Jämijärven kunta                        KOKOUSKUTSU

Sivistyslautakunta                            Laatimispäivämäärä:

 

Kokoustiedot

 

Aika

To 19.04.2007 klo 18.00

 

Paikka

Kunnanviraston kokoushuone

 

 

 

Käsiteltävät asiat

 

Käsiteltävät asiat

§ 26 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

§ 27 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

§  28 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALTA 01.01.-31.12.2006

§ 29 VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET AJALTA 01.01.- 31.03.2007

§ 30 TOIMINTAKERTOMUS / TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 31.12.2006

§  31 KIRJASTON TOIMINTATILASTO VUODELTA 2006

 

§ 37  KOULUTULOKKAIDEN SIJOITTELU

§  38 KESKUSKOULUN KEITTIÖLTÄ MYYTÄVIEN ATERIOIDEN HINTA

§ 39 KOULUTULOKKAIDEN TUTUSTUMISPÄIVÄ

§ 40 PERUSOPETUKSEN TUNTIOPETUSTEHTÄVIÄ LV 2007-2008 TIETOTEKNIIKKA, KUVAAMATAITO, OPINTO-OHJAUS/ NÄPPÄILYTAITO , RESURSSIOPETUS JA ILMAISUTAITO

§ 41 LUOKANOPETTAJAN VIRKA (virka n:o 0004)

§  42  MATEMATIIKAN, FYSIIKAN JA KEMIAN LEHTORIN VIRKA (0104)

§ 43 TOIMINTASUUNNITELMA/ KOULUN ULKOPUOLINEN TOIMINTA

§ 44 PERUSOPETUKSEN TUNTIJAKO

§  45 KÄYTETTÄVÄN TUNTIRESURSSIN JAKO JÄMIJÄRVEN KOULUJEN JA PERUSOPETUKSEN KESKEN

§ 46  KOULULAISKULJETUKSET LUKUVUONNA 2007-2008

§ 47     MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

 

 

 

YRJÖ ALAROTU                                 ROLF BJÖRKMAN

Yrjö Alarotu                                            Rolf Björkman

 puheenjohtaja                                         rehtori

 

 

 


Jämijärven kunta                                    KOKOUSPÖYTÄKIRJA                                                                  3/07                                                                    

 

 

KOKOUSAIKA

 

19.04.2007 klo 18.00 – 19.20 

 

KOKOUSPAIKKA

 

Kunnanviraston kokoushuone

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yrjö Alarotu, puheenjohtaja

Pasi Huhtanen, varapuheenjohtaja

Leena Koivunen

Kirsi Leppihalme

Anu Sillanpää

Markku Virtanen

Rolf Björkman, esittelijä ja pöytäkirjanpitäjä

 

POISSA OLLEET JÄSENET

 

 

 

 

 

 

Tarja Pajulahti

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

 

 

Tuija Ranta, kh;n edustaja

ASIAT

 

 

§§  26-  48

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

 

 

Puheenjohtaja                                             Pöytäkirjanpitäjä

 

 

Yrjö Alarotu                           Rolf Björkman               

                                                  

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu

kokouksen kulun mukaiseksi.

Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla

varustettu nimikirjaimillamme.

 

Tarkastusaika  Jämijärvi   ___.___. 2007

 

Allekirjoitukset

 

 

Leena Koivunen                       Kirsi Leppihalme

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja pvm

 

Virka-asema                                               Allekirjoitus

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

§ 26 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

 

 

                      Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

 

                      -----

 

 

 

§ 27 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

 

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Leena Koivunen ja Kirsi Leppihalme. Tarkastus päätettiin pitää ti 24.04.2007 klo 12.00 jälkeen.

 

§  28 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALTA 01.01.-31.12.2006

 

 

Esityslistan liitteenä on talousarvion toteutuminen ajalta 01.01.-

31.12.2006.

 

Ehdotus: Sivistyslautakunta merkitsee tietoon saatetuksi talousarvion toteutumisen ajalta 01.01.- 31.12.2006.

 

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

 

-----

 

§ 29 VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET AJALTA 01.01.- 31.03.2007

 

 

Ehdotus: Sivistyslautakunta merkitsee tietoon saatetuksi rehtorin viranhaltijapäätökset ajalta 01.01.-31.03.2007.

 

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

-----


 

§ 30 TOIMINTAKERTOMUS / TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 31.12.2006

 

Liitteenä 30.1. on toimintakertomus vuodelta 2006 koulutoimen tavoitteiden toteutumisesta.

 

Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää hyväksyä liitteen 30.1. mukaisen toimintakertomuksen tavoitteiden toteutumisesta vuodelta 2006.

 

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

----


 

 

§  31 KIRJASTON TOIMINTATILASTO VUODELTA 2006

 

 

Liitteenä 31.1. on yleisten kirjastojen toimintatilasto Jämijärven kunnan osalta vuodelta 2006.

 

Ehdotus: Sivistyslautakunta saattaa tietoon liitteen 31.1. mukaisen Jämijärven kunnan kirjaston toimintatilaston.

 

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

 

-----

 

 

 § 37  KOULUTULOKKAIDEN SIJOITTELU

 

 

Koulutulokkaiden eli kuluvana vuonna 7 vuotta täyttävien ( vuonna  2000 syntyneet) tai sellaisien aiemmin syntyneiden oppilaiden,  jotka eivät vielä ole aloittaneet oppivelvollisuuttaan. Koulunsa aloittavia oppilaita on yhteensä  30.

 

Perusopetuslain 6 ':n mukaan perusopetus tulee kunnassa järjestää siten, että oppilaiden koulumatkat ovat asutuksen, koulujen ja muiden opetuksen järjestä­mispaikkojen sijainti sekä liikenneyhteydet huomioon ottaen mahdollisimman turvallisia ja lyhyitä. Kunta osoittaa oppilaalle lähikoulun tai muun soveltuvan paikan, jossa oppilaalla on oikeus saada perusopetusta. Kunnan osoittamaan lähikouluun oppilaalla on subjektiivinen oikeus päästä.

 

Perusopetuslain 25 ':n mukaan oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna, jona lapsi täyttää seitsemän vuotta. Oppivelvollisuus päättyy, kun perusopetuksen  9-vuotinen oppimäärä on hyväksytysti suoritettu tai, kun oppivelvollisuuden alkamisesta on kulunut 10 vuotta. Jos perusopetuksella säädettyjä tavoitteita ei lapsen vammaisuuden tai sairauden vuoksi ilmeisesti ole mahdollista saavuttaa yhdeksässä vuodessa, alkaa oppivelvollisuus vuotta aikaisemmin ja kestää 11 vuotta. Tämä 11-vuotinen oppivelvollisuus koskee fyysisesti tai henkisesti vaikeasti vammaisia tai sairaita lapsia. Pidennetty oppivelvollisuus voi perustua näkövamman, kuulovammaan tai muuhun fyysiseen vammaan taikka sai­rauteen. Pidennetyn oppivelvollisuuden perusteena voi olla vaikea kehitysvam­ma. Pidennetyssä oppivelvollisuudessa olevan tulee osallistua vuoden kestä­vään esiopetukseen, joka kuuluu oppivelvollisuuteen. Oppilas, jonka oppivel­vollisuus kestää 11 vuotta, otetaan aina perusopetuslain 17 ':n 2 momentissa tarkoitettuun erityisopetukseen.

Erityisopetukseen siirtämisestä tulee tehdä päätös ja siirrossa tulee noudattaa asetuksessa säädettyjä menettelytapoja.

Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää sijoittaa vuonna 2007 koulunkäyntinsä aloittavat oppilaat kouluihinsa. Ensisijaisesti oppilas sijoitetaan lähikouluunsa. Mikäli vanhemmat ovat halunneet viedä lapsensa muuhun kuin lähikouluunsa, tulee heidän tällöin itse järjestää ja maksaa koulukuljetus.

 

Jämijärven keskuskoulu:

Haapaniemi Veera

Hirvonen Emmi

Leinonen Kaarle

Leppihalme Miko

Mattila Mika

Pennanen Janita

Rajala Jenni

Rantanen Janette

Rudenberg Mikaela

Saloniemi Konsta

Suoniemi Jouni

Valtonen Laura 

Ylikoski Matias

 

Palokosken koulu:

Kivilahti Oskari

Lehtinen Janne

Luomaniemi Lassi

Muukkonen Emilia

Pihlajamäki Pinja

Rajaniemi Pinja

Salo Laura

 

Suurimaan koulu:

Kuusikoski Tuomas

Laihokari Kimi

Lehtiniemi Jere

Mäensivu Jone

Niemi Jere

Peurala Aino

Tuominen Mari

 

Tykköön koulu:

Holopainen Sinna (lähikoulu Suurimaan koulu)

Koskensalo Samuli (Ikaalinen)

Rantakytö Emma.

 

 

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

 

-----

 

§  38 KESKUSKOULUN KEITTIÖLTÄ MYYTÄVIEN ATERIOIDEN HINTA

 

 

Kunnallisen yleisen virkaehtosopimuksen mukaan (VI luku kustannusten ja luontoissuoritusten korvaukset 4 ') työnantajan työpaikkaruokaloissa peritään pääateriasta (lounas, päivällinen, kouluaterian luontoinen ateria) toimivaltaisen viranomaisen päätöksen mukaan vähintään ravintoedun verotusarvojen ja enin­tään omakustannushinnan mukainen korvaus.

 

Soveltamisohjeen mukaan laitosruokalan (ruokaa valmistetaan pääasiassa muil­le kuin henkilöstölle) omakustannushinnassa otetaan huomioon ruoka-aineiden hankinta- ja kuljetuskustannukset, ruokahuoltohenkilöstön palkat sosiaalikus­tannuksineen ja arvonlisävero.

 

Verohallituksen ennakonpidätyksistä vuonna 2007 noudatettavista luontoisetu­jen laskentaperusteista antaman päätöksen 24.11.2006/n:o 1741/32/2006  /13 '  mukaan sairaalan, koulun, päiväkodin tai muun vastaavan laitoksen henkilö­kuntaan kuuluvan laitosruokailun yhteydessä saaman ravinto-edun raha-arvona pidetään 3,75  euroa ateriaa kohden. Opettajan oppilaitosruokailun  valvonnan yhteydessä saaman ravinto-edun arvo on 3,00  euroa ateriaa kohden.

 

VES:n perusteella korvausten laskentaperusteena olevat kustannukset ovat seuraavat

 Ravintoaineet (sisältää alv:n)              34.701 i

 Palkat (myös sijaiset)                        43.141 i

 Sosiaalikulut (myös sijaiset)               11.066  i

 

yhteensä                         88.908 i  

 

kustannukset valmistettua ateriaa kohden  37 620 valmistetun aterian mukaan  ovat 2,37  euroa.

 

Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää ehdottaa kunnanhallitukselle,

1) että kunnan omalle, muulle kuin valvovalle opetushenkilökunnalle Kes­kuskoulu keittiöltä myytävien aterioiden hintana ajalta 1.1. - 31.12.2007 peri­tään ravinto-edun raha-arvon mukainen hinta 3,75 euroa  ateriaa kohden ja

 

2) että vierailijoilta perittäväksi hinnaksi määrätään sama kuin kunnan muul­ta henkilökunnalta perittävä hinta,

 

3) että opetushenkilökunnan oppilaitosruokailun valvonnan yhteydessä saa­man verotuksessa luontaisetuna huomioitavan ravinto-edun arvo on  3,00 euroa ateriaan kohden.

 

 

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

-----

 

§ 39 KOULUTULOKKAIDEN TUTUSTUMISPÄIVÄ

 

 

Koulunsa syksyllä 2007 aloittavat oppilaat ilmoittautuivat 8.3.2007 mennessä ja nyt heille järjestetään kouluun tutustumispäivä. Tutustumispäivä pidetään 27.4.2007 kaikilla kouluilla.

 

Koulutulokkaille on järjestetty kaikkien koulujen yhteinen vanhempainilta Keskuskoululla 12.4.2007.

 

Ehdotus: Sivistyslautakunta merkitsee asian tiedoksi.

 

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

-----

 

§ 40 PERUSOPETUKSEN TUNTIOPETUSTEHTÄVIÄ LV 2007-2008 TIETOTEKNIIKKA, KUVAAMATAITO, OPINTO-OHJAUS/ NÄPPÄILYTAITO , RESURSSIOPETUS JA ILMAISUTAITO

 

Jämijärven keskuskoululla tuntiopetustehtävissä on ollut lukuvuonna 2006-2007 opetustehtävissä muodollista kelpoisuutta vailla olevia henkilöitä, jonka vuoksi opetustunteja tulee asettaa yleisesti haettaviksi lukuvuodeksi 2007-2008.

 

Kuvaamataitoa 8 vkt, tietotekniikkaa 4 vkt, ilmaisutaitoa 4 vkt, opinto-ohjaus (näppäilytaito) 2 vkt , resurssiopetus 1 vkt sekä tietotekniikkavastaavan työ.

 

Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää julistaa haettavaksi em. perusopetuksen tuntiopettajan tehtävät lukuvuodeksi 2007- 2008 liitteen 40.1. mukaisella ilmoituksella, joka julkaistaan kunnan virallisella ilmoitustaululla sekä ilmoitetaan työvoimatoimistolle. Tuntiopettajan tehtävät täytetään kuuden kuukauden koeajalla.

 

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

 

-----

 

§ 41 LUOKANOPETTAJAN VIRKA (virka n:o 0004)

 

 

Luokanopettajan virka ( n:o 0004) on täytetty väliaikaisesti ajalla 29.1.2007 -31.7.2007 vakinaisen viranhaltijan siirryttyä toisiin tehtäviin.

 

Jämijärven kunnan oppilasennuste näyttää alenevaa oppilasmäärää, jonka johdosta ei ole tarkoituksenmukaista täyttää kyseessä olevaa virkaa toistaiseksi.

 

Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää julistaa luokanopettajan viran (n:o 0004) avoimeksi ja täyttää määräaikaisena ajalle 1.8.2007 - 31.7.2008 liitteen 41.1 mukaisella ilmoituksella. Ilmoitus julkaistaan kunnan virallisella ilmoitustaululla sekä ilmoitetaan työvoimatoimistolle.

 

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

------

 

§  42  MATEMATIIKAN, FYSIIKAN JA KEMIAN LEHTORIN VIRKA (0104)

 

 

Matematiikan, fysiikan ja kemian lehtorin viranhaltija on jäänyt eläkkeelle 1.1.2007.  Eläkejärjestelyjen vuoksi tehtävä on täytetty viransijaisuutena ja väliaikaisena lukuvuonna 2006-2007.

 

 

Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää julistaa matematiikan, fysiikan ja  kemian lehtorin viran (n:o 0104) avoimeksi 1.8.2007  alkaen  ja virka täytetään toistaiseksi liitteen 42.1. mukaisella ilmoituksella, 6kk koeajalla. Ilmoitus julkaistaan Opettaja lehdessä, kunnan virallisella ilmoitustaululla sekä ilmoitetaan työvoimatoimistolle.

 

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

-----

 

§ 43 TOIMINTASUUNNITELMA/ KOULUN ULKOPUOLINEN TOIMINTA

 

 

Jämijärven keskuskoulun 1.- 2. luokan opintoretki 29.3.2007 Tampereelle, liite 43.1.

 

                            Ehdotus: Sivistyslautakunta merkitsee suunnitelman tiedokseen.

 

                            Päätös: Sivistyslautakunta merkitsi asian tiedokseen.

 

                            ------


                            Sivltk 06.05.2004     § 46

§ 44 PERUSOPETUKSEN TUNTIJAKO

 

Sivltk § 46                           Valtioneuvoston asetuksen n:o 1435 (20.12.2001), joka on säädetty perusopetuslain (626/1998) 14 momentin nojalla, määrätään peruskoulussa antamaan perusopetusta asetuksen 3:nnen luvun 6:nnen § mukaisesti.

Tällä asetuksella kumotaan peruskoulun tuntijaosta 23.9.annettu valtioneuvoston päätös (834/1993).

Uusi noudatettavaksi tuleva tuntijako noudattaa valtioneuvoston asetuksen n:o 1435 mukaista tuntijakokaaviota, liite 46.1.

Sivistyslautakunta päättää Jämijärven kunnan koululaitoksessa noudatettavasta tuntijaosta, liite 46.2.

Jämijärven kunnan koulutoimessa uusi tuntijako otetaan käyttöön samalla aikataululla kuin "Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2004" mukainen opetus kullakin vuosiluokalla aletaan.

Ehdotus. Sivistyslautakunta hyväksyy liitteen 46.2 mukaisen tuntijaon, joka on laadittu opetushallituksen 16.1.2004 määräämien perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti.

-----  

Sivltk 44 §                       Jämijärven kunnan koululaitoksessa on ollut käytössä liitteen 44.1. mukainen tuntijako.  Toisena vieraana kielenä on saksa (A-2). 

Valtioneuvoston asetuksen n:o 1435 mukaan A-2 kielen (saksa) opetusta tulee alaluokilla (luokat 1-6) olla yhteensä 6 viikkotuntia.  Jämijärvellä saksan kielen opetusta on aloitettu 5:llä luokalla, jonka johdosta 5 ja 6 luokilla

on ollut 3 viikkotuntia, mikä on hyvin työlästä.  Saksankielen opettaja on kartoittanut kyselyllä oppilaita, jotka olisivat kiinnostuneita aloittamaan A-2  (saksa) kielen opiskelun jo 4 luokalla, jolloin vuosiluokilla 4-6 olisi kullakin 2 viikkotuntia kyseistä oppiainetta.  Kyselyn perusteella Jämijärvellä olisi halukkuutta aloittaa toisen vieraan kielen (A-2 saksa) opiskelu jo 4 vuosiluokalla.

Mikäli opiskelu aloitetaan jo 4:llä luokalla, tulee siirtymäkausi, jolloin oppituntimäärä on seuraava:

·        lukuvuonna 2007-2008;  4. lk  2h,  5. lk 3h ja 6.lk 3h

·        lukuvuonna 2008-2009;  4. lk  2h,  5. lk 2h ja 6. lk 3h

·        lukuvuonna 2009-         ; 4. lk  2h,  5. lk  2h ja 6. lk 2h .

Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää, että Jämijärven kunnan koululaitoksessa muutetaan käytettävää tuntijakoa siten, että toisen vieraan kielen (A-2 saksa) opiskelu aloitetaan 4:llä luokalla ja vuosiluokilla 4-6 opiskellaan kyseistä kieltä 2 viikkotuntia. Muutoksen toteuttamisessa käytetään siirtymäkautta.  Yläluokkien osalta toimenpide ei aiheuta muutosta. 

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

------

§  45 KÄYTETTÄVÄN TUNTIRESURSSIN JAKO JÄMIJÄRVEN KOULUJEN JA PERUSOPETUKSEN KESKEN

 

Koulukohtainen käytettävissä oleva tuntimäärä määräytyy sen mukaan, mikä on opetuksen järjestäjän kannalta tarkoituksenmukaista ja täyttää Vnp:n asetuksen peruskoulun tuntijaosta. Kaikki luokat 1-9 noudattavat asetusta 20.12.2001/ 1435.

POA3 §:n (Perusopetusasetus nro 852/1998) mukaan: Perusopetusta annetaan ensimmäisellä ja toisella vuosiluokalla oppilaalle keskimäärin vähintään 19, kolmannella ja neljännellä vuosiluokalla keskimäärin vähintään 23, viidennellä ja kuudennella vuosiluokalla keskimäärin vähintään 24 ja sen jälkeisillä luokilla keskimäärin vähintään 30 oppituntia työviikossa

POL 16 §:n (Perusopetuslaki nro 628/1998) mukaan: Opinnoissa tilapäisesti jälkeen jääneille tai muutoin erityistä tukea tarvitseville tulee antaa tukiopetusta.

POA 4§:n mukaan : Esiopetuksessa ja perusopetuksen kahdelle ensimmäisellä vuosiluokalla oppilaan työpäivään saa kuulua enintään 5 oppituntia ja muina vuosina sekä lisäopetuksessa enintään 7 oppituntia.

-----

POL 37 §:n mukaan jokaisella koululla tulee olla toiminnasta vastaava rehtori. Opetuksen järjestäjällä tulee olla opetuksen järjestämismuoto huomioon ottaen riittävä määrä opettajan virkoja tai työsopimussuhteisia opettajia. Lisäksi opetuksen järjestäjällä voi olla tuntiopettajia, koulunkäyntiavustajia ja muuta henkilöstöä. Rehtorin ja opettajien kelpoisuusvaatimuksista säädetään asetuksella. Asianomainen ministeriö voi erityisestä syystä myöntää niistä erivapauden.

Jämijärven kunnan koulujen käyttämät tuntiresurssit lukuvuonna 2006-2007:

- Palokoski 56 vkt, Suurimaa 56 vkt ja Tykköö 56 vkt, Jämijärven keskuskoulu, vuosiluokat 1-6 154 vkt (sisältää Jämijärven kunnan 5-6 luokkien oppilaiden vapaaehtoisen saksan kielen tunnit 4 vkt) ja Jämijärven keskuskoulu, vuosiluokat 7-9 191 vkt (sisältää 7 luokan vapaaehtoisen saksan kielen tunnit 2 vkt).

Lisäksi erityisopetus:

- osa-aikainen erityisopetus (koulujen yhteinen) 25 vkt.

- pienryhmäopetus 24 vkt.

 

Ehdotus: Sivistyslautakunta hyväksyy koulujen tuntiresurssit lukuvuonna 2007-2008:

1. Opetustunnit: Kyläkoulut Palokoski 56 vkt, Suurimaa 56 vkt, Tykköö 56 vkt, Jämijärven keskuskoulu, vuosiluokat 1-6 154 vkt ja Jämijärven keskuskoulu, vuosiluokat 7-9 192 vkt.

2. Jämijärven kunnan koulujen vapaaehtoisen saksan kielen opiskelua varten vuosiluokille 4-7 enintään 8 vkt (Jämijärven keskuskoulun 4-6 luokkien tunnit 6 vkt ja 7 luokka 2 vkt, sisältyvät jo kohdan 1. opetustunteihin)

3. Tukiopetustunnit: Kukin koulu voi käyttää tukiopetukseen lukuvuoden 2007-2008 aikana seuraavasti; Jämijärven keskuskoulu, lk 1-6  8 vkt, Jämijärven keskuskoulu, lk 7-9 10 vkt, Palokosken koulu 3 vkt, Suurimaan koulu 3 vkt ja  Tykköön koulu 3 vkt 

4. Kouluille kerhotuntikiintiö: kyläkoulut kukin 2 vkt, Jämijärven keskuskoulu, 1-6 lk 4 vkt ja Jämijärven keskuskoulu, 7-9 lk 4 vkt.

5. Opettajien harkinnanvaraiset tunnit pidetään ennallaan ja maksetaan opetusalan VES:n mukaan.

6. Erityisopetuksen tunnit: a) Osa-aikaiseen erityisopetukseen (koulujen yhteinen) käytettävissä 25 vkt. Tunnit jaetaan lukuvuosittain kouluille kunkin koulun tarpeiden mukaisesti.

b) pienryhmäopetus 24 vkt.

Pienryhmän erityisopettaja opettaa pientä ryhmää vuosiluokilla 1-9. Pienryhmänopettaja tekee alustavasti keväällä ja lopullisesti syksyllä koulun alkaessa kartoituksen tuen tarpeessa olevista oppilaista. Tämän perusteella hän laatii suunnitelman ja lukujärjestyksen, jonka mukaisesti opettaa oppilaita syksyllä. Oppilailla on tehtynä hojks, jonka mukaisesti oppilas saa opetusta. Oppilaat opiskelevat pääsääntöisesti kuitenkin omassa luokassa, ellei toisin sovita.

c) resurssiopetus 24 vkt

Opetuksen järjestämistapaa voidaan nimittää resurssiopetukseksi, koska siinä käytetään hyväksi koulun omaa työvoimaa, jota voidaan kohdentaa muuttuviin tarpeisiin parhaimmalla mahdollisella tavalla.

Järjestelmän tulee olla joustava vastaamaan koulun haasteita. Resurssiopettaja arvioi oman resurssituntinsa osalta tehokkaimman tavan auttaa vaikeuksissa olevaa oppilasta, antamalla esim. tuki/lisäopetusta. Samanaikaisesti resurssiopettajan tehtäviä hoitava opettaja on valmiudessa vastaanottamaan mahdollisesti luokasta poistettuja oppilaita "parkkiin".

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

-----

 

§ 46 KOULULAISKULJETUKSET LUKUVUONNA 2007-2008

 

 

Sivistyslautakunta päätti kokouksessaan 29.6.2004/55 § hyväksyä taksiautoilija Timo Rannan tarjouksen koulukuljetusten järjestämisestä lukuvuosiksi 2004- 2007 hinnaltaan halvimpana. Sen lisäksi sivistyslautakunta varasi mahdollisuuden tehdä yhden lukuvuoden kestävän jatkosopimuksen kilpailun voittaneen autoilijan kanssa, ilman uutta tarjouskilpailua, tarjouspyynnön mukaisesti.

 

 

Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää käyttää 1 vuoden optiomahdollisuuden ja jatkaa koululaiskuljetussopimusta taksiautoilija Timo Rannan kanssa lukuvuoden 2007-2008 ajan samoilla ehdoilla kuin kuluvalla kaudella. Kuljetussopimus on liitteenä 46.1.  Autoilija Timo Ranta on antanut asialle suostumuksensa.

 

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

-----