Jämijärven kunta                                 KOKOUSKUTSU 7/2007

Perusturvalautakunta                         Laatimispäivämäärä: 09.08.2007

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

 14.08.2007    kello 15.00

 

Paikka

 

Perhekoti Honkaranta

 

Käsiteltävät asiat

 

98 §             KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

99 §             PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

100 §          VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIETOON SAATTAMINEN

101 §          TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

102 §          TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 01.01.-30.06.2007

103 §          LAUSUNNON ANTAMINEN PUITELAIN 6 §:N TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA SATAKUNNASSA

104 §          LAUSUNNON ANTAMINEN SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN VUOSIEN 2008-2010 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMASTA JA VUODEN 2008 TALOUSARVIOSTA

105 §          LAUSUNNON ANTAMINEN ALUEELLISEN TERVEYDENHUOLLON TIETOHALLINTOSUUNNITELMASTA JA ALUEELLISESTA TOIMIJASTA

106 §          LAUSUNNON ANTAMINEN KUNTALASKUTUSHINTOJEN KOROTTAMISESTA

107 §          ----------

108 §          PALVELUASUMISEN TARJOUKSISTA PÄÄTTÄMINEN

109 §          ----------

110 §          VÄLIRAPORTTI VUODEN 2007 TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISESTA

111 §          AIESOPIMUS/ARKITOIVOHANKE

 

 

 

RAINER RAJAMÄKI

Rainer Rajamäki                                           Aki Rantanen

 

 


Jämijärven kunta                                    KOKOUSPÖYTÄKIRJA 17/2006                                                                                                                   

Perusturvalautakunta

 

 

KOKOUSAIKA

 

14.08.2007 kello 15.00 - 17.2 0

 

KOKOUSPAIKKA

 

Perhekoti Honkaranta

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

 

Merja Lahdenpää                    puheenjohtaja

Satu Jokela                              jäsen

Jaana Ojala                              jäsen

Pentti Virtanen                         jäsen

Petri Ylikoski

Aili Leppihalme                        varajäsen

POISSAOLLEET JÄSENET

 

 

Rainer Rajamäki

Sari Leppihalme

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

 

 

Päivi Leponiemi               kh:n edustaja

Aki Rantanen                    pöytäkirjanpitäjä ja esittelijä

 

 

ASIAT

 

§§  57 -69

 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

 

 

Puheenjohtaja                                                                                       Pöytäkirjanpitäjä

 

 

Merja Lahdenpää §§ 98-109  Satu Jokela §§ 110-111    Aki Rantanen        

                                                  

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu

kokouksen kulun mukaiseksi.

Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla

varustettu nimikirjaimillamme.

 

Tarkastusaika

  .08.2007                                Perusturvakeskus

Allekirjoitukset

 

 

Jaana Ojala                          Pentti Virtanen 

 

Paikka ja pvm

20.08.2007                              Perusturvakeskus

Virka-asema                                               Allekirjoitus

Perusturvajohtaja


 

 

98 §              KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

 

Ehdotus: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.  

 

                                            ---------------

 

 

99 §              PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

Ehdotus: Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat Jaana Ojala ja Pentti Virtanen.

 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

                                            ----------------

 

 

100 §            VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIETOON SAATTAMINEN

 

Ehdotus: Perusturvalautakunta merkitsee tietoonsa saatetuiksi seuraavat viranhaltijapöytäkirjat:

                                            - perusturvajohtaja

                                            - sosiaalityöntekijä

                                            - laitos- ja avopalvelujohtaja

 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

 ----------------

 

 

101 §            TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

 

Ehdotus: Perusturvalautakunta merkitsee tiedokseen seuraavat ilmoitusasiat:

- Kankaanpään kansanterveystyön ky, Hoitopäivät I-VII/2007

- Kankaanpään kansanterveystyön ky, Jämijärven terveysaseman henkilökunta 2007

- Kotihoidon kokeilu, Muistio 26.6.2007

- Satakunnan sairaanhoitopiiri, Johdon raportti 1-5 kk/2007

- Satakunnan sairaanhoitopiiri, Arviointikertomus vuodelta 2006

- Satakunnan sairaanhoitopiiri, Ostopalvelulaskut kunnittain/erikoisaloittain 1.1.-15.7.2007

- Pohjois-Satakunnan Aikuiskoulutuskeskus, Valtti-valmennushanke, Ohjausryhmän kokousmuistio 8.6.2007

- Sosiaali- ja terveysministeriö, Selvitys omaishoidon tuesta ja sen vaihtelusta 1994-2006

- Sosiaali- ja terveysministeriö, Sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimukset valtio-, kunta- ja yksityissektorilla

- Sosiaali- ja terveysministeriö, Sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön tehtävärakennesuositus

- Sosiaali- ja terveysministeriö, Kehitysvammapalvelut vuonna 2004

- Sosiaali- ja terveysministeriö, Tietoturvallisuussuunnitelman laatiminen

- Sosiaali- ja terveysministeriö, Palvelusetelin käyttö kunnissa

- Työsopimukset, Taru Saurio, Oivi Koskensalo ja Kirsti Sorvali

 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

                                            ---------------

 

 

102 §            TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 01.01.-30.06.2007

 

Talousarvion toteuma 01.01.–30.06.2007 on menojen osalta 51,5 %.  Tulot ovat toteutuneet 50,8 %.

 

Sosiaalitoimen menot ovat toteutuneet 49,1 % ja terveysmenot ovat toteutuneet 54,1.

 

Tarkastelujakson toteutuma-aste 50 %.

 

Talousarvion toteuma liitteenä 102.1.

                                           

Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää merkitä talousarvion toteutumisen tietoon saatetuksi.

 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

                                            -------------------

 

 

103 §            LAUSUNNON ANTAMINEN PUITELAIN 6 §:N TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA SATAKUNNASSA

 

Vuoden 2007 alussa voimaan tulleen kunta- ja palvelurakenneuudistusta koskevan lain 6 §:n mukaan laajaa väestöpohjaa edellyttävien palvelujen turvaamiseksi maa jaetaan erikoissairaanhoitolain 7 §:ssä lueteltuihin kuntayhtymiin. Kunnan tulee kuulua yhteen kuntayhtymään.

 

Kuntayhtymän tulee:

1. kunnan osoittamassa laajuudessa vastata palveluista, joista säädetään erikoissairaanhoitolaissa ja kehitysvammaisten erityishuollosta annetussa laissa;

2. edistää alueellaan terveyden, toimintakyvyn ja sosiaalisen turvallisuuden huomioon ottamista; sekä

3. hoitaa muut sille lailla säädettävät tehtävät

 

Yhteistoiminta-alueiden ja laajan väestöpohjan kuntayhtymienperustamisessa on tavoitteena nykytilaan nähden vahvistaa ehkäisevää työtä, turvata peruspalveluiden saatavuus, laatu ja rahoitus, edistää väestön terveyttä ja hyvinvointia, keventää väestöryhmien välisiä hyvinvointieroja, parantaa palveluiden vaikuttavuutta ja hallita kustannuskehitystä.

 

Lain perusteluiden mukaan sairaanhoitopiirit ja erityishuoltopiirit yhdistävä piirijako turvaa alueellisen palveluverkon kattavuutta, palvelujen laatua ja rahoitusta Pakollisten kuntayhtymäverkostojen yhdistäminen ei aseta estettä sellaisellekaan ratkaisulle, että jokin nykyisin pakollisista kuntayhtymistä jatkaa toimintaansa vapaaehtoisena kuntayhtymänä tai muuna palvelujen tuottajaorganisaatioina kuntien sopimalla tavalla.

 

Sairaanhoitopiirin ja erityishuoltopiirin hallitukset ovat organisoineet Puitelain 6 §:n toimenpiteiden valmistelutyön perustamalla yhteisen ohjausryhmän.

 

Ohjausryhmä on tehnyt kuntayhtymien johtavista viranhaltijoita koostuvan johtoryhmän valmisteleman toimintojen yhdistämiseen liittyvän analyysin, jossa tarkastellaan yhdistymiseen liittyviä mahdollisuuksia ja riskejä.

 

Analyysin pohjana on ollut kolme vaihtoehtoa:

 

1. Jatketaan erityishuoltopiirin ja sairaanhoitopiirin toimintaa hallinnollisesti erillisinä kuntayhtyminä kuitenkin niin, että kehitetään yhteistyötä sosiaalialan kehittämishankkeen mukaisesti vuosina 2008-2009

 

2. Tiivistetään erityishuoltopiirin ja sairaanhoitopiirin yhteistyötä kumppanuusmallilla ja sosiaalialan kehittämishankkeen selvitysten perusteella sekä tiivistetään yhteistyötä tuki- ja sairaanhoidollisten ja kliinisten konsultointipalveluiden yhteisessä järjestämisessä sairaanhoitopiirin toimesta 1.1.2008 lukien. Kuntayhtymät jatkavat hallinnollisesti erillisinä kuntayhtyminä. Mahdolliseen hallinnolliseen yhdistämiseen palataan 1.1.2008 lukien

3. Yhdistetään kuntayhtymät hallinnollisesti tai perustetaan uusi yhteinen kuntayhtymä aikaisintaan 1.1.2009 lukien. Kuntayhtymän tehtäviin kuuluvat puitelain 6 §:n ja sille jäsenkuntien lisäksi antamat muut tehtävät

 

Jäsenkuntakokouksessa 25.4.2007 Kokemäen kaupunginjohtaja Martti Jalkanen esitti kannatettuna neljännen vaihtoehdon;

 ”Satakunnan sairaanhoitopiirin ja Satakunnan erityishuoltopiirin toimintoja kehitetään jatkovalmistelussa seuraavista lähtökohdista:

·        Erityishuoltopiiri liitetään Sairaanhoitopiiriin 1.1.2009 lukien

·        Erityishuollosta muodostetaan Sairaanhoitopiirin toiminnallinen ja taloudellinen taseyksikkö

·        Jatkovalmistelun aikana neuvotellaan jäsenkuntien kanssa palvelutavoitteista ja laaditaan yksityiskohtainen palveluiden järjestämis-, henkilöstö- ja taloussuunnitelma

·        Kuntakokouksen kannanotoista pyydetään jäsenkuntien virallinen lausunto 31.8.2007 mennessä.

 

Erityishuoltopiirin valtuusto on käsitellyt 03.05.2007 asiaa ja päätti kannanottonaan suositella jäsenkunnille edellä esitetyn vaihtoehdon kaksi mukaista ratkaisua Puitelain 6 §:n ensimmäisen vaiheen toteuttamiseksi Satakunnassa.

 

Ohjausryhmä pyytää sairaanhoitopiin ja erityishuoltopiirin jäsenkuntien kannanottoja 31.8.2007 mennessä puitelain 6 §:n täytäntöönpanoa ja vastaista toimintaa selventäviin kysymyksiin:

 

                                            1. Onko kuntanne valmis antamaan puitelain 6 §:n tarkoittamalle kuntayhtymälle kehitysvammapalveluiden järjestämisvastuun?

 

                                            2. Onko kuntanne valmis sitoutumaan erityishuoltopiirin nykyisin tuottamien palveluiden käyttöön ja missä määrin, pidemmällä (esim. 5 v) tähtäimellä?

 

                                            3. Kuinka kuntanne aikoo järjestää tulevaisuudessa kehitysvammaisten työhön valmennuskeskusten ja muun avohuollon (päivätoiminta, asuminen) toiminnan ja hallinnon?

 

                                            4. Mikä on kunnan käsityksen mukaan jatkossa erityishuoltopiirin toimintaan kuuluvien työllistämispalvelujen (sosiaalinen yritys Tyke Oy, Satakunnan työklinikka) hallinnollinen asema?

 

                                            5. Onko kunnalla osoittaa muita laajempaa alueellista yhteistyötä edellyttäviä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutehtäviä kuin erikoissairaanhoito ja kehitysvammaisten erityishuolto puitelain 6 §:n tarkoittamalle kuntayhtymälle?

 

                                            6. Mikä lausuntopyynnössä mainituista neljästä vaihtoehdosta tai jokin muu vaihtoehto on toteutettava puitelain 6 §:n toteuttamisvaihtoehto Satakunnassa?

 

Ohjausryhmän analyysi liitteenä 103.1.

 

Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää ehdottaa kunnanhallitukselle, että se lausuntonaan esittäisi

 

                                            1. Jämijärven kunta on valmis antamaan puitelain 6 §:n tarkoittamalle kuntayhtymälle kehitysvammapalveluiden järjestämisvastuun siten, että asiakasnäkökulma säilyy ja palvelu ei heikkene.

                                           

                                            2. Jämijärven kunta sitoutuu erityishuoltopiirin nykyisin tuottamien palveluiden käyttöön tarpeen mukaisella määrällä riippuen asiakkaiden kysynnästä ellei seudullisesti järjestetä tulevaisuudessa palveluja muulla tavoin.

                                           

                                            3. Jämijärven kunta järjestää tulevaisuudessa kehitysvammaisten työhön valmennuksen omana tai seudullisena palveluna sekä muun avohuollon (päivätoiminta, asuminen) omana toimintana tai ostopalveluna.

                                           

                                            4. Jämijärven kunnan näkemyksen mukaan jatkossa erityishuoltopiirin toimintaan kuuluvien työllistämispalvelujen (sosiaalinen yritys Tyke Oy, Satakunnan työklinikka) hallinnollinen asema voi olla itsenäinen tai siirtyä esim. sijaintikunnan tai suurimman käyttäjäkunnan vastuulle.

                                           

                                            5. Jämijärven kunta voi osoittaa perusterveydenhuollon palvelutehtävät puitelain 6 §:n tarkoittamalle kuntayhtymälle ja vahvistaa samalla ammatillisen henkilökunnan saatavuuden, hoidon porrastuksen, lääkärijohtoiset saumattomat palveluketjut, mikäli välttämättömät peruspalvelut säilyvät kunnassa. Uusi toimintamalli voi hyödyntää yhteistä tietojärjestelmää ja yhteen sovittaa tukipalveluita. Samalla nykyisistä pienistä perusterveydenhuollon kuntayhtymistä muodostuu uusi tehokkaampi ja vahvempi toimija.

 

                                            Lisäksi kuntayhtymälle voi osoittaa päihdehuollon erityistehtäviä kuten laitoshuolto, terapiat, tutkimukset, arviointi, konsultaatio ja kuntoutus.

                                           

                                            6. Jämijärven kunta puoltaa kolmannen vaihtoehdon toteuttamista puitelain 6 §:n mukaan eli yhdistetään kuntayhtymät hallinnollisesti perustamalla uusi yhteinen kuntayhtymä 1.1.2009 lukien ja kuntayhtymän tehtäviin kuuluu puitelain 6 §:n mukaisten tehtävien lisäksi jäsenkuntien erikseen antamat muut tehtävät. Puolentoista vuoden aikana selvitetään toiminnollisten palveluiden yhteensovittaminen sekä laaditaan yksityiskohtainen palveluiden järjestämis-, henkilöstö- ja taloussuunnitelma. Asiakkaan palveluiden saaminen ei saa vaikeutua ja asiakasryhmien erilaisuus tulee huomioida palveluissa. Jäsenkuntia laskutetaan edelleen käytön mukaan ja kumppanuussopimuksella arvioidaan tulevan vuoden palvelutarpeet.

 

                                            Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

                                            -----------------

 

 

104 §            LAUSUNNON ANTAMINEN SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN VUOSIEN 2008-2010 TOIMINTA-

                      JA TALOUSSUUNNITELMASTA JA VUODEN 2008 TALOUSARVIOSTA

 

Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä pyytää 19.6.2007 jä- senkunnilta lausuntoa vuosien 2008-2010 toiminta- ja taloussuunnitelmasta 31.8.2007 mennessä.

Sairaanhoitopiirin perussopimuksen 15 §:n mukaan jäsenkunnille varataan tilaisuus esityksen tekemiseen kuntayhtymän toiminnan kehittämiseksi.

 

Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle pyydetystä lausunnosta seuraavaa:

- sairaanhoitopiirin kumppanuussopimusjärjestelmä huomioi tahto-osassa kuntakohtaisesti toimintaympäristön muutokset, tavoitteet, toimintalinjat, muutoshankkeet ja seurannan sekä toteuttamisosassa konkretisoi muutokset talousarviossaan

- sairaanhoitopiirin talous tulee edelleen pitää jäsenkunnan talouskehitystä vastaavana. Henkilöstölisäyksistä ja kehittämishankkeista tulee neuvotella kumppanuusneuvotteluissa

- hankesuunnittelussa ja toteutuksessa tulee tehdä yhteistyötä perusterveydenhuollon ja jäsenkuntien kanssa. Hankkeiden saavuttama hyöty tulee näkyä myös jäsenkunnassa

- hoitoon pääsyn turvaamiseksi pitää olla kattava yhtenäinen terveydenhuollon toimintasuunnitelma, joka varmistaa hoitoketjujen toimivuuden

- lasten ja nuorten psykiatrisen hoidon ja kuntoutuksen palveluita tulee kehittää myös Pohjois-Satakunnassa matalan kynnyksen periaatteella

- puheterapeuttipalveluja tulee lisätä yhteistyössä toimijoiden kanssa

- varautuminen väestön ikääntymiseen edellyttää palvelurakenteen jatkuvaa kehittämistä

- alueellisen tietojärjestelmää tulee kehittää jäsenkuntien tarpeiden mukaisesti

 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

                                            -------------------

 

 

105 §            LAUSUNNON ANTAMINEN ALUEELLISEN TERVEYDENHUOLLON TIETOHALLINTOSUUNNITELMASTA JA

                      ALUEELLISESTA TOIMIJASTA

                                            Sairaanhoitopiirin hallitus on hyväksynyt kokouksessaan 22.1.2007 / 22 § oheisen "Terveydenhuollon alueellinen tietohallintosuunnitelma 2007 - 2010" ohjeellisena toteutettavaksi Satakunnan sairaanhoitopiirin ja Satakunnan alueen tietohallintojen kehittämisestä ja päätti pyytää suunnitelmasta jäsenkuntien, alueen terveyskeskuskuntayhtymien, Satakunnan erityishuoltopiirin ja alueellisen koordinaatioryhmän jäsenten lausunnot 30.4.2007 mennessä.

Seurantatiedon mukaan Jämijärven kunnan lausunto vielä puuttuu. Kunnanjohtaja on pyytänyt valmistelemaan lausunnon.

Lausunnossa pyydetään erityisesti ottamaan kantaa seuraaviin seikkoihin:

1.      Mikä olisi alueellinen tietohallinnan toimija 1.1.2009 alkaen Satakunnassa?

2.      Mitkä tietohallintosuunnitelmassa kappaleessa 8 esitetyt palvelut ovat toimintanne kannalta tärkeitä toteuttaa?

3.      Puutuuko suunnitelmasta teille tärkeitä kehittämiskohteita ja sähköisiä palveluita, joita pitäisi toteuttaa alueellisen yhteistyön kautta?

Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää ehdottaa kunnanhallitukselle lausunnoksi:

1. Jämijärven kunta kannattaa alueellisen tietohallinnon keskittämistä yhdelle toimijalle. Erilaiset tietojärjestelmät tulee sovittaa yhteen keskenään vuorovaikutteisiksi. Asiakastietojen sähköinen dokumentointi yhteen rekisteriin ja useiden toimijoiden käyttömahdollisuus (luku- tai kirjaamisoikeus) poistaa päällekkäisiä toimintoja eri organisaatioidenkin välillä. Koko Satakuntaa kattava tietohallinto parantaa yhteistyömahdollisuuksia, tiedon reaaliaikaisuutta ja tiedon siirtoa. Tieto siirtyy, asiakas ei. Asiakirjojen tai dokumenttien yhdenmukaistaminen ja tarkoituksenmukainen kehittäminen helpottavat tiedon hallintaa. Julkinen terveydenhuolto, sosiaalitoimi ja yksityisen sektorin palveluntuottajat hyötyvät yhteisestä tietohallinnosta asiakkaan eduksi. Tietoturvallisuus tulee olla lainmukainen.

2. Jämijärven kunta pitää alueellisen tietohallinnon keskittämistä 1.1.2009 alkaen kuntayhtymän Iiikelaitoksen alaisuuteen hyvänä ratkaisuna, jotta turvataan tietohallintosuunnitelman mukainen kehittämistyö myös jatkossa.

3. Kappaleen 8 tärkein palvelu on Salpa-hanke, mikä yhdistää sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmiä ja mahdollisesti laajenee yksityiselle sektorille. Tällä ei ole erityistä merkitystä sosiaalitoimen alueella, mutta sitä vastoin voisi kehittää koko Satakuntaa kattavaa sosiaali- ja terveyspalveluiden puhelinneuvontaa ja -päivystystä, mikä pohjautuisi yhtenäiseen tietohallintoon. Yhteistyön jatkuessa kehittämiskohteet voivat muuttua ja tärkeysjärjestyskin vaihtua. Nykyisissäkin kehittämiskohteissa on riittävästi haastetta.

                                            Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

                                            -------------------

 

 

106 §            LAUSUNNON ANTAMINEN KUNTALASKUTUSHINTOJEN KOROTTAMISESTA

 

                                            Kankaanpään kansanterveystyön kuntayhtymä pyytää jäsenkuntien lausuntoa elokuun 2007 loppuun mennessä kuntalaskutushintojen korotuksesta hallituksen 27.6.2007 päätöksen § 48 mukaisesti.

 

                                            Perussopimuksen mukaan jäsenkunnille varataan tilaisuus kannanottojen antamiseen kuntayhtymän toiminnan kehittämiseksi.

 

Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle lausunnoksi:

 

                                            Kuntayhtymän talouden kehitys tulee pitää jäsenkunnan talouskehitystä vastaavana ja jäsenkuntien valtuustojen vahvistamat määrärahat talousarviovuodelle sitovat myös kuntayhtymää. Toiminta tulee sopeuttaa palveluiden kysyntään joustavasti ja tehokkaasti, milloin palvelujen käytön seurantajärjestelmä on keskeinen mittaamisväline. Säästöt ja toiminnan taloudellisuuden tehostaminen ovat ensisijaisia toimia. Palvelukysynnän laskuun tulee vastata rakenteita sopeuttamalla.

 

                                            Asetetut tavoitteet vuoden 2007 talousarvioon ja toteutumisen seuranta:

                                            Henkilöstösuunnitelmassa mainittiin viiden taloustoimiston työntekijän siirtyminen Kankaanpään kaupungin taloushallintoon. Siirron kustannusvaikutukset vuodelle 2007 tulee selvittää. Samoin tulee selvittää kotihoidonkokeilun vaikutus henkilöstömenojen vähennykseen Jämijärven terveysasemalla. Eläkkeelle jäämisen johdosta vapautuneiden virkojen tai toimien täyttö tulee tehdä vain tarkoituksenmukaisuussyistä. Jokaisen täytön tulee perustua palveluiden kysyntään ja resurssitarpeeseen (arvioitu suoritemäärien tarve/työntekijä).

                                            Lisäksi tavoitteissa on asetettu kustannusten parempi hallinta ja sitä kautta kustannustason nousun hillitseminen eri prosessien sujuvuuden paranemisen myötä. Tavoitteen onnistumisen ei pitäisi johtaa hinnankorotuksiin.

                                            Todetaan myös, että lääkäripalveluiden ostaminen jatkuu vuoden 2007 loppuun.

 

                                            Kuntayhtymän hallituksen esityksen mukaan hinnankorotus perustuu hoitopäivien ja lääkärikäyntien vähentymiseen. Suoritteet ovat vähentyneet jo vuonna 2006 ja vuoden 2007 arvioitu määräkin alittuu. Kyseessä on siten pidempiaikainen palvelukysynnän lasku. Toimintaa ei ole kuitenkaan sopeutettu kustannuksia säästävästi vielä kuluvankaan vuoden aikana suhteessa vähentynee-seen kysyntään. Kustannussäästöihin perustuen on kuitenkin päätetty vähentää vuodeosastohoitoa kesäajaksi 2007 ja siirretty yöaikainen päivystyspalvelu Poriin. Molemmat toimenpiteet aiheuttavat myös rakenteellisia muutoksia henkilöstöresurssissa.

 

                                            Kankaanpään terveyskeskuksen vuodeosastopaikkoja on vähennetty touko- ja syyskuussa 10 hoitopaikkaa ja kesä-elokuussa 2007 20 hoitopaikkaa, minkä tulee vaikuttaa vuotuisten menojen kehittymiseen tietyllä euromäärällä. Hoitopaikkojen käytön vähennys lisää kustannuksia jäsenkunnan sosiaalitoimen käyttömenoissa erityisesti vanhustenhuollossa (kodinhoito- ja asumispalvelujen lisäämisenä).

 

                                            Päivystys on siirretty keväällä 2007 Poriin keskussairaalaan ja sitä on perusteltu kustannussäästöillä. Perusterveydenhuollon lääkärien työaikaa on pystytty muuttamaan painottaen päivä- ja iltatyötä. Resurssi tulee siten kohdentaa tarkoituksenmukaiseen kysyntään. Erityisesti terveyden edistäminen on haasteellinen painopistealue tulevaisuuden lääkärityössä ja sen laadukas ja tehokas hoitaminen vaikuttaa myös talouteen kasvua hidastaen.

 

                                            Jäsenkunnilta peritään talousarvion mukaan v. 2007 hoitopäivästä 153 € ja lääkärikäynniltä 70 €. Vuoden 2007 hinnankorotusesitys on 1.8.2007 lukien hoitopäivältä + 7 € ja käynniltä + 10 €. Tilinpäätöksen 2006 mukaan keskimääräinen hoitopäivän hinta oli 143,23 € ja hinnaston mukaan lääkärikäynnin hinta oli 52 - 75 € ja laitoskäynti maksoi 100 €. Vuoden 2006 tilinpäätös toteutui 100,7 %:sesti, vaikka käyttömenoja korotettiin vuoden aikana 628.000 €:n lisämäärärahalla. Toimintakulujen kasvu oli 4,5 % ja avohuollon suoritemäärä alitti tavoitteen, vaikka oli resursoitu lisäkustannuksia.

                                            Kokonaisuutena terveydenhuollon menot ovat siten kasvamassa myös vuonna 2007.

 

                                            Hoitoketjujen toimivuus ja asiakaslähtöinen palvelu on lähtökohta palveluiden järjestämiselle tehokkaasti. Myös yhteistyö perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon välillä tulee olla saumatonta.

 

                                            Kuntayhtymän tulee selvittää hinnankorotuksen perusteet taloudellisesta ja myös suoritteiden toteutumisen näkökulmasta. Lisäksi tulee selvittää mitä sopeuttamistoimenpiteitä on tehty menojen karsimiseksi ja mitä vielä voidaan tehdä sekä miten asetetuissa tavoitteissa on onnistuttu. Määrärahojen kulutus tulee selvittää koko toimintavuoden ajalle ja koko kuntayhtymän toimintaan ja siten arvioida kokonaistaloudellisesti määrärahatarve vuodelle 2007. Lisäksi tulee valmistella lääkäripalveluiden ostosopimuksen työaikaresurssi kysyntää vastaavaksi vuoden 2008 talousarviossa, ellei pystytä palkkaamaan virkalääkäreitä.

 

                                            Kankaanpään kansanterveystyön kuntayhtymän hallituksen tulee päättää monipuolisesti valmistellusta ja perustellusta hinnankorotusasiasta, siten että jäsenkuntien etu toteutuu, mahdolliset sopeuttamistoimenpiteet tehdään ja toiminta on koko vuonna kokonaistaloudellisesti tehokasta. Talousarvion 2007 määrärahaa ei pitäisi ylittää.

 

                                            Jämijärven kunta katsoo, että hintojen korotus takautuvasti on hallinnollisesti huono ratkaisu. Muutenkin kesken talousarviovuotta tapahtuvista korotuksista tulee luopua, varsinkaan kun niiltä puuttuu pitkäjänteinen suunnitelmallisuus.

 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Lisäksi perusturvalautakunta päätti esittää, että kunta katsoo, että hintojen korotus takautuvasti on hallinnollisesti huono ratkaisu. Muutenkin kesken talousarvio-vuotta tapahtuvista korotuksista tulee luopua, varsinkaan kun niiltä puuttuu pitkäjänteinen suunnitelmallisuus.

 

                                            -------------------

 

 

107 §            ----------

 

 

108 §           PALVELUASUMISEN TARJOUKSISTA PÄÄTTÄMINEN

 

Kunta on pyytänyt tarjouksia vanhusten ja vammaisten tehostetusta ja muusta asumispalvelusta. Tehostetulla asumispalvelulla tarkoitetaan sosiaalihuoltolain 17 §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitettua ympärivuorokautista asumispalvelua.

 

Tarjouskilpailun tarkoituksena on tehdä palvelusta puitesopimuksia, jotka täydentävät palvelutuottajan nykyistä palvelukapasiteettia 10-16 paikan verran, joita 3-5 paikkaa on muuta asumispalvelua.

 

Yhtenä ehtona oli se, että palvelu ostetaan myyjän tiloissa tuotettuna lähipalveluna Jämijärven kunnan alueella tai korkeintaan kohtuullisen matkan päässä Jämijärveltä (n.20 km).

 

Määräaikaan mennessä tarjouksensa jättivät:

 

Onnikoti Oy                                             Jämijärvi

Jyllin Kodit                                               Ikaalinen

Luhatuuli Oy                                             Ikaalinen

Mediverkko Yhtymä Oy                          Helsinki

Mikeva Vanhuspalvelut Oy                    Oulunsalo

Helinä-Koti Oy                                        Kankaanpää

 

Liitteenä 108.1. tarjouspyyntö, 108.2 yhdistelmä tarjouksista ja 108.3. tarjousten kokonaistaloudellinen vertailu

 

Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää todeta, että palvelu ostetaan myyjän tiloissa tuotettuna lähipalveluna Jämijärven kunnan alueella tai korkeintaan kohtuullisen matkan päässä Jämijärveltä (n.20 km) ja että tarjousten perusteella tehdä puitesopimukset asumispalvelun ostosta seuraavasti:

Onnikoti Oy  13+2 paikkaa

Jyllin Kodit    7 paikkaa

 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

-------------------

 

 

109 §            ----------

 

 

110 §            VÄLIRAPORTTI VUODEN 2007 TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISESTA

 

Kunnanhallitus on pyytänyt lautakunnilta selvityksen vuoden 2007 talousarviossa olleiden tavoitteiden toteutumisesta ajalta 01.01. - 30.06.2007.

 

                                            Valtuuston hyväksymät tavoitteet ja väliraportti liitteenä 110.1.

 

Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle väliraportin vuoden 2007 tavoitteiden toteutumisesta liitteenä 110.1 olevan selvityksen mukaisesti.

 

                                            Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

                                           

                                            --------------------

 

Merkitään pöytäkirjaan, että Päivi Leponiemi poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 17.10.

 

 

111 §            AIESOPIMUS/ARKITOIVOHANKE

 

                                            Arkitoivo-hanke on jatkamassa Sininauhaliiton M-20 projektia.

Hankkeelle on anottu RAY:n rahoitusta, jonka vuoksi aiesopimukset ovat tarpeen.

 

Liitteenä 111.1 Hankesuunnitelma ja 111.2 aiesopimusluonnos

 

Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää hyväksyä aiesopimuksen.

 

Päätös: Perusturvalautakunta päätti hyväksyä päätösehdotuksen, mutta toiminnan jatkumisen kanalta on selvitettävä nykyisen tilan käyttöoikeus.

 

                                            --------------------

 

Merkitään pöytäkirjaan, että Aki Rantanen oli esteellisenä poissa tämän asian käsittelyn ajan. Puheenjohtaja esitteli asian.