Jämijärven kunta

Kunnanhallitus

KOKOUSKUTSU 16/2003

Laatimispäivämäärä: 04.09.2003

KokoustiedotAika maanantai 08.09.2003 kello 19.00
Paikka Kunnantalon kokoushuone


Käsiteltävät asiat

258 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Sivu 276

259 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTASivu 276

260 PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINENSivu 277

261 TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT Sivu 278

262 SOPIMUS MAATALOUSLOMITUKSEN HOITAMISESTA Sivu 279

263 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-31.7.2003 Sivu 280

264 UUDELLE MAAKUNTAKAAVALLE ASETETTAVAT TAVOITTEET JA SATAKUNNAN SEUTUKAAVAN 5 MUUTOSTARPEET Sivu 281

265 REHTORIN VAALIN VAHVISTAMINENSivu 282

266 TYÖN VAATIVUUDEN ARVIOINTI Sivu 283

267 ATERIOITTEN HINTA SOSIAALITOIMESSA Sivu 285

268 TARINOITA SUOMESTA -NIMISEN OHJELMAN YHTEISTYÖSOPIMUS/UPMEDIA OY Sivu 286

Puheenjohtaja MATTI LEPPIHALME

Matti Leppihalme Kunnanjohtaja Esa Ala-Karvia

JÄMIJÄRVEN KUNTA

Kunnanhallitus

KOKOUSPÖYTÄKIRJA 16/2003
KOKOUSAIKA 08.09.2003 klo 19.00 - 21.08
KOKOUSPAIKKA

Kunnantalon kokoushuone
SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET
(ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Päivi Leponiemi puheenjohtaja

Enni Lähteenniemi

Ritva Mäkelä

Juhani A. Rajala

Tapio Rajalahti

Olli Seppälä

POISSA OLLEET JÄSENET Matti Leppihalme
MUUT SAAPUVILLA OLLEET Matti Peurala valtuuston puheenjohtaja

Hilkka Lahdensivu valtuuston I varapuheenjohtaja

Kyösti Lahti valtuuston II varapuheenjohtaja

Esa Ala-Karvia kunnanjohtaja

Aki Rantanen kehittämispäällikkö klo 19.36-20.19

ASIAT 258 - 269

258 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Ehdotus: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

259 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Ehdotus: Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat Juhani Rajala ja Tapio Rajalahti.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

260 PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saatetuiksi seuraavat pöytäkirjat:

-  Perusturvalautakunta 02.09.2003

- Jämijärven kunnostushanke, ohjausryhmä 02.09.2003

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_______

261 TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen seuraavat ilmoitusasiat:

- Satakuntaliitto: Satakunnan kuntataloutta kuvaavia tunnuslukuja vuosilta 1997 - 2002

- Satakunnan hyvinvointikeskus tiedottaa 2/2003

- TE-keskus: Satakunnan työllisyyskatsaus 7/2003

- TE-keskus: Työllisyysperusteisten investointiavustusten hakuohje vuodelle 2004

- Satakunnan pelastustoimen talousarvioehdotus v. 2004

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

262 SOPIMUS MAATALOUSLOMITUKSEN HOITAMISESTA

Aikaisempien päätösten perusteella lomituspalvelujen tuottamisen vastuu siirtyy Honkajoen kunnalle 1.1.2004 alkaen. Honkajoen kunta ottaa tuolloin vastuun oman kuntansa lisäksi Kankaanpään kaupungin ja Jämijärven kunnan lomituspalveluista. Useiden neuvotteluiden pohjalta on syntynyt oheisen liitteen mukainen sopimusluonnos maatalouslomituksen hoitamisesta Honkajoella, Jämijärvellä ja Kankaanpäässä.

Liite nro 262.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy oheisen liitteen mukaisen sopimuksen maatalouslomituksen hoitamisesta ja saattaa sen edelleen valtuustolle tiedoksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

263 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-31.7.2003

Esityslistan liitteenä on talousarvion toteutuminen ajalla 1.1.-31.7.2003. Liite nro 263.1.

Vertailutietona on talouden toteutuminen vastaavana ajankohtana viime vuonna.

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee talouden toteutumisen 1.1.-31.7.2003 tiedokseen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Puheenjohtaja Päivi Leponiemi esitti työjärjestyksen muutoksen siten, että seuraavaksi käsitellään pykälät 266 - 267, jonka jälkeen palataan esityslistan mukaiseen järjestykseen. Puheenjohtajan esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

________

264 UUDELLE MAAKUNTAKAAVALLE ASETETTAVAT TAVOITTEET JA SATAKUNNAN SEUTUKAAVAN 5 MUUTOSTARPEET

Satakuntaliitto on pyytänyt jäsenkunnilta muutostarpeet seutukaavan 5 tavoitteisiin ja aluevarauksiin sekä maakuntakaavalle asetettavat tavoitteet.

Asia koskee vireillä olevaa Satakunnan maakuntakaavan laadintaa. Kommentit, muutostarpeet ja esitykset maakuntakaavan laadintaa varten on pyydetty 30.09.2003 mennessä.

Satakuntaliiton asiaa koskeva aineisto on liitteenä nro 264.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus antaa asian kaavoitus- ja maankäyttötoimikunnan sekä aluearkkitehdin valmisteltavaksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

265 REHTORIN VAALIN VAHVISTAMINEN

Valtuuston on kokouksessaan 2.9.2003 64 päättänyt valita KM Rolf Björkmanin Jämijärven keskuskoulun rehtorin virkaan (perusopetus vuosiluokat 1-9 lk).

Virkaan sisältyvät myös kunnan sivistystoimenjohtajan tehtävät. Virka täytettiin 6 kuukauden koeajalla.

Rolf Björkman on sähköpostitse ilmoittanut ottavansa viran vastaan.

Viran hän ottaa vastaan viimeistään lokakuun lopussa. Aika tarkentuu kokoukseen mennessä. Hän on myös esittänyt palkkatoivomuksensa, joka on haastattelussa ilmoitetun mukainen.

Hän on toimittanut lääkärintodistuksen terveydentilastaan, jonka mukaan hän soveltuu rehtorin tehtävään. Samoin rikosrekisterilain 6 :n 2 momentissa tarkoitetun rikosrekisteriotteen mukaan hänellä ei ole estettä tehtävään.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää vahvistaa rehtorin vaalin KM Rolf Björkmanin osalta siten, että hän ottaa virkatehtävän vastaan 1.11.2003 alkaen.

Hänen peruspalkakseen hyväksytään 2792,64 , jonka päälle hänelle tulee hänen ansaitsemansa määrävuosikorotukset ja palvelulisät.

Sivistystoimenjohtajan tehtävistä maksetaan erilliskorvaus, jonka suuruus on 214,92 .

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

Yhteistyötoimikunta 3 08.09.2003

266 TYÖN VAATIVUUDEN ARVIOINTI

Yhteistyötmk 3  

KVTES:n nykyisen sopimuksen 3 :n 2 momentin mukaan viranhaltijan/työntekijän peruspalkkaa määrättäessä tai sitä sovittaessa peruspalkan määräytymisperusteena on ensisijaisesti viranhaltijan/työntekijän tehtävien vaativuus. Työn vaativuuden arvioinnissa on keskeisintä se, että tehtäväkohtaisen palkan määrittelyssä käytetään sopimuksessa mainitut vaativuustekijät.

Vaativuustekijät ovat seuraavat:

- työn edellyttämä osaaminen (tiedot, taidot, harkinta)

- työn vaikutukset ja vastuu (laajuus, pysyvyys, johtaminen ja vaikutukset toimintaedellytyksiin)

- yhteistyötaidot (vuorovaikutus ja ihmissuhdetaidot)

- työolosuhteet

Työn vaativuuden arvioinnin tavoitteena on saada aikaan mahdollisimman oikeudenmukainen palkka, joka vastaisi paremmin tehtävien vaativuustasoa.

Viranhaltijan/työntekijän palkkausta määrättäessä on ensin todettava sovellettava palkkaryhmä, joka määrittelee peruspalkan vähimmäismäärän. Peruspalkan tasoon vaikuttaa tehtävien vaativuuden lisäksi mm. paikkakunnan ja ao. ammattialan yleinen palkkataso sekä työnantajan noudattamat palkkapoliittiset periaatteet.

Työn vaativuuden arviointitavat jaetaan yleensä kahteen pääryhmään: kokonaisarviointi ja analyyttinen eli vaativuustekijöittäin erittely arviointi, johon yleensä liittyy pisteytys. Yleensä suositellaan noudatettavaksi kokonaisarviointia käyttämällä apuna edellä määriteltyjä vaativuustekijöitä. Käytännössä tämä tapahtuu samaan palkkaryhmään kuuluvien tehtävien keskinäisenä arviointina ja vertailuna.

Työn vaativuuden arviointia on käyty viime vuoden alusta lähtien. Arviointi perusteena on käytetty KTV:n valmistelemaa lomaketta. Lomakkeen hyödyntäminen on johtanut lähelle analyyttistä arviointia.

Arviointia on edennyt oma arvioinnista esimiesten arviointiin ja lopuksi asiaa on käsitellyt seurantaryhmä, jossa on ollut edustajat ammattiliitoista.

Liitteenä 3.1. käytetty arviointilomake ja liitteenä 3.2 arviointitulokset.

Ehdotus: Yhteistyötoimikunta antaa lausuntonsa kunnanhallitukselle työn vaativuuden arvioinnista

Päätös: Yhteistyötoimikunta esittää lausuntonaan, että työn vaativuuden arviointi toteutuu parhaimmin seurantaryhmän esittämässä muodossa.

---------

KH 266

Esityslistan liitteenä 266.1 on arviointityön pohjana ollut arviointilomake.

Arviointitulokset ovat liitteenä nro 266.2.

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tässä vaiheessa yhteistyötoimikunnan lausunnon tiedokseen. Asiaan palataan kunnanhallituksen seuraavassa kokouksessa.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kehittämispäällikkö Aki Rantanen oli kokouksessa asiantuntijana tämän asian käsittelyn ajan.

----------

Yhteistyötoimikunta 6 08.09.2003

267 ATERIOITTEN HINTA SOSIAALITOIMESSA

Yhteistyötmk 6  

Kunnanhallitus on hyväksynyt aterioitten hinnat sosiaalitoimessa 1.1.-31.12.2003. Päätös on tehty kesken vuotta. Hilkka Lahdensivu esitti, että hintaa alettaisiin periä vasta 1.7. alkaen.

Keskuskoulun ateriat on myöskin päätetty kesken vuotta, mutta niiden perintä tapahtuu vuoden alusta.

Päätös: Yhteistyötoimikunta päätti esittää kunnanhallitukselle, mikäli mahdollista, että perintä tapahtuisi seuraavan sen kuukauden alusta, joka seuraa kunnanhallituksen päätöstä.

----------

KH 267

Ehdotus: Kunnanhallitus keskustelee asiasta.

Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti yhteistyötoimikunnan esityksen.

_______

268 TARINOITA SUOMESTA -NIMISEN OHJELMAN YHTEISTYÖSOPIMUS/UPMEDIA OY

Jämijärven kunnan ja Tarinoita Suomesta ohjelman tuottajien välillä on laadittu oheisen liitteen mukainen sopimus. Liite nro 268.1. Alkuperäinen hintapyyntö oli 13.400 , mutta neuvottelujen kautta hinta on saatu laskemaan 6000 :oon.

Projektiin ovat osallistuneet kunnan lisäksi Jämin Hiihtotunneli Oy ja Reima Country elämystuottajat.

Kunnan maksuosuus on 3.000 euroa ja loppu jaetaan hiihtotunnelin ja elämystuottajien kesken.

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy oheisen liitteen mukaisen yhteistyösopimuksen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________