Jämijärven kunta                        KOKOUSKUTSU

Perusturvalautakunta                   Laatimispäivämäärä:

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

20.10.2006 kello 14.00 -

 

Paikka

 

Kunnantalon kokoushuone

 

Käsiteltävät asiat

 

74 §       KOKOUKSEN LAILLISUUS

75 §       PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

76 §       TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 01.01.-30.09.2006

77 §       SOSIAALIASIAMIEHEN PALVELUJEN OSTAMINEN

78 §       PERHEPÄIVÄHOIDON HOITOPÄIVÄN HINNAN MÄÄRÄÄMINEN

79 §       LYHYTAIKAISEN PERHEHOIDON PALKKION JA KULUKORVAUKSEN HYVÄKSYMINEN

80 §       OSTOPALVELUSOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN

81 §       SOSIAALITYÖNTEKIJÄN VIRAN MUUTOKSET

82 §       ----------

83 §       ----------

84 §       ----------

85 §       LAUSUNTO SATAKUNNAN ERITYISHUOLTOPIIRIN KY:N ESITTÄMÄSTÄ KUNNAN PALVELUJEN TARPEESTA 2007

86 §       LAUSUNNON ANTAMINEN YMPÄRIVUOKAUTISEN YKSITYISTEN SOSIAALIPALVELUJEN ANTAMISTA KOSKEVAAN HAKEMUKSEEN/PERHEKOTI HONKARANTA

87 §       LAUSUNNON ANTAMINEN YMPÄRIVUOROKAUTISEN YKSITYISTEN SOSIAALIPALVELUJEN ANTAMISTA KOSKEVAAN HAKEMUKSEEN/ONNIKOTI

88 §       VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIETOON SAATTAMINEN

89 §       TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

90 §       MUUT MAHDOLLISET ASIAT

 

 

Puheenjohtaja

RAINER RAJAMÄKI

Rainer Rajamäki                                           Aki Rantanen

 


Jämijärven kunta                                    KOKOUSPÖYTÄKIRJA                                                                                                                                      

Perusturvalautakunta

 

 

KOKOUSAIKA

 

20.10.2006 kello 14.00 15.40

 

KOKOUSPAIKKA

 

Kunnantalon kokoushuone

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rainer Rajamäki               puheenjohtaja

Merja Lahdenpää

Satu Jokela

Pentti Virtanen

Jaana Ojala

Marjo Leikkola                  varajäsen

Aili Leppihalme                 varajäsen

 

POISSA OLLEET JÄSENET

 

 

 

 

 

 

Sari Leppihalme

Petri Ylikoski

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

 

Päivi Leponiemi               kunnanhallituksen edustaja

Aki Rantanen                    pöytäkirjan pitäjä ja esittelijä

ASIAT

 

 

§§ 74 -90

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

 

 

Puheenjohtaja                                             Pöytäkirjanpitäjä

 

 

                                                  

     Rainer Rajamäki                 Aki Rantanen                                  

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu

kokouksen kulun mukaiseksi.

Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla

varustettu nimikirjaimillamme.

 

Tarkastusaika

 

Allekirjoitukset

 

 

                                                  

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja pvm

 

Virka-asema                                               Allekirjoitus

 

 

 

 

 


74 §              KOKOUKSEN LAILLISUUS

 

Ehdotus: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

----------

 

 

75 §              PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

 

Ehdotus: Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat Merja Lahdenpää ja Sari Leppihalme.

 

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Merja Lahdenpää ja Aili Leppihalme.

 

                                            ----------

 

 

76 §              TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 01.01.-30.09.2006

                     

Talousarvion toteuma 01.01.-30.09.2006 on menojen osalta 73,2 %. Tulot ovat toteutuneet 80,5 %.

 

Sosiaalitoimen menot ovat toteutuneet 71,8 %:sti ja terveys menot ovat toteutuneet 74,7 %:sti.

 

                                            Osavuoden mukainen käyttöaste toteutuma-aikana on 75,0 %.

 

                                            Liitteenä 76.1. yhdistelmä toteutumasta.

 

Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää merkitä talousarvion toteutumisen tietoon saatetuksi.

                     

                                            Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

                                            ----------

 

 

77 §              SOSIAALIASIAMIEHEN PALVELUJEN OSTAMINEN

 

Perusturvaltk 70 §             Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista tuli voimaan 1.1.2001 (812/2000, jatkossa asiakaslaki). Asiakaslaissa säädetään sosiaaliasiamiestoiminnasta ja sen mukaan jokaisen kunnan on nimettävä sosiaaliasiamies.

Vuodesta 2001 sosiaaliasiamiehen palvelu on toiminut Satakunnan erityishuoltopiirin kautta (liite 70.1).

Jämijärven ja Ikaalisten välistä yhteistyötä on syytä lisätä. Ikaalisista on mahdollista ostaa sosiaalimiehen palvelut liitteen 70.2. mukaisesti 01.01.2007 alkaen.

 

Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää omalta osaltaan hyväksyä em. asian sekä päättää ehdottaa kunnanhallitukselle, että se hyväksyy sosiaalimiehen palvelujen ostamisen Ikaalisten kaupungilta liitteen 70.2. mukaisesti 01.01.2007 alkaen.

 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

------

 

KH 263 §                           Perusturvalautakunnan hyväksymä hinta sosiaaliasiamiestoiminnan ostamisesta Ikaalisilta oli 30 € / tunti, käytettyjen työtuntien mukaan.

 

Ikaalisten kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnan lopullisen päätöksen mukaan hinta olikin 41 € / tunti. Liite nro 263.1.

Kunnanjohtaja Esa Ala-Karvia on keskustellut asiasta vs. perusturvajohtaja Auli Rannan kanssa, ja koska hinnan nousu alkuperäiseen esitykseen on sen verran suuri, tulee esitys hylätä.

 

Ehdotus: Kunnanhallitus ei hyväksy Ikaalisten kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnan tarjousta 8.8.2006 § 71 Ikaalisten sosiaali- ja terveysjohtajan työpanoksen myymiseksi Jämijärven sosiaaliasiamieheksi.

Perusteena on työpanoksen liian kova hinta.

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

______

 

Talousjohtaja Pekka Kauppinen erityishuoltopiiristä on lähettänyt asiasta sähköpostitiedotteen. Tiedotteessa hän toteaa sosiaaliasiamiestoimintaa koskevan sopimuksen 4. kohdan mukaan sopimuksen irtisanomisaika on kuusi kuukautta laskettuna irtisanomista seuraavan kuukauden alusta lukien. Kuntayhtymä on saanut tiedon päätöksestä 5.10.2006. Sopimuksen mukaisesti erityishuoltopiiri tulee laskuttamaan sosiaaliasiamiehen palveluista huhtikuun loppuun 2007 saakka. Edelleen Kauppinen tiedustelee, hoitaako erityishuoltopiiri kunnan puolesta 1.1.-30.4.2007 kyseistä tehtävää.

 

Ikaalisten sosiaali- ja terveysjohtaja on ilmoittanut olevansa valmis hoitamaan tehtävää omana työnään 30 €/tunti.

 

                                            Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää,

1. että erityishuoltopiiri hoitaa tehtävää 1.1.-30.4.2007 välisen ajan

2. että Ikaalisten sosiaali- ja terveysjohtajan kanssa neuvotellaan tehtävän hoidosta.

 

                                            Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

                                            ----------

 

 

78 §              PERHEPÄIVÄHOIDON HOITOPÄIVÄN HINNAN MÄÄRÄÄMINEN

 

Kunnan perhepäivähoidossa on sijaiskodissa asuva lapsi, jonka kotikuntana on sijoituskunta. Tähän asti hänen hoitopäivänsä on laskutettu kotikunnalta maksulain mukaisella taksalla. Oikea tapa on laskuttaa todellisten kustannusten mukaan.

 

Hoitopäivän hinnan määrittelyssä on käytetty vuoden 2005 tilinpäätöksen kustannus- ja suoritetietoja. Vuoden 2005 talousarvion mukaan hoitopäivämääräksi oli arvioitu 2167 hoitopäivää. Toteutunut määrä oli 1909 hoitopäivää. Perhepäivähoidon nettomenot vuonna 2005 olivat 60.236,82 euroa.

 

Laskelman mukaan hoitopäivän hinnaksi tulee 31,55 euroa. Takautuvasti on mahdollista korjata laskutusta.

 

Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää määrätä perhepäivähoidon hoitopäivän hinnaksi 31,55 euroa, mikä on laskutuksen peruste.

 

                                            Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

                                            ----------

 

 

79 §              LYHYTAIKAISEN PERHEHOIDON PALKKION JA KULUKORVAUKSEN HYVÄKSYMINEN

 

Lyhytaikainen perhehoito (tukiperhehoito) käytetään avohuollon tukitoimena. Tällä hetkellä on yksi lapsi saa tukiperhehoitoa yhtenä viikonloppuna kuukaudessa.

 

Tukiperheelle maksettavaksi hoitopalkkioksi on sovittu 17,91 €/vrk ja kulukorvaukseksi 21,00 €/vrk.

 

Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää hyväksyä hoitopalkkion ja kulukorvauksen.

 

                                            Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

                                            ----------

 

 

80 §              OSTOPALVELUSOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN

 

Kankaanpään kaupungin kanssa on allekirjoitettu 31.8.2006 ostopalvelusopimus, joka koskee sosiaalityöntekijän virkatyötä noin 2-3 tuntia viikossa tilauksen mukaan.

 

                                            Sopimus liitteenä 80.1.

 

Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää hyväksyä ostopalvelusopimuksen.

 

                                            Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

                                            ----------

 

 

81 §              SOSIAALITYÖNTEKIJÄN VIRAN MUUTOKSET

 

Kunnanvaltuuston hyväksymässä kunnan talouden tasapainotussuunnitelmassa on mainittu yhtenä kohtana, että sosiaalityön osalta ollaan siirtymässä tietyllä aikajänteellä ostopalveluihin. Alustava ostopalvelun hankkiminen on jo aloitettu.

 

Sillä perusteella, että Jämijärven kunta ostaisi sosiaalityöntekijän keskeiset tehtävät Kankaanpään kaupungilta, nykyinen sosiaalityöntekijän virka tulee aikanaan mahdollisesti lakkauttaa. Tällöin virassa oleva henkilö joko irtisanotaan tai siirretään muihin. Koska sijoittaminen muihin tehtäviin on hankalaa, irtisanominen on todennäköisempi vaihtoehto.

 

Viran lakkauttaminen ja viranhaltijan muutokset työtehtävissä edellyttävät yhteistoimintalain mukaista menettelyä.

 

                                            Alustavasti viranhaltijan kanssa on käyty neuvottelu.

 

                                            Liitteenä 81.1. muistio neuvottelusta sekä pyydetty vastine 81.2.

 

Ehdotus: Perusturvalautakunta päättä aloittaa edellä esitetyn yhteistoimintalain mukaisen menettelyn. Samalla lautakunta toteaa, ettei viran lakkauttaminen ei ole edellytys toimenpiteisiin ryhtymiselle.

 

                                            Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

                                            ----------

 

 

82 §              ----------

 

 

83 §              ----------

 

 

84 §              ----------

 

 

85 §              LAUSUNTO SATAKUNNAN ERITYISHUOLTOPIIRIN KY:N ESITTÄMÄSTÄ KUNNAN PALVELUJEN TARPEESTA 2007

 

Satakunnan erityishuoltopiirin kuntayhtymä tiedustelee 29.8.2006 saapuneessa kirjeessä jäsenkunnilta kuntien palvelutarvetta vuonna 2007.

 

Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää varautua vuoden 2007 talousarviossa käyttämään erityishuoltopiirin palveluina vastaanotto-, kuntoutusohjaus- ja tilapäisiä perhehoitopalveluja. Liite 85.1.

 

                                            Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

                                            ----------

 

 

86 §              LAUSUNNON ANTAMINEN YMPÄRIVUOKAUTISEN YKSITYISTEN SOSIAALIPALVELUJEN ANTAMISTA KOSKEVAAN HAKEMUKSEEN/PERHEKOTI HONKARANTA

 

Perhekoti Honkaranta Ay pyytää perusturvalautakunnalta lausuntoa Länsi-Suomen lääninhallitukselta anottavaan lupaan ympärivuorokautisten yksityisten sosiaalipalvelujen antamiseen. Hakemus koskee ammatillisen perhekotitoiminnan aloittamista Pääskytie 1 sijaitsevassa kiinteistössä (entinen terveystalo). Perhekodin omistajat Briitta ja Aki Rantanen tulevat vakituisesti asumaan perhekodissa. Perhekoti tarjoaa asumis- ja kasvatuspalveluja viidelle lapselle tai nuorelle. Lisäksi kiinteistöön tulee tukiasuntoja 3 nuorelle (ei luvanvaraisia).

 

Lausunnossa tulee todeta, että koti sopii toimintaympäristöönsä sekä palvelee kunnan ja alueen palvelutarvetta.

 

Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää lausuntonaan todeta, että sillä on jo ennestään jonkin verran näkemystä tiloista ja on suunnitelmien perusteella tietoinen muutoksista. Lautakunta katsoo, että tilat ja toimintaympäristö vastaavat tarkoitustaan. Toiminta palvelee kunnan ja lähialueen palvelutarvetta.

Lautakunta katsoo, ettei ole mitään estettä toiminnan toteutumiselle ja puoltaa sen kehittämistä paikkakunnalla.

 

Lautakunta haluaa kokoontua tutustumaan tiloihin niiden valmistuttua.

 

                                            Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

----------

 

Merkitään pöytäkirjaan, että Aki Rantanen oli esteellisenä poissa tämän asian käsittelyn ajan. Esittelijänä ja pöytäkirjanpitäjänä toimi Rainer Rajamäki ja puhetta johti Merja Lahdenpää.

 

----------

 

 

87 §              LAUSUNNON ANTAMINEN YMPÄRIVUOROKAUTISEN YKSITYISTEN SOSIAALIPALVELUJEN ANTAMISTA KOSKEVAAN HAKEMUKSEEN/ONNIKOTI

 

Onnikoti Oy pyytää perusturvalautakunnalta lausuntoa Länsi-Suomen lääninhallitukselta anottavaan lupaan ympärivuorokautisten yksityisten sosiaalipalvelujen antamiseen. Hakemus koskee sosiaaliala-palveluyrityksen aloittamista jonka tehtävänä on tarjota ympärivuorokautisia hoito- ja asumispalveluja kehitysvammaisille henkilöille tai huolenpitoa tarvitseville vanhustenhuollon asiakkaille. Paikkoja on yhteensä 16 asiakkaalle.

 

Lausunnossa tulee todeta, että koti sopii toimintaympäristöönsä sekä palvelee kunnan ja alueen palvelutarvetta.

                                           

Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää lausuntonaan todeta, että sillä on jo ennestään jonkin verran näkemystä tiloista ja on selvitysten perusteella tietoinen muutoksista. Lautakunta katsoo, että tilat ja toimintaympäristö vastaavat tarkoitustaan. Toiminta palvelee kunnan ja lähialueen palvelutarvetta.

 

Lautakunta katsoo, ettei ole mitään estettä toiminnan toteutumiselle ja puoltaa sen kehittämistä paikkakunnalla.

 

Lautakunta haluaa kokoontua tutustumaan tiloihin niiden valmistuttua.

 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

----------

 

 

88 §              VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIETOON SAATTAMINEN

Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää merkitä tietoon saatetuksi ja hyväksyttäväksi seuraavat viranhaltija pöytäkirjat:

- vs. perusturvajohtaja

- sosiaalityöntekijä

- laitos- ja avopalvelujohtaja

 

                                            Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

                                            ----------

 

 

89 §              TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

 

Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää merkitä tietoon saatetuksi seuraavat asiakirjat:

- Kankaanpään kansanterveystyön ky, puolivuosiraportti 1.1.-30.6.2006

- Länsi-Suomen lääninhallitus, Sosiaali- ja terveysosasto, perustoimeentulotukeen maksetun valtionosuusennakon tarkistaminen

- Kankaanpään kansanterveystyön ky: Vuodeosaston paikkojen käyttö

-Kunnanhallitus, osallistujamuutokset

- Kunnanhallitus, sosiaaliasiamiehenpalvelusopimuksen irtisanominen

 

                                            Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

                                            ----------

 

 

90 §              MUUT MAHDOLLISET ASIAT

                      PÄIHDEHUOLLON PROJEKTIIN OSALLISTUMINEN

 

Matti Mäkelä Pikassos Oy:stä on tiedustellut kunnan halukkuutta osallistua Pohjois-Satakunnan alueella toteutettavaan päihdehuollon kaksivuotiseen projektiin. Hankkeeseen palkataan päihdetyön työntekijä, joka tekee käytännön työtä yhdessä kuntien peruspalvelujen henkilökunnan kanssa.

 

Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää periaatteessa suhtautua myönteisesti asiaan, mutta päättää asiasta kun se tuodaan käsittelyyn esityslistan kautta.

 

                                            Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

                                            ----------