut valmis siirtymään erityisopetukseen. Toiminta on suunniteltu aloitettavaksi kokeiluluontoisena kahden vuoden aikana alkaen 1.8.2007.

 

                     Naapurikuntien kanssa on neuvoteltu ja sovittu, että Jämijärvi palkkaa erityislastentarhanopettajan ja myy palvelua naapurikunnille. Naapurikuntien kanssa on neuvoteltu palvelun tarpeesta ja neuvotteluissa on sovittu seuraavaa:

                                            Neuvottelutuloksen mukaan erityislastentarhan palveluja kunnat ostavat seuraavasti:

                                            Kankaanpää 10 pv/kk

                     Honkajoki 2 pv/kk

                     Karvia 1 pv/kk

                     Siikainen konsultaatiota tarpeen mukaan.

 

                     Omaan kuntaan jää työpanosta 5 pv/kk.

                    

                     Lavia ei alun kiinnostuksen jälkeen ollut valmis ostamaan ollenkaan palvelua.

 

                     Palvelun ostamisesta kunnilla on päätökset.

 

                     Palvelun hinnaksi perusturvalautakunta on päättänyt 28 euroa tunnilta.

 

                     Kunnanhallitus on päättänyt 27.6.2007, että toimenpiteiden käynnistäminen siirretään alkavaksi 1.9.2007 alkaen, jotta asia voidaan kokonaisuudessaan käsitellä myös määrärahan osalta elokuun valtuustossa.

 

                     Erityislastentarhanopettajan palvelun budjetointi:

 

                     2034             Erityislastentarhanopettajan palvelu

 

                     TULOT:

                     3140             Myyntitulot kunnilta                                  13.500

 

                     MENOT:

                     4002             Vakinaisten työsuhteisten kk-palkat     10.300

                                            4100             KVTEL-maksu                                           1.700

                                            4150             Sotu-maksu                                                   400

                                            4160             Työttömyysvakuutusmaksu                          300

                                            4170             Tapaturmavakuutusmaksu                          100

                                            4420             Matkustus- ja kuljetuspalvelut                      400

                                            4500             Toimisto- ja koulutarvikkeet                        200

                                            4600             Muu materiaali                                              100

                                                                                                                                     ---------

                                                                                                             13.500

 

                     Esiopetuksen ja muiden järjestelyjen kannalta olisi hyvä, että toiminta virallisesti voisi alkaa viimeistään 15.8.2007 alkaen.

                     Ostopalveluluonnos liitteenä 91.1.

 

Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle

1.      että Jämijärven kunta perustaa kaksivuotisen erityislastentarhanopettajan tilapäisen työsuhteen 15.8.2007 alkaen

2.      että se hyväksyy erityislastentarhanopettajan ostopalvelun myymisen 15.8.2007 alkaen

3.      että toiminta budjetoidaan edellä esitetyn mukaisesti tämän vuoden talousarvioon

                                                                

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.  

 

                                            ------

KH 201 §    

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy perusturvalautakunnan esityksen kuitenkin siten, että toiminta käynnistyy vasta 1.9.2007 alkaen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____          

KV 47 §

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            ____

 

 

Perusturvalautakunta        95 §              10.7.2007

                                            Kunnanhallitus                   202 §            7.8.2007

 

48 §             PERUSHOITAJIEN VIRKOJEN MUUTTAMINEN LÄHIHOITAJIEN TYÖSUHTEIKSI

 

                  Vanhustenhuollossa on vapautunut ja vapautumassa yhteensä kaksi perushoitajan virkaa, jotka täytettäisiin nimikkeellä lähihoitajan työsuhde.

 

                     Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että

1.      vanhustenhuollon kaksi vapautuvaa perushoitajan virkaa lakkautetaan 10.7. 2007 lukien

2.      samasta ajankohdasta perustetaan kaksi lähihoitajan työsuhdetta.

                                          

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

-------

 

KH 202 §                          

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy

perusturvalautakunnan esityksen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____          

 

 

KV 48 §

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            ____

 

 


                                            Kunnanhallitus                   207 §            7.8.2007

 

 

49 §                SUOMENMESTARUUSHIIHTOJEN LUPAMAKSUN TAKAUS

 

 

Suomen Hiihtoliitto on myöntänyt Jämin Jänteelle vuoden 2009 yleisten sarjojen SM-hiihtojen järjestelyoikeuden. Kilpailun lupamaksu on 45 000 euroa, johon Hiihtoliitto vaatii luotettavan vakuuden.

 

Jämin Jänne ry. on esittänyt, että Jämijärven kunta antaisi tarvittavan takaussitoumuksen.

 

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto myöntää 45 000 euron takauksen Jämin Jänne ry:lle yleisten sarjojen SM-hiihtojen lupamaksun takaukseksi.

 

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KV 49 §

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            ____

 

 


                                            Kunnanhallitus                   214 §            7.8.2007

 

 

50 §                KANSLISTI KATI MANSIKKAMÄEN IRTISANOUTUMINEN

                                           

                       

Teknisen toimen kanslisti Kati Mansikkamäki on irtisanoutunut tehtävistään 31.7.2007. Hän siirtyy Jämin Tilipalvelun palvelukseen. Hänen irtisanomisaikansa on yksi kuukausi.

 

Tehtävän täyttäminen kuuluu hallintosäännön mukaan teknisen toimialan johtajalle rakennuspäällikkö Juhani Viilolle.

 

Koska tällä hetkellä kuntien organisaatiot ovat mm. PARAS-hankkeesta johtuen ”käymistilassa” ei tehtävää kannata tässä vaiheessa täyttää vakituisesti. Lisäksi nykyisten säännösten mukaan virka tulee muuttaa työsuhteeksi.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus päättää

 

1.      ehdottaa valtuustolle, että teknisen toimen kanslistin virka muutetaan työsuhteeksi

2.      että työsuhde täytetään tässä vaiheessa vuoden 2008 loppuun

3.      että siirtymäkauden ajaksi neuvotellaan Jämin Tilipalvelun kanssa ostopalvelujen käyttömahdollisuutta

 

Päätös:                             Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.     

 

                                          -----

 

KV 50 §

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Valtuutettu Hilkka Lahdensivu poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi todeten itsensä esteelliseksi.

 

                                            ____

 

 


                                          Kunnanhallitus                 222 §              21.8.2007

 

51 §             SIJOITUSTOIMINNAN PERUSTEIDEN MUKAINEN SELVITYS VALTUUSTOLLE

 

 

Jämijärven kunnanvaltuusto on hyväksynyt Jämijärven kunnan sijoitustoiminnan perusteet.

 

Perusteiden mukaan kunnanhallituksen tulee antaa valtuustolle selvitys puolivuosittain kassavarojen määrän ja arvin kehityksestä sekä sijoitusinstrumenttien jakaumasta ja tuotosta tarkastelujaksolla.

 

Lisäksi selvityksessä on esitettävä olennaiset riskitasossa tapahtuneet ennakoitavissa olevat muutokset. Selvitykset on tehtävä mikäli sijoitustoimintaa ko. jaksolla on ollut.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus ilmoittaa valtuustolle, että

 

1.      Helvi Nästiltä saadusta perinnöstä on 90.000 euroa sijoitettu 2 vuoden määräaikaistalletuksella Parkanon Säästöpankkiin kiinteällä korolla 4,4%.

2.      muuta sijoitustoimintaa ei ole ollut viimeisellä puolivuotisjaksolla 1.1.-30.6.2007

3.      Kassavarojen kehitys ilmenee valtuustolle vähintään neljännesvuosittain tietoon saatettavasta talouden toteutumisesta ja siihen liittyvästä laskelmasta.

 

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KV 51 §

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            ____

 

 

 

                                          Kunnanhallitus                 223 §          21.8.2007

 

52 §             KUNTA- JA PALVELURAKENNEUUDISTUSTA KOSKEVAN LAIN 10 §:N MUKAISEN SELVITYKSEN JA TOIMEENPANOSUUNNITELMAN KESKEISTEN TIETOJEN TOIMITTAMINEN VALTIONEUVOSTOLLE

                    

 

Kunnan on viimeistään 31 päivänä elokuuta 2007 annettava valtioneuvostolle selvitys kunnassa 5 ja 6 §:n nojalla toteutettavista toimenpiteistä sekä suunnitelma uudistuksen toimeenpanosta (toimeenpanosuunnitelma). Selvityksestä ja toimeenpanosuunnitelmasta päättää kunnanvaltuusto

 

Edellä 1 momentissa tarkoitettuun toimeenpanosuunnitelmaan tulee sisältyä:

 

1) väestö- ja palvelutarveanalyysi kunnassa vuosille 2015 ja 2025;

2) kuntalain 65 §:n 1 momentissa tarkoitettu kunnan taloussuunnitelma sekä, jos taseen alijäämää ei saada taloussuunnitelman suunnittelukautena katetuksi, kuntalain 65 §:n 3 momentissa tarkoitettu toimenpideohjelma;

3) suunnitelma siitä, miten kunta käyttää 4 §:ssä mainittuja keinoja;

4) selvitys palveluverkon kattavuudesta; sekä

5) suunnitelma kunnan keskeisten toimintojen järjestämisestä sekä henkilöstövoimavarojen riittävyydestä ja kehittämisestä

 

Jos kunta päättää toteuttaa kuntajaon muutoksen vuoden 2009 alusta, kunnan tulee tehdä kuntajaon muutosta koskeva esitys ja 1 momentissa tarkoitettu selvitys palvelujen järjestämisestä valtioneuvostolle vuoden 2007 loppuun mennessä. Jos sisäasiainministeriö on päättänyt suorittaa kuntajakolain 8 §:ssä tarkoitetun erityisen selvityksen tai ryhtyä tämän lain 9 §:ssä tarkoitettuihin toimenpiteisiin kuntajaon muutosta koskeva esitys tulee tehdä 30 päivään maaliskuuta 2008 mennessä.”

 

Kunnan selvityksessä esitetään aikavälillä 2008-2013:

 

1)        1) suunnitellut toimenpiteet, joiden tarkoituksena kunnan on yhdessä muiden kuntien kanssa toteuttaa kuntarakenteen muutoksia

2)        2) miten kunta yksin tai yhdessä muiden kuntien kanssa huolehtii perusterveydenhuollosta ja siihen kiinteästi liittyvistä sosiaalitoimen tehtävistä

3)        3) ne järjestelyt, joiden mukaan kunta osallistuu ammatillisen peruskoulutuksen järjestämiseen

4)        4) mihin puitelain 6 §:ssä tarkoitettuun kuntayhtymään (nykyisin sairaanhoitopiiri) kunta tulee kuulumaan ja mitä tehtäviä tälle kuntayhtymälle tullaan antamaan.

 

 

5)        5) missä aikataulussa yllämainitut toimenpiteet toteutetaan.

 

Tiedot tulee toimittaa valtioneuvostolle sähköisellä lomakkeella viimeistään 31.8.2007 mennessä. Vastaukset tulee antaa sähköisellä lomakkeella, liitteitä ei käsitellä.

 

Kunkin kysymyksen kohdalla tulee merkitä, onko vastaus yhteinen joidenkin muiden kuntien kanssa vai pelkästään kunnan oma. Jos vastaus on yhteinen, tulee mainita, minkä kuntien kanssa vastaus on yhteinen.

 

Esityslistan liitteenä on luonnos valtioneuvostolle lähetettävästä selvityksestä ja toimeenpanosuunnitelmasta. Liite nro 223.1. (Toimitetaan myöhemmin)

 

Ehdotus:                         Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy oheisen liitteen mukaisen selvityksen ja toimeenpanosuunnitelman lähetettäväksi valtioneuvostolle.

 

Päätös:                          Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                       -----

 

 

KV 52 §

 

Päätös:                          Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                       ____

 

 


Kunnanhallitus                   139 §            15.5.2007

                                           Kunnanhallitus                   224 §            21.8.2007

 

53 §           HARKINNANVARAISEN RAHOITUSAVUSTUKSEN HAKEMINEN

VUODELLE 2007 JA TALOUDEN TASAPAINOTUSSUUNNITELMA

                                      

Harkinnanvaraista rahoitusavustusta voidaan kuntien valtionosuuslain 13 ':n mukaan myöntää kunnalle, joka ensisijaisesti poikkeuksellisten tai tilapäisten kunnallistaloudellisten vaikeuksien vuoksi on lisätyn taloudel­lisen tuen tarpeessa.

 

Rahoitusavustuksen myöntämisen ehtona on, että kunta on hyväksynyt suunnitelman talouden tasapainottamiseksi toteutettavista toimenpiteistä. Suunnitelma tulee liittää avustushakemukseen.

 

Avustukseen on käytettävissä 14.000.000 euroa. Kuntien valtionosuuslain 16 ':n 3 momentin mukaan valtionosuushakemus tulee jättää viimeistään elokuun loppuun mennessä.

 

 

 

Ehdotus:                       Kunnanhallitus päättää hakea harkinnanvaraista rahoitusavustusta vuodel­le 2007 700.000 euroa. Talouden tasapainottamissuunnitelma tuodaan kunnanhallituksen ja valtuuston käsittelyyn myöhemmin.

 

 

Päätös:                          Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                       _____

 

                                      

KH 224 §                       Esityslistan liitteenä on harkinnanvaraisen rahoitusavustuksen hakemus ja sen liitteenä talouden tasapainottamissuunnitelma. Liite nro 224.1.

 

Ehdotus:                        Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy oheisen liitteen mukaisen talouden tasapainottamissuunnitelman.

 

Päätös:                          Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                       ------

 

KV 53 §

 

Päätös:                          Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                       ____

 


                                            Kunnanhallitus                   225 §            21.8.2007

 

 

54 §          TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.6.2007

 

                                      

Esityslistan liitteenä on talouden toteutuminen ajalla 1.1.-30.6.2007. Liite nro 225.1.

 

Vertailutietona on taloustilanne edellisenä vuonna vastaavana ajankohtana. Tulosta heikentää kesäkuussa maksettu avustus hiihtotunnelille.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee talouden toteutumisen tiedokseen ja saattaa sen edelleen valtuustolle tiedoksi.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KV 54 §

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            ____

 

 


                                       Kunnanhallitus § 226            21.8.2007

 

 

55 §             KANKAANPÄÄN KAUPUNGINVALTUUSTON TIEDUSTELU KUNTIEN YHDISTYMISMAHDOLLISUUKSIEN SELVITTÄMISEKSI

 

 

                     Kankaanpään kaupunginvaltuusto on tiedustellut Pohjois-Satakunnan kunnilta, Ikaalisilta, Parkanolta ja Kihniöltä onko kunnilla tarvetta ja kiinnostusta ryhtyä yhteistyössä selvittämään kuntien yhdistymismahdollisuutta esim. uuden kunnan muodostamisen pohjalta.

                     Samalla on pyydetty mielipidettä siitä, millä aikataululla mahdollinen yhdistyminen voitaisiin toteuttaa.

 

                     Asiasta järjestetään kuntien välinen neuvottelu 15.8.2007.

 

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto toteaa, että Jämijärven kunnalla ei tässä vaiheessa ole tarvetta eikä kiinnostusta lähteä selvittämään kuntien yhdistymismahdollisuutta.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

 

KV 55 §

 

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            ____

 

 


                                                       Kunnanhallitus        227 §            21.8.2007

 

56 §             TARJOUS OSAKASSOPIMUKSEN MAHDOLLISEEN IRTISANOMISEEN 

 

 

 

Jämijärven kunnanvaltuusto on kokouksessaan 18.5.2004 § 31 päättänyt lähteä mukaan JAT-Kiinteistöt Oy:öön.  Kunnan omistus kiinteistöyhtiöstä on 49 % ja Jouko ja Arvi Tasalan 51 %.

 

Osakkeiden omistuksen seurauksena muodostui kunnan osuudeksi kiinteistöyhtiön lainasta yhtiöjärjestyksen 8 §:n mukaisesti 102.900 euroa.

 

Osakassopimuksessa sovittiin, että Jämijärven kunta maksaa lainaosuuttaan 20.580 euroa vuodessa 5 vuoden ajan 24.3.2005 alkaen ja viiden vuoden kuluttua (31.8.2009 jälkeen) Arvi Tasala, Jouko Tasala tai JAT-Kiinteistöt sitoutuu ja heillä on oikeus lunastaa kunnan osakkeet 50.000 euron kauppahinnalla. Osakassopimus on liitteenä nro 227.1.

 

JAT-Asennus Oy:n liiketoiminnan kehitys on ollut vielä arvioitua nopeampaa ja se aiheuttaa tarvetta lisäinvestointeihin: lastauslaituri, 1000 m2 :n teollisuustilan lisäys jne.

Lisäinvestointien rahallinen arvo on n 600.000 - 800.000 euroa. Lisäinvestoinnit toteuttaa JAT-Kiinteistöt Oy.

 

Arvi ja Jouko Tasalan kanssa on neuvoteltu, että tässä tilanteessa olisi selkein vaihtoehto, että kunta luopuisi vastikkeetta omasta osuudestaan JAT-Kiinteistöt Oy:stä. Näin kunnan ei tarvitsisi olla mukana lisärakentamisen vaatimassa lisärahoituksessa. Kunnan tappioksi tulisi kunnalle jäävä vajaus 50.000 euron kauppahinnasta eli yhteensä 5721 euroa. Laskelmassa on huomioitu kunnan vapautuminen lopuista lainanmaksuosuuksistaan eli 41.160 euroa ja korkovastuistaan 3.119 euroa.

 

Lisäinvestoinneilla varmistetaan JAT-Asennuksen mahdollisuus laajentua ja kasvattaa työvoimaansa.

                    

Arvi ja Jouko Tasalan asiaa koskeva tarjous on liitteenä nro 227.1.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että Jämijärven kunta luopuu vastikkeetta JAT-Kiinteistöt Oy:n osakkeista. Osakkeiden siirron saajina ovat Arvi ja Jouko Tasala. Samalla kunta vapautuu jäljellä olevista kiinteistöyhtiöön liittyvistä kustannusvastuistaan (44.279 euroa). Tämän päätöksen ehtona on, että kunta ei joudu maksamaan osakassopimuksen mukaista sopimussakkoa.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KV 56 §

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            ____

 


                                            Kunnanhallitus                   228 §            21.8.2007

 

57 §             ERON MYÖNTÄMINEN LUOTTAMUSTEHTÄVISTÄ / KRISTA ANTILA

 

 

Krista Antila on lähettänyt kunnanhallitukselle/valtuustolle 14.8.2007 päivätyn kirjeen, jolla hän pyytää eroa kunnan luottamustehtävistä paikkakunnalta poismuuton vuoksi 1.9.2007 alkaen. Krista Antila on toiminut kunnanvaltuuston jäsenenä, tarkastuslautakunnan puheenjohtajana ja Pohjois-Satakunnan koulutuskuntayhtymän valtuuston varajäsenenä.

 

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto

 

1.      myöntää Krista Antilalle eron kunnan luottamustehtävistä 1.9.2007 alkaen

2.        toteaa, että hänen tilalleen valtuuston varsinaiseksi jäseneksi nousee Harri Koivumäki

3.        valitsee hänen tilalleen jäsenen tarkastuslautakuntaan ja nimeää tarkastuslautakunnan jäsenistä puheenjohtajan

4.        valitsee hänen tilalleen Pohjois-Satakunnan koulutuskuntayhtymän valtuuston varajäsenen

 

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KV 57 §

 

Päätös:                        Valtuusto päätti yksimielisesti

         

1.      myöntää Krista Antilalle eron kunnan luottamustehtävistä 1.9.2007 alkaen

2.      todeta, että hänen tilalleen valtuuston varsinaiseksi jäseneksi nousee Harri Koivumäki

3.      valita Krista Antilan tilalle tarkastuslautakunnan jäseneksi Sirpa Kuusikosken ja nimetä hänet samalla tarkastuslautakunnan puheenjohtajaksi.

4.      valita Krista Antilan tilalle Pohjois-Satakunnan koulutuskuntayhtymän varajäseneksi Merja Lahdenpään.

 


 

 

 

58 §             MUUT MAHDOLLISESTI ESILLE TULEVAT ASIAT

 

Valtuutettu Pentti Virtanen kertoi, että Jämi-Jyllitien Ikaalisten puoleisen pään peruskorjaustyöt ovat alkaneet.

Samalla hän tiedusteli koska Jämijärven puoleisen tien peruskorjaus aloitetaan. Rahoituspäätös on ensi vuoden loppuun asti voimassa.

Kunnanjohtaja Esa Ala-Karvia vastasi, että tälle vuodelle ei ole hankkeeseen rahoitusta ja asia tulee uudelleen esiin tulevan vuoden talousarvion käsittelyn yhteydessä.