Jämijärven kunta                        KOKOUSKUTSU

Perusturvalautakunta              Laatimispäivämäärä:

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

15.11.2006 kello 13.00

 

Paikka

 

Kunnantalon kokoushuone

 

Käsiteltävät asiat

91 §       KOKOUKSEN LAILLISUUS

92 §       PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

93 §       PERUSTURVAN TOIMIALUEEN VUODEN 2007 TALOUSARVIO JA - SUUNNITELMA VUOSILLE 2008 – 2009

94 §       PERUSTURVAN INVESTOINNIT ENSI VUODEN TALOUSARVIOSSA JA SUUNNITELMA VUOSILLA 2008-2010

95 §       PERUSTURVALAUTAKUNNAN PÄÄMÄÄRÄT SEKÄ TAVOITTEET, AVAINTULOKSET JA TULOSTAVOITTEET

96 §       TALOUSARVION TOTEUTUMA AJALTA 01.01. – 31.10.2006

97 §       PALVELUASUMISEN HANKKIMINEN ONNIKOTI OY:LTÄ

98 §       LASTENSUOJELUN TYÖTAPOJEN UUDISTAMINEN POHJOIS-SATAKUNNASSA – HANKKEEN LOPPURAPORTTI

99 §       PÄIHDEHUOLLON PROJEKTIIN OSALLISTUMINEN

100 §     ILMOITUKSET YKSITYISESTÄ SOSIAALIPALVELUTOIMINNASTA

 

 

Puheenjohtaja

RAINER RAJAMÄKI

Rainer Rajamäki                                           Aki Rantanen

 


Jämijärven kunta                                    KOKOUSPÖYTÄKIRJA                                                                                                                                      

Perusturvalautakunta

 

 

KOKOUSAIKA

 

15.11.2006 kello 13.00 – 15.20

 

KOKOUSPAIKKA

 

Kunnantalon kokoushuone

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rainer Rajamäki               puheenjohtaja

Merja Lahdenpää

Satu Jokela

Petri Ylikoski

Jaana Ojala

Seppo Nieminen              varajäsen

 

 

POISSA OLLEET JÄSENET

 

 

 

 

 

 

Sari Leppihalme

Pentti Virtanen

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

 

Päivi Leponiemi               kunnanhallituksen edustaja

Aki Rantanen                    pöytäkirjan pitäjä ja esittelijä

 

ASIAT

 

 

§§ 91 - 101

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

 

 

Puheenjohtaja                                             Pöytäkirjanpitäjä

 

 

                                                  

                                                  

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu

kokouksen kulun mukaiseksi.

Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla

varustettu nimikirjaimillamme.

 

Tarkastusaika

 

Allekirjoitukset

 

 

                                                  

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja pvm

 

Virka-asema                                               Allekirjoitus

 

 

 

 

 


91 §              KOKOUKSEN LAILLISUUS

 

Ehdotus: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

                                            Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

                                            ----------

 

 

92 §              PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

 

Ehdotus: Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat Jaana Ojala ja Pentti Virtanen.

 

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jaana Ojala ja Seppo Nieminen.

 

----------

 

 

93 §              PERUSTURVAN TOIMIALUEEN VUODEN 2007 TALOUSARVIO JA - SUUNNITELMA VUOSILLE 2008 – 2009

 

Talousarviota on laadittu kunnanhallituksen antamien ohjeiden mukaisesti. Alustavan talousarvioluonnoksen käyttömenojen kasvu on koko sosiaali- ja terveystoimen osalta 6,6 % verrattuna tämän vuoden talousarvioon sekä sosiaalitoimen osalta 1,6 % ja terveystoimen osalta kasvu on12,4 %. Käyttötulojen osalta on vähennystä 1,8 %.

 

Käsiteltävänä olevan talousarvioalueen osalta on toteutettu seuraavien periaatteiden mukaisesti:

 

Hallinto

        Lautakunta

Lautakunnan kokouspalkkiot on laskettu nykyisen palkkiosäännön mukaan

                                            Toimisto

                                                   Kanslisti vanhempainlomalla ainakin osan vuotta

                                                   Hankittujen atk-ohjelmistojen toimintavalmiutta kehitetään

                                                   Toimipisteenä tullee olemaan edelleen nykyiset tilat

                                            Päivähoito

                                                   Pääskyn päiväkoti

                                                            Lastentarhanopettaja on vielä alkuvuoden hoitovapaalla

Avustajina Rauni Viilo kokoaikaisesti ja Marja-Liisa Tasala puoliaikaisesti. Kalustohankintoina on esitetty: mm. väritulostin, digikamera, yleiskone. Rakennusten ja alueiden kunnossapito: rakennuksen ja katon maalaus.

Päiväkoti oli esittänyt toisen lastentarhanopettajan viran perustamista, mutta sitä ei ole esitykseen sisällytetty.

                                                   Yksityisen hoidon kuntalisä

Yksityisen hoidon kuntalisän piiriin on laskettu 6 hoitajaa sekä 18 lasta

                                                   Perhepäivähoito

Ei suuria hankintoja. Palkkakuluihin on laskettu 2 hoitajan palkat.

                                                   Esiopetus

Toiveina ovat kalusto- ja välinehankinnat. Aidan rakentaminen piha-alueen ympäri.

                                                            Ryhmäperhepäivähoito

Toiminta jatkuu nykyisissä tiloissa ja siinä laajuudessa kuin on tarvetta. Talousarvioehdotus sisältää kolmen hoitajan palkkamenot.

                                                   Iltapäivätoiminta

Toimintaa järjestetään Pääskyn päiväkodilla ja Tykköön koululla. Lapsia on ollut runsaasti hoidossa. Palkkausmenot:

Marja-Liisa Tasala 50 % ja Sari Virtanen 38 %.

                                            Avohuolto

                                                   Kotipalvelu

Kotihoidon kokeilun myötä henkilöstöresurssia jonkin verran lisätty. Henkilöstön lisäyksenä sairaanhoitajan palkka 25 %.

Lääkemenoihin määräraha lisäystä.

                                                   Tukipalvelut

Ateriapalvelu toimii yksityisen toimittajan toimesta. Siivouspalvelu järjestetään entiseen tapaan ostamalla palvelu Osuuskunta Sata-Hämeen hoiva- ja kotipalvelutyöosuuskunnalta.

                                                   Omaishoito

Omaishoidon määrärahassa jonkin verran lisäystä. Kotipalveluna toimintaa ei voida enää järjestää.

                                                   Hepokoti

Kiinteistö vuokrattu Onnikoti Oy:lle. Oma toiminta loppunut.

                                                   Kielokoti

Kustannusjako toteutettu vanhainkodin kanssa palkkakulujen suhteessa. Kielokoti 55 % ja vanhainkoti 45 %. Henkilöstön lisäyksenä sairaanhoitajan palkka 25 %.

                                                   Hopearinteen palvelutalo

Tällä hetkellä talo täynnä. Uuden sairaanhoitajan palkkauskustannuksista otettu huomioon 25 %. Hankintoja ovat suihkutuoli ja sairaalasänky.

                                            Vanhainkoti

Henkilöstön lisäyksenä sairaanhoitajan viran palkka 25 %. Investointeina huomattavin on keittiön uuni.

                                            Kuntoutus- ja vammaispalvelut

                                                   Työ- ja päivätoiminta

Työtoimintaa hankitaan Onnikoti Oy:ltä. Satakunnan erityishuoltopiiriltä ostetaan työhönkuntoutusta Kankaanpään työkeskuksesta.

                                                   Asumispalvelut

Asumispalveluina ovat palvelujen osto Recare Oy Annikakodilta, Onnikoti Oy:ltä sekä Hoivapalvelu Sari Huhtinen Oy Huurmannilta.

                                                   Vammaispalvelut

Henkilökohtaisen avustajan palkka sekä osa kodinhoitajien työpanoksesta. Satakunnan erityishuoltopiiriltä ostetaan laitoshoitoa koko vuoden sekä lyhytaikaista hoitoa 42 vuorokautta. Palvelutarvearvio liitteenä.

                                            Sosiaalityö ja muut sosiaalipalvelut

                                                   Sosiaalityö

Sosiaalityöntekijän palkka 75 % vuosipalkasta. Sosiaalityöntekijän ostopalvelun mukaiset kustannukset. Sisältää sosiaaliasiamieskustannukset.

                                                   Perheneuvola

                                                            Perheneuvolan käyttö lisääntymässä.

                                                   Lastensuojelu

Lastensuojelussa ja perhehoidossa on varattu 25 % kodinhoitajan palkasta sekä 50 % kotiavustajan palkasta. Osallistutaan Pohjois-Satakunnan lastensuojelun kehittämishankkeeseen. Lastensuojelun suurten kustannusten tasausjärjestelmä poistuu

                                            Toimeentuloturva

                                                   Toimeentulotuki

                                                            Toimeentulomenot laskussa

                                                   Elatustuki

                                                   Työmarkkinatuki

Kunnan rahoitusosuus työmarkkinatuen menoihin laskettu 40 passiivituen saajan mukaan.

                                            Terveydenhuolto

                                                   Perusterveydenhuolto

Talousarvioehdotus ei ole ollut käytössä. Kasvua tämän vuoden toteutuneisiin menoihin 4,7 %.

                                            Erikoissairaanhoito

                                                            Kasvua tämän vuoden toteutuneisiin menoihin 16.3 %.

 

Liitteinä: talousarvioehdotus kokonaisuudessaan tileittäin 93.1, tilikohtainen, yhteenveto 93.2., tehtäväkohtainen talousarvioehdotus 93.3. sekä talousarvion laadintaohjeet 93.4.

 

Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää ehdottaa kunnanhallitukselle, että

1. talousarvioehdotus vuodelle 2007 hyväksytään esitetyssä muodossa

2. talousarvio toimii taloussuunnitelman pohjana vuosille 2008-2009, eikä näille vuosille esitetä toiminnallisia muutoksia.

 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

----------

 

 

94 §              PERUSTURVAN INVESTOINNIT ENSI VUODEN TALOUSARVIOSSA JA SUUNNITELMA VUOSILLA 2008-2010

 

Valtuuston hyväksymässä investointisuunnitelmassa vuosille 2006-2010 on perusturvan toimialueelle esitetty seuraavia hankkeita:

           - vanhainkodin pihatyöt + koulupolku 2007 55.000 €

           - vanhainkodin peruskorjaus 2006 15.000 €

           - vanhainkodin pesula 2009 120.000 €

           - päiväkodin peruskorjaus 2006 4.000 €, 2007 4.000 € ja

             2008 40.000 €

           - Hepokodin asuntojen korjaus 2010 26.000 €

 

Vanhainkodin keittiön yhdistelmäuuni alkaa olla loppuun käytetty, jonka vuoksi se tulisi uusia mahdollisimman pian kustannus olisi 9.000-11.000 euroa, jonka hankinta tulisi toteuttaa ensi vuonna.

 

Vanhainkodin keittiön peruskorjauksesta ja laajennuksesta on myös keskusteltu ja sen tarve on ilmeinen.

 

Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää, että investointien valmistelua ensi vuoden talousarviota ja taloussuunnitelmaa varten jatketaan siltä pohjalta, että ensi vuoden talousarvioon ehdotetaan varattavaksi

           * vanhainkodin keittiön yhdistelmäuunia varten 11.000 €

           * vanhainkodin pihatyöt + koulupolku 55.000 €

           * päiväkodin kunnostus 4.000 €

suunnitelmavuosille esitetään seuraavaa:

           * vanhainkodin pesula ja keittiö 2009 150.000 €

           * päiväkodin peruskorjaus 2008 40.000 €

 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin muilta osin, mutta pesulan rakentamisen tarpeellisuus ja taloudellisuus tulee tutkia uudelleen.

 

----------

 

 

95 §              PERUSTURVALAUTAKUNNAN PÄÄMÄÄRÄT SEKÄ TAVOITTEET, AVAINTULOKSET JA TULOSTAVOITTEET

 

Esitykset perusturvalautakunnan päämääriksi vuodelle 2009 sekä tavoitteet, avaintulokset ja tulostavoitteet vuodelle 2007 tarkistetaan talousarvion laadinnan yhteydessä ja ne toimivat pohjana toiminta- ja taloussuunnittelulle.

 

Ehdotus perusturvalautakunnan päämääriksi vuodelle 2009 ja tavoitteiksi avaintuloksiksi ja tulostavoitteiksi vuodelle 2007 liitteenä 95.1.

 

Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää ehdottaa hyväksyttäväksi perusturvalautakunnan päämääriksi vuodelle 2009 ja tavoitteiksi avaintuloksiksi ja tulostavoitteiksi vuodelle 2007 liitteen 95.1. mukaisesti.

 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

------------

 

 

96 §              TALOUSARVION TOTEUTUMA AJALTA 01.01. – 31.10.2006

 

Esityslistan liitteenä 96.1. on sosiaali- ja terveystoimen talousarvion toteutuma ajalta 01.01. – 31.10.2006 (100:12 x 10 = 83,33 %).

 

Tulosalueittain nettomenot muodostuivat seuraavasti:

Hallinto 109.980 euroa – toteutuma 99,0 % - brutto 99,0 %

Lasten päivähoito 508.279 euroa – toteutuma 82,9 % - brutto 82,4 %

Avopalvelu 720.594 euroa – toteutuma 92,9 % - brutto 89,3 %

Vanhainkoti 242.613 euroa – toteutuma 72,5 % - brutto 72,9 %

Kuntoutus- ja vammaispalvelut 206.548 euroa – toteutuma 72,3 % - brutto 73,4 %

Sosiaalityö ja muut sosiaalipalvelut 96.567 euroa – toteutuma 70,2 % - brutto 69,2 %

Toimeentuloturva 109.507 euroa – toteutuma 46,9 % - brutto 57,9 %

Terveydenhuolto 2.242.302 euroa – toteutuma 84,4 % - brutto 84,4 %

Sosiaali- ja terveystoimi yhteensä 4.236.393 euroa – toteutuma 82,3 % - brutto 82,2 %.

 

Sosiaalitoimi yhteensä 1.994.091 euroa – toteutuma 80,0 % - brutto 82,2 %

 

Ehdotus: Perusturvalautakunta merkitsee talousarvion toteutuman ajalta 01.01. – 31.10.2006 tiedoksi.

 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

------------

 

 

97 §              PALVELUASUMISEN HANKKIMINEN ONNIKOTI OY:LTÄ

 

Kunnan kanssa tehdyn vuokrasopimuksen mukaisesti Hepokodin kiinteistö siirtyy Onnikoti Oy:lle 1.12.2006 lukien. Yritys aloittaa tällöin sosiaaliala-palveluyrityksen toiminnan, jonka tehtävänä on tarjota ympärivuorokautisia hoito- ja asumispalveluja kehitysvammaisille henkilöille tai huolenpitoa tarvitseville vanhustenhuollon asiakkaille. Alkuvaiheessa toiminta tapahtuu kiinteistön ryhmäasunto-osassa, jossa on 7 asumispaikkaa.

 

Kiinteistössä alkaa välittömästi muiden tilojen kunnostaminen toisen hoiva-asumissolun sekä tukiasumissolun osalta.

 

Neuvotteluissa Onnikoti Oy:n kanssa on sovittu, että Hepokodin asiakkaista siirtyy 5 henkilöä tukiasumiseen ja 2 asiakasta, jotka tarvitsevat ympärivuorokautista hoivaa jäävät ensimmäisen asumissolun asiakkaiksi.

 

Ympärivuorokautisen valvonnan sisältämässä solussa kunnalta perittävän hoitopäivän hinta 84-90 €/vrk. Tukiasumissolun vuorokausihinnaksi tulee 37 €/vrk.

 

Asiakkailta hoivayritys perii vuokrana 200 €/kk, ateriamaksuna 180 €/kk ja tukipalveluista 120 €/kk.

 

Yrittäjän kanssa on alustavasti sovittu, että palvelu on alkuvaiheessa määräaikaista maaliskuun alkuun 2007 saakka. Siihen mennessä kunta kilpailuttaa asumispalvelun.

 

Onnikodilla palveluasumisen alkuvaiheessa aloittavat olisivat:

Tukisolun asukkaina:

----------

 

Yövalvontasolun asukkaina:

----------

 

Liitteenä 97.1. Onnikoti Oy:n tarjouskirje.

 

Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää

1. hankkia asumispalvelut Onnikoti Oy:ltä oheisen suunnitelman mukaisesti 28.2.2007 saakka

2. kilpailuttaa asumispalvelut välittömästi 1.3.2007 alkaen välittömästi

 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

                                            ----------

 

 

98 §              LASTENSUOJELUN TYÖTAPOJEN UUDISTAMINEN POHJOIS-SATAKUNNASSA- HANKKEEN LOPPURAPORTTI

 

Lastensuojelun työtapojen uudistaminen Pohjois-Satakunnassa- hanke toteutettiin 1.9.2004 – 31.7.2006 seutukunnan seitsemässä kunnassa. Hanketta hallinnoi Kankaanpään kaupunki. Hanke rahoitettiin lääninhallituksen 75 % hankerahalla.

 

Raportti liitteenä 98.1.

 

Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää merkitä raportin tietoon saatetuksi.

 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

------------

 

 

99 §              PÄIHDEHUOLLON PROJEKTIIN OSALLISTUMINEN

 

Perusturvaltk 90 §             Matti Mäkelä Pikassos Oy:stä on tiedustellut kunnan halukkuutta osallistua Pohjois-Satakunnan alueella toteutettavaan päihdehuollon kaksivuotiseen projektiin. Hankkeeseen palkataan päihdetyön työntekijä, joka tekee käytännön työtä yhdessä kuntien peruspalvelujen henkilökunnan kanssa.

 

                                            Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää periaatteessa suhtautua myönteisesti asiaan, mutta päättää asiasta kun se tuodaan käsittelyyn esityslistan kautta.

 

                                            Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

                                            ------------

 

                                            Oheisena hankehakemus ja selvitys kustannusten jakautumisesta liitteenä 99.1.

 

                                            Kankaanpään sosiaalitoimi on ilmoittanut, että kaupunginhallitus on kieltänyt osallistumasta toistaiseksi mihinkään hankkeisiin. Hanke raukeaa ilmeisesti tällä perusteella.

 

Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää merkitä tietoon saatetuksi hankehakemuksen.

 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Edelleen perusturvalautakunta päätti, ettei kunta tässä vaiheessa ole valmis lähtemään hankkeeseen mukaan.

 

------------

 

 

100 §            ILMOITUKSET YKSITYISESTÄ SOSIAALIPALVELUTOIMINNASTA

 

Muuta kuin ympärivuorokautista sosiaalipalvelutoimintaa harjoittavan yksityisen palvelutuottajan tulee lain mukaan ennen toiminnan aloittamista sille kunnalle, jossa palvelu annetaan.

 

Kaksi yksityistä perhepäivähoitajaa ovat jättäneet perusturvalautakunnalle ilmoituksen. Ilmoituksen ovat jättäneet:

Paula Muukkonen lapsimäärä 4½

Marjaana Äikäs lapsimäärä 4½.

 

Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää merkitä ilmoitukset tietoon saatetuksi.

 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

----------