Jämijärven kunta                                 KOKOUSKUTSU 5/2007

Perusturvalautakunta                         Laatimispäivämäärä: 07.05.2007

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

 12.06.2007    kello 15.00

 

Paikka

 

Onnikoti

 

Käsiteltävät asiat

 

70 §             KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

71 §             PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

72 §             VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIETOON SAATTAMINEN

73 §             TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

74 §             TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 01.01.-31.05.2007

75 §             PÄÄSKYN PÄIVÄKODIN VESIKATON UUSIMINEN JA ULKOSEINIEN MAALAUS

76 §             ERITYISLASTENTARHANOPETTAJAN PALVELUN SAATAVUUDEN TURVAAMINEN

77 §             PALVELUASUMISEN KILPAILUTTAMINEN

78 §             SOSIAALIASIAMIESTOIMINNAN JÄRJESTÄMINEN

79 §             FIALE-ALUETIETOJÄRJESTELMÄPALVELUN PUITESOPIMUKSEN JATKAMINEN 1.7.2007- 31.12.2009 JA LIITTYMINEN VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN SOPIMUKSEEN

80 §             VANHAINKODIN YHDISTELMÄUUNIN HANKKIMINEN

81 §             ----------

82 §             ----------

83 §             ----------

 

 

 

 

RAINER RAJAMÄKI

Rainer Rajamäki                                           Aki Rantanen

                                                               

 


Jämijärven kunta                                    KOKOUSPÖYTÄKIRJA 17/2006                                                                                                                   

Perusturvalautakunta

 

 

KOKOUSAIKA

 

08.05.2007 kello 15.00 - 16.20

 

KOKOUSPAIKKA

 

Onnikoti

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

 

Merja Lahdenpää                    puheenjohtaja

Satu Jokela                              jäsen

Jaana Ojala                              jäsen

Pentti Virtanen                         jäsen

Marjo Leikkola                         varajäsen

Aili Leppihalme                        varajäsen

POISSAOLLEET JÄSENET

 

 

Sari Leppihalme

Petri Ylikoski

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

 

 

Päivi Leponiemi               kh:n edustaja

Aki Rantanen                    pöytäkirjanpitäjä ja esittelijä

 

 

ASIAT

 

§§  57 -69

 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

 

 

Puheenjohtaja                                             Pöytäkirjanpitäjä

 

 

Merja Lahdenpää                    Aki Rantanen            

                                                  

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu

kokouksen kulun mukaiseksi.

Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla

varustettu nimikirjaimillamme.

 

Tarkastusaika

  .05.2007                          Perusturvakeskus

Allekirjoitukset

 

 

Pentti Virtanen                         Marjo Leikkola          

 

Paikka ja pvm

14.05.2007                        Perusturvakeskus

Virka-asema                                               Allekirjoitus

Perusturvajohtaja


 

 

70 §              KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

 

Ehdotus: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

------------------

 

 

71 §              PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

Ehdotus: Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat Pentti Virtanen ja Petri Ylikoski.

 

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat Pentti Virtanen ja Marjo Leikkola.

 

----------------

 

 

72 §              VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIETOON SAATTAMINEN

 

Ehdotus: Perusturvalautakunta merkitsee tietoonsa saatetuiksi seuraavat viranhaltijapöytäkirjat:

                                            - perusturvajohtaja

                                            - sosiaalityöntekijä

                                            - laitos- ja avopalvelujohtaja

 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

 ---------------

 

 

73 §              TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

 

                                            Ehdotus: Perusturvalautakunta merkitsee tiedokseen seuraavat ilmoitusasiat:

- Pääskyn päiväkoti, Pääskyn pulinoita

                                            - kunnanhallitus, Satakunnan erityishuoltopiiri Ky:n perussopimuksen muuttaminen

                                            - Paula Muukkonen, yksityisen päivähoidon lopettaminen

                                            - Länsi-Suomen lääninhallitus, lopullisen valtionosuuden vahvistaminen vuoden 2006 perustoimeentulon kustannuksiin

                                            - Satakunnan sairaanhoitopiiri, Satakunnan sairaanhoitopiirin takautuvasti 1.1.2007 alkaen tarkistettu palveluhinnasto

 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

                                            ------------------

 

 

74 §              TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 01.01.-31.05.2007

 

Talousarvion toteuma 01.01.–31.05.2007 on menojen osalta 39,3 %. Tulot ovat toteutuneet 35,7 %.

 

Sosiaalitoimen menot ovat toteutuneet 38,9 % ja terveysmenot ovat toteutuneet 39,5. Tarkastelujakson kaikki menot eivät ole toteutuneet.

 

Tarkastelujakson toteutuma-aste 41,66 %.

 

Talousarvion toteuma liitteenä 74.1.

                                           

Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää merkitä talousarvion toteutumisen tietoon saatetuksi.

 

                                            Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

                                            --------------------

 

 

75 §             PÄÄSKYN PÄIVÄKODIN VESIKATON UUSIMINEN JA ULKOSEINIEN MAALAUS

 

Perusturvltk 63 §               Pääskyn päiväkodin vesikatto on melko huonokuntoinen, sillä jään poiston seurauksena päällyste on vaurioitunut laajalta alalta. Lisäksi räystäiden aluslaudoitus on pahasti lahonnut.

 

                       Ulkoseinien maalipinta, joka on alkuperäinen, on hyvin kulunut.

 

                       Kunnostustoimenpiteet olisi hyvä toteuttaa tämän kesän aikana.

 

                       Katon uusimisen kustannusarvio on 11.250 euroa sekä ulkomaalauksen 1.441 euroa eli yhteensä 12.691 euroa.

 

                       Tämän vuoden talousarviossa on määräraha lähinnä ulkomaalausta varten yhteensä 4000 euroa. Käyttötalouspuolella rakennusten kunnossapitoa varten on varattu 3.500 euron määräraha. Suunnitelmavuodelle 2008 on alustavasti merkitty 40.000 euron määräraha. Ensi vuoden määrärahan käyttötarkoituksena on lämmitysjärjestelmän uusiminen ja katon uusiminen.

                      

Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää

                                            1. anoa kunnanhallitukselta lupaa saada toteuttaa päiväkodin vesikaton uusiminen ja ulkomaalaus tänä kesänä

                                            2. ehdottaa, että kunnanhallitus esittäisi kunnanvaltuustolle 7.000 euron määrärahan myöntämiseksi päiväkodin

                                            peruskorjaukseen.

 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

                                           

------------------

 

                                            Merkitään pöytäkirjaan, että Satu Jokela poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo16.15.

 

KH 148 §                           Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy perusturvalautakunnan esityksen.

 

                                            Päätös: Kunnanhallitus päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle todellisten kustannusten selvittämiseksi. Asia

                                            otetaan uudelleen käsittelyyn, kun hanketta koskevat tarjoukset on saatu.

 

                                            -----

 

 

KH 167 §                           Hankkeesta on saatu kaksi hintatarjousta, jotka ovat yhtäsuuret. Liite nro 167.1.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää

                                            1. hyväksyä JPS Koskela Oy:n tarjouksen (Pural) kattomateriaaleista

                                            2. että päiväkodin ulkomaalaus siirretään seuraavaan vuoteen ovien uusimisen yhteyteen

                                            3. ehdottaa valtuustolle 7 000 euron lisämäärärahaa päiväkodin katon korjaukseen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

                     

Perusturvaltk 75 §             Ehdotus: perusturvalautakunta merkitsee asian tietoon saatetuksi.

 

                                            Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

                                            ----------------

 

 

76 §              ERITYISLASTENTARHANOPETTAJAN PALVELUN SAATAVUUDEN TURVAAMINEN

 

Perusturvaltk 14 §             Erityistä tukea tarvitsevien lasten aseman parantamiseksi lastenpäivähoidosta annettuun lakiin (36/1973) lisättiin uusi 4 a §, jonka mukaan kunnan käytettävissä tulee olla lasten päivähoidossa esiintyvää tarvetta vastaavasti sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (272/2005) 9 §:n mukaisesti määräytyvän kelpoisuuden omaavan erityislastentarhanopettajan palveluja. Laki tuli voimaan 1.1.2007.

 

                     Säännös ei edellytä, että kunnalla tulee olla oma erityislastentarhanopettaja. Mikäli kunnalla ei tällaista henkilöä ole palveluksessaan, kunnat voivat sopia kuntalain 76 §:n mukaisesti yhteistyöstä riittävien erityislastentarhanopettajan palvelujen turvaamiseksi.

 

                     Esikouluopettaja Susanna Luomaniemellä on erityslastentarhanopettajan kelpoisuus. Naapurikuntien kanssa on alustavasti keskusteltu palvelun myymiseksi heille. Palaute on ollut myönteinen. Perusopetuksesta on viestitetty, että koulutulokkailla on runsasta erityisopetuksen tarvetta. Myös Susanna Luomaniemi on ollut valmis panostamaan enemmän erityisopetukseen.

 

                     Jos Susanna Luomaniemen tehtävät painottuvat suurimmalta osalta erityskasvatukseen, tulee hänen tehtävänsä määritellä uudelleen.

 

                     Perusturvajohtaja selvitti vaihtoehtoja tehtävien järjestämiseksi sekä miten vaihtoehdot vaikuttavat Susanna Luomaniemen nykyisten tehtävien hoitamiseen.

 

                     Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää

                     1. pitää tärkeänä, että erityislastentarhanopettajan palvelu on omassa kunnassa

                     2. periaatteessa hyväksyä erityisopetuksesta johtuvat muutokset Susanna Luomaniemen tehtävissä

                     3. että palvelun myymisestä naapurikunnilta pyydetään kohtuullisen sitovat varaukset

                     4. että valmistelutyön jälkeen tehdään lopulliset päätökset.

 

                                            Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

                     ---------------------

 

 

Perusturvaltk 44 §             Tehdyn tarvekartoituksen mukaan erityislastentarhan palveluja ollaan valmiita käyttämään seuraavasti:

                     Honkajoki 1-2 pv/kk

                     Lavia 1-3 pv/kk

                     Karvia ½ -1 pv/kk

                     Siikainen 2 pv/kk

 

                                            Kankaanpää on valmis myös valmis ostamaan elton palvelua. Tarvetta on sekä päivähoidossa ja mahdollisesti

                                            myös perheneuvolassa. Kankaanpään tarve olisi 5-7 päivää kuukaudessa. Kankaanpää ja muut kunnat ovat valmiit

                                            tekemään asiasta puitesopimuksen.

 

                     Sellaisiakin yhteistoimintamalleja on, että henkilö on palkattu usean kunnan yhteiseksi.

 

                     Ehdotus Perusturvalautakunta päättää oikeuttaa käymään neuvotteluja siten, että elto viimeistään aloittaa tehtävänsä elokuun alusta.

 

                     Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

                     -------------------

 

Perusturvaltk 67 §             Tarkennetun tarvekartoituksen mukaan erityislastentarhan palveluja ollaan valmiita käyttämään seuraavasti:

                                            Kankaanpää 10 pv/kk

                     Honkajoki 2 pv/kk

                     Lavia 1 pv/kk

                     Karvia 1 pv/kk

                     Siikainen 2 pv/kk

 

                     Palvelu on tarkoitus aloittaa 1.8.2007 ja se toteutetaan alkuvaiheessa kahden vuoden määräajan.

 

                     Esikouluopettaja Susanna Luomaniemi siirretään tehtävään kahden vuoden määräajaksi. Täksi ajaksi palkataan esikoulun opettajaksi sijainen.

 

                     Palvelun myymisestä on valmisteltu sopimusluonnos, joka on liitteenä 67.1.

 

                     Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää

1. hyväksyä tässä vaiheessa palvelusopimusluonnoksen

2. hyväksyä toiminnan aloittamiseen liittyvät henkilöjärjestelyt.

 

Päätös: Perusturvalautakunta päätti hyväksyä päätösehdotuksen muilta osin, mutta palvelun hinnaksi päätettiin 28,00 €/tunti.

 

-------------------

 

Perusturvalatk 76 §          Kunnista Lavia ja Siikainen ovat vetäytyneet yhteistyöstä palvelun säännöllisen hankkimisen osalta. Siikainen on kuitenkin halukas ostamaan erityislastentarhanopettajan konsultaatiota.  

                                           

Honkajoki ja Kankaanpää ovat tehneet päätökset ostopalvelusta. Karvia tekee päätöksen 20.06.2007.

 

Alustavasti on neuvoteltu, että Kankaanpää ottaisi alkuperäisestä suuremman osan työajasta. Toistaiseksi Kankaanpää ei ole halukas lisäämään ostopalvelua.

 

Esikouluopettajan sijaiseksi on ajateltu lastentarhanopettaja Sari Vaania, joka on itse ollut halukas tehtävään.

 

                                            Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää

1. että Jämijärven kunta perustaa kaksivuotisen erityislastentarhanopettajan tilapäisen työsuhteen ja erityislastentarhanopettajan ostopalvelun myymisen 1.8.2007 alkaen

2. että Susanna Luomaniemi siirretään erityislastentarhanopettajan työsuhteeseen kahdeksi vuodeksi 1.8.2007 lukien

3. että esikoulunopettajan sijaiseksi voidaan ottaa Sari Vaani ilman tehtävän auki julistamista.

4. että erityislastentarhanopettajan tehtävän kokeilu esitetään kunnanhallitukselle tiedoksi.

 

                                            Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

                                            -----------------

 

 

77 §              PALVELUASUMISEN KILPAILUTTAMINEN

 

Perusturvaltk 29 §             Palveluasumisen kilpailuttamisesta on alustavasti neuvoteltu Efeko Oy:n konsultti Sirpa Korhosen kanssa. Korhonen on toivonut, että kilpailuttaminen tapahtuisi huhti-toukokuun aikana. Kilpailuttaminen voidaan tällöin toteuttaa nykyisen hankintalain voimassa ollessa.

 

Korhonen ei varmasti voinut sanoa kumpi kilpailumenettely olisi parempi avoin vai rajoitettu tarjouskilpailu. Se millaista hankintamenettelyä kannattaa käyttää, riippuu hankinnan kohteesta ja arvosta. Menettelyn valintaan vaikuttaa se, miten erityislaatuisesta ja monimutkaisesta hankinnasta on kysymys.

 

Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää

1. alustavasti, että hankintamenettelynä käytetään avointa tarjouskilpailua

2. että kilpailuttamisen muista yksityiskohdista päätetään myöhemmin.

 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

---------------- 

 

Perusturvaltk 68 §             Efeko Oy on lähettänyt tarjouksen kilpailutusprosessista, joka on kokonaishinnaltaan 7.350 euroa (alv 0).

 

Hinta on melko korkea, jonka vuoksi Kankaanpään kaupungilta on pyydetty konsulttiapua, sillä he kilpailuttivat alkuvuodesta palveluasumisen. Kaupungin perusturvakeskus on lupautunut antamaan apua.

 

Asumispalvelusta tehdään ns. puitesopimus palvelun tuottajan kanssa ja asiakkaalle tehdään erillinen asumispalvelupäätös. Asiakas maksaa säännösten mukaisen maksun palvelustaan maksukyvyn mukaan. Kela maksaa asukkaalle asumistuen ja hoitotuen eläkkeen lisäksi. Poikkeuksena ovat kehitysvammaiset ja vammaispalvelulain piiriin kuuluvat asiakkaat. Heiltä ei voi periä maksua hoivasta.

 

Liitteenä 68.1. Efeko Oy:n tarjous. Liitteenä 68.2. Kankaanpään kaupungin kilpailutusasiakirjat.

 

Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää

1. ettei Efeko Oy:n tarjousta hyväksytä

2. että valmistelua jatketaan Kankaanpään kaupungin mallin mukaisesti ja hankkimalla sieltä tukea omalle kilpailuttamiselle konsultoimalla vanhustyönjohtajan kanssa.

 

 

                                            Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

                                            -------------------

 

Tarjoukset on pyydetty vanhusten ja vammaisten tehostetusta ja muusta asumispalvelusta ajalle 1.8.2007–31.7.2011.  Tarjousten perusteella tehdään puitesopimukset 10-16 asukaspaikasta. Hankinta on toteutettu avoimella menettelyllä. Kirjalliset tarjoukset tulee toimittaa 20.6.2007 mennessä.

 

                                            Tarjousasiakirjat liitteenä 77.1.

 

Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää merkitä tässä vaiheessa kilpailutuksen tietoon saatetuksi.

 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

                                            --------------------

 

78 §              SOSIAALIASIAMIESTOIMINNAN JÄRJESTÄMINEN

 

Perusturvaltk 21 §             Sosiaaliasiamiestoimintaa koskeva sopimus Satakunnan erityishuoltopiirin kanssa päättyy huhtikuun lopussa.  Viime syksynä oli esillä mahdollisuus ostaa palvelua Ikaalisten sosiaalijohtajalta, mutta sitä mahdollisuutta ei enää ole, koska viranhaltija on siirtymässä tehtävästään.

 

Satakunnan erityishuoltopiiri on tarjonnut palvelua hintaan 0,40 euroa/asukas. Sosiaalialan osaamiskeskus Pikassos Oy on tarjonnut palvelua hintaan 0,37 euroa/asukas.

 

Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että sosiaaliasiamiestoiminta ostetaan, mikäli mahdollista Pikassos Oy:ltä hintaan 0,37 euroa/asukas.

 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

--------------------

 

Perusturvaltk 78 §             Kunnanhallitus hyväksyi perusturvalautakunnan ehdotuksen, mutta Pikassos Oy on ilmoittanut, etteivät he lähde ollenkaan sosiaaliasiamiestoimintaan, koska halukkaita kuntia yhteistyöhön oli niin vähän.

 

Satakunnan erityishuoltopiiri ky:ltä on tiedusteltu sosiaaliasiamiestoiminnan jatkamiseksi heidän kanssaan, koska muita vaihtoehtoja ei tällä hetkellä ole näkyvissä.

 

Palvelun hinta erityishuoltopiirissä on edelleen 0,40 euroa asukasta kohden.

 

Ehdotus Perusturvalautakunta päättää ehdottaa kunnanhallitukselle, että sosiaaliasiamiespalvelut ostetaan edelleen Satakunnan erityishuoltopiiri ky:ltä 

 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

--------------------

 

 

79 §             FIALE-ALUETIETOJÄRJESTELMÄPALVELUN PUITESOPIMUKSEN JATKAMINEN 1.7.2007- 31.12.2009 JA LIITTYMINEN VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN SOPIMUKSEEN

 

                     Satakunnan sairaanhoitopiirin ky ja Fujitsu Services Oy ovat sopineet Fiale aluetietojärjestelmä palvelusta 30.6.2007 saakka.

 

                     Fujitsu Services Oy on toimittanut aluetietojärjestelmän palvelut. Järjestelmän käyttö perustuu erilliseen kokeilulainsäädäntöön. Aluetietojärjestelmä mahdollistaa asiakkaan suostumuksella hänen erikoissairaanhoidon tietojensa katselun terveyskeskuksissa ja perusturvakeskuksissa. Aluetietojärjestelmän kehittämistä on jatkettu Satakunnan sairaanhoitopiirin ky:n toimesta. Fiale-palvelun avulla käyttöyhteys saadaan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen välille asiakkaan luvalla hoitosuhteen ajalle tarpeen mukaisiin tiedostoihin Tieto ja voimassaolevat hoito-ohjeet siirtyy toimijoiden välillä sähköisesti ja reaaliajassa asiakkaan siirtyessä palvelusta toiseen.

 

                     Fiale-palvelu laskutetaan v. 2007 kunnilta erityisvelvoitemaksuna a`3,69 euroa/asukas. V. 2008 aluetiedon käyttömaksu sisällytetään hoitopalveluiden hintoihin.

 

                     Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää ehdottaa kunnanhallitukselle, että kunta hyväksyy Fiale aluetietojärjestelmäpalvelun puitesopimuksen jatkamisen 1.7.2007-31.12.2009 Satakunnan sairaanhoitopiirin ja Fujitsu Services Oy:n kanssa sekä liittymisen Varsinais-Suoman sairaanhoitopiirin sopimukseen.

 

 

                     Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

                                            -------------------

 

 

80 §             VANHAINKODIN YHDISTELMÄUUNIN HANKKIMINEN

 

                     Tämän vuoden talousarviossa on varattu määräraha yhdistelmäuunin hankintaan vanhainkodin keittiölle.

 

                     Hankinnasta on pyydetty tarjoukset maaliskuussa neljältä tarjoajalta.

 

                     Tarjousten mukaiset hinnat (ilman ALV:a):

 

                     Metos Oy                                                 9.506,05

                     Dieta Oy                                                  7.200,20

                     Kopal Oy                                                 6.520,00

                     Electrolux Professional Oy                    6.472,00

 

                     Vanhainkodin keittiön henkilökunta on pitänyt parhaana vaihtoehtona Dieta Oy:n laitetta.

 

                     Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää hankkia halvimman tarjotun yhdistelmäuunin Electrolux Professional Oy:ltä.

 

                     Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin

 

---------------------

 

 

81 §              ----------

 

 

82 §              ----------

 

 

83 §              ----------