Jämijärven kunta                        KOKOUSKUTSU

Sivistyslautakunta                          Laatimispäivämäärä: 17.1.2005

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

To 25.01.2007 klo 18.00                           Huom! aika

 

Paikka

 

Kunnanvirasto

 

 

Käsiteltävät asiat

§ 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

§ 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

§ 3 SIVISTYSLAUTAKUNNAN KOKOUSTEN AJANKOHTA

4 § SIVISTYSLAUTAKUNNAN PÖYTÄKIRJOJEN JA VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN

§ 5   SIVISTYSLAUTAKUNNAN, PERUSKOULUJEN JA KIRJASTON LASKUJEN HYVÄKSYJÄT VUONNA 2007

§ 6 KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2007

§ 7  KOULUTARVIKKEIDEN PERUSHANKINNAT LV 2007-2008

§ 8  OPPIKIRJOJEN PERUSHANKINNAT LUKUVUONNA 2007-2008

§ 9 VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET AJALTA 01.10. - 31.12.2006

§ 10  JÄMIJÄRVEN  KESKUSKOULUN JA RAHARINTEEN KIINTEISTÖJEN SIIVOUS AJALLA 1.3.2007 - 31.7.2009

§ 11   IRTISANOUTUMINEN MATEMATIIKAN, FYSIIKAN JA KEMIAN LEHTORIN VIRASTA/ SEPPO AHONEN

§ 12 MATEMATIIKAN, FYSIIKAN JA KEMIAN LEHTORIN VIRAN (0104) TÄYTTÄMINEN

§ 13 TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

§  14 JÄMIJÄRVEN PERUSKOULUJEN RUOKALISTA 08.01.2007 ALKAEN

§ 15 MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

 

 

 

YRJÖ ALAROTU

Yrjö Alarotu                                         Rolf Björkman

puheenjohtaja                                        rehtori

 


Jämijärven kunta                                           KOKOUSPÖYTÄKIRJA                                                                                                                                                                                

Sivistyslautakunta                                                          1/07

 

KOKOUSAIKA

 

25.01.2007 klo 18.00 – 18.50

 

KOKOUSPAIKKA

 

Kunnanviraston kokoushuone

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yrjö Alarotu, puheenjohtaja

Leena Koivunen

Kirsi Leppihalme

Tarja Pajulahti

Markku Virtanen

Anne Lax, Anu Sillanpään varajäsen

Rolf Björkman, esittelijä ja pöytäkirjanpitäjä

 

 

POISSA OLLEET JÄSENET

 

 

 

 

 

 

Pasi Huhtanen

Anu Sillanpää

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

 

 

----

ASIAT

 

 

§§ 1- 15

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

 

 

 

 

 

 

Yrjö Alarotu                               Rolf Björkman

 

Puheenjohtaja                                              Pöytäkirjanpitäjä

                                                  

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu

kokouksen kulun mukaiseksi.

Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla

varustettu nimikirjaimillamme.

 

Tarkastusaika

 

Allekirjoitukset

 

Kirsi Leppihalme                       Anne Lax

                                                  

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja pvm

 

Virka-asema                                                 Allekirjoitus

 

 

 

 

 


 

 

 

§ 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

 

 

 

                      Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

 

 

                       -----

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kirsi Leppihalme ja Anne Lax. Tarkastus päätettiin pitää   ma  29 .01.2007 klo 12.00.

 

-----

 

 

§ 3 SIVISTYSLAUTAKUNNAN KOKOUSTEN AJANKOHTA

 

 

                                           

Ehdotus: Sivistyslautakunta kokoontuu tarvittaessa. Kokoukset järjestetään pääsääntöisesti torstai-iltaisin klo 18.00.

 

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

-----

 

 

 


 

 

 

§  4   SIVISTYSLAUTAKUNNAN PÖYTÄKIRJOJEN JA VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN

 

 

 

Kuntalain 63 §:n mukaan: “Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen yleisesti nähtävänä siten kuin siitä on ennakolta ilmoitettu. Muun viranomaisen pöytäkirja pidetään vastaavasti yleisesti nähtävänä, jos asianomainen viranomainen katsoo sen tarpeelliseksi.”

 

Sen sijaan toimikuntien pöytäkirjat asetetaan yleisesti nähtäviksi sen mukaan kuin toimielin katsoo tarpeelliseksi.

 

Luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden päätösluettelojen yleisesti nähtäväksi asettamisesta päättävät asianomaiset itse ottaen kuitenkin huomioon sen toimielimen, minkä puolesta he toimivat, mahdollisesti antamat määräykset tai ohjeet nähtäväksi asettamisesta.

 

Nähtävillä pitämisen tarpeellisuutta arvioitaessa on otettava huomioon, että yleistä kunnallishallintoa koskevat päätökset tulevat lainvoimaisiksi vain, jos niitä koskevat pöytäkirjat on pantu yleisesti nähtäviksi.

 

Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää,

 

1) että vuonna  2007  tarkastetut pöytäkirjat  pidetään yleisesti nähtävillä pöytäkirjan tarkistamista seuraavana arkipäivänä  virastoaikana kunnanviraston sivistysosastolla, rehtorin viranhaltijapäätökset annetaan tiedoksi sivistyslautakunnalle neljännesvuosittain ja pidetään nähtävillä vastaavan lautakunnan kokouksen pöytäkirjan nähtävilläoloaikana,

 

2) että nähtävänä pidosta ilmoitetaan kunnan virallisella ilmoitustaululla, kuntatiedotteessa,   Pohjois - Satakunta-lehdessä ja Kankaanpään Seudussa.

 

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

-----

 

 

 


 

 

§ 5   SIVISTYSLAUTAKUNNAN, PERUSKOULUJEN JA KIRJASTON LASKUJEN HYVÄKSYJÄT VUONNA 2007

 

Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää, että sivistyslautakunnan, peruskoulujen ja kirjaston laskujen hyväksymisoikeus annetaan 1.1.2007 alkaen sivistyslautakunnan puheenjohtaja Yrjö Alarodulle, rehtori Rolf Björkmanille, vararehtori Niina Nukariselle sekä kunnanjohtaja Esa Ala- Karvialle.

 

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

----


 

 

§ 6 KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2007

 

Koulutoimen talousarvion laadinnan perusteena ovat olleet kunnan taloudellinen tila ja sen johdosta annetut ohjeet ja annetut “raamit” talousarvion laadinnalle sekä koulu ja kirjaston tarveharkintaiset menot.

 

Koulutoimen talouden kannalta huomioitavia seikkoja:

- koulujen oppilasmäärän heilahteluista aiheutuvat ongelmat.

 

Kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 12.12.2006 kunnan talousarvion vuodelle 2007.

 

Liitteenä 6.1. on koulutoimen ja kirjastotoimen hyväksytty talousarvio vuodelle 2007.

 

Kunnanhallitus on antanut talousarvion täytäntöönpano-ohjeet vuodelle 2007 ,  liite 6.1. Ohjeissa on korostettu hallintokuntien tulee seurata myös kuntayhtymien toimintaa ja talouden hoitoa sekä kunnan maksuosuuksien kehittymistä.

Hallintokuntien tulee seurata myös valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumista.

 

Muista kuin välttämättömistä hankinnoista tulee pidättäytyä  30.04.2007 saakka.  Normaalit oppikirja- ja koulutarvikehankinnat tehdään valtakunnallisen aikataulun mukaisesti.

 

Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää

 

1) hyväksyä omalta osaltaan käyttösuunnitelman vuodelle 2007  liitteen 6 .1. mukaisesti ja

 

 

2) antaa talousarvion täytäntöönpano-ohjeet vuodelle 2007  tiedoksi lautakunnan alaisille kustannuspaikoille, liite 6.2.

 

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

----

 


 

 

§ 7  KOULUTARVIKKEIDEN PERUSHANKINNAT LV 2007-2008

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Tarjoukset pyydetään jättämään ke 07.02.2007 mennessä.

 

Ehdotus: Sivistyslautakunta  päättää pyytää tarjoukset koulutarvikkeiden perustoimituksista lv 2007-2008 seuraavilta toimittajilta: Printel Oy:ltä, Toimistotukku Ala- Kauhaluoma & Jokelalta (Parkano) sekä Oy Lindell Ab:lta.

 

Hankinnat tehdään yhdessä perusturvalautakunnan alaisten esikouluryhmien tilausten kanssa.

 

Puheenjohtaja ja sihteeri oikeutetaan avaamaan määräaikaan mennessä saapuneet tarjoukset.

 

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

-----


 

 

 

§ 8  OPPIKIRJOJEN PERUSHANKINNAT LUKUVUONNA 2007-2008

 

 

Tarjoukset pyydetään jättämään  ke 07.02.2007 mennessä.

 

Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää  pyytää tarjoukset oppikirjojen perustoimituksista lv 2007-2008 seuraavilta toimittajilta: Printel Oy,  Ikaalisten Kirjakauppa, BTJ Kirjastopalvelu.

 

Hankinnat tehdään yhdessä perusturvalautakunnan alaisten esikouluryhmien tilausten kanssa.

 

Puheenjohtaja ja sihteeri oikeutetaan avaamaan määräaikaan mennessä saapuneet tarjoukset.

 

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

----

 


 

 

§ 9 VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET AJALTA 01.10. - 31.12.2006

                                                                                                                                                                                     

Ehdotus: Sivistyslautakunta merkitsee tietoon saatetuksi rehtorin viranhaltijapäätökset ajalta 1.10.-31.12.2006.

 

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

-----                                                                                                                                                                                  

 

 

                                                                                                                                                                                            Sivistyslautakunta 23.11.2006 § 65                                                                                                                                    

§ 10 JÄMIJÄRVEN KESKUSKOULUN JA RAHARINTEEN KIINTEISTÖJEN SIIVOUS AJALLA 1.3.2007 - 31.7.2009

 

 

 

Sivltk 65                              Jämijärven keskuskoulun ja Raharinteen kiinteistöjen siivouksesta on voimassa väliaikainen sopimus nykyisen yrityksen kanssa siihen saakka, kunnes kyseessä olevien tilojen siivous saadaan kilpailutettua ja tehtyä kilpailun voittavan yrityksen kanssa määräaikaisen sopimuksen.

 

                                            Liitteenä  65.1.  on lehti-ilmoitus ja tarjousasiakirjat ovat liitteenä 65.2.

 

Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää pyytää tarjouspyyntö asiakirjojen mukaisen tarjouksen Jämijärven keskuskoulun ja Raharinteen tilojen siivouksesta ajalle 1.3.2007 - 31.7.2009.

 

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

                                              -----                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                            

Sivltk 10 §

Tarjousten vertailukelpoisuuden takaamiseksi käytiin rehtorin ja tarjouspyyntöasiakirjat hakeneiden yritysten kesken neuvottelu puhelimitse, jossa sovittiin, että tarjous annetaan tarjouspyynnön mukaisesti muutamalla tarkennuksella: kaikki käyttävät kuukauden työpäivien määrää laskettaessa lukua 21,4.  Samalla sovittiin, että Keskuskoulun ja Raharinteen siivouksesta annettavan tarjouksen työmäärä on 10 tuntia/pv.  Rehtori lähetti vielä sähköpostilla tarjoajille sovitut asiat lomakkeen muodossa, tarjouksen tekemisen helpottamiseksi ja vertailtavuuden parantamiseksi.  Kaikki osapuolet hyväksyivät menettelyn.  Lomakkeessa todettiin, että ratkaisevaksi tekijäksi kilpailutuksen kannalta näin ollen muodostuu keskuskoulun/kielistudion ja kirjaston siivouksen yhteenlaskettu kuukausihinta.

 

                     

 

 

Määräaikaan mennessä saapui kolme hyväksyttävää tarjousta. Puheenjohtaja ja rehtori ovat avanneet saapuneet tarjoukset. Tarjousten avauspöytäkirja on esityslistan liitteenä.

 

 

 

Saapuneiden  tarjousten yhteenlaskettu Keskuskoulun/ kielistudion ja kirjaston kuukausihinta.

 

Vertailu:

SOL Palvelut Oy                  3347,-   (alv 0 %)

Sata Hämeen Puhdistus Ky  3296,-    (alv 0 %)

Kilita Puhdistuspalvelut Oy   3162,-    (alv 0 %)

 

Vertailussa voidaan todeta, että Kilita Puhdistuspalvelut Oy:n tarjous on hinnaltaan halvin.

 

Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää hyväksyä, että Jämijärven keskuskoulun/ kielistudion ja Raharinteen siivouksesta huolehtii hinnaltaan halvimman tarjouksen (3162,-/kk alv 0 %) antanut Kilita Puhdistuspalvelut Oy ajalla 1.3.2007 - 31.7.2009. Lisäksi sivistyslautakunta varaa mahdollisuuden sopia saman yrittäjän kanssa 1 optiovuoden tarjouspyynnön ja tarjouksen mukaisesti.

 

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

-----

 

§ 11   IRTISANOUTUMINEN MATEMATIIKAN, FYSIIKAN JA KEMIAN LEHTORIN VIRASTA/ SEPPO AHONEN

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Lehtori Seppo Ahonen on toimittanut eroanomuksen, jolla hän sanoutuu irti Jämijärven keskuskoulun matematiikan, fysiikan ja kemian lehtorin virasta 1.1.2007 lukien eläkkeelle siirtymisen johdosta.

 

Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää myöntää lehtori Seppo Ahoselle eron matematiikan, fysiikan ja kemian lehtorin virasta 1.1.2007 lukien.

                                                                                                                                                                                          

                                             Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                             -----                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

§ 12 MATEMATIIKAN, FYSIIKAN JA KEMIAN LEHTORIN VIRAN (0104) TÄYTTÄMINEN

 

 

Matematiikan, fysiikan ja kemian lehtorin viranhaltija on ollut sairaslomalla syyslukukauden 2006 ja hän sai eläkepäätöksen ennenaikaisesti sairaseläkkeelle 1.1.2007, kun hän  muutoin olisi jäänyt vanhuuseläkkeelle vasta huhtikuun alusta 2007.  Matematiikan, fysiikan ja kemian lehtorin virkaa on hoitanut lehtorin sairasloman ajalla KK Pertti Säämäki.

 

                                     Virka on syytä julistaa avoimeksi keväällä niin, että uuden lukuvuoden 1.8.2007, virassa olisi viranhaltija toistaiseksi.  Olisi hyvä, että nykyinen opettaja saisi hoitaa tehtävän lukuvuoden loppuun.  Samalla voitaisiin

                                     miettiä kevään aikana ko. viran virkanimikkeen uudelleen muotoilua.

                                   

 

Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää valita matematiikan, fysiikan ja kemian lehtorin virkaa hoitamaan   KK   Pertti Säämäen määräaikaisena ajalle 1.1.2007-31.7. 2007.

 

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

-----

 

§  14 JÄMIJÄRVEN PERUSKOULUJEN RUOKALISTA 08.01.2007 ALKAEN

                                           

 

Koulujen keittiöhenkilöstö ja ruokahuollosta vastaava Vappu Välimäki ovat laatineet uuden ruokalistan.

 

 

                      Liitteenä 14.1. on Jämijärven peruskoulujen ruokalista 8.1.2007 alkaen.

 

 

Ehdotus: Sivistyslautakunta merkitsee tiedokseen liitteenä 14.1. olevan peruskoulujen ruokalistan.                            

 

Päätös; Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

-----