Jämijärven kunta                                 KOKOUSKUTSU 3/2007

Perusturvalautakunta                         Laatimispäivämäärä: 06.04.2007

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

10.04.2007    kello 15.00

 

Paikka

 

Kunnantalon kokoushuone

 

Käsiteltävät asiat

 

46 §             KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

47 §             PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

48 §             VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIETOON SAATTAMINEN

49 §             TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

50 §             ----------

51 §             SITOUMUKSEN ANTAMINEN OSALLISTUMISESTA LASTEN JA NUORTEN TUKIHENKILÖTOIMINNAN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVAAN HANKEHAKEMUKSEEN

52 §             ENSIHUOLTOSOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN

53 §             KOTIHOITOKOKEILUN OHJAUSRYHMÄN VALITSEMINEN

54 §             TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 01.01.-31.03.2007

55 §             VUODEN 2007 TOIMINTA- JA KANNATUSAVUSTUKSET JA AVUSTUSTEN LUONTOISET MAKSUT

56 §             OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

 

 

 

RAINER RAJAMÄKI

Rainer Rajamäki                                           Aki Rantanen

 

 


Jämijärven kunta                                    KOKOUSPÖYTÄKIRJA 17/2006

Perusturvalautakunta

 

 

KOKOUSAIKA

 

10.04.2007 kello 15.00 - 15.50

 

KOKOUSPAIKKA

 

Valtuuston kokoushuone

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

 

Rainer Rajamäki                      puheenjohtaja

Merja Lahdenpää                    jäsen

Sari Leppihalme                      jäsen

Jaana Ojala                              jäsen

Pentti Virtanen                         jäsen

Eija Salminen                           varajäsen

POISSAOLLEET JÄSENET

 

 

Satu Jokela

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

 

 

 

Aki Rantanen                    pöytäkirjanpitäjä ja esittelijä

 

 

ASIAT

 

§§  46 -56

 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

 

 

Puheenjohtaja                                             Pöytäkirjanpitäjä

 

 

Rainer Rajamäki                      Aki Rantanen

 

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu

kokouksen kulun mukaiseksi.

Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla

varustettu nimikirjaimillamme.

 

Tarkastusaika

  .04.2007                          Perusturvakeskus

Allekirjoitukset

 

 

Merja Lahdenpää                    Jaana Ojala               

 

Paikka ja pvm

16.04.2007                        Perusturvakeskus

Virka-asema                                               Allekirjoitus

Perusturvajohtaja


 

46 §              KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

 

Ehdotus: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

------------------

 

 

47 §              PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

Ehdotus: Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat Jaana Ojala ja Merja Lahdenpää.

 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

                                            -----------------

 

 

48 §              VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIETOON SAATTAMINEN

 

Ehdotus: Perusturvalautakunta merkitsee tietoonsa saatetuiksi seuraavat viranhaltijapöytäkirjat:

                                            - perusturvajohtaja

                                            - sosiaalityöntekijä

                                            - laitos- ja avopalvelujohtaja

 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

                                            -------------------

 

 

49 §              TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

 

Ehdotus: Perusturvalautakunta merkitsee tiedokseen seuraavat ilmoitusasiat:

 

- Sininauhaliitto, Loppuraportti M 20-Ikaalisten seutu

- Sosiaali- ja terveysministeriö, Hyvinvointi 2015-ohjelman loppuraportti

- Sosiaali- ja terveysministeriö, Sosiaalihuollon kehittämistoiminnan arvioinnin loppuraportti

- Pertti Rajala, Kiitokset yhteistyöstä

 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

----------------------

 

 

50 §              ----------

 

 

51 §              SITOUMUKSEN ANTAMINEN OSALLISTUMISESTA LASTEN JA NUORTEN TUKIHENKILÖTOIMINNAN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVAAN HANKEHAKEMUKSEEN

 

MLL:n Satakunnan piiri pyytää sitoutumista osallistumiseen hankehakemukseen koskien lasten ja nuorten tukihenkilötoiminnan järjestämistä seudulla. Esittäjä on hakemassa Raha-automaatti yhdistykseltä hankerahoitusta edellä mainittuun hankkeeseen. Hankehaku päättyy 31.5.2007, rahoituspäätökset Ray tekee joulukuussa 2007 ja mikäli rahoitus myönnetään hanke voi alkaa vuoden 2008 alussa. hankehakemuksen eteenpäin viemiseksi ja Ray:n rahoituksen saamiseksi on tarpeellista, että kunnan ilmaisevat kirjallisesti halukkuutensa sitoutua hankeyhteistyöhön.

 

Jämijärven maksuosuus olisi vuosina 2008-2010 yhteensä 555 euroa eli 185 euroa vuodessa.

 

Hankehakemus liitteenä 51.1.

 

Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää periaatteessa suhtautua myönteisesti hankkeeseen.

 

                                            Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin

 

                                            ----------------------

 

 

52 §              ENSIHUOLTOSOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN

 

SPR:n Jämijärven osaston kanssa on neuvoteltu ensihuoltosopimuksen solmimisesta ja siihen liittyvistä asioista.

 

Ensihuollon sopimuksella määritellään yhteistyön muodot vapaaehtoisjärjestöjen sekä kuntien viranomaisten kesken ensihuollon tehtävien jakamisesta ja auttamisyhteistyöstä onnettomuustilanteissa. Sopimuksen tavoitteena on määritellä ensihuollon tehtävien jakaminen ja ryhmien vastuualueet joustavan ja nopean auttamisen toteuttamiseksi onnettomuustilanteissa.

 

Sopimuksella määritellään yksityiskohtaisesti vapaaehtoisten toimijoiden liittyminen kunnan viranomaisten laatimiin onnettomuusvarautumissuunnitelmiin.

 

Sopimusluonnos liitteenä 52.1.

 

Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää hyväksyä liitteenä olevan sopimusluonnoksen.

 

                                            Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

                                            -------------------

 

 

53 §              KOTIHOITOKOKEILUN OHJAUSRYHMÄN VALITSEMINEN

 

Sosiaali- ja terveysministeriö hyväksyi aikanaan Honkajoen ja Jämijärven kunnat sekä Kankaanpään kaupungin ja Kankaanpään kansanterveystyön kuntayhtymän yhteisen hakemuksen toteuttaa kotihoitokokeilu ajalla 1.4.2006-31.12.2008.

 

Kankaanpään kaupunki ja Honkajoen kunta ovat luopuneet kokeilusta.

 

Hankkeelle oli valittu ohjausryhmä, johon Jämijärveltä kuuluivat Kirsi Ranta, Oivi Koskensalo ja Aki Rantanen. Kuntayhtymää edustivat Terttu Nordman ja Satu Uutaniemi.

 

Ohjausryhmä vastaa kokeilun edistymisestä, käsittelee jatkuvan palautteen, tekee tarvittavia muutoksia ja suorittaa arvioinnin v. 2007 ja loppuarvioinnin 2008. Lisäksi kokeiluun osallistuvien organisaatioiden vastuulliset viranhaltijat huolehtivat omaan toimintaansa liittyvien asioiden valmistelusta, päätöksenteosta ja täytäntöönpanosta omien sääntöjensä mukaisesti.

 

Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää valita ohjausryhmän jäseniksi Kirsi Rannan, Oivi Koskensalon ja Aki Rantasen ja pyytää Kankaanpään kansanterveystyön ky:n nimeämään edustajansa.

 

                                            Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

                                            ---------------------

 

 

54 §              TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 01.01.-31.03.2007

 

                                            Talousarvion toteuma 01.01.–31.03.2007 on menojen osalta 23,3 % Tulot ovat toteutuneet 17,9 %.

 

                                            Sosiaalitoimen menot ovat toteutuneet 22,8 % ja terveysmenot ovat toteutuneet 23,7. Tarkastelujakson kaikki terveysmenot eivät ole toteutuneet. Samoin kaikkia tuloja ei ole laskutettu.

 

                                            Talousarvion toteuma liitteenä 54.1.

                                           

                                            Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää merkitä talousarvion toteutumisen tietoon saatetuksi.

 

                                            Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

                                            -----------------

 

 

55 §             VUODEN 2007 TOIMINTA- JA KANNATUSAVUSTUKSET JA AVUSTUSTEN LUONTOISET MAKSUT

 

Perusturvaltk. 10 §            Vuoden 2007 talousarvioon (6010 2260) on varattu 8.000 euron määräraha avustuksiin, josta 6300 euroa veteraanien ja 1.700 euroa kotirintamanaisten kuntoutukseen ja (6050 2260) 1.700 euron toiminta-avustuksiin yhdistyksille ja seuroille.

 

Vuonna 2006 asiaa käsiteltäessä on päätetty laittaa maaliskuun kuntatiedotteeseen ilmoitus toiminta- ja kannatusavustusten sekä avustusten luonteisten maksujen hakemisesta. Samoin on toimittu myös veteraanien ja kotirintamanaisten osalta.

 

Veteraanien- ja kotirintamanaisten kuntoutuspaikka on ollut vanhainkodilla ja kestoltaan seitsemän päivää. Tuohon aikaan on sisältynyt kuntoutus ja tarvittava hoito. Kuntoutus on järjestetty ostopalveluna. Tämä järjestely on otettu käyttöön sen takia, koska kuntoutettavista suuri osa ei selviydy muualla. Vaihtoehtoisesti veteraaneille ja kotirintamanaisille on järjestetty avokuntoutusta 130 €/henkilö.

 

Veteraani ja kotirintamakuntoutujissa on kuitenkin joitakin, jotka voisivat suorittaa kuntoutuksensa kuntoutuslaitoksessa.

 

Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää

1.      ilmoittaa maaliskuun kuntatiedotteessa veteraani ja kotirintamanaisten kuntoutuksen haettavaksi

2.      että kuntoutus toteutetaan joko laitoskuntoutuksena toimintakykyluokan mukaisesti joko vanhainkodilla tai halvimmassa laitoksessa tai sitten avokuntoutuksena

3.      laittaa maaliskuun kuntatiedotteeseen ilmoituksen vuoden 2007 toiminta- ja kannatusavustusten ja avustusten luonteisten maksujen hakemisesta.

 

                                            Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

                                            ----------------------

 

Perusturvaltk. 55 §            Toiminta-avustukset on ollut haettavana 23.3.2007 mennessä ja hakuaikana ei ole jätetty yhtään hakemusta. Ennen hakuaikaa jätettiin kolme hakemusta.

 

                                            Toiminta-avustuksia varten vuoden 2007 talousarvioon on varattu 1.700 euroa toiminta-avustuksiksi yhdistyksille ja seuroille.

 

                                            Viime vuoden jako ja jakoehdotus tälle vuodelle voisi olla seuraavanlainen:

 

                                            Yhdistys/seura                                           2006         2007

 

Palokosken Koti-koulu yhdistys ry            200           200

Palokosken Urheilu ja liikuntaseura ry      200

Kontin-Pitkäniemen Kyläyhdistys ry           50

Jämijärven sotaveteraanit                          280           300

Jämijärven rintamamiesveteraanit              50

Jämijärven sotainvalidit                              168             50

Jämijärven veteraanikuoro                        152           150

Eläkeliiton Jämijärven yhdistys                                   200

Jämijärven Eläkkeensaajat                                         100

MLL:n Jämijärven yhdistys                         400           400

 

Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää

1.      ettei hakuaikaa jatketa

2.      että avustuksia myönnetään edellä esitetyn ehdotuksen mukaisesti

3.      että jäljelle jäävä 300 euroa käytetään tulevia toiminta-avustustarpeita varten.

 

Päätös: Perusturvalautakunta päätti julistaa toiminta- ja kannatusavustukset uudelleen haettavaksi.

 

                                            -------------------

 

 

56 §              OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS