Jämijärven kunta                        KOKOUSKUTSU

Perusturvalautakunta                   Laatimispäivämäärä:

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

18.07.2006  kello 13.30 -

 

Paikka

 

Perusturvakeskus

 

Käsiteltävät asiat

 

52 §       KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

53 §       PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

54 §       SATAKUNNAN SIJAISHUOLTOHANKE – JATKOSOPIMUS PORIN KAUPUNGIN KANSSA

55 §       SOSIAALIASIAMIEHEN RAPORTTI VUODELTA 2005

56 §       LIITTYMISSOPIMUS ALUETIETOJÄRJESTELMÄÄN

57 §       ---------

58 §       TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJE 1.9.2006 LUKIEN

59 §       ---------

60 §       MUUT MAHDOLLISET ASIAT

 

 

Puheenjohtaja

RAINER RAJAMÄKI

Rainer Rajamäki                                           Aki Rantanen

 


Jämijärven kunta                                    KOKOUSPÖYTÄKIRJA                                                                                                                                      

Perusturvalautakunta

 

 

KOKOUSAIKA

 

18.07.2006 kello 13.30 – 14.30

 

KOKOUSPAIKKA

 

Perusturvakeskus

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rainer Rajamäki               Puheenjohtaja

Merja Lahdenpää

Sari Leppihalme

Eija Salminen

Petri Ylikoski

Pentti Virtanen

Jaana Ojala

 

 

POISSA OLLEET JÄSENET

 

 

 

 

 

 

Satu Jokela

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

 

Päivi Leponiemi               Kunnanhallituksen edustaja

Auli Ranta                          Pöytäkirjanpitäjä ja esittelijä

 

ASIAT

 

 

§§ 52 - 60

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

 

 

Puheenjohtaja                                             Pöytäkirjanpitäjä

 

 

                                                  

                                                  

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu

kokouksen kulun mukaiseksi.

Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla

varustettu nimikirjaimillamme.

 

Tarkastusaika

 

Allekirjoitukset

 

 

                                                  

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja pvm

 

Virka-asema                                               Allekirjoitus

 

 

 

 

 


52 §              KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

 

                                            Ehdotus: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

 

                                            Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

                                            ----------

 

 

53 §              PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

 

Ehdotus: Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat Jaana Ojala ja Petri Ylikoski.

 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

----------

 

 

54 §              SATAKUNNAN SIJAISHUOLTOHANKE – JATKOSOPIMUS PORIN KAUPUNGIN KANSSA

 

Ptl 33 §                              Perusturvalautakunta on kokouksessaan 18.03.2003 § 26 päättänyt, että Jämijärven kunta lähtee mukaan Satakunnan sijaishuolto -hankkeeseen ajalla 1.8.2003 - 31.7.2006. Hankkeeseen osallistumisehtona oli, että hankeajalle on myönnetty ALMA-rahoitus. Hankkeen hallinnoijana on toiminut Porin kaupunki. Hankkeeseen osallistujiksi päätettiin vs. perusturvajohtaja ja sosiaalityöntekijä.

 

Työvoima- ja elinkeinokeskus on tehnyt 3.1.2006 muutospäätöksen, jonka mukaan hankkeen tulee päättyä 28.2.2006, koska tukipäätöksessä hyväksytty toteutusaika hankkeelle on ollut liian pitkä ja vastoin Maa- ja metsätalousministeriön ohjetta.

 

Porin sosiaalijohtaja Kai Kainulainen on lähettänyt hankkeessa mukana oleviin Satakunnan kuntiin kirjeen Satakunnan sijaishuoltohankkeen nykytilanteesta ja jatkosuunnitelmista. Liitteenä 33.1. kuntien maksuosuudet ja sopimusehdotus sijaishuoltopalveluiden järjestämisestä.

 

Sopimustekstissä ei erikseen mainita mm. sijoituspaikkojen tietopankin sisältöä eli sisältääkö se perhehoito- että laitospaikat, konsultaation tarkempaa kuvausta (tapa, tilaaja, kesto jne), sijaisperheiden verkostojen ylläpitämistä ja tukemista. Kohdassa 4. otsikoidaan irtisanominen, mutta ei mainita sen sisältöä myöhemmin. Kustannuksissa mainitaan sijaisperheiden vertaisryhmätoiminta, mutta ei kuvata sen sisältöä. Kustannukset kalustosta, vuokrasta ja muista kuluista on hyvä vielä eritellä. Sopimuksen mukaisten todellisten kustannusten toteutumisen selvitys tulee aikanaan toimittaa osallistujakunnalle tiedoksi ennen lopullista laskutusta, joka pitäisi olla asukasluvun päivityksen mukainen. Miten sitten taataan tilaajakunnan palvelun saatavuus? Entä onko tilanne sopimuksen mukainen, mikäli kaikki nykyiset hankkeessa olevat kunnat eivät enää osallistu?

 

Ehdotus: Perusturvalauta tekee Porin kaupungin kanssa jatkosopimuksen osallistumisesta Satakunnan sijaishuoltohankkeeseen aluksi vain ajalle 1.3. - 31.7.2006, sopimusteksti tarkennetaan siltä osin ja perusturvalautakunnan puheenjohtaja ja vs. perusturvajohtaja allekirjoittavat sopimuksen. Lisäksi perusturvalautakunta toteaa, että jatkosopimuksesta ajalle 1.8.2006-31.10.2007 saakka neuvotellaan erikseen Satakunnan kuntien edustajien kanssa.

 

                                            Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            ----------

 

54 §                                    Satakunnan sijaishuoltohankkeen rahoituspäätös on loppunut 28.2.2006 ja Porin kaupunki lähetti sopimusluonnoksen ajalle 1.3.2006-31.10.2007. Perusturvalautakunta teki jatkosopimuksen ajalle 1.3.2006-31.7.2006.

 

Lastensuojelun sijaishuoltoon liittyvät sosiaalityön palvelut ovat erityisosaamista, jota perusturvan toimialalla voidaan hyödyntää esimerkiksi työpari- ja konsultaatioapuna.

 

Sopimuksen mukaan Jämijärven kuntaosuus on 1.3.-1.7.2006, 280 euroa ja 1.8.-31.12.2006, 477 euroa, yhteensä vuonna 2006, 757 euroa ja 01.01. - 31.10.2007, 964 euroa.

 

Ehdotus: Perusturvalautakunta tekee Porin kaupungin kanssa jatkosopimuksen osallistumisesta Satakunnan sijaishuoltohankkeeseen ajalle 1.8.2006 - 31.10.2007. Perusturvalautakunnan puheenjohtaja ja vs. perusturvajohtaja allekirjoittavat sopimuksen.

 

                                            Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

                                            ----------

 

 

55 §              SOSIAALIASIAMIEHEN RAPORTTI VUODELTA 2005

 

Sosiaaliasiamies on 06.06.2006 toimittanut vuoden 2005 sosiaaliasiamiehen raportin Jämijärven kunnan perusturvalautakunnalle.

 

Asiakaslaissa säädetään sosiaaliasiamiestoiminnasta ja sen mukaan kunnan on nimettävä sosiaaliasiamies. Jämijärven kunta ostaa sosiaaliasiamiespalvelut Satakunnan erityishuoltopiirin kuntayhtymältä.

 

                                            Sosiaaliasiamiehen tehtävänä on:

- neuvoa asiakkaita sosiaalihuollon asiakaslain soveltamiseen liittyvissä asioissa

- avustaa muistutuksen tekemisessä

- tiedottaa asiakkaan oikeuksista

- toimia muutenkin asiakkaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi

- seurata asiakkaiden oikeuksien ja aseman kehitystä kunnassa

 

Jämijärven osalta raportissa todetaan, että yhteydenottojen asiakkaita oli yhteensä kaksi vuonna 2005. Asiat koskivat kotipalvelua ja yksityistä palveluasumista. Viranhaltijapäätöksistä tehtiin kaksi toimeentulotukea koskevaa oikaisuvaatimusta perusturvalautakunnalle. Lautakunta pysytti ennallaan molemmat. Läänin hallinto-oikeuteen meni kolme muutoksenhakua.

 

                                            Sosiaaliasiamiehen raportti esityslistan liitteenä 55.1.

 

Ehdotus: Perusturvalautakunta merkitsee tiedokseen sosiaaliasiamiehen raportin vuodelta 2005.

 

                                            Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

                                            ----------

 

 

56 §           LIITTYMISSOPIMUS ALUETIETOJÄRJESTELMÄÄN

 

Satakunnan sairaanhoitopiiristä Salpahankkeen projektipäällikkö Terttu Luojukoski on lähettänyt kuntien sosiaalitoimiin sähköpostia, jossa asiana oli sosiaalitoimen liittyminen Fiale-palveluun.

 

Fiale -aluetietojärjestelmäpalvelun käyttöönotto etenee Satakunnassa suunnitelmien mukaisesti. Sosiaalitoimen yksiköt voivat liittyä aluetietojärjestelmien käyttäjiksi tekemällä liittymissopimuksen, jonka allekirjoittajina ovat kuntien edustajien lisäksi Satakunnan sairaanhoitopiiri tilaajien edustajana sekä Fujitsu Services Oy toimittajana.

 

Salpahanke vastaa vuoden 2006 aikana aluetietojärjestelmän käytössä tarvittavien henkilökohtaisten korttien (ns. Salpakortti) sekä kortinlukijoiden ja ohjelmien hankinnasta, asennuksista ja kustannuksista sekä käyttäjäkoulutuksen järjestämisestä. Mahdollisista työasemahankinnoista vastaa organisaatio itse.

 

SatShp maksaa Fujitsulle palvelusta kiinteän kuukausikohtaisen palvelumaksun, joka veloitetaan kunnilta terveydenhuollon erityisvelvoitemaksuina, väestöpohjan suhteessa vuosina 2007 ja 2007. Palvelumaksua ei veloiteta sosiaalitoimelta erikseen, eikä liittymisestä aiheudu tältä osin lisäkustannuksia. Vuoden 2008 laskutuskäytännöt neuvotellaan myöhemmin.

 

Fiale-palvelussa on tällä hetkellä käytettävissä Satakunnan alueen perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon potilastiedot. Käytön vakiintuessa on tarkoitus neuvotella mahdollisuudesta toteuttaa sosiaalitoimen järjestelmiin adapterit, jolloin niitä tietoja voitaisiin vastaavasti käyttää terveydenhuollossa. Aluetietojärjestelmä mahdollistaa asiakkaan suostumuksella hänen erikoissairaanhoidon tietojensa katselun terveyskeskuksissa. Käyttöä laajennetaan myöhemmin perusturvan toimialuetta koskevaksi.

 

Perusturvan toimialalla on käytössä Effica Kotihoito-ohjelma, joka “keskustelee” SalpaNetin tietojärjestelmän kanssa. SalpaNet issä on paljon tietoa jota voidaan hyödyntää asiakkaiden hoidossa. Fiale- aluetietojärjestelmäpalvelun käyttöönotto vanhainkodin ja kotihoidon asiakkaiden hoidossa on tarpeellinen ajankohtaisen tiedon kannalta.

 

Liittymissopimukset on toimitettu organisaatioille, jotka ovat lähdössä mukaan SALPA-toimintamalli-pilotteihin. Muille liittymissopimus toimitetaan myöhemmin toiminnan laajentumisen mukaisessa järjestyksessä. Jämijärven perusturvatoimen osalta sopimuksen allekirjoittivat kunnanjohtaja ja vs. perusturvajohtaja 26.06.2006.

 

Ehdotus: Perusturvalautakunta merkitsee tiedokseen Fiale- aluetietojärjestelmäpalvelun käyttöönoton perusturvan toimialalla sekä sopimuksen allekirjoituksen.

 

                                            Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

                                            ----------

 

57 §              ----------

 

 

58 §              TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJE 1.9.2006 LUKIEN

 

Toimeentulotukilain mukaan toimeentulotuki on viimesijainen taloudellinen tuki, jonka tarkoituksena on turvata henkilön ja perheen toimeentulo ja edistää itsenäistä selviytymistä. Ehkäisevän toimeentulotuen tarkoituksena on edistää henkilön ja perheen sosiaalista turvallisuutta ja omatoimista suoriutumista sekä ehkäistä syrjäytymistä ja pitkäaikaista riippuvuutta toimeentulotuesta. Jokaisella on oikeus sada toimeentulotukea, jos hän on tuen tarpeessa. Jokaisella on velvollisuus kykynsä mukaan pitää huolta itsestään ja omasta elatuksestaan sekä, siinä laajuudessa kun avioliittolaissa, lapsen elatuksesta annetussa laissa ja muussa laissa säädetään, puolisonsa sekä alaikäisten lastensa ja ottolastensa elatuksesta. Ensisijaiset etuudet tulee hakea ennen toimeentulotuen hakemista.

 

Toimeentulotukilakia on muutettu 19.1.2006/64 7 b ja 7 c pykälillä. Asumismenojen omavastuu poistuu 1.9.2006 lukien. Toimeentulotukilaskelma tehdään perustoimeentulotukena, täydentävänä toimeentulotukena ja ehkäisevänä toimeentulotukena. Perustoimeentulotukeen myönnetään valtionosuus, joka on 50 % kunnan kustannuksista. Vuonna 2006 maksetaan ennakot vuoden 2004 menojen perusteella ja maksuja tarkistetaan toteutuman mukaiseksi elokuun 2006 ilmoituksen johdosta. Lopullinen valtionosuusselvitys annetaan valtiolle seuraavan vuoden huhtikuun loppuun mennessä, jonka jälkeen toteutetaan valtionosuuden palautus tai lisälaskutus.

 

Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää merkitä tiedokseen toimeentulotuen soveltamisohjeen 1.9.200 lukien.

 

                                            Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

                                            ----------

 

59 §              ----------        

 

 

60 §              MUUT MAHDOLLISET ASIAT

 

Puheenjohtaja toi lautakunnan jäsenille tiedoksi, että elokuun loppupuolella järjestetään tutustumisretki Merikarvialle. Tutustumiskohteina olisi mm. Annikakoti sekä muut mahdolliset perusturvan toimialaan liittyvät kohteet.

 

----------