Jämijärven kunta                                 KOKOUSKUTSU 9/2006

Perusturvalautakunta                         Laatimispäivämäärä: 04.12.2006

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

08.12.2006 kello 13.00

 

Paikka

 

Kunnantalon kokoushuone

 

Käsiteltävät asiat

 

102 §          KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

103 §          PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

104 §          VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIETOON SAATTAMINEN

105 §          TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

106 §          KOPIOKONEEN LEASINGVUOKRAUKSEN PÄIVITTÄMINEN

107 §          TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 01.01.-30.11.2006

108 §          MUUTOSTEN TEKEMINEN VUODEN 2006 TALOUSARVIOON

109 §          SOSIAALITOIMEN TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA

110 §           ----------

111 §          OSALLISTUMINEN SATAKUNNAN LASTENSUOJELUN KEHITTÄMISHANKEESEEN

112 §          OSALLISTUMINEN VAMMAISPALVELUVERKOSTO-HANKKEESEEN

113 §          OSALLISTUMINEN MAAKUNNALLISEEN SOSIAALIPÄIVYSTYKSEEN

114 §          MUUT ASIAT

 

 

 

RAINER RAJAMÄKI

Rainer Rajamäki                                           Aki Rantanen

                                                               

 


Jämijärven kunta                                    KOKOUSPÖYTÄKIRJA 17/2006                                                                                                                   

Perusturvalautakunta

 

 

KOKOUSAIKA

 

08.12.2006 kello 13.00 - 14.20

 

KOKOUSPAIKKA

 

Valtuuston kokoushuone

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

 

Rainer Rajamäki                      puheenjohtaja

Sari Leppihalme                      jäsen

Jaana Ojala                              jäsen

Pentti Virtanen                         jäsen

Petri Ylikoski                            jäsen

Eija Salminen                           varajäsen

POISSAOLLEET JÄSENET

 

 

Satu Jokela

Merja Lahdenpää

 

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

 

 

Aki Rantanen                    pöytäkirjanpitäjä ja esittelijä

 

 

 

 

ASIAT

 

§§  102 -115

 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

 

 

Puheenjohtaja                                             Pöytäkirjanpitäjä

 

 

Rainer Rajamäki                      Aki Rantanen            

                                                  

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu

kokouksen kulun mukaiseksi.

Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla

varustettu nimikirjaimillamme.

 

Tarkastusaika

  .12.2006                          Perusturvakeskus

Allekirjoitukset

 

 

                                                  

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja pvm

11.12.2006                        Perusturvakeskus

Virka-asema                                               Allekirjoitus

Perusturvajohtaja


102 §            KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

 

Ehdotus: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

                                            --------------------

 

 

103 §            PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

Ehdotus: Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat Satu Jokela ja Merja Lahdenpää.

 

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi päätettiin valita Sari Leppihalme ja Eija Salminen.

 

                                            -------------------

                     

 

104 §            VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIETOON SAATTAMINEN

 

Ehdotus: Perusturvalautakunta merkitsee tietoonsa saatetuiksi seuraavat viranhaltijapöytäkirjat:

                                            - perusturvajohtaja

                                            - sosiaalityöntekijä

                                            - laitos- ja avopalvelujohtaja

                     

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

                                            ---------------------

 

 

105 §            TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

 

Ehdotus: Perusturvalautakunta merkitsee tiedokseen seuraavat ilmoitusasiat:

 

-          Kankaanpään kansanterveystyön kuntayhtymä, Talousarvioesitys 2007 ja taloussuunnitelma 2007-2009

-          Satakunnan sairaanhoitopiiri, Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2007-2009 ja talousarvio 2007

-          Sosiaali- ja terveysministeriö, Päihtyneen henkilön akuuttihoito

-          Holhoustoimen yhteistyöryhmä, Suositus edunvalvonnan tarpeen arvioimisesta

-          Länsi-Suomen lääninhallitus, Lupa yksityisten sosiaalipalvelujen antamiseen/Onnikoti Oy.

                     

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

----------

 

 

106 §           KOPIOKONEEN LEASINGVUOKRAUKSEN PÄIVITTÄMINEN

 

                                            Nykyisen kopiokoneen leasingvuokrakausi päättyy tammikuun lopussa. Canon Oy on esittänyt vuokrasopimuksen päivittämistä, jolloin leasingvuokra olisi samansuuruinen kuin nykyisin.  Käyttökustannukset putoavat jonkin verran nykyisestä. Käyttöön tulee nykyistä monipuolisempi kone. Vuokrasopimuksen jatkaminen olisi ollut vuokran osalta 37,00 euroa nykyistä halvempi kuukaudessa.

 

                                            Selvitys leasingvuokrauksen päivittämisestä 106.1.

 

                                            Päätös: Perusturvalautakunta päättää hyväksyä kopiokoneen leasingvuokrauksen päivittämisen.

 

                                            Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

                                            --------------------

 

 

107 §            TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 01.01.-30.11.2006

 

                                            Talousarvion toteuma 01.01.-30.09.2006 on menojen osalta 90,6 %. Tulot ovat toteutuneet 89,9 %.

 

                                            Sosiaalitoimen menot ovat toteutuneet 84,8 % ja terveysmenot ovat toteutuneet 96,2 %.

 

                                            Terveysmenojen osalta ei ole tarkastelujaksoon kuuluvat kaikki menot kirjattu. Tulojen osalta kaikkia tuloja ei ole vielä laskutettu.

 

                                            Osavuoden mukainen käyttöaste on toteuma-aikana 91,7 %.

 

                                            Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää merkitä talousarvion toteutumisen tietoon saatetuksi.

 

                                            Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

                                            -----------------

 

 

108 §            MUUTOSTEN TEKEMINEN VUODEN 2006 TALOUSARVIOON

 

                                            Kunnanhallitus on pyytänyt hallintokunnilta esitystä talousarvio muutoksista vuodelle 2006.

 

                                            Yhdistelmä muutoksista liitteenä 108.1.

 

                                            Ehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä ehdotuksen muutoksista tämän vuoden talousarvioon.

 

                                            Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

                                            --------------------

 

 

109 §           SOSIAALITOIMEN TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA

 

                                            Perusturvalautakunnan talousarvioesitykseen on kunnanhallituksen ehdotukseen tehty melko paljon muutoksia. Menoja on karsittu euromääräisesti 286.020 ja suhteellisesti 5,2 %. Sosiaalitoimen osalta karsinta on ollut 97.530 ja suhteellisesti 3.8 %. Tulot ovat vähäisessä määrin kasvaneet.

 

                                            Liitteenä 109.1 yhdistelmä talousarviosta ja toiminta suunnitelmasta.

 

                                            Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää merkitä karsinnat tietoon saatetuksi.

 

                                            Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

                                           

                                            ------------------

 

 

110 §            ----------

 

 

111 §            OSALLISTUMINEN SATAKUNNAN LASTENSUOJELUN KEHITTÄMIS-

                      HANKKEESEEN

 

                                            Satakunnan maakunnallinen kehittämisyksikköhanke on osa sosiaali- ja terveysministeriön sosiaalialan kehittämisohjelmaa, jossa halutaan turvata samantasoinen sosiaalipalvelu kansalaisille asuinkunnasta riippumatta. Hanke on saanut kehittämishankerahoituksen ajalle 1.8.2005-31.10.2007 ja siihen ovat sitoutuneet kaikki Satakunnan 26 kuntaa.

 

                                            Maakunnallisen lastensuojelun kehittämisyksikön jatkokehittämiseen ja pysyvän toimintamallin luomiseen haetaan sosiaali- ja terveysministeriöltä kehittämisrahoitusta ajalle 1.11.2007- 31.10.2009. Hankerahoitus haetaan helmikuun 2007 loppuun mennessä. Hakemukseen tulee liittää kunkin kunnan toimivaltainen päätös hankkeeseen osallistumisesta.

 

                                            Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 777.476 euroa. Valtionavustusta hankkeelle myönnetään sen kokonaiskustannuksista 75 %.

 

                                            Selvitys hankkeesta liitteenä 111.1.

 

                                            Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää, että Jämijärven kunta osallistuu Satakunnan lastensuojelun kehittämishankkeeseen.

 

                                            Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

                                            ---------------------

 

 

112 §            OSALLISTUMINEN VAMMAISPALVELUVERKOSTO-HANKKEESEEN

 

                                            Satakunnan sosiaalijohtajat ovat kokouksessaan 20.11.2006 todenneet vammaispalveluun liittyvän yhteistyön jatkokehittämisen olevan tulevaisuuden haaste. Yhteistyössä tulee riittävä väestöpohja huomioida palvelujärjestelmää kehitettäessä.

 

                                            Selvitys hankkeesta liitteenä 112.1.

 

                                            Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää osallistua vammaispalveluverkosto-hankkeeseen.

 

                                            Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

                                            ---------------------

 

 

113 §           OSALLISTUMINEN MAAKUNNALLISEEN SOSIAALIPÄIVYSTYKSEEN

 

                                            Sosiaali- ja terveysministeriön tavoitteena on, että sosiaalipäivystys olisi järjestetty kaikissa kunnissa ensi vuoden alkuun mennessä. Lääninhallitukset patistavat päivystyksen laiminlyöneitä kuntia asian korjaamiseksi.

 

                                            Satakunnassa on kuntien yhteistyönä Satakunnan Seutukehittäjähankkeessa suunniteltu tulevaa sosiaalipäivystysjärjestelmää. Maakunnallinen päivystysyksikkö aloittaisi toimintansa 1.3.2007.

 

                                            Liitteenä 113.1. sopimusluonnos sosiaalipäivystystoiminnasta.

 

                                            Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää osallistua Satakunnan sosiaalipäivystysjärjestelmään.

 

                                            Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

                                            -------------------

 

 

114 §                                  MUUT ASIAT

 

                                            Ei ollut.

 

                                            ------------------