Jämijärven kunta                                 KOKOUSKUTSU 4/2007

Perusturvalautakunta                         Laatimispäivämäärä: 03.05.2007

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

 08.05.2007    kello 15.00

 

Paikka

 

Kunnantalon kokoushuone

 

Käsiteltävät asiat

 

57 §             KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

58 §             PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

59 §             VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIETOON SAATTAMINEN

60 §             TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

61 §             TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 01.01.-30.04.2007

62 §             SATAKUNNAN ERITYISHUOLTOPIIRIN KY:N PERUSSOPIMUKSEN

63 §             PÄÄSKYN PÄIVÄKODIN VESIKATON UUSIMINEN JA ULKOSEINIEN MAALAUS

64 §             PÄIVÄKODIN HOITOPÄIVÄN HINNAN MÄÄRÄÄMINEN

65 §             ATERIOITTEN HINNAT PERUSTURVATOIMEN ALUEELLA

66 §             LAUSUNNON ANTAMINEN YMPÄRIVUOROKAUTISEN YKSITYISEN SOSIAALIPALVELUJEN ANTAMISTA KOSKEVAAN MUUTOSHAKEMUKSEEN/ONNIKOTI OY

67 §             ERITYISLASTENTARHANOPETTAJAN PALVELUN SAATAVUUDEN TURVAAMINEN

68 §             PALVELUASUMISEN KILPAILUTTAMINEN

69 §             OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

 

 

 

 

Projektipäällikkö Maria Laine Vammaishuollon palvelujärjestelmä-hankkeesta esittelee kokouksen alussa hanketta.

 

 

 

RAINER RAJAMÄKI

Rainer Rajamäki                                           Aki Rantanen

 

 


Jämijärven kunta                                    KOKOUSPÖYTÄKIRJA 17/2006                                                                                                                   

Perusturvalautakunta

 

 

KOKOUSAIKA

 

08.05.2007 kello 15.00 - 17.10

 

KOKOUSPAIKKA

 

Kunnantalon kokoushuone

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

 

Merja Lahdenpää                    puheenjohtaja

Satu Jokela                              jäsen

Sari Leppihalme                      jäsen

Jaana Ojala                              jäsen

Pentti Virtanen                         jäsen

Pasi Huhtanen                          varajäsen

Marjo Leikkola                         varajäsen

POISSAOLLEET JÄSENET

 

 

Rainer Rajamäki

Petri Ylikoski

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

 

 

Päivi Leponiemi               kh:n edustaja

Aki Rantanen                    pöytäkirjanpitäjä ja esittelijä

 

 

ASIAT

 

§§  57 -69

 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

 

 

Puheenjohtaja                                             Pöytäkirjanpitäjä

 

 

Merja Lahdenpää                    Aki Rantanen            

                                                  

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu

kokouksen kulun mukaiseksi.

Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla

varustettu nimikirjaimillamme.

 

Tarkastusaika

  .05.2007                          Perusturvakeskus

Allekirjoitukset

 

 

Sari Leppihalme                      Marjo Leikkola          

 

Paikka ja pvm

14.05.2007                        Perusturvakeskus

Virka-asema                                               Allekirjoitus

Perusturvajohtaja


 

57 §              KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

 

Ehdotus: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

-------------------

 

 

58 §              PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

Ehdotus: Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat Sari Leppihalme ja Satu Jokela.

 

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Sari Leppihalme ja Marjo Leikkola.

 

                                            ------------------

 

 

59 §              VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIETOON SAATTAMINEN

 

Ehdotus: Perusturvalautakunta merkitsee tietoonsa saatetuiksi seuraavat viranhaltijapöytäkirjat:

                                            - perusturvajohtaja

                                            - sosiaalityöntekijä

                                            - laitos- ja avopalvelujohtaja

 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

                                            -----------------

 

 

60 §              TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

 

Ehdotus: Perusturvalautakunta merkitsee tiedokseen seuraavat ilmoitusasiat:

 

- Kunnanvaltuusto 3.4.2007, Helvi Nästin perinnön käyttäminen

- Sosiaali- ja terveysministeriö, Sosiaalitoimen hälytysohjeiden antaminen hätäkeskuksille

- Satakunnan erityishuoltopiiri, Satakunnan erityishuoltopiirin ja Tyke Oy:n organisaatioissa tapahtuvat muutokset

 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

------------------


 

61 §              TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 01.01.-30.04.2007

 

Talousarvion toteuma 01.01.–30.04.2007 on menojen osalta 30,4 %. Tulot ovat toteutuneet 30,5 %.

 

Sosiaalitoimen menot ovat toteutuneet 30,4 % ja terveysmenot ovat toteutuneet 30,4 %. Tarkastelujakson kaikki menot eivät ole toteutuneet.

 

Tarkastelujakson toteutuma-aste 33,33 %.

 

Talousarvion toteuma liitteenä 61.1.

                                           

Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää merkitä talousarvion toteutumisen tietoon saatetuksi.

 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

---------------------

 

 

62 §              SATAKUNNAN ERITYISHUOLTOPIIRIN KY:N PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMINEN

 

Perusturvaltk 41 §           Satakunnan Erityishuoltopiirin ky pyytää kuntien päätöstä kuntayhtymän perussopimuksen muuttamisesta. Perussopimuksen muutos koskee 2,3 ja 17 §:ien muutosta sekä 5 ja 4 §:n poistamista.

 

Perussopimuksen suurin muutos koskee 17 §:n sisältyvää eläkemenoperusteisten maksujen uutta jakomallia. Kuntayhtymän hallitus esittää, että eläkemenoperusteiset maksut rahoitettaisiin jäsenkuntien maksuosuudella peruspääoman suhteessa. Uudesta laskentamallista on tehty erillinen laskelma.

 

Kuntayhtymä järjestää perussopimuksen muutoksesta neuvottelutilaisuuden 17.4.2007.

 

Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää merkitä tässä vaiheessa muutetun perussopimusluonnoksen tietoon saatetuksi.

 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

---------------------

 

Perusturvaltk 62 §             Kuntien kesken on neuvoteltu lausunnon sisällöstä, jonka mukaan yhteisenä lausuntona esitettäisiin, että perussopimuksen 17 § pidettäisiin entisellään. Muihin muutoksiin ei huomauttamista.

 

Perussopimus luonnos liitteenä 62.1.

 

Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää ehdottaa kunnanhallitukselle, että se lausuntonaan esittäisi perussopimuksen 17 §:n pitämistä nykyisessä muodossa. Edelleen lautakunta esittää, ettei esitettyihin perussopimuksen muihin muutoksiin sillä ole huomauttamista.

 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

----------------

 

 

63 §             PÄÄSKYN PÄIVÄKODIN VESIKATON UUSIMINEN JA ULKOSEINIEN MAALAUS

 

                       Pääskyn päiväkodin vesikatto on melko huonokuntoinen, sillä jään poiston seurauksena päällyste on vaurioitunut laajalta alalta. Lisäksi räystäiden aluslaudoitus on pahasti lahonnut.

 

                       Ulkoseinien maalipinta, joka on alkuperäinen, on hyvin kulunut.

 

                       Kunnostustoimenpiteet olisi hyvä toteuttaa tämän kesän aikana.

 

                       Katon uusimisen kustannusarvio on 11.250 euroa sekä ulkomaalauksen 1.441 euroa eli yhteensä 12.691 euroa.

 

                       Tämän vuoden talousarviossa on määräraha lähinnä ulkomaalausta varten yhteensä 4000 euroa. Käyttötalouspuolella rakennusten kunnossapitoa varten on varattu 3.500 euron määräraha. Suunnitelmavuodelle 2008 on alustavasti merkitty 40.000 euron määräraha. Ensi vuoden määrärahan käyttötarkoituksena on lämmitysjärjestelmän uusiminen ja katon uusiminen.

                      

Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää

1.      anoa kunnanhallitukselta lupaa saada toteuttaa päiväkodin vesikaton uusiminen ja ulkomaalaus tänä kesänä

2.      ehdottaa, että kunnanhallitus esittäisi kunnanvaltuustolle 7.000

euron määrärahan myöntämiseksi päiväkodin peruskorjaukseen.

 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

                                           

------------------

 

Merkitään pöytäkirjaan, että Satu Jokela poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo16.15.

 

 

64 §              PÄIVÄKODIN HOITOPÄIVÄN HINNAN MÄÄRÄÄMINEN

 

Pääskyn päiväkodissa on hoidossa sijaiskodissa asuva lapsi, jonka kotikuntana on sijoituskunta. Tähän asti hänen hoitopäivänsä on laskutettu kotikunnalta perhepäivähoidon hinnan perusteella. Mutta nyt lapsi on siirtynyt päiväkotiin.

 

Hoitopäivän hinnan määrittelyssä on nyt käytetty vuoden 2006 tilinpäätöksen kustannus- ja suoritetietoja. Vuoden 2006 talousarvion mukaan hoitopäivämääräksi oli arvioitu 2657 hoitopäivää. Pääskyn päiväkodin nettomenot vuonna 2006 olivat 181.503,70 euroa.

 

Laskelman mukaan hoitopäivän hinnaksi tulee 68,31 euroa.

 

Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää määrätä päiväkodin hoitopäivän hinnaksi 68,31 euroa, mikä on laskutuksen peruste.

 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

------------------

 

 

65 §              ATERIOITTEN HINNAT PERUSTURVATOIMEN ALUEELLA

 

Kunnallisen yleisen virkaehtosopimuksen mukaan (VI luku kustannusten ja luontoissuoritusten korvaukset 4 §) työnantajan työpaikkaruokaloissa peritään pääateriasta (lounas, päivällinen, kouluaterian luonteinen ateria) toimivaltaisen viranomaisen päätöksen mukaan vähintään ravintoedun verotusarvon ja enintään omakustannushinnan mukainen korvaus.

 

Soveltamisohjeen mukaan laitosruokalan (ruokaa valmistetaan pääasiassa muille kuin henkilöstölle) omakustannushinnassa otetaan huomioon ruoka-aineiden hankinta- ja kuljetuskustannukset, ruokahuoltohenkilöstön palkat sosiaalikustannuksineen sekä pesuaineiden, vaatteiden, huoneistomenojen, kaluston, ym. osuutta 20 %.

 

Verohallituksen ennakonpidätyksistä vuonna 2006 noudatettavista luontoisetujen laskentaperusteista antaman päätöksen 11 §:n mukaan ravintoedun arvo on 5,00 € ateriaa kohden, jos edun hankkimisesta työnantajalle aiheutuneiden välittömien kustannusten ja näiden kustannusten arvonlisäveron määrä on vähintään 5,00 € ja enintään 8,40 €. Jos tämä määrä alittaa 5,00 € tai ylittää 8,40 €, edun arvona pidetään mainittujen kustannusten määrää. Edelleen päätöksen 13 §:n mukaan sairaalan, koulun, päiväkodin tai muun vastaavan laitoksen henkilökuntaan kuuluvan laitosruokailun yhteydessä saaman ravintoedun raha-arvona pidetään 3,75 euroa ateriaa kohden. Hoidettavien ruokailun valvonnan yhteydessä saaman ravintoedun arvo on 3,00 euroa ateriaa kohden.

 

Laskelmien mukaan vanhainkodin, Hopearinteen palvelutalon, Kielokodin, Hepokodin ja avopalvelun, sekä muun kunnan henkilökunnan ruokapäivän hinta on 10,55 euroa (ei sis.alv), josta lounaan osuus puolet eli 5,27 e sekä päivällisen osuus kolmannes 3,51 e. Ruokapäivän hinta muunnettuna ateriasuoritteiksi saadaan lounaan sekä päivällisen osuudeksi 2,64 e. Päiväkodin ruokapäivän hinta on 6,33 e (ei sis.alv), josta lounaan osuus kaksi kolmasosaa eli 4,22 e.  Muunnettuna ateriasuoritteiksi saadaan lounaan osuudeksi 3,17 e.

 

Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää ehdottaa kunnanhallitukselle, että 1.1.-31.12.2007:

1. Pääskyn päiväkodin valvovan henkilökunnan valvonnan yhteydessä saaman ravintoedun raha-arvon mukainen aterian hinta on 2,94 euroa ja muulle kuin valvovalle hoitohenkilökunnalle aterian hinta on 3.75 euroa.

2. Vanhainkodin, Hopearinteen palvelutalon, Kielokodin, Hepokodin ja avopalvelun, sekä muulta kunnan henkilökunnalta perittävän lounaan ja päivällisen hinta on 5,00 euroa sekä aamu- ja iltapalan hinta 2,30 euroa.

3. Vanhainkodilla tai palvelutalolla aterioivilta muilta ulkopuolisilta kuin ateriapalveluun kuuluvilta peritään lounaasta ja päivällisestä 5,00 euroa, kevytateriasta ja aamu- ja iltapalasta 2,30 euroa sekä kahvista/teestä + voi- tai kahvileivästä 1 euro.

 

Päätös: Perusturvalautakunta päättää ehdottaa kunnanhallitukselle, että 1.6.2007-31.05.2008:

1. Pääskyn päiväkodin valvovan henkilökunnan valvonnan yhteydessä saaman ravintoedun raha-arvon mukainen aterian hinta on 2,94 euroa ja muulle kuin valvovalle hoitohenkilökunnalle aterian hinta on 3,75 euroa.

2. Vanhainkodin, Hopearinteen palvelutalon, Kielokodin, Hepokodin ja avopalvelun, sekä muulta kunnan henkilökunnalta perittävän lounaan ja päivällisen hinta on 5,00 euroa sekä aamu- ja iltapalan hinta 2,30 euroa.

3. Vanhainkodilla tai palvelutalolla aterioivilta muilta ulkopuolisilta kuin ateriapalveluun kuuluvilta peritään lounaasta ja päivällisestä 5,00 euroa, kevytateriasta ja aamu- ja iltapalasta 2,30 euroa sekä kahvista/teestä + voi- tai kahvileivästä 1 euro.

 

                                            ------------------


 

66 §             LAUSUNNON ANTAMINEN YMPÄRIVUOROKAUTISEN YKSITYISEN SOSIAALIPALVELUJEN ANTAMISTA KOSKEVAAN MUUTOSHAKEMUKSEEN/ONNIKOTI OY

 

                     Onnikoti oy pyytää perusturvalautakunnalta lausuntoa Länsi-Suomen lääninhallitukselta anottavaan ympärivuorokautisen yksityisen sosiaalipalvelun antamiseen. Hakemus koskee sosiaaliala-palveluyrityksen toiminnan muutosta, jonka tarkoituksena on tarjota ympärivuorokautisia hoito- ja asumispalveluja kehitysvammaisille henkilöille tai runsaasti huolenpitoa tarvitseville vammaisille ja vanhuksille.

 

                     Muutoshakemuksen tarve on syntynyt siitä, että entisen Hepokodin tukiasunnot on kunnostettu ryhmäasunnoiksi.

 

                     Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää lausuntonaan todeta, että tilat ja toimintaympäristö vastaavat tarkoitustaan. Toiminta palvelee kunnan ja lähialueen palvelutarvetta.

 

                     Lautakunta katsoo, ettei ole mitään estettä toiminnan toteutumiselle ja puoltaa sen kehittämistä paikkakunnalla.

 

                     Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

                                            -------------------

 

 

67 §              ERITYISLASTENTARHANOPETTAJAN PALVELUN SAATAVUUDEN TURVAAMINEN

 

Perusturvaltk 14 §             Erityistä tukea tarvitsevien lasten aseman parantamiseksi lastenpäivähoidosta annettuun lakiin (36/1973) lisättiin uusi 4 a §, jonka mukaan kunnan käytettävissä tulee olla lasten päivähoidossa esiintyvää tarvetta vastaavasti sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (272/2005) 9 §:n mukaisesti määräytyvän kelpoisuuden omaavan erityislastentarhanopettajan palveluja. Laki tuli voimaan 1.1.2007.

 

                     Säännös ei edellytä, että kunnalla tulee olla oma erityislastentarhanopettaja. Mikäli kunnalla ei tällaista henkilöä ole palveluksessaan, kunnat voivat sopia kuntalain 76 §:n mukaisesti yhteistyöstä riittävien erityislastentarhanopettajan palvelujen turvaamiseksi.

 

                     Esikouluopettaja Susanna Luomaniemellä on erityslastentarhanopettajan kelpoisuus. Naapurikuntien kanssa on alustavasti keskusteltu palvelun myymiseksi heille. Palaute on ollut myönteinen. Perusopetuksesta on viestitetty, että koulutulokkailla on runsasta erityisopetuksen tarvetta. Myös Susanna Luomaniemi on ollut valmis panostamaan enemmän erityisopetukseen.

 

                     Jos Susanna Luomaniemen tehtävät painottuvat suurimmalta osalta erityskasvatukseen, tulee hänen tehtävänsä määritellä uudelleen.

 

                     Perusturvajohtaja selvitti vaihtoehtoja tehtävien järjestämiseksi sekä miten vaihtoehdot vaikuttavat Susanna Luomaniemen nykyisten tehtävien hoitamiseen.

 

                     Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää

                     1. pitää tärkeänä, että erityislastentarhanopettajan palvelu on omassa kunnassa

                     2. periaatteessa hyväksyä erityisopetuksesta johtuvat muutokset Susanna Luomaniemen tehtävissä

                     3. että palvelun myymisestä naapurikunnilta pyydetään kohtuullisen sitovat varaukset

                     4. että valmistelutyön jälkeen tehdään lopulliset päätökset.

 

                                            Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

                     ---------------------

 

Perusturvaltk 44 §             Tehdyn tarvekartoituksen mukaan erityislastentarhan palveluja ollaan valmiita käyttämään seuraavasti:

                     Honkajoki 1-2 pv/kk

                     Lavia 1-3 pv/kk

                     Karvia ½ -1 pv/kk

                     Siikainen 2 pv/kk

 

                     Kankaanpää on valmis myös valmis ostamaan elton palvelua. Tarvetta on sekä päivähoidossa ja mahdollisesti myös perheneuvolassa. Kankaanpään tarve olisi 5-7 päivää kuukaudessa. Kankaanpää ja muut kunnat ovat valmiit tekemään asiasta puitesopimuksen.

 

                     Sellaisiakin yhteistoimintamalleja on että henkilö on palkattu usean kunnan yhteiseksi.

 

                     Ehdotus Perusturvalautakunta päättää oikeuttaa käymään neuvotteluja siten, että elto viimeistään aloittaa tehtävänsä elokuun alusta.

 

                     Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

                     -------------------

 

Perusturvaltk 67 §             Tarkennetun tarvekartoituksen mukaan erityislastentarhan palveluja ollaan valmiita käyttämään seuraavasti:

                                            Kankaanpää 10 pv/kk

                     Honkajoki 2 pv/kk

                     Lavia 1 pv/kk

                     Karvia 1 pv/kk

                     Siikainen 2 pv/kk

 

                     Palvelu on tarkoitus aloittaa 1.8.2007 ja se toteutetaan alkuvaiheessa kahden vuoden määräajan.

 

                     Esikouluopettaja Susanna Luomaniemi siirretään tehtävään kahden vuoden määräajaksi. Täksi ajaksi palkataan esikoulun opettajaksi sijainen.

 

                     Palvelun myymisestä on valmisteltu sopimusluonnos, joka on liitteenä 67.1.

 

                     Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää

1.      hyväksyä tässä vaiheessa palvelusopimusluonnoksen

2.      hyväksyä toiminnan aloittamiseen liittyvät henkilöjärjestelyt.

 

Päätös: Perusturvalautakunta päätti hyväksyä päätösehdotuksen muilta osin, mutta palvelun hinnaksi päätettiin 28,00 €/tunti.

 

-------------------

 

Merkitään pöytäkirjaan, että Jaana Ojala ja Päivi Leponiemi poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 17.00.

 

 

68 §              PALVELUASUMISEN KILPAILUTTAMINEN

 

Perusturvaltk 29 §             Palveluasumisen kilpailuttamisesta on alustavasti neuvoteltu Efeko Oy:n konsultti Sirpa Korhosen kanssa. Korhonen on toivonut, että kilpailuttaminen tapahtuisi huhti-toukokuun aikana. Kilpailuttaminen voidaan tällöin toteuttaa nykyisen hankintalain voimassa ollessa.

 

Korhonen ei varmasti voinut sanoa kumpi kilpailumenettely olisi parempi avoin vai rajoitettu tarjouskilpailu. Se millaista hankintamenettelyä kannattaa käyttää, riippuu hankinnan kohteesta ja arvosta. Menettelyn valintaan vaikuttaa se, miten erityislaatuisesta ja monimutkaisesta hankinnasta on kysymys.

 

Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää

1. alustavasti, että hankintamenettelynä käytetään avointa tarjouskilpailua

2. että kilpailuttamisen muista yksityiskohdista päätetään myöhemmin.

 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

------------------

 

Perusturvaltk 68 §             Efeko Oy on lähettänyt tarjouksen kilpailutusprosessista, joka on kokonaishinnaltaan 7.350 euroa (alv 0).

 

Hinta on melko korkea, jonka vuoksi Kankaanpään kaupungilta on pyydetty konsulttiapua, sillä he kilpailuttivat alkuvuodesta palveluasumisen. Kaupungin perusturvakeskus on lupautunut antamaan apua.

 

Asumispalvelusta tehdään ns. puitesopimus palvelun tuottajan kanssa ja asiakkaalle tehdään erillinen asumispalvelupäätös. Asiakas maksaa säännösten mukaisen maksun palvelustaan maksukyvyn mukaan. Kela maksaa asukkaalle asumistuen ja hoitotuen eläkkeen lisäksi. Poikkeuksena ovat kehitysvammaiset ja vammaispalvelulain piiriin kuuluvat asiakkaat. Heiltä ei voi periä maksua hoivasta.

 

Liitteenä 68.1. Efeko Oy:n tarjous. Liittenä 68.2. Kankaanpään kaupungin kilpailutusasiakirjat.

 

Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää

1.      ettei Efeko Oy:n tarjousta hyväksytä

2.      että valmistelua jatketaan Kankaanpään kaupungin mallin mukaisesti ja hankkimalla sieltä tukea omalle kilpailuttamiselle konsultoimalla vanhustyönjohtajan kanssa.

 

                                            Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

                                            -------------------

 

 

69 §              OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS