Jämijärven kunta                        KOKOUSKUTSU

Tekninen lautakunta                    Laatimispäivämäärä:  08.08.2007

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

14.08.2007  klo 9.00

 

Paikka

 

Kunnanviraston kokoushuone

 

 

Käsiteltävät asiat

 

Tekninen lautakunta. 2

159 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS.. 306

160 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA.. 306

161 § TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT. 306

162 § TEKNISEN TOIMISTON KANSLISTIN IRTISANOUTUMINEN.. 307

163 § RAKENNUSLUPA  2007-0032, LEPPÄLUOMA KEIJO, VAPAA-AJANASUNTO

164 § RAKENNUSLUPA 2007-0043, MUUKKONEN SAMI JA PAULA, REHUSIILOT

165 § TOIMENPIDELUPA 2007-0047, SOINI ERKKI, ASUINRAKENNUKSEN MUUTOSTYÖT

166 § TOIMENPIDELUPA 2007-0048, IKONEN ELISA, JÄTEVESISUUNNITELMA

167 § LAUSUNNON ANTAMINEN TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE TOIMENPIDELUPAPÄÄTÖSTÄ KOSKEVASSA VALITUKSESSA.. 308

168 § YKSITYISTIEAVUSTUSTEN JAKO 2007. 309

169 § MUUT MAHDOLLISET ASIAT. Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.

 

 

Puheenjohtaja

ARI UUSI-RASI                                        JUHANI VIILO

Ari Uusi-Rasi                                             Juhani Viilo

 

 

 


Jämijärven kunta                                    KOKOUSPÖYTÄKIRJA               09/2007                                                                                                              

Tekninen lautakunta

 

 

KOKOUSAIKA

 

Tiistai 14.08.2007   klo 9.00 – 11.15

 

KOKOUSPAIKKA

 

Kunnanviraston kokoushuone

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uusi-Rasi Ari                        puheenjohtaja

Koivumäki Elisa

Kuusikoski Sirpa

Ritakorpi Raimo

Sjöman Miia

Ritakorpi Sauli                    varajäsen

Viilo Juhani                           pöytäkirjanpitäjä

 

POISSA OLLEET JÄSENET

 

 

 

 

 

Koivumäki Harri

Salminen Mikko

 

 

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

 

 

 

ASIAT

 

 

§§ 159 -  180                                Sivut 281 - 317

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

 

 

Puheenjohtaja                                             Pöytäkirjanpitäjä

 

 

                                                  

                                                  

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu

kokouksen kulun mukaiseksi.

Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla

varustettu nimikirjaimillamme.

 

Tarkastusaika

 

Allekirjoitukset

 

 

Elisa Koivumäki                     Sauli Ritakorpi            

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja pvm

 

Virka-asema                                               Allekirjoitus

 

 

 

 

 


159 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

 

 

 

Päätös:                            Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

 

                                       - - - -

 

 

160 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

 

 

Päätös:                            Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Elisa Koivumäki ja Sauli Ritakorpi.

 

                                       - - - -

 

 

161 § TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

 

 

                                       Jämijärven kunnanhallitus:

-         ote 182 §: Jämijärven kunnan asfaltoinnit v. 2007

-         ote 196 §: Poikkeusluvan myöntäminen / Monitoimikenttä

-         ote 214 §: Kanslisti Kati Mansikkamäen irtisanoutuminen

 

Jämijärven  kunnanvaltuusto:

-         ote 38 §: Pääskyn päiväkodin vesikaton uusiminen ja ulkoseinien maalaus

 

Lounais-Suomen ympäristökeskus:

-         päätös: Avustuksen maksaminen Eu:n tavoite 2- ohjelman (2000 – 2006) hankkeelle (Jämijärven kunnostus, osa II)

-         Osallistuminen Hämeenkankaan pohjavesitutkimuksiin

-         aloituskatselmus: Jämijärven Jyllinjoen  pohjapadon rakentaminen

-         poikkeamispäätös: Enercom Kiinteistöt Oy

-         poikkeamispäätös: Leppäluoma Keijo

-         poikkeamispäätös: Keskisaari Erkki

 

 

Korkein hallinto-oikeus:

-         päätös: Rakennusvalvontaa koskeva valitus /Rajahalme Ulla ja Pentti

 

 

                                       Länsi-Suomen lääninhallitus:

-         hakemusasian rauettaminen: väestönsuojan rakentamista koskeva vapautushakemus / Kiinteistö Oy Suurimaan kyläkeskus

 

                                       Kuntaliitto:

-         yleiskirje: Jätelain osittaisuudistus voimaan 1.6.2007

 

 

Porilab:

-         vesinäytetiedot: Mielahti, urheilukenttä, Perhepuisto

 

Päätösehdotus:                Merkitään tiedoksi

 

Päätös:                            Merkittiin tiedoksi.

 

                                       - - - -

 

 

 

 

162 § TEKNISEN TOIMISTON KANSLISTIN IRTISANOUTUMINEN

 

 

Teknisen toimiston kanslisti Kati Mansikkamäki on toimittanut seuraavan sisältöisen irtisanoutumisilmoituksen:

 

     Irtisanoutuminen

 

     Tällä päivämäärällä sanoudun irti teknisen toimiston kanslistin virasta.

     Irtisanomisaikani on yksi kuukausi.

 

     Jämijärvi 31.07.2007

 

     KATI MANSIKKAMÄKI

     Kati Mansikkamäki

 

 

Päätösehdotus:                Merkitään tiedoksi.

 

Päätös:                            1. Merkittiin tiedoksi.

 

2. Teknisen toimiston kanslistin tehtävät julistetaan haettavaksi kunnanhallituksen päätös 214 § huomioiden.

                                       - - - -

 

 

167 § LAUSUNNON ANTAMINEN TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE TOIMENPIDELUPAPÄÄTÖSTÄ KOSKEVASSA VALITUKSESSA

 

Taru ja Pekka Teelmäki  sekä Ensio Niemi ovat valittaneet Turun hallinto-oikeuteen Jämijärven kunnan teknisen lautakunnan päätöksestä § 149, jolla on hyväksytty Paula ja Sami Muukkosen toimenpidelupa nro 2007-0038 Vienola –nimiselle kiinteistölle  RN:o 5:11 Jämijärven kunnan Vihun kylässä.

 

Päätösehdotus:                Ottaen huomioon sen, että säiliö varustetaan kelluvalla katteella ja säiliön täyttö suoritetaan altapäin, hajuhaitat eivät ole suuret. Lainvoimaiseen ympäristölupaan (12.4.2007) viitaten tekninen lautakunta esittää toimenpidelupaa koskevan valituksen hylkäämistä.

 

Päätös:                            Hyväksyttiin päätösehdotus.

 

Esteellisenä Raimo Ritakorpi ja Sauli Ritakorpi olivat poistuneena kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajan.

 

                                       Tältä osin pöytäkirja tarkastettiin kokouksessa.

 

                                       - - - -

 

168 § YKSITYISTIEAVUSTUSTEN JAKO 2007

 

 

Kunnan talousarviossa on varattu yksityisteiden avustamiseen 6000 euron mää­räraha. Kunnossapidon avustushakemuksia on jätetty 23 kpl ja peruskor­jausavustushakemuksia 5 kpl.

 

Avustusten hakuperusteet olivat seuraavat:

 

Avustusta voi hakea tien kunnossapitoon, jos tien vaikutuspiirissä on ympärivuotista asutusta ja siihen käytettävä tien pituus on vähintään

300 m.

Avustusta määrättäessä tien pituudesta vähennetään omakustannettavana tien osana 150 m / asunto ja 50 m / loma-asunto.

 

Avustusta voi hakea myös tärkeisiin peruskunnostustoimenpiteisiin, ku­ten mm. siltojen ja isohkojen rumpujen uusintaan tai peruskunnostuk­seen.

Peruskunnostustöistä on esitettävä selvitys ja kustannusarvio.

Peruskunnostuksen osalta tiellä ei ole pituusvaatimusta.  

 

Niiden teiden osalta, jotka ovat saaneet aikaisemmin kunnan avustusta, tulee toimit­taa tositteet viimeksi saadun avustuksen käytöstä.

 

 

Päätösehdotus:      1. Kunnossapitoavustuksena maksetaan avustettavalle tienosalle (on tien pituus vähennettynä omavastuuosuudella) 320 euroa/km, liitteen 168.1 mukaisesti.

 

2. Peruskorjausavustuksien osalta päätösehdotus esitellään kokouksessa.

Yhteenveto peruskorjausavustushakijoista liitteenä 168.2.

 

 

 

 

Päätös:                1. Kunnossapitoavustukset myönnettiin korjatun liitteen 168.1 mukaisesti.

                           2. Peruskorjausavustukset myönnettiin liitteen 168.2 mukaisesti.

 

                           Esteellisenä Elisa Koivumäki ei osallistunut päätöksentekoon.

 

                           - - - -

 

 

 

 

176 § YLEISAMMATTIMIES MATTI LAHDENSIVUN SIIRTYMINEN ELÄKKEELLE

 

Yleisammattimies Matti Lahdensivun jäädessä eläkkeelle 30.11.2007 on tarpeen saada henkilö yleisammattimiehen tehtäviä hoitamaan, joten työsuhde ilmoitetaan haettavaksi toistaiseksi voimassaolevana.

 

Päätösehdotus:                Merkitään asia tiedoksi.

 

Päätös:                            1. Merkittiin asia tiedoksi.

                                       2. Ilmoitetaan ko. työsuhde haettavaksi.

 

                                        - - - -

 

178 § POHJAPATOASIA

 

Urakoitsija on saanut pohjapadon valmiiksi ja Lounais-Suomen ympäristökeskus suorittaa vastaanottotarkastuksen 15.8.2007 klo 13.00.

 

Päätös:                            Merkittiin asia tiedoksi.

 

                                       - - - -

 

 

 

179 § RUOPPAUSASIA

 

 

Talousarviossa on varauduttu siihen, että Poljansalmen alueen ruoppaustyöt aloitetaan tänä vuonna.

 

Päätös:                                 Tänä vuonna voidaan tehdä ns. valmistelevia töitä, jotka palvelevat ko. alueella myöhemmin tehtäviä ruoppauksia.

 

                                            - - - -