Jämijärven kunta                        KOKOUSKUTSU

Perusturvalautakunta                   Laatimispäivämäärä:

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

04.04.2006 kello 13.30 -

 

Paikka

 

Palvelutalon kerhohuoneessa

 

 

Käsiteltävät asiat

13.30 - 14.00 vanhustenhuollon henkilökunta paikalla

 

26 §       KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

27 §       PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

28 §       SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2005

29 §       TALOUSARVION TOTEUTUMA 28.02.2006 MENNESSÄ

30 §       ATERIOITTEN HINNAT PERUSTURVATOIMEN ALUEELLA

31 §       VUODEN 2006 TOIMINTA- JA KANNATUSAVUSTUKSET JA AVUSTUSTEN LUONTOISET MAKSUT

32 §       ----------

33 §       SATAKUNNAN SIJAISHUOLTOHANKE - JATKOSOPIMUS PORIN KAUPUNGIN KANSSA

34 §       TARJOUSPYYNNÖT  ELINTARVIKETOIMITUKSISTA

35 §       TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

36 §       KANKAANPÄÄN AIKUISKOULUTUSKESKUKSEN KIRJE

37 §       MUUT MAHDOLLISET ASIAT

 

 

 

Puheenjohtaja

RAINER RAJAMÄKI

Rainer Rajamäki                                           Aki Rantanen

 


Jämijärven kunta                                    KOKOUSPÖYTÄKIRJA                                                                                                                                      

Perusturvalautakunta

 

 

KOKOUSAIKA

 

04.04.2006 kello 13.30 - 15.40

 

KOKOUSPAIKKA

 

Palvelutalon kerhohuoneessa

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rainer Rajamäki               Puheenjohtaja 12.00-15.40

Merja Lahdenpää

Sari Leppihalme

Satu Jokela

Pentti Virtanen

Jaana Ojala

 

POISSA OLLEET JÄSENET

 

 

 

 

 

 

Petri Ylikoski

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

 

 

Auli Ranta                          Pöytäkirjan pitäjä ja esittelijä

ASIAT

 

 

§§ 26 - 38

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

 

 

Puheenjohtaja                                             Pöytäkirjanpitäjä

 

 

                                                  

                                                  

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu

kokouksen kulun mukaiseksi.

Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla

varustettu nimikirjaimillamme.

 

Tarkastusaika

 

Allekirjoitukset

 

 

                                                  

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja pvm

 

Virka-asema                                               Allekirjoitus

 

 

 

 

 


26 §              KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

 

                                            Ehdotus: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

 

                                            Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

                                            ----------

 

 

27 §              PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

 

Ehdotus: Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat Sari Leppihalme ja Pentti Virtanen.

 

                                            Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

                                            ---------

 

 

28 §              SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2005

 

Esityslistan liitteenä 28.1. on sosiaali- ja terveystoimen vuoden 2005 toimintakertomus suorite- ja taloustietoineen.

 

                                            Tulosalueittain nettomenot muodostuivat seuraavaksi:

                                            Hallinto 218 772,01 euroa - toteutuma 189,6 %.

                                            Lasten päivähoito 622 963,21 euroa - toteutuma 99,6 %.

                                            Avopalvelu 691 349,30 euroa - toteutuma 92,4 %.

                                            Vanhainkoti 370 613,61 euroa - toteutuma 98,7 %.

Kuntoutus- vammaispalvelut 255 931,20 euroa – toteutuma 82,9 %.

                                            Sosiaalityö178 476,05 euroa - toteutuma 98,9 %.

                                            Toimeentuloturva 100 069,70 euroa - toteutuma 87,0 %.

                                            Terveydenhuolto 2 799 879,86 euroa - toteutuma 104,7 %.

Sosiaali- ja terveystoimi yhteensä 5 238 054,94 euroa – toteutuma 101,8 %.

 

Ehdotus: Perusturvalautakunta merkitsee sosiaali- ja terveystoimen toimintakertomuksen vuodelta 2005 tiedokseen.

 

                                            Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

                                            ---------

 

 

29 §              TALOUSARVION TOTEUTUMA 28.02.2006 MENNESSÄ

 

Esityslistan liitteenä 29.1. on sosiaali- ja terveystoimen talousarvion toteutuma tilanteen 28.02.2006 (100:12x2=16,67 %) mukaan.

                                            Tulosalueittain nettomenot muodostuivat seuraavaksi:

                                            Hallinto 16.141,35 euroa - toteutuma 14,5 %.

                                            Lasten päivähoito 92.497,75 euroa - toteutuma 15,1 %.

                                            Avopalvelu 107.828,96 euroa - toteutuma 13,9 %.

                                            Vanhainkoti 50.362,41 euroa - toteutuma 15,0 %.

Kuntoutus- ja vammaispalvelut 39.530,10 euroa – toteutuma 13,8 %.

                                            Sosiaalityö 18.108,19 euroa - toteutuma 13,2 %.

                                            Toimeentuloturva 17.191,59 euroa - toteutuma 7,4 %.

                                            Terveydenhuolto 374.536,41 - toteutuma 14,1 %.

Sosiaali- ja terveystoimi yhteensä netto 720.928,44 euroa – toteutuma 13,9 %.

 

Ehdotus: Perusturvalautakunta merkitsee talousarvion toteutuman 28.02.2006 mennessä tiedoksi.

 

                                            Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

----------

 

 

30 §              ATERIOITTEN HINNAT PERUSTURVATOIMEN ALUEELLA

 

Kunnallisen yleisen virkaehtosopimuksen mukaan (VI luku kustannusten ja luontoissuoritusten korvaukset 4 §) työnantajan työpaikkaruokaloissa peritään pääateriasta (lounas, päivällinen, kouluaterian luonteinen ateria) toimivaltaisen viranomaisen päätöksen mukaan vähintään ravintoedun verotusarvon ja enintään omakustannushinnan mukainen korvaus.

 

Soveltamisohjeen mukaan laitosruokalan (ruokaa valmistetaan pääasiassa muille kuin henkilöstölle) omakustannushinnassa otetaan huomioon ruoka-aineiden hankinta- ja kuljetuskustannukset, ruokahuoltohenkilöstön palkat sosiaalikustannuksineen sekä pesuaineiden, vaatteiden, huoneistomenojen, kaluston, ym. osuutta 20 %.

 

Verohallituksen ennakonpidätyksistä vuonna 2006 noudatettavista luontoisetujen laskentaperusteista antaman päätöksen 11 §:n mukaan ravintoedun arvo on 4,90 € ateriaa kohden, jos edun hankkimisesta työnantajalle aiheutuneiden välittömien kustannusten ja näiden kustannusten arvonlisäveron määrä on vähintään 4,90 € ja enintään 8,20 €. Jos tämä määrä alittaa 4,90 € tai ylittää 8,20 €, edun arvona pidetään mainittujen kustannusten määrää. Edelleen päätöksen 13 §:n mukaan sairaalan, koulun, päiväkodin tai muun vastaavan laitoksen henkilökuntaan kuuluvan laitosruokailun yhteydessä saaman ravintoedun raha-arvona pidetään 3,68 euroa ateriaa kohden. Hoidettavien ruokailun valvonnan yhteydessä saaman ravintoedun arvo on 2,94 euroa ateriaa kohden.

 

Laskelmien mukaan vanhainkodin, Hopearinteen palvelutalon, Kielokodin, Hepokodin ja avopalvelun, sekä muun kunnan henkilökunnan ruokapäivän hinta on 10,55 euroa (ei sis.alv), josta lounaan osuus puolet eli 5,27 e sekä päivällisen osuus kolmannes 3,51 e. Ruokapäivän hinta muunnettuna ateriasuoritteiksi saadaan lounaan sekä päivällisen osuudeksi 2,64 e. Päiväkodin ruokapäivän hinta on 6,33 e (ei sis.alv), josta lounaan osuus kaksi kolmasosaa eli 4,22 e. Muunnettuna ateriasuoritteiksi saadaan lounaan osuudeksi 3,17 e.

 

Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää ehdottaa kunnanhallitukselle, että 1.1.-31.12.2006:

1. Pääskyn päiväkodin valvovan henkilökunnan valvonnan yhteydessä saaman ravintoedun raha-arvon mukainen aterian hinta on 2,94 euroa ja muulle kuin valvovalle hoitohenkilökunnalle aterian hinta on 3.68 euroa.

2. Vanhainkodin, Hopearinteen palvelutalon, Kielokodin, Hepokodin ja avopalvelun, sekä muulta kunnan henkilökunnalta perittävän lounaan ja päivällisen hinta on 4,90 euroa sekä aamu- ja iltapalan hinta 2,25 euroa.

3. Vanhainkodilla tai palvelutalolla aterioivilta muilta ulkopuolisilta kuin ateriapalveluun kuuluvilta peritään lounaasta ja päivällisestä 4,90 euroa, kevytateriasta ja aamu- ja iltapalasta 2,25 euroa sekä kahvista/teestä + voi- tai kahvileivästä 1 euro.

 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

                                            ----------

 

 

31 §           VUODEN 2006 TOIMINTA- JA KANNATUSAVUSTUKSET JA AVUSTUSTEN LUONTOISET MAKSUT

 

Ptl 8 §                                Vuoden 2006 talousarvioon (6050 2260) on varattu 1.700 euron toiminta-avustus yhdistyksille ja seuroille.

 

Vuonna 2005 päätösehdotus hyväksyttiin lisäyksellä, että yhdistysten ja seurojen määräraha on vuoden 2006 osalta syytä laittaa hakuun, jotta muutkin yhdistykset jne. voisivat avustusta hakea ja hakemuksia varten laaditaan oma hakemuslomake (liitteenä 8.2). Yhdistyksille ja seuroille suunnattu hakuilmoitus on syytä rajata Jämijärveä koskevaksi ja ilmoittaa haettavaksi seuraavassa kuntatiedotteessa, samoin voidaan toimia myös veteraanien ja kotirintamanaisten osalta.

 

Veteraani- ja kotirintamanaisten kuntoutuspaikka voisi sijaita vanhainkodilla ja olisi kestoltaan seitsemän päivää. Tuohon aikaan sisältyisi kuntoutus ja tarvittava hoito. Kuntoutus voidaan järjestää ostopalveluna.  Jo vuonna 2005 joidenkin veteraanien kohdalla sovittiin vanhainkotihoidosta, koska he ilmoittivat, etteivät selviydy muualla. (Vuonna 2005 viiden vuorokauden kuntoutusjaksot maksoivat 365 - 625 € paikasta riippuen). Vaihtoehtoisesti veteraaneille ja kotirintamanaisille voidaan myöntää avokuntoutusta (v. 2005 myönnetty määräraha/henkilö oli 130 €). Veteraaniasioiden toimikunnan puheenjohtajan Tuija Rannan kanssa on em. muutoksista keskusteltu.

 

Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää 

1. hyväksyä em. suunnitelman koskien veteraanien ja veteraaninaisten kuntoutusta 

2. laittaa maaliskuun kuntatiedotteeseen ilmoituksen vuoden 2006 toiminta- ja kannatusavustusten ja avustusten luonteisten maksujen hakemisesta.

 

                                            Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            ---------

 

 

31 §                                    Toiminta-avustus on ollut haettavana 18.03.2006 mennessä ja hakemuksia on tullut 9. Esityslistan liitteeksi 31.1. hakemukset ja tiedot vuonna 2005 maksetuista avustuksista.

 

                                            Anomukset                                              Anottu €        Ehdotus

 

                                            Palokosken Koti-koulu yhdistys ry        500               200

 

                                            Palokosken Urheilu- ja Liikuntaseura Ry 300           300

 

Kontin-Pitkäniemen Kyläyhdistys ry     300                 50

 

                                            Jämijärven sotaveteraanit ry                 280               280

 

                                            Jämijärven Rintamamiesveteraanit         55                50

 

                                            Sotainvalidien

                                            Veljesliiton Jämijärven osasto              168               168

 

Jämijärven veteraanikuoro                    168               152

 

                                            Jämijärven Eläkkeensaajat ry               200               100

 

                                            MLL:n paikallisyhdistys Jämijärvi         500               400

 

                                                                                                             Yhteensä    1700

 

 

Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää jakaa avustukset ehdotuksen mukaisesti.

 

Päätös: Perusturvalautakunta päätti jakaa toiminta-avustukset muutetun päätösehdotuksen mukaan seuraavasti: Palokosken Koti-koulu yhdistys ry 200 €, Palokosken Urheilu- ja Liikuntaseura Ry 200 €, Kontin-Pitkäniemen Kyläyhdistys ry 150 €, Jämijärven sotaveteraanit ry 280 €, Jämijärven Rintamamiesveteraanit 50 €, Sotainvalidien Veljesliiton Jämijärven osasto 168 €, Jämijärven veteraanikuoro 152 €, MLL:n paikallisyhdistys Jämijärvi 200 €. Yhteensä 1400 €. 300 € jää vuonna 2006 mahdollisesti tulevia toiminta-avustustarpeita varten.

 

----------

 

 

32 §              ----------

 

 

33 §              SATAKUNNAN SIJAISHUOLTOHANKE - JATKOSOPIMUS PORIN KAUPUNGIN KANSSA

 

Perusturvalautakunta on kokouksessaan 18.03.2003, § 26 päättänyt, että Jämijärven kunta lähtee mukaan Satakunnan sijaishuolto -hankkeeseen ajalla 1.8.2003 - 31.7.2006. Hankkeeseen osallistumisehtona oli, että hankeajalle on myönnetty ALMA-rahoitus. Hankkeen hallinnoijana on toiminut Porin kaupunki. Hankkeeseen osallistujiksi päätettiin vs. perusturvajohtaja ja sosiaalityöntekijä.

 

Työvoima- ja elinkeinokeskus on tehnyt 3.1.2006 muutospäätöksen, jonka mukaan hankkeen tulee päättyä 28.2.2006, koska tukipäätöksessä hyväksytty toteutusaika hankkeelle on ollut liian pitkä ja vastoin Maa- ja metsätalousministeriön ohjetta.

 

Porin sosiaalijohtaja Kai Kainulainen on lähettänyt hankkeessa mukana oleviin Satakunnan kuntiin kirjeen Satakunnan sijaishuoltohankkeen nykytilanteesta ja jatkosuunnitelmista. Liitteenä 33.1. kuntien maksuosuudet ja sopimusehdotus sijaishuoltopalveluiden järjestämisestä.

 

Sopimustekstissä ei erikseen mainita mm. sijoituspaikkojen tietopankin sisältöä eli sisältääkö se perhehoito- että laitospaikat, konsultaation tarkempaa kuvausta (tapa, tilaaja, kesto jne), sijaisperheiden verkostojen ylläpitämistä ja tukemista. Kohdassa 4. otsikoidaan irtisanominen, mutta ei mainita sen sisältöä myöhemmin. Kustannuksissa mainitaan sijaisperheiden vertaisryhmätoiminta, mutta ei kuvata sen sisältöä. Kustannukset kalustosta, vuokrasta ja muista kuluista on hyvä vielä eritellä. Sopimuksen mukaisten todellisten kustannusten toteutumisen selvitys tulee aikanaan toimittaa osallistujakunnalle tiedoksi ennen lopullista laskutusta, joka pitäisi olla asukasluvun päivityksen mukainen. Miten sitten taataan tilaajakunnan palvelun saatavuus? Entä onko tilanne sopimuksen mukainen, mikäli kaikki nykyiset hankkeessa olevat kunnat eivät enää osallistu?

 

Ehdotus: Perusturvalautakunta tekee Porin kaupungin kanssa jatkosopimuksen osallistumisesta Satakunnan sijaishuoltohankkeeseen aluksi vain ajalle 1.3. - 31.7.2006, sopimusteksti tarkennetaan siltä osin ja perusturvalautakunnan puheenjohtaja ja vs. perusturvajohtaja allekirjoittavat sopimuksen. Lisäksi perusturvalautakunta toteaa, että jatkosopimuksesta ajalle 1.8.2006 - 31.10.2007 saakka neuvotellaan erikseen Satakunnan kuntien edustajien kanssa.

 

                                            Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            ----------

 

 

34 §              TARJOUSPYYNNÖT ELINTARVIKETOIMITUKSISTA

 

Perusturvalautakunta ja sivistyslautakunta ovat hankkineet yhdessä elintarvikkeet ao. hallintokuntien keittiöihin edellisen kaksivuotiskauden. Elintarviketarjoukset pyydetään edelleenkin samanaikaisesti ja pyyntö koskee seuraavaa kaksivuotiskautta syksystä 2006 alkaen. Liitteenä 34.1. alustava tarjouspyyntö.

 

                                            Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää:

1. että, elintarviketarjoukset pyydetään samanaikaisesti perusturva- ja koulutoimelle kahta seuraavaa toimintavuotta koskevina liitteen 34.1. mukaisesti

2. että, tarjoukset pyydetään seuraavilta: K-Market Jämijärvi, Suurimaan Kauppa Ky, Kespro

3. että, erikseen tarjoukset pyydetään seuraavilta: Jämin Rahtipalvi Oy, Ruoka Saarioinen Oy, HK-Ruokatalo Oy, Atria Oy, Valio Oy ja Pirjon Pakari.

 

                                            Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

                                            ----------

 

 

35 §              TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

 

- Länsi-Suomen lääninhallitus on myöntänyt “Vammaishuollon palvelujärjestelmä” -hankkeeseen valtionavustusta 103 627,00 euroa. Liitteenä 35.2. päätös ja sopimus osallistumisesta Vammaishuollon palvelujärjestelmä -hankkeeseen

- Perusturvalautakunnalle tiedoksi ryhmäperhepäivähoidon muistio 08.03.2006 ja Susanna Luomaniemen kirje 27.03.2006 (liite 35.3.)

- Terveyskeskuksen hoitopäivien käyttö 28.02.2006 mennessä on ollut 11.83 % (liite 35.4. esityslistaan).

- Kuntien eläkevakuutus on myöntänyt Riitta Mäkiselle työkyvyttömyyseläkkeen 01.04.2006 alkaen toistaiseksi (liite 35.5. esityslistaan).

 

Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää merkitä asiat tietoon saatetuksi lisäyksellä, että Vammaishuollon palvelujärjestelmä -hankkeen sopimus hyväksytään ja ohjausryhmän jäseniksi nimetään Satu Jokela ja perusturvajohtajan tehtäviä hoitava henkilö.

 

                                            Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

Asian esitteli ja pöytäkirjaa piti perusturvalautakunnan puheenjohtaja Rainer Rajamäki.

 

                                            ---------

 

 

36 §              KANKAANPÄÄN AIKUISKOULUTUSKESKUKSEN KIRJE

 

Liitteenä 36.1. Pia Hirvosen ilmoitus Anne Laxin suunnitellusta oppisopimuksesta Jämijärven kunnan kanssa.

 

                                            Ehdotus: Ehdotus annetaan kokouksessa.

 

Päätös: Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti, että Anne Laxin kanssa ei solmita oppisopimusta.

 

                                            ----------

 

 

37 §              MUUT MAHDOLLISET ASIAT

POHJOIS-SATAKUNNAN KEHITYSVAMMAISTEN TUKI RY:N ANOMUS

 

Pohjois-Satakunnan Kehitysvammaisten tuki ry anoo Jämijärven kunnalta 500 euroa yhdistyksen vuoden 2006 toimintaan.

 

Ehdotus: Perusturvalautakunta ei myönnä avustusta, koska talousarviossa ei ole määrärahaa em. avustuksia varten.

 

                                            Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

 

----------------------------------------------------------

 

                      KOTIAVUSTAJAN TYÖSUHDE

 

Kotiavustaja siirtyi eläkkeelle 01.04.2006 alkaen toistaiseksi. Kysytty asiaa Kuntaliiton lakimieheltä ja koska kyseessä on työsuhde, siinä ei ole lakiin perustuvaa velvollisuutta laittaa auki. Kodinhoitaja Minna Hakanen on tehnyt kahdesta laitosapulaisen osa-aikaeläkkeestä koostuvaa tehtävää ja osoittautunut hyväksi työntekijäksi. Suunnitelmana on, että Minna Hakanen otetaan viranhaltijapäätöksellä kotiavustajan toimeen 01.05.2006 alkaen toistaiseksi.

 

Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää hyväksyä suunnitelman, että Minna Hakanen otetaan viranhaltijapäätöksellä kotiavustajan toimeen 01.05.2006 alkaen toistaiseksi.

                                           

                                            Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            ----------