Jämijärven kunta

Kunnanhallitus

KOKOUSKUTSU 14/2003

Laatimispäivämäärä: 06.08.2003

KokoustiedotAika Keskiviikko 13.08.2003 kello 19.00
Paikka Kunnantalon kokoushuone


Käsiteltävät asiat

227 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Sivu 245
228 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTASivu 245
229 § SELITYKSEN JA VASTINEIDEN ANTAMINEN LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRANOMAISELLE / POHJAPADON RAKENTAMINEN 
Sivu 246
230 § PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINENSivu 247
231 § TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT Sivu 248
232 § SUUNNITTELUTARVERATKAISU / ELVI ALARODUN PERIKUNTA Sivu 249
233 § KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN /MAINOSVIIVA OY Sivu 251
234 § KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN / SEPPO JA MERJA KAARNIJÄRVI Sivu 252
235 § KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN / ULLA KIVINEN Sivu 253
236 § SOPIMUS NS. PERHEPUISTON (NARVIN) ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN TOTEUTTAMISESTA Sivu 254
237 § VUOKRASOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN / JÄMI-JUKOLA 2004 Sivu 255
238 § TYKKÖÖN KOULUN SAUNAN JA PESUTILOJEN KORJAAMINEN Sivu 256
239 § MUUTOSTEN HYVÄKSYMINEN PEIJARINTIEN JA PÄÄSKYNTIEN RAKENTAMISEEN Sivu 257
Puheenjohtaja MATTI LEPPIHALME

Matti Leppihalme Kunnanjohtaja Esa Ala-Karvia

JÄMIJÄRVEN KUNTA

Kunnanhallitus

KOKOUSPÖYTÄKIRJA 14/2003
KOKOUSAIKA 13.08.2003 kello 19.00 - 20.15
KOKOUSPAIKKA Kunnantalon kokoushuone
SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET
(ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)Matti Leppihalme puheenjohtaja

Päivi Leponiemi

Enni Lähteenniemi

Ritva Mäkelä

Juhani A. Rajala

Tapio Rajalahti

Olli Seppälä

POISSA OLLEET JÄSENET
MUUT SAAPUVILLA OLLEET Matti Peurala valtuuston puheenjohtaja

Hilkka Lahdensivu valtuuston I varapuheenjohtaja

Kyösti Lahti valtuuston II varapuheenjohtaja

Esa Ala-Karvia kunnanjohtaja

Kati Mansikkamäki klo 19.00 - 19.38

ASIAT §§ 227 - 240

227 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Ehdotus: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

228 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Ehdotus: Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat Tapio Rajalahti ja Olli Seppälä.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

229 § SELITYKSEN JA VASTINEIDEN ANTAMINEN LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRANOMAISELLE / POHJAPADON RAKENTAMINEN

Jämijärven kunta on anonut Länsi-Suomen Ympäristölupaviranomaiselta lupaa rakentaa pohjapato Jyllinojan yläosalle Jämijärven veden korkeuksien nostamiseksi. Toimenpide on osa Jämijärven tilan parantamissuunnitelmaa. Ympäristölupavirastolle on jätetty asian johdosta 25 kpl muistutuksia ja lausuntoja.

Kunnan tulee antaa selvityksensä ja vastineensa niihin 15.8.2003 mennessä.

Luonnos selitykseksi ja vastineiksi on esityslistan liitteenä nro 229.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää antaa asiasta oheisen liitteen mukaisen selityksen sekä vastineet.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Järvi-projektin vetäjä Kati Mansikkamäki oli kokouksessa asiantuntijana tämän asian käsittelyn ajan klo 19.00 - 19.38.

________

230 § PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saatetuiksi seuraavat pöytäkirjat:

- Tekninen lautakunta 15.07.2003

- Sivistyslautakunta 25.06.2003,  29.07.2003

- Perusturvalautakunta 10.06.2003

- Satakunnan seutulipputyöryhmä 10.06.2003

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

231 § TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen seuraavat ilmoitusasiat:

- Sisäasiainministeriö: Lakiin perustumattomat taksat ilkivaltaisiksi arvioiduista palohälytyksistä

- Porilab: Vesinäytteen testausseloste: Urheilukentän ranta, Mielahti, Perhepuisto

- Suomen Kuntaliitto, Pienten kuntien neuvottelukunta: Pienkunta-

tiedote 1

- Kuntien eläkevakuutus: Kunnallinen eläkelaki ja kunnallisen eläkelaitoksen lisäeläkesääntö

- Valtiokonttori: Omistusaravalainan saajan velkavastuusta tapauksissa, joissa kunta on ostanut lainoitetun kohteen

- Tiehallinto: Suunnittelulupa: Valtatien 23 parantaminen rakentamalla kevyen liikenteen väylä välillä Sydänmaa-Jämijärvi maantie (mt 2603) - seurantalon liittymä

- Tiehallinto: Pohjois-Satakunnan seutukunnan kuntien (./. Kankaanpää) alueellisen liikenneturvallisuussuunnitelman laatiminen

- Lounais-Suomen ympäristökeskus: Maankäyttö- ja rakennuslain 8 §:n mukainen kehittämiskeskustelu

- Myrtti, Satakunnan maakunnan yhteistyöryhmän tiedote kesä 2003

- TE-keskus: Satakunnan työllisyyskatsaus 6/2003

- Sisäasiainministeriö, Pelastusosasto: Pelastustoiminnan ja väestönsuojelun johtaminen

- Kankaanpään työvoimatoimisto: Päätös työllistämistuesta

- Vuoden 2003 laskennallisen kiinteistöveron jakautuminen kiinteistökohtaisesti

- Tarjousten avauspöytäkirja, Perhepuiston alueen kaapelointityöt

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

Kunnanhallitus 212 § 02.07.2003

Tekninen lautakunta 138 § 15.07.2003

232 § SUUNNITTELUTARVERATKAISU / ELVI ALARODUN PERIKUNTA

KH 212 § 

Tekninen lautakunta on kokouksessaan 12.12.2002 § 232 käsitellyt Elvi Alarodun perikunnan poikkeuslupahakemusta ja antanut siitä puoltavan lausunnon Lounais-Suomen Ympäristökeskukselle.

Lounais-Suomen Ympäristökeskus on siirtänyt asian takaisin kunnalle käsiteltäväksi suunnittelutarveratkaisuna (maankäyttö - ja rakennuslain 137 §). Liite nro 212.1.

Siirtopäätöksessä on tuotu esille hankkeen liikenteelliset ongelmat ja asemakaavoituksen tarve. Hankkeesta on saatu myös Tiehallinnon lausunto. Liite nro 212.2.

Elvi Alarodun perikunta on kiirehtinyt asian käsittelyä.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää ottaa Elvi Alarodun perikunnan hakemuksen käsittelyyn kunnassa maankäyttö- ja rakennuslain 137 §:n mukaisena suunnittelutarveratkaisuna ja pyytää asiasta teknisen lautakunnan lausunnon. Asia tulee käsitellä kiireellisenä.

Samalla käynnistetään neuvottelut Lounais-Suomen Ympäristökeskuksen kanssa ratkaisun löytämiseksi heidän kannanottoonsa.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

--------

Tekn ltk 138§

Ehdotus: Annetaan lausunto suunnittelutarveratkaisu hakemuksesta. Hakemukseen liittyvät asiapaperit esityslistan liitteenä 138.1.

Päätös: Tekninen lautakunta toteaa lausuntonaan, että hanke ei aiheuta oleellista haittaa ko. alueen järjestämiselle eikä aiheuta haitallista yhdyskuntakehitystä ja sopeutuu maisemaan. (Huom. ko. rakennuspaikalla on aiemmin ollut rakentamista varten poikkeuslupa, joka on jäänyt käyttämättä.)

--------------

KH 232 § 

Naapurien kuuleminen on suoritettu ja heillä ei ole huomautettavaa asiasta.

Kunnanjohtaja Esa Ala-Karvia on neuvotellut 13.8. Lounais-Suomen Ympäristökeskuksen edustaja Esa Hoffrenin kanssa suunnittelutarveratkaisusta. Keskustelussa todettiin, että mikäli kirkonkylän alueella tulee kaavamuutostarpeita lähivuosina niin ko. alue otetaan tällöin mukaan kaavatarkasteluun.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää teknisen lautakunnan ja Tiehallinnon lausuntoihin perustuen tehdä myönteisen päätöksen Elvi Alarodun perikunnan suunnittelutarveratkaisun suhteen.

Suunnittelutarveratkaisu on voimassa kaksi vuotta siitä kun tätä asiaa koskeva päätös on saanut lainvoiman.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

233 § KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN /MAINOSVIIVA OY

Jämijärven kunnan ja Mainosviiva Oy:n välillä on allekirjoitettu 23.7.2003 oheisen liitteen nro 233.1 mukainen kauppakirja.

Kauppakirja koskee Jämin asemakaava II:n korttelin n:o 205 tonttia n:o 3.

Määräalan pinta-ala on n. 896 mē ja kauppahinta 9.000 euroa.

Kauppakirja on laadittu valtuuston hyväksymien myyntiperusteiden mukaisesti.

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy Jämijärven kunnan ja Mainosviiva Oy:n välisen kauppakirjan oheisen liitteen mukaisesti.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

234 § KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN / SEPPO JA MARJA KAARNIJÄRVI

Jämijärven kunnan ja Seppo ja Marja Kaarnijärven välillä on allekirjoitettu 23.7.2003 oheisen liitteen nro 234.1 mukainen kauppakirja.

Kauppakirja koskee Jämin asemakaava II:n korttelin n:o 203 tonttia n:o 4.

Määräalan pinta-ala on n. 890 mē ja kauppahinta 10.000 euroa.

Kauppakirja on laadittu valtuuston hyväksymien myyntiperusteiden mukaisesti.

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy Jämijärven kunnan ja Seppo ja Marja Kaarnijärven välisen kauppakirjan oheisen liitteen mukaisesti.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

235 § KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN / ULLA KIVINEN

Jämijärven kunnan ja Ulla Kivisen välillä on allekirjoitettu 5.8.2003 kauppakirja Mielahden ranta-asemakaavan mukaisesta tontista n:o 2 korttelissa n:o 4.

Kauppahinta on 8.729,40 euroa pitäen sisällään uuden ranta-asemakaavan mukaisen lisäalueen.

Muut ehdot ilmenevät liitteenä nro 235.1 olevasta kauppakirjasta.

Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy Jämijärven kunnan ja Ulla Kivisen välisen kauppakirjan oheisen liitteen nro 235.1 mukaisesti.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

236 § SOPIMUS NS. PERHEPUISTON (NARVIN) ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN TOTEUTTAMISESTA

Lounais-Suomen Ympäristökeskus, Jämijärven kunta ja Jämijärven vesiosuuskunta ovat allekirjoittaneet 4.7.2003 lisäsopimuksen, jolla täydennetään Jämin alueen kunnallistekniikan rakentamista.

Lisäsopimus koskee ns. perhepuiston (Narvin) alueen vesihuoltoverkkojen rakentamisen "pelisääntöjä" ja kustannustenjakoa. Liite nro 236.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy omalta osaltaan allekirjoitetun lisäsopimuksen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

237 § VUOKRASOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN / JÄMI-JUKOLA 2004

Jämijärven kunnan hallinnoiman projektin "Jämi-Jukola 2004 tunnetuksi tekeminen" nimissä on allekirjoitettu toimistotilan vuokrasopimus. Liite nro 237.1. Toimistotilan vuokra sisältyy hankesuunnitelman mukaiseen kustannusarvioon.

Vuokrattavassa tilassa työskentelee Jämi-Jukolan toimistohenkilö.

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy oheisen liitteen mukaisen toimistotilan vuokrasopimuksen.

Vuokra maksetaan "Jämi-Jukola 2004 tunnetuksi tekeminen" projektikustannuksista.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

238 § TYKKÖÖN KOULUN SAUNAN JA PESUTILOJEN KORJAAMINEN

Hiihtotunnelin sesongin lähestyminen on tuonut esiin ryhmämajoitustilojen tarpeen. Suurimmat ryhmät ovat jopa yli 30 henkilöä. Hiihtoseurat ovatkin kyselleet koulumajoitusmahdollisuutta.

Tykköön koulupiirin kyläyhdistys ry on toimittanut kunnanhallitukselle asiaan liittyvä oheisen liitteen mukaisen kirjeen. Liite nro 238.1.

Kustannusarvio on liitteenä nro 238.2.

Ehdotus: Kunnanhallitus keskustelee asiasta.

Päätös: Kunnanhallitus päätti yksimielisesti, että Tykköön koulun sauna- ja majoitustilojen korjaaminen toteutetaan rakennusmestari Pentti Virtasen laatiman suunnitelman pohjalta. Kustannukset maksetaan kunnanhallituksen kehittämisrahoista. Tekninen lautakunta vastaa korjaushankkeen toteuttamisesta.

Sivistystoimi hoitaa koulun käyttöön liittyvät sopimus- ja korvausasiat yhdessä kyläyhdistyksen kanssa.

_________

239 § MUUTOSTEN HYVÄKSYMINEN PEIJARINTIEN JA PÄÄSKYNTIEN RAKENTAMISEEN

Rakennusmestari Pentti Virtasen kanssa on käyty keskusteluja eräiden muutosten tekemiseksi Peijarintien ja Pääskyntien rakentamisessa. Muutokset koskevat kevyen liikenteen väyliä (niiden lyhentämistä) sekä pienen paikoitusalueen osoittamista Pääskyn päiväkodin eteen.

Muutosesitykset ilmenevät liitteestä 239.1.

Lisäksi suunnitelmista puuttuneen salaojituksen osalta on pyydetty urakoitsijalta tarjous. Liite nro 239.2.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää

1) tehdä oheisen liitteen mukaiset muutokset Peijarintien ja Pääskyntien rakentamisessa

2) hyväksyä, että salaojitus rakennetaan oheisen liitteen mukaisilla hinnoilla

3) antaa tehtävät muutokset teknisen lautakunnan toteutettavaksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________