Jämijärven kunta                                 KOKOUSKUTSU 2/2007

Perusturvalautakunta                         Laatimispäivämäärä: 22.03.2007

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

27.03.2007    kello 15.00

 

Paikka

 

Kunnantalon kokoushuone

 

Käsiteltävät asiat

 

31 §             KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

32 §             PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

33 §             VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIETOON SAATTAMINEN

34 §             TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

35 §             SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2006

36 §             TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 01.01.-28.02.2007

37 §             ----------

38 §             KUMPPANUUSSOPIMUSHANKKEEN TAHTO-OSAN HYVÄKSYMINEN

39 §             ----------

40 §             KOTITYÖPALVELUN TAKSAN KOROTTAMINEN

41 §             SATAKUNNAN ERITYISHUOLTOPIIRIN KY:N PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMINEN

42 §             ----------

43 §             TYÖNSUUNNITTELIJAN PALKKAAMINEN

44 §             ERITYISLASTENTARHANOPETTAJAN PALVELUN SAATAVUUDEN TURVAAMINEN

 

 

 

RAINER RAJAMÄKI

Rainer Rajamäki                                           Aki Rantanen

                                                               

 


Jämijärven kunta                                    KOKOUSPÖYTÄKIRJA 17/2006                                                                                                                   

Perusturvalautakunta

 

 

KOKOUSAIKA

 

27.03.2007 kello 15.00 - 16.10

 

KOKOUSPAIKKA

 

Valtuuston kokoushuone

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

 

Rainer Rajamäki                      puheenjohtaja

Satu Jokela                              jäsen

Merja Lahdenpää                    jäsen

Jaana Ojala                              jäsen, saapui klo15.10

Pentti Virtanen                         jäsen

Aili Leppihalme                        varajäsen, saapui klo15.05

Petri Ylikoski

POISSAOLLEET JÄSENET

 

 

Sari Leppihalme

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

 

 

Päivi Leponiemi               kunnanhallituksen edustaja, saapui

                                            klo 15.05

Aki Rantanen                    pöytäkirjanpitäjä ja esittelijä

 

 

 

ASIAT

 

§§  31 - 44

 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

 

 

Puheenjohtaja                                             Pöytäkirjanpitäjä

 

 

Rainer Rajamäki                      Aki Rantanen

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu

kokouksen kulun mukaiseksi.

Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla

varustettu nimikirjaimillamme.

 

Tarkastusaika

  .03.2007                          Perusturvakeskus

Allekirjoitukset

 

 

                                                  

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja pvm

05.03.2007                        Perusturvakeskus

Virka-asema                                               Allekirjoitus

Perusturvajohtaja


 

31 §              KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

 

Ehdotus: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

--------------------

 

 

32 §              PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

Ehdotus: Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat Sari Leppihalme ja Jaana Ojala.

 

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pentti Virtanen ja Petri Ylikoski. Asian 43 §:n osalle tarkastajaksi Pentti Virtasen tilalle valittiin Jaana Ojala.

 

                                            ---------------------

 

 

33 §              VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIETOON SAATTAMINEN

 

Ehdotus: Perusturvalautakunta merkitsee tietoonsa saatetuiksi seuraavat viranhaltijapöytäkirjat:

                                            - perusturvajohtaja

                                            - sosiaalityöntekijä

                                            - laitos- ja avopalvelujohtaja

                                            - kotihoidon kokeilun ohjausryhmä

 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

                                            ---------------------

 

 

34 §              TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

 

Ehdotus: Perusturvalautakunta merkitsee tiedokseen seuraavat ilmoitusasiat:

 

-          Kankaanpään kansanterveystyön kuntayhtymä, Hoitopäivät 2007

-          Kankannpään kansanterveystyön ky, Tilinpäätös 2006

-          Satakunnan sairaanhoitopiiri ky, Tilinpäätös 2006

-          Satakunnan sairaanhoitopiiri ky. Henkilöstökertomus 2006

-          Sosiaali- ja terveysministeriö: Sosiaali- ja terveydenhuolto kunta- ja palvelurakenneuudistuksen edellyttämien toimeenpanosuunnitelmien valmistelussa

-          Rauman kaupunki: Satakunnan seutukehittäjä- hankkeen jatkaminen

 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

                                            ---------------------

 

 

35 §              SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2006

 

                                            Tilinpäätös sisältää tulosaleittain yleiskuvauksen toiminnasta eli toimintakertomuksen sekä toiminnallisten tavoitteiden ja talouden toteutumisen.

 

                                            Sosiaali- ja terveystoimen vuoden 2006 toimintakertomus suorite- ja taloustietoineen on liitteenä 35.1.

 

                                            Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää esittää sosiaali- ja terveystoimen toimintakertomuksen vuodelta 2006 kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

 

                                            Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

                                            ------------------

 

 

36 §              TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 01.01.-28.02.2007

 

                                            Talousarvion toteuma 01.01.–28.02.2007 on menojen osalta 16,2% Tulot ovat toteutuneet 16,0 %.

 

                                            Sosiaalitoimen menot ovat toteutuneet 15,5 % ja terveysmenot ovat toteutuneet 17,0.

 

                                            Suhteellinen toteuma helmikuun lopussa 16,7 %.

 

                                            Talousarvion toteuma liitteenä 36.1.

                                           

                                            Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää merkitä talousarvion toteutumisen tietoon saatetuksi.

 

                                            Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

                                            --------------------

 

 

37 §              ----------

 

 

38 §              KUMPPANUUSSOPIMUSHANKKEEN TAHTO-OSAN HYVÄKSYMINEN

 

Satakunnan sairaanhoitopiirin ja Jämijärven kunnan edustajien kesken käytiin kumppanuussopimushankkeen mukaiset tahto-osan neuvottelut 13.3.2007.

 

Kunnanhallitus käsittelee kumppanuussopimuksen 27.3.2007.

 

Pöytäkirja neuvottelusta sekä tahto-osa sopimuskaudelle 2008-2010 liitteenä 38.1.

 

Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää merkitä asian tietoon saatetuksi.

 

                                            Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

                                            -----------------

 

 

39 §              ----------

 

 

40 §              KOTITYÖPALVELUN TAKSAN KOROTTAMINEN

 

Satasetti Sata-Hämeen hoiva- ja kotityöpalveluosuuskunta on tarjonnut kunnalle kotityöpalveluita sosiaalitoimelle hintaan 15,65 €/h. Osuuskunta on nostanut tuntitaksojaan viimeksi 1.1.2005., minkä jälkeen työntekijöiden palkat ovat nousseet useamman kerran. Tässä tilanteessa palvelujen tuottaminen ei ole nykyisellä hinnalla liiketaloudellisesti kannattavaa. Tuntikorvaus on nostettu 1.5.2007 alkaen 19,45 €/h (alv 0 %). Tämä tuntihinta on voimassa 31.12.2007 saakka.

 

Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää hyväksyä hinnan korotuksen.

 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Lisäksi perusturvalautakunta kilpailuttaa kotityöpalvelun avoimena kilpailumenettelynä.

 

--------------------

 

 

41 §              SATAKUNNAN ERITYISHUOLTOPIIRIN KY:N PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMINEN

 

Satakunnan Erityishuoltopiirin ky pyytää kuntien päätöstä kuntayhtymän perussopimuksen muuttamisesta. Perussopimuksen muutos koskee 2,3 ja 17 §:ien muutosta sekä 5 ja 4 §:n poistamista.

 

                     Perussopimuksen suurin muutos koskee 17 §:n sisältyvää eläkemenoperusteisten maksujen uutta jakomallia. Kuntayhtymän hallitus esittää, että eläkemenoperusteiset maksut rahoitettaisiin jäsenkuntien maksuosuudella peruspääoman suhteessa. Uudesta laskentamallista on tehty erillinen laskelma.

 

                     Kuntayhtymä järjestää perussopimuksen muutoksesta neuvottelutilaisuuden 17.4.2007.

 

Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää merkitä tässä vaiheessa muutetun perussopimusluonnoksen tietoon saatetuksi.

 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

                                            --------------------

 

 

42 §              ----------

 

 

43 §              TYÖNSUUNNITTELIJAN PALKKAAMINEN

 

Kankaanpään työvoimatoimiston kanssa on käyty neuvottelua ns. passiivityöttömien aktivoimisesta. Tällaisia pitkäaikaistyöttömät ovat yli 500 päivää työmarkkinatuella olleet henkilöt. Kunta joutuu osallistumaan heidän työmarkkinatuen rahoitukseen 50 %:lla. Passiivituen kokonaismäärä on 23,55 €/pv/hlö. Jämijärvellä tällaisia pitkäaikaisia työttömiä on 30 henkilöä. Jos he kaikki ovat koko vuoden työmarkkinatuella ilman työ- tai koulutuspaikkaa, kunta joutuu maksamaan passiivitukea 91.140 € (30x258 pv x23,55 €x 50 %)

 

Työnsuunnittelija on henkilö, joka suunnittelee ja järjestää työttömille sopivia työ- ja koulutuspaikkoja. Työvoimatoimisto myöntää tällaisen henkilön palkkaamiseen työllistämistukea 35,78 €/pv kahden vuoden ajaksi. Lisäksi hyöty, jos työtön on työharjoittelussa tms.,työssä tai koulutuksessa, on 12,78 €/pv.  Lisäksi työttömän ollessa kuntouttavasta työtoiminnasta työvoimaviranomaiset maksavat 8 €/pv.

 

Työnsuunnittelijaksi palkattavan henkilön ei tarvitse olla työttömänä vain päivän verran. Palkattava henkilö voi tehdä muitakin töitä kuin työnsuunnittelua. Esimerkiksi vanhainkodin atk-ohjelman kuntoon laittaminen vaatii vielä paljon työtä. Laskutuksen osalta painaa päälle uuden taloushallinnon ohjelman hankkiminen, joka tulee käyttöön jo kesäkuussa.

 

Alustavasti on ajateltu palkattavaksi tähän tehtävään Elina Lahtinen kesäkuun alusta kahdeksi vuodeksi tai sen mukaan kun työvoimaviranomaiset maksavat tukea. Elinan nykyinen työsuhde päättyy 27.5.2007

 

Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää hyväksyä Elina Lahtisen palkkaamisen työnsuunnittelijan tehtävään kesäkuun alusta.

 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

                                            ----------------

 

Merkitään pöytäkirjaan, että Pentti Virtanen oli esteellisenä poissa tämän asian käsittelyn ajan.

 

 

44 §              ERITYISLASTENTARHANOPETTAJAN PALVELUN SAATAVUUDEN TURVAAMINEN

 

Perusturvaltk 14 §             Erityistä tukea tarvitsevien lasten aseman parantamiseksi lastenpäivähoidosta annettuun lakiin (36/1973) lisättiin uusi 4 a §, jonka mukaan kunnan käytettävissä tulee olla lasten päivähoidossa esiintyvää tarvetta vastaavasti sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (272/2005) 9 §:n mukaisesti määräytyvän kelpoisuuden omaavan erityislastentarhanopettajan palveluja. Laki tuli voimaan 1.1.2007.

 

                     Säännös ei edellytä, että kunnalla tulee olla oma erityislastentarhanopettaja. Mikäli kunnalla ei tällaista henkilöä ole palveluksessaan, kunnat voivat sopia kuntalain 76 §:n mukaisesti yhteistyöstä riittävien erityislastentarhanopettajan palvelujen turvaamiseksi.

 

                     Esikouluopettaja Susanna Luomaniemellä on erityslastentarhanopettajan kelpoisuus. Naapurikuntien kanssa on alustavasti keskusteltu palvelun myymiseksi heille. Palaute on ollut myönteinen. Perusopetuksesta on viestitetty, että koulutulokkailla on runsasta erityisopetuksen tarvetta. Myös Susanna Luomaniemi on ollut valmis panostamaan enemmän erityisopetukseen.

 

                     Jos Susanna Luomaniemen tehtävät painottuvat suurimmalta osalta erityskasvatukseen, tulee hänen tehtävänsä määritellä uudelleen.

 

                     Perusturvajohtaja selvitti vaihtoehtoja tehtävien järjestämiseksi sekä miten vaihtoehdot vaikuttavat Susanna Luomaniemen nykyisten tehtävien hoitamiseen.

 

                     Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää

                     1. pitää tärkeänä, että erityislastentarhanopettajan palvelu on omassa kunnassa

                     2. periaatteessa hyväksyä erityisopetuksesta johtuvat muutokset Susanna Luomaniemen tehtävissä

                     3. että palvelun myymisestä naapurikunnilta pyydetään kohtuullisen sitovat varaukset

                     4. että valmistelutyön jälkeen tehdään lopulliset päätökset.

 

                                            Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

                     ---------------------

 

                     Tehdyn tarvekartoituksen mukaan erityislastentarhan palveluja ollaan valmiita käyttämään seuraavasti:

                     Honkajoki 1-2 pv/kk

                     Lavia 1-3 pv/kk

                     Karvia ½ -1 pv/kk

                     Siikainen 2 pv/kk

 

                     Kankaanpää on valmis myös valmis ostamaan elton palvelua. Tarvetta on sekä päivähoidossa ja mahdollisesti myös perheneuvolassa. Kankaanpään tarve olisi 5-7 päivää kuukaudessa. Kankaanpää ja muut kunnat ovat valmiit tekemään asiasta puitesopimuksen.

 

                     Sellaisiakin yhteistoimintamalleja on että henkilö on palkattu usean kunnan yhteiseksi.

 

                     Ehdotus Perusturvalautakunta päättää oikeuttaa käymään neuvotteluja siten, että elto viimeistään aloittaa tehtävänsä elokuun alusta.

 

                     Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

                     -------------------