Jämijärven kunta                                 KOKOUSKUTSU 5/2007

Perusturvalautakunta                         Laatimispäivämäärä: 06.07.2007

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

 10.07.2007    kello 15.00

 

Paikka

 

Kunnantalon kokoushuone

 

Käsiteltävät asiat

 

85 §             KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

86 §             PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

87 §             VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIETOON SAATTAMINEN

88 §             TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

89 §             TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 01.01.-31.05.2007

90 §             TARJOUKSET ESIKOULUKULJETUKSISTA

91 §             ERITYISLASTENTARHANOPETTAJAN PALVELUN JÄRJESTÄMINEN

92 §             PALVELUASUMISEN KILPAILUTTAMINEN

93 §             ----------

94 §        SAIRAANHOITAJIEN JA LÄHIHOITAJAN TYÖSUHTEIDEN TÄYTTÄMINEN

95 §             PERUSHOITAJIEN VIRKOJEN MUUTTAMINEN LÄHIHOITAJIEN TYÖSUHTEIKSI

96 §             ----------

97 §             OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

 

 

 

RAINER RAJAMÄKI

Rainer Rajamäki                                           Aki Rantanen

                                                               

 


Jämijärven kunta                                    KOKOUSPÖYTÄKIRJA 17/2006                                                                                                                   

Perusturvalautakunta

 

 

KOKOUSAIKA

 

10.07.2007 kello 15.00 - 16.40

 

KOKOUSPAIKKA

 

Kunnantalon kokoushuone

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

 

Merja Lahdenpää                    puheenjohtaja

Sari Leppihalme                      jäsen

Jaana Ojala                              jäsen    klo 15.15-16.40

Pentti Virtanen                         jäsen

Eija Salminen                           varajäsen

 

POISSAOLLEET JÄSENET

 

 

Satu Jokela

Petri Ylikoski

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

 

 

Aki Rantanen                    pöytäkirjanpitäjä ja esittelijä

 

 

ASIAT

 

§§  85 -97

 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

 

 

Puheenjohtaja                                             Pöytäkirjanpitäjä

 

 

Rainer Rajamäki                      Aki Rantanen            

                                                  

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu

kokouksen kulun mukaiseksi.

Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla

varustettu nimikirjaimillamme.

 

Tarkastusaika

   .07.2007                         Perusturvakeskus

Allekirjoitukset

 

 

Merja Lahdenpää                    Sari Leppihalme       

 

Paikka ja pvm

16.07.2007                        Perusturvakeskus

Virka-asema                                               Allekirjoitus

Perusturvajohtaja


 

 

85 §              KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

 

 

Ehdotus: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

                                            ---------------

 

 

86 §              PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

 

Ehdotus: Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat Merja Lahdenpää ja Sari Leppihalme.

 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

 

87 §              VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIETOON SAATTAMINEN

 

 

Ehdotus: Perusturvalautakunta merkitsee tietoonsa saatetuiksi seuraavat viranhaltijapöytäkirjat:

                                            - perusturvajohtaja

                                            - sosiaalityöntekijä

                                            - laitos- ja avopalvelujohtaja

 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

 --------------

 

 

88 §              TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

 

 

Ehdotus: Perusturvalautakunta merkitsee tiedokseen seuraavat ilmoitusasiat:

- Länsi-Suomen lääninhallitus, Lupa yksityisten sosiaalipalvelujen antamiseen/Perhekoti Honkaranta Ay

- Satakunnan Erityishuoltopiirin kuntayhtymä, Menettelytapaohje Satakunnan erityishuoltopiirin laitoshoidosta ja asumispalveluista kunnalliseen tai yksityiseen palveluun siirryttäessä

- Pohjois-Satakunnan Vammaisneuvosto, Vammaisneuvoston kokouksen pöytäkirja 29.5.2007

- Sosiaali- ja terveysministeriö, Sosiaalipalvelut toimiviksi, Sosiaalialan kehittämishankkeen arviointikierroksen raportti

- Kankaanpään kansanterveystyön kuntayhtymä, Hoitopäivät 2007

 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

-----------------

 

 

89 §              TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 01.01.-31.05.2007

 

 

Talousarvion toteuma 01.01.–31.05.2007 on menojen osalta 42,7 %. Tulot ovat toteutuneet 42,3 %.

 

Sosiaalitoimen menot ovat toteutuneet 40,9 % ja terveysmenot ovat toteutuneet 44,7.

 

Tarkastelujakson toteutuma-aste 41,66 %.

 

Talousarvion toteuma liitteenä 89.1.

                                           

Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää merkitä talousarvion toteutumisen tietoon saatetuksi.

 

                                           Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

                                            --------------------

 

 

90 §              TARJOUKSET ESIKOULUKULJETUKSISTA

 

Esikoulukuljetuksista on pyydetty entiseen tapaan tarjoukset yleisellä tarjouspyynnöllä (liite 90.1). Perusturvalautakunta on kokouksessaan 09.08.2001, 80 § päättänyt, että esikoululaisten kuljetuksissa noudatetaan kolmen kilometrin rajaa ja kuljetukseen on mahdollista tulla, mikäli autossa on tilaa, omalla kustannuksella. Perusturvalautakunta päätti 15.06.2004, § 96  periä 40 euroa/kk korvausta niiden lasten osalta jotka eivät kuulu kuljetuksen piiriin.

 

Määräaikaan 21.06.2007 mennessä jätettiin yksi tarjous. Tarjouksen jätti Timo Ranta (liitteeksi esityslistaan 90.2). Viime lukukautena hinta oli 192,- euroa/pv.

 

Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää hyväksyä esikoulukuljetuksesta tehdyn tarjouksen.

 

                                             Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

                                             ------------------

 

 

                                    Merkitään pöytäkirjaan, että lautakunnan jäsen Jaana Ojala saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 15.15.

 

 

91 §              ERITYISLASTENTARHANOPETTAJAN PALVELUN JÄRJESTÄMINEN

 

                                            Erityistä tukea tarvitsevien lasten aseman parantamiseksi lastenpäivähoidosta annettuun lakiin (36/1973) lisättiin uusi 4 a §, jonka mukaan kunnan käytettävissä tulee olla lasten päivähoidossa esiintyvää tarvetta vastaavasti sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (272/2005) 9 §:n mukaisesti määräytyvän kelpoisuuden omaavan erityislastentarhanopettajan palveluja. Laki tuli voimaan 1.1.2007.

 

                     Säännös ei edellytä, että kunnalla tulee olla oma erityislastentarhanopettaja. Mikäli kunnalla ei tällaista henkilöä ole palveluksessaan, kunnat voivat sopia kuntalain 76 §:n mukaisesti yhteistyöstä riittävien erityislastentarhanopettajan palvelujen turvaamiseksi.

 

                     Esikouluopettaja Susanna Luomaniemellä on erityslastentarhanopettajan kelpoisuus. Hän on ollut valmis siirtymään erityisopetukseen. Toiminta on suunniteltu aloitettavaksi kokeiluluontoisena kahden vuoden aikana alkaen 1.8.2007.

 

                     Naapurikuntien kanssa on neuvoteltu ja sovittu, että Jämijärvi palkkaa erityislastentarhanopettajan ja myy palvelua naapurikunnille. Naapurikuntien kanssa on neuvoteltu palvelun tarpeesta ja neuvotteluissa on sovittu seuraavaa:

                                            Neuvottelutuloksen mukaan erityislastentarhanopettajan palveluja kunnat ostavat seuraavasti:

                                            Kankaanpää 10 pv/kk

                     Honkajoki 2 pv/kk

                     Karvia 1 pv/kk

                     Siikainen konsultaatiota tarpeen mukaan.

 

                     Omaan kuntaan jää työpanosta 5 pv/kk.

                    

                     Lavia ei alun kiinnostuksen jälkeen ollut valmis ostamaan ollenkaan palvelua.

 

                     Palvelun ostamisesta kunnilla on päätökset.

 

                     Palvelun hinnaksi perusturvalautakunta on päättänyt 28 euroa tunnilta.

 

                     Kunnanhallitus on päättänyt 27.6.2007, että toimenpiteiden käynnistäminen siirretään alkavaksi 1.9.2007 alkaen, jotta asia voidaan kokonaisuudessaan käsitellä myös määrärahan osalta elokuun valtuustossa.

 

                     Erityislastentarhanopettajan palvelun budjetointi:

 

                                            2034             Erityislastentarhanopettajan palvelu

 

                     TULOT:

                     3140             Myyntitulot kunnilta                                  13.500

 

                     MENOT:

                     4002             Vakinaisten työsuhteisten kk-palkat     10.300

                                            4100             KVTEL-maksu                                           1.700

                                            4150             Sotu-maksu                                                   400

                                            4160             Työttömyysvakuutusmaksu                          300

                                            4170             Tapaturmavakuutusmaksu                          100

                                            4420             Matkustus- ja kuljetuspalvelut                      400

                                            4500             Toimisto- ja koulutarvikkeet                        200

                                            4600             Muu materiaali                                              100

                                                                                                                                     ---------

                                                                                                             13.500

 

                     Esiopetuksen ja muiden järjestelyjen kannalta olisi hyvä, että toiminta virallisesti voisi alkaa viimeistään 15.8.2007 alkaen.

 

                     Ostopalveluluonnos liitteenä 91.1.

 

Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle

1. että Jämijärven kunta perustaa kaksivuotisen erityislastentarhanopettajan tilapäisen työsuhteen 15.8.2007 alkaen

2. että se hyväksyy erityislastentarhanopettajan ostopalvelun myymisen 15.8.2007 alkaen

3. että toiminta budjetoidaan edellä esitetyn mukaisesti tämän vuoden talousarvioon

 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.  

 

---------------

 

 

92 §              PALVELUASUMISEN KILPAILUTTAMINEN

 

 

Perusturvaltk 29 §             Palveluasumisen kilpailuttamisesta on alustavasti neuvoteltu Efeko Oy:n konsultti Sirpa Korhosen kanssa. Korhonen on toivonut, että kilpailuttaminen tapahtuisi huhti-toukokuun aikana. Kilpailuttaminen voidaan tällöin toteuttaa nykyisen hankintalain voimassa ollessa.

 

Korhonen ei varmasti voinut sanoa kumpi kilpailumenettely olisi parempi avoin vai rajoitettu tarjouskilpailu. Se millaista hankintamenettelyä kannattaa käyttää, riippuu hankinnan kohteesta ja arvosta. Menettelyn valintaan vaikuttaa se, miten erityislaatuisesta ja monimutkaisesta hankinnasta on kysymys.

 

Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää

1. alustavasti, että hankintamenettelynä käytetään avointa tarjouskilpailua

2. että kilpailuttamisen muista yksityiskohdista päätetään myöhemmin.

 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

---------------- 

 

 

Perusturvaltk 68 §             Efeko Oy on lähettänyt tarjouksen kilpailutusprosessista, joka on kokonaishinnaltaan 7.350 euroa (alv 0).

 

Hinta on melko korkea, jonka vuoksi Kankaanpään kaupungilta on pyydetty konsulttiapua, sillä he kilpailuttivat alkuvuodesta palveluasumisen. Kaupungin perusturvakeskus on lupautunut antamaan apua.

 

Asumispalvelusta tehdään ns. puitesopimus palvelun tuottajan kanssa ja asiakkaalle tehdään erillinen asumispalvelupäätös. Asiakas maksaa säännösten mukaisen maksun palvelustaan maksukyvyn mukaan. Kela maksaa asukkaalle asumistuen ja hoitotuen eläkkeen lisäksi. Poikkeuksena ovat kehitysvammaiset ja vammaispalvelulain piiriin kuuluvat asiakkaat. Heiltä ei voi periä maksua hoivasta.

 

Liitteenä 68.1. Efeko Oy:n tarjous. Liitteenä 68.2. Kankaanpään kaupungin kilpailutusasiakirjat.

 

Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää

1. ettei Efeko Oy:n tarjousta hyväksytä

2. että valmistelua jatketaan Kankaanpään kaupungin mallin mukaisesti ja hankkimalla sieltä tukea omalle kilpailuttamiselle konsultoimalla vanhustyönjohtajan kanssa.

 

 

                                            Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

                                            -------------------

 

Perusturvaltk 77 §             Tarjoukset on pyydetty vanhusten ja vammaisten tehostetusta ja muusta asumispalvelusta ajalle 1.8.2007–31.7.2011.  Tarjousten perusteella tehdään puitesopimukset 10-16 asukaspaikasta. Hankinta on toteutettu avoimella menettelyllä. Kirjalliset tarjoukset tulee toimittaa 20.6.2007 mennessä.

 

                                            Tarjousasiakirjat liitteenä 77.1.

 

Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää merkitä tässä vaiheessa kilpailutuksen tietoon saatetuksi.

 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

                                            --------------------

 

Perusturvaltk. 92 §            Määräaikaan mennessä saapui kuusi tarjousta. Tarjousten käsittely on vielä kesken ja edellyttää konsultointia sekä arviointityöryhmän perustamista.

 

Tarjouksista tulee valita kokonaistaloudellisesti edullisin painotuksella hinta 40 % ja laatutekijät 60 %. Laatutekijöiden osalta painotus muodostuu seuraavasti:

 

·        Toimintavarmuus    painoarvo 20%

 

(varahenkilöstöjärjestelmä, referenssit sekä aiempi kokemus hoivapalvelusta tai liiketoimintasuunnitelma, henkilöstön koulutus/perehdytys, henkilöstöresurssit)

 

·        Erityistekijät              painoarvo 30%

 

(eettinen ohjeisto, laadunhallinta- ja asiakaspalautejärjestelmä, saattohoito, valmiudet hoitoisuudessa tapahtuviin muutoksiin, MRSA- potilaan hoitomahdollisuudet, tilat)

 

·        Viriketoiminta            painoarvo 10%

(viikko-ohjelma, vuosisuunnitelma kulttuuri- ja virkistystoiminnasta ja esite toiminnasta)

 

·        Hinta                            painoarvo 40 %

 

Laatutekijöiden arviointi tapahtuu arviointiryhmän toimesta. Arviointiryhmä antaa laatutekijöiden osalta pisteitä 4-10. Tarjouksista voidaan valita useampia palveluntuottajia.

 

Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää

1. merkitä avauspöytäkirjan tietoon saatetuksi

2. valita arviointityöryhmään Rainer Rajamäen, Kirsi Rannan sekä Aki Rantasen.

3. valtuuttaa käyttämään konsultointia.

 

                                            Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

                                            ------------------

 

 

93 §              ----------

 

 

94 §             SAIRAANHOITAJIEN JA LÄHIHOITAJAN TYÖSUHTEIDEN TÄYTTÄMINEN

 

 

                     Kahden sairaanhoitajan ja lähihoitajan työsuhteiden täyttäminen on ollut haettavana. Työsuhteisiin on jätetty seuraavat hakemukset :

- sairaanhoitajan työsuhteet liite 94.2.

- lähihoitajan työsuhde liite 94.1.

 

Sairaanhoitajan työsuhteiden hakijoista on 5.7.2007 haastateltu kaikki.  Lähihoitajan työsuhteen hakijoista on haastateltu samaan aikaan:

Anne Alarotu

Minna Hakanen

Maria Koivula

Tarja Pentti

Kirsti Sorvali

Maarit Vahantapohja

 

Haastattelijoina ovat olleet Rainer Rajamäki, Satu Jokela, Kirsi Ranta ja Aki Rantanen.

 

Haastattelijoiden kannanottona sairaanhoitajien virkojen täytön osalta oli, että valittavat olisivat Oivi Koskensalo ja Taru Saurio.

 

Lähihoitajan työsuhteen osalta todettiin, että mikäli Oivi Koskensalo valitaan sairaanhoitajaksi, tulee hänen nykyinen tehtävänsä täytettäväksi. Tämä tulee samoin täyttää lähihoitajan työsuhteena.

 

Haastattelijoiden kannanottona oli, että valituiksi tulisivat Kirsti Sorvali ja Minna Hakanen esitetyssä järjestyksessä.

 

Työsuhteiden vaalit suorittaa perusturvajohtaja. Vaalit suoritetaan kokoukseen mennessä.

 

                     Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää merkitä asian tietoon saatetuksi.

 

                                            Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

                                            ------------------

 

 

95 §             PERUSHOITAJIEN VIRKOJEN MUUTTAMINEN LÄHIHOITAJIEN TYÖSUHTEIKSI

 

                                            Vanhustenhuollossa on vapautunut ja vapautumassa yhteensä kaksi perushoitajan virkaa, jotka täytettäisiin nimikkeellä lähihoitajan työsuhde.

 

                     Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että

1. vanhustenhuollon kaksi vapautuvaa perushoitajan virkaa lakkautetaan 10.7.2007 lukien

2. samasta ajankohdasta perustetaan kaksi lähihoitajan työsuhdetta.

 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

--------------------

 

 

96 §             ----------