Jämijärven kunta

Kunnanhallitus

KOKOUSKUTSU 15/2003

Laatimispäivämäärä: 20.08.2003

KokoustiedotAika 26.08.2003 kello 19.00
Paikka Kunnantalon kokoushuone
Käsiteltävät asiat 241 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Sivu 259

242 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTASivu 259

243 § PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN Sivu 260

244 § TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT Sivu 261

245 § KUNNANJOHTAJAN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET Sivu 262

246 § KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN 10.06.2003 LAILLISUUSVALVONTA JA TÄYTÄNTÖÖNPANO Sivu 263

247 § TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.6.2003 Sivu 264

248 § VUODEN 2002 TILINTARKASTUSTYÖN TOTEUTUMISTA KOSKEVAT TILINTARKASTAJAN ILMOITUKSET Sivu 265

249 § POHJOIS-SATAKUNNAN KUNTIEN ALUEELLINEN LIIKENNETURVASUUNNITELMA/OHJAUSRYHMÄN VALINTA Sivu 266

250 § VUODEN 2003 LOMITUSKUSTANNUSTEN ENNAKOIDEN TARKISTAMINEN Sivu 267

251 § KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN / RAIJA HAKALA, MARKKU HAKALA, JOHANNA HAKALA, TERTTU KOIVISTO JA HANNU SKAFFARI Sivu 268

252 § LAUSUNTO SATAKUNNAN MAAKUNTAOHJELMA 2003-2006 LUONNOKSESTA Sivu 269

253 § REHTORIN VIRAN TÄYTTÄMINEN Sivu 270

254 § REHTORIN TEHTÄVIEN VÄLIAIKAINEN HOITAMINEN Sivu 272

255 § YSTÄVYYSKUNTAVIERAILU SAKSAAN GEISENFELDIIN Sivu 273

256 § KUMMIKUNTASOPIMUS TYKISTÖPRIKAATIN JA JÄMIJÄRVEN KUNNAN VÄLILLÄ Sivu 274

Puheenjohtaja MATTI LEPPIHALME

Matti Leppihalme Kunnanjohtaja Esa Ala-Karvia

JÄMIJÄRVEN KUNTA

Kunnanhallitus

KOKOUSPÖYTÄKIRJA 15/2003
KOKOUSAIKA 26.08.2003 klo 19.00 - 20.28
KOKOUSPAIKKA Kunnantalon kokoushuone
SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)
Matti Leppihalme puheenjohtaja

Enni Lähteenniemi

Ritva Mäkelä

Juhani A. Rajala

Tapio Rajalahti

Olli Seppälä

POISSA OLLEET JÄSENET Päivi Leponiemi
MUUT SAAPUVILLA OLLEET Matti Peurala valtuuston puheenjohtaja

Hilkka Lahdensivu valtuuston I varapuheenjohtaja

Kyösti Lahti valtuuston II varapuheenjohtaja

Esa Ala-Karvia kunnanjohtaja

Aki Rantanen kehittämispäällikkö klo 19.00 - 19.35

ASIAT §§ 241 - 257

241 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Ehdotus: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

242 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Ehdotus: Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat Ritva Mäkelä ja Enni Lähteenniemi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

243 § PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saatetuiksi seuraavat pöytäkirjat:

- Tarkastuslautakunta 8.8.2003

- Taloustyöryhmän muistiot 3.6.2003, 18.6.2003

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

244 § TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen seuraavat ilmoitusasiat:

- Tiehallinto: Jämin ja hiihtotunnelin viitoitus: Ikaalinen, Hämeenkyrö, Parkano ja Vammala

- Satakuntaliitto: Toimintakertomus ja jäsenkuntien lopulliset maksuosuudet vuodelta 2002

- Porilab: Testausseloste, vesinäyte: Markunlahden uimaranta, Urheilukentän uimaranta, Mertiörannan uimaranta, Jämin perhepuiston uimaranta, Mielahti

- Länsi-Suomen ympäristölupavirasto: Vesialueen ruoppaaminen ja massojen läjittäminen vesialueelle sekä vesialueelle läjitettyjen ruoppausmassojen pysyttäminen Jämijärvessä

- Satakuntaliitto- Länsi-Suomen tavoite 2-ohjelmasta toteutetun hankkeen maksatuspäätös

- Käyttötilastot www.jamijarvi.fi

- Euran kunta: Selvitys Satakunnan järvikeskuksen perustamisesta

- Satakunnan ammattikorkeakoulu: EAKR-rahoitushakemus, Satakunta tutummaksi Venäjällä

- Porin kaupunki: Satakunnan pelastuslaitokselle siirtyvät ajoneuvot, liikennevakuutukset, ajoneuvovakuutukset ja muut vakuutukset

- Turun tiepiiri: Yleisen tieverkon laajuus asemakaava-alueilla

- Ikaalisten kaupunki: Perinnönluovutushakemus


Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

245 § KUNNANJOHTAJAN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET

Kunnanhallituksen kokouksessa on nähtävillä kunnanjohtajan viranhaltijapäätökset ajalla 1.4.-30.6.2003

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee viranhaltijapäätökset tiedokseen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_______

246 § KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN 10.06.2003 LAILLISUUSVALVONTA JA TÄYTÄNTÖÖNPANO

Kunnanvaltuusto on pitänyt kokouksensa 10.06.2003.

Kuntalain 23 §:n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta.

Kuntalain 56 §:n 1 momentissa on todettu, että jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöönpanematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää panna täytäntöön kunnanvaltuuston päätökset 10.06.2003, koska ne on tehty laillisessa järjestyksessä eivätkä ne ylitä kunnanvaltuuston toimivaltaa eivätkä ole muutenkaan lainvastaisia.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valtuuston puheenjohtaja Matti Peurala ja kunnanjohtaja Esa Ala-Karvia poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi todeten itsensä esteelliseksi.

Asian esitteli ja pöytäkirjaa piti tämän asian osalta kehittämispäällikkö Aki Rantanen.

________

247 § TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.6.2003

KH 247 § Esityslistan liitteenä on talousarvion toteutuminen ajalla 1.1.-30.6.2003. Liite nro 247.1.

Vertailutietona on toteutuminen vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin.

Ehdotus Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen talouden toteutumisen ajalla 1.1.-30.6.2003.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

Kunnanhallitus 156 § 20.05.2003

248 § VUODEN 2002 TILINTARKASTUSTYÖN TOTEUTUMISTA KOSKEVAT TILINTARKASTAJAN ILMOITUKSET

KH 156 § 

Tilintarkastajan ilmoitus tarkastuslautakunnalle tilivuoden 2002 tilintarkastuksesta esitellään kokoukselle. Ilmoituksessa on havainnot tilintarkastajan vuoden 2002 työohjelman toteutuksesta. Ilmoituksen havainnot ovat perustana muihin tilintarkastajan vuoden 2002 tilintarkastuksesta antamiin raportteihin.

Toinen tilintarkastajan ilmoitus on yhteenveto sekä tarkastuslautakunnalle että kunnanhallitukselle vuoden 2002 havainnoista.

Tarkastuslautakunta merkitsee tiedokseen edellä tarkoitetut tilintarkastajan ilmoitukset sekä lähettää yhteenvetoilmoituksen tiedoksi kunnanhallitukselle.

Tarkastusilmoitus on esityslistan liitteenä nro 156.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää

1) merkitä tarkastusilmoituksen tiedokseen

2) saattaa sen edelleen hallintokuntien tiedoksi

3) korjata ilmoituksessa ilmenevät epäkohdat välittömästi

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Samalla kunnanhallitus päätti yksimielisesti, että valmistellaan vastineet tilintarkastajan antamien epäkohtien korjaamiseksi.

---------

KH 248 § 

Laaditut vastineet ovat esityslistan liitteenä nro 248.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää antaa tilintarkastajan ilmoituksen pohjalta ilmenneistä epäkohdista oheisen liitteen mukaiset vastineet.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_______

249 § POHJOIS-SATAKUNNAN KUNTIEN ALUEELLINEN LIIKENNETURVASUUNNITELMA/OHJAUSRYHMÄN VALINTA

Turun tiepiiri on esittänyt kirjeellään 63/2003/02/1/20.1.2003 Pohjois-Satakunnan seutukunnan kunnille alueellisen liikenneturvallisuussuunnitelman laatimista. Muut seutukunnan kunnat paitsi Kankaanpää ovat lähteneet hankkeeseen mukaan.

Suunnittelutyötä ohjaamaan nimetään ohjausryhmä. Ohjausryhmää varten kuntia pyydetään nimeämään kaksi edustajaansa, joista ainakin toisen tulisi olla muusta kuin teknisestä hallintokunnasta (sivistystoimi, sosiaalitoimi, terveystoimi, vapaa-aikatoimi jne).

Ohjausryhmän ensimmäinen kokous pidetään 5.9.2003 klo 10.00 alkaen Honkajoen kunnan valtuustosalissa. Asialista on liitteenä nro 249.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus nimeää edustajansa ohjausryhmään.

Päätös: Kunnanhallitus päätti yksimielisesti valita kunnan edustajaksi ohjausryhmään teknisen lautakunnan varapuheenjohtajan Tuija Rannan ja kanslisti Ritva Mäkisen.

________

250 § VUODEN 2003 LOMITUSKUSTANNUSTEN ENNAKOIDEN TARKISTAMINEN

Lomituspalvelulain (1231/1996) 38 §:n 2 momentin mukaan lomituskustannuksiin tarkoitetut ennakot tarkistetaan vuosittain heinäkuun 1. päivästä. Jämijärven kunnan tarkistettu ennakko v. 2003 lomituskustannuksiin on 480.000 €.

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee Melan ilmoituksen tiedokseen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_______

251 § KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN / RAIJA HAKALA, MARKKU HAKALA, JOHANNA HAKALA, TERTTU KOIVISTO JA HANNU SKAFFARI

Jämijärven kunnan ja Raija Hakalan, Markku Hakalan, Johanna Hakalan, Terttu Koiviston ja Hannu Skaffarin välillä on allekirjoitettu 21.8.2003 kauppakirja koskien Mielahden ranta-asemakaavan mukaista tonttia nro 3 korttelissa nro 1.

Kauppahinta on 8.409,40 euroa. Muut kauppaehdot ilmenevät liitteenä nro 251.1 olevasta kauppakirjasta.

Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy Jämijärven kunnan ja Raija Hakalan, Markku Hakalan, Johanna Hakalan, Terttu Koiviston ja Hannu Skaffarin välisen kauppakirjan oheisen liitteen nro 251.1 mukaisesti.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

-----------

252 § LAUSUNTO SATAKUNNAN MAAKUNTAOHJELMA 2003-2006 LUONNOKSESTA

Vuoden 2003 alussa voimaan tulleen uuden aluekehityslain mukaan maakunnan liitto laatii valtuustokauden alussa maakuntaohjelman neljäksi vuodeksi kerrallaan. Nyt ensimmäisellä kerralla ohjelma laaditaan poikkeuksellisesti keskellä valtuustokautta. Maakuntaohjelma on jatkoa maakuntasuunnitelmalle, jonka Satakuntaliiton maakuntavaltuusto hyväksyi 9.6.2003. Maakuntasuunnitelma on 30 vuodeksi laadittu yleispiirteinen suunnitelma ja maakuntaohjelma on lyhyemmän aikavälin konkreettisempi toimenpideohjelma.

Maakuntaohjelma sisältää maakunnan mahdollisuuksiin ja tarpeisiin perustuvat kehittämisen tavoitteet, maakunnan kehittämisen kannalta keskeisimmät hankkeet ja muut olennaiset toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi ja ohjelman rahoittamiseksi. Maakuntaohjelmassa sovitetaan yhteen maakuntaa koskevat valtion aluehallinnon ja muiden tahojen laatimat ohjelmat. Erityisohjelmat - kuten osaamis- ja aluekeskusohjelmat sekä maaseutuohjelma - sovitetaan myös samalla yhteen maakuntaohjelman kanssa.

Maakuntaohjelmaluonnosta on käsitelty tähän mennessä maakunnan yhteistyöryhmässä 16.3. ja 13.6.2003 sekä maakuntahallituksessa 2.6. ja 5.8.2003. Maakuntaohjelma 2003 - 2006 luonnos on esityslistan liitteenä nro 252.1.

Satakunnan maakuntahallitus on pyytänyt kuntien lausunnot luonnoksesta 5.9.2003 mennessä.

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy oheisen liitteen mukaisen lausunnon. Liite nro 252.2.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_______

Kunnanhallitus 223 § 05.08.2003

253 § REHTORIN VIRAN TÄYTTÄMINEN

KH 223 § 

Rehtori Lasse Särkimäki on irtisanoutunut siten, että virkasuhde päättyy 31.07.2003. Kunnanhallitus käsitteli viran auki julkistamista kokouksessaan 02.07.2003 § 208.

Kunnahallitus päätti tällöin julistaa rehtorin viran haettavaksi nykyisessä muodossaan. Hakuilmoitus liitteenä nro 223.1

Ilmoitus julkaistiin Pohjois-Satakunta lehdessä, Kankaanpään Seudussa, Aamulehdessä ja Satakunnan kansassa. Lisäksi se julkaistiin kunnan ilmoitustaululla ja Työvoima hallinnon internet-sivuilla.

Määräaikaan 25.07.2003 mennessä saatiin 9 hakemusta. Yhdistelmä (luonnos) hakijoista on esityslistan liitteenä nro 223.2

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää

1. valita hakijoista haastatteluun kutsuttavat

2. nimetä haastattelijat

3. ajankohdasta, milloin haastattelut suoritetaan

Päätös: Kunnanhallitus päätti yksimielisesti

1. valita hakijoista haastatteluun Rolf Björkmanin, Anita Leppiniemi-Järvisen, Veli-Matti Malinen, Arja Myllymäen ja Matti Ruotsalaisen

2. nimetä haastattelijoiksi Matti Leppihalmeen, Matti Peuralan, Ritva Mäkelän, Kari Pirttimäen, Helena Lehtiön, Nina Nukarisen, Ritva Mäkisen ja Esa Ala-Karvian

3. että haastattelut suoritetaan päivien 14.-15.8. aikana

4. että vararehtori Nina Nukarinen hoitaa oman toimen ohella rehtorin tehtäviä (sis. sivistystoimenjohtajan tehtävät) 11.8.2003 alkaen siihen asti kunnes uusi rehtori ottaa viran vastaan. Rehtorin opetustunneille (2 h kaupalliset aineet ja 3 h historiaa) hankitaan erilliset tehtävien hoitajat.

Tarkempi tehtävien jako ja palkkauksesta neuvotteleminen annettiin kunnanhallituksen puheenjohtajan Matti Leppihalmeen ja kunnanjohtaja Esa Ala-Karvian tehtäväksi.

--------

KH 253 § 

Yhdistelmä hakijoista on liitteenä nro 253.1.

Haastattelut on suoritettu 15.8.2003 klo 13.00 - 17.00. Haastatteluun kutsutuista Matti Ruotsalainen ilmoitti puhelimitse ja Veli-Matti Malinen sähköpostitse, etteivät tule sovittuun haastatteluun.

Haastateltavina olivat täten Rolf Björkman, Anita-Leppiniemi-Järvinen ja Arja Myllymäki.

Haastattelun suorittivat Päivi Leponiemi, Matti Peurala, Ritva Mäkelä, Kari Pirttimäki, Helena Lehtiö, Niina Nukarinen, Ritva Mäkinen ja Esa Ala-Karvia.

Haastatteluryhmän yksimielinen esitys on, että rehtorin virkaan valitaan Rolf Björkman. Hallintosäännön mukaan asiasta päättää valtuusto.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että Jämijärven keskuskoulun rehtorin virkaan (perusopetus vuosiluokat 1-9 lk) valitaan KM Rolf Björkman. Virkaan sisältyvät myös kunnan sivistystoimenjohtajan tehtävät. Virka täytetään 6 kuukauden koeajaksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

----------

254 § REHTORIN TEHTÄVIEN VÄLIAIKAINEN HOITAMINEN

Rehtorin virka on ollut auki ja paikka täytetään 2.9.2003 valtuustossa. Uusi rehtori ottaa tehtävät vastaan loka-marraskuussa. Kunnanhallitus on kokouksessaan 5.8.2003 § 223 päättänyt, että rehtorin tehtävien väliaikaisesta jaosta ja palkkauksesta neuvotellaan erikseen.

Asiasta on käyty neuvottelut 22.8.2003. Neuvottelumuistio on liitteenä nro 254.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy neuvottelun mukaisen sopimuksen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

-----------

255 § YSTÄVYYSKUNTAVIERAILU SAKSAAN GEISENFELDIIN

Jämijärven kunnan edustajien vastavierailu Saksaan ystävyyskunta Geisenfeldiin tapahtuu alustavan suunnitelman mukaan 11.-14.9.2003.

Matkan pääteemana on nuorisoyhteistyö ja matkailu. Lisäksi on tarkoitus keskustella myytävien tuotteiden vaihdosta.

Alustava ohjelma ja matkalle lähtijät ilmenevät liitteestä nro 255.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että ystävyyskuntavierailulle Geisenfeldiin osallistuvat Matti Peurala, Tapio Rajalahti, Esa Ala-Karvia, Aki Rantanen, Timo Hinttu, Ossi Hoikkala, Suvi Päivike, Mia Molkkari, Marja Hakamäki ja Anu Pirttimäki.

Lentolippujen hinnasta jokainen aikuisosallistuja maksaa yhden kolmasosan. Nuorten osalta kunta maksaa lentokustannukset kokonaan.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valtuuston puheenjohtaja Matti Peurala, kunnanhallituksen jäsen Tapio Rajalahti ja kunnanjohtaja Esa Ala-Karvia poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi todeten itsensä esteelliseksi.

_______

256 § KUMMIKUNTASOPIMUS TYKISTÖPRIKAATIN JA JÄMIJÄRVEN KUNNAN VÄLILLÄ

Pitkään valmistelun alla ollut kummikuntasopimus Jämijärven kunnan ja Tykistöprikaatin Tiedustelupatteriston lentotiedustelupatterin välillä on valmistunut. Liite nro 256.1.

Sopimus on laadittu yleisluonteiseksi, jottei se rajaa yhteistoimintaa käytännössä.

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy oheisen liitteen mukaisen kummikuntasopimuksen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

______